ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 225
22 9.78
9 4.00
40 17.78
5 2.22
4 1.78
145 64.44
80 35.56%
2  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 113
14 12.39
13 11.50
6 5.31
1 0.88
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
3  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 226
5 2.21
12 5.31
47 20.80
0 0.00
0 0.00
162 71.68
64 28.32%
4  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 478
15 3.14
10 2.09
55 11.51
9 1.88
46 9.62
343 71.76
135 28.24%
5  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 261
20 7.66
18 6.90
27 10.34
8 3.07
0 0.00
188 72.03
73 27.97%
6  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 826
27 3.27
75 9.08
125 15.13
0 0.00
0 0.00
599 72.52
227 27.48%
7  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 500
23 4.60
28 5.60
27 5.40
32 6.40
27 5.40
363 72.60
137 27.40%
8  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 408
18 4.41
23 5.64
20 4.90
16 3.92
13 3.19
318 77.94
90 22.06%
9  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 345
14 4.06
10 2.90
32 9.28
0 0.00
0 0.00
289 83.77
56 16.23%
10  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 357
10 2.80
10 2.80
37 10.36
0 0.00
0 0.00
300 84.03
57 15.97%
11  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 346
15 4.34
7 2.02
25 7.23
0 0.00
0 0.00
299 86.42
47 13.58%
12  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 133
0 0.00
0 0.00
17 12.78
0 0.00
1 0.75
115 86.47
18 13.53%
13  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 223
14 6.28
0 0.00
6 2.69
0 0.00
10 4.48
193 86.55
30 13.45%
14  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 817
21 2.57
13 1.59
25 3.06
24 2.94
23 2.82
711 87.03
106 12.97%
15  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 187
13 6.95
0 0.00
11 5.88
0 0.00
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
16  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 154
7 4.55
0 0.00
7 4.55
0 0.00
2 1.30
138 89.61
16 10.39%
17  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 251
5 1.99
5 1.99
5 1.99
6 2.39
5 1.99
225 89.64
26 10.36%
18  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1273
32 2.51
9 0.71
8 0.63
40 3.14
40 3.14
1144 89.87
129 10.13%
19  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 571
14 2.45
13 2.28
11 1.93
9 1.58
9 1.58
515 90.19
56 9.81%
20  โรงเรียนวัดฝาง 122
0 0.00
5 4.10
4 3.28
2 1.64
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
21  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 759
27 3.56
13 1.71
11 1.45
9 1.19
8 1.05
691 91.04
68 8.96%
22  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 599
17 2.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 5.68
548 91.49
51 8.51%
23  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 195
0 0.00
3 1.54
6 3.08
4 2.05
1 0.51
181 92.82
14 7.18%
24  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 302
8 2.65
0 0.00
12 3.97
0 0.00
0 0.00
282 93.38
20 6.62%
25  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1746
19 1.09
10 0.57
79 4.52
2 0.11
0 0.00
1636 93.70
110 6.30%
26  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2645
6 0.23
7 0.26
28 1.06
7 0.26
87 3.29
2510 94.90
135 5.10%
27  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 325
3 0.92
1 0.31
5 1.54
0 0.00
0 0.00
316 97.23
9 2.77%
28  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 362
6 1.66
0 0.00
3 0.83
0 0.00
0 0.00
353 97.51
9 2.49%
29  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 516
5 0.97
0 0.00
4 0.78
1 0.19
1 0.19
505 97.87
11 2.13%
30  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 333
3 0.90
1 0.30
1 0.30
0 0.00
0 0.00
328 98.50
5 1.50%
31  โรงเรียนวัดปราสาท 110
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 99.09
1 0.91%
32  โรงเรียนวัดโชติการาม 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,822 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  383 2.42
เตี้ย  296 1.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  684 4.32
ผอมและเตี้ย  175 1.11
อ้วนและเตี้ย  311 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,973 88.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,849 คน


11.69%


Powered By www.thaieducation.net