ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 75
12 16.00
13 17.33
15 20.00
21 28.00
14 18.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 22
4 18.18
3 13.64
4 18.18
6 27.27
5 22.73
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 33
14 42.42
0 0.00
0 0.00
13 39.39
0 0.00
6 18.18
27 81.82%
4  โรงเรียนบ้านคลองไทร 341
36 10.56
32 9.38
100 29.33
93 27.27
0 0.00
80 23.46
261 76.54%
5  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 59
27 45.76
0 0.00
3 5.08
8 13.56
4 6.78
17 28.81
42 71.19%
6  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 102
7 6.86
4 3.92
37 36.27
5 4.90
5 4.90
44 43.14
58 56.86%
7  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 209
16 7.66
12 5.74
23 11.00
29 13.88
36 17.22
93 44.50
116 55.50%
8  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 219
22 10.05
23 10.50
32 14.61
43 19.63
0 0.00
99 45.21
120 54.79%
9  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 159
3 1.89
0 0.00
40 25.16
1 0.63
40 25.16
75 47.17
84 52.83%
10  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 326
52 15.95
33 10.12
59 18.10
26 7.98
0 0.00
156 47.85
170 52.15%
11  โรงเรียนวัดคลองสาลี 62
2 3.23
4 6.45
8 12.90
6 9.68
12 19.35
30 48.39
32 51.61%
12  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 152
12 7.89
6 3.95
25 16.45
7 4.61
28 18.42
74 48.68
78 51.32%
13  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 124
4 3.23
7 5.65
11 8.87
15 12.10
22 17.74
65 52.42
59 47.58%
14  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 572
30 5.24
41 7.17
43 7.52
71 12.41
84 14.69
303 52.97
269 47.03%
15  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 188
21 11.17
12 6.38
31 16.49
12 6.38
12 6.38
100 53.19
88 46.81%
16  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 387
16 4.13
31 8.01
23 5.94
47 12.14
64 16.54
206 53.23
181 46.77%
17  โรงเรียนวัดหนองไร่ 92
16 17.39
9 9.78
14 15.22
3 3.26
1 1.09
49 53.26
43 46.74%
18  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
21 21.43
4 4.08
2 2.04
53 54.08
45 45.92%
19  โรงเรียนบ้านปางขนุน 86
13 15.12
13 15.12
13 15.12
0 0.00
0 0.00
47 54.65
39 45.35%
20  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 495
90 18.18
4 0.81
39 7.88
13 2.63
77 15.56
272 54.95
223 45.05%
21  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 532
66 12.41
57 10.71
61 11.47
30 5.64
25 4.70
293 55.08
239 44.92%
22  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150
5 3.33
11 7.33
12 8.00
16 10.67
23 15.33
83 55.33
67 44.67%
23  โรงเรียนวัดหนองกรด 216
13 6.02
15 6.94
34 15.74
19 8.80
13 6.02
122 56.48
94 43.52%
24  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 166
18 10.84
19 11.45
35 21.08
0 0.00
0 0.00
94 56.63
72 43.37%
25  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 109
11 10.09
10 9.17
9 8.26
7 6.42
10 9.17
62 56.88
47 43.12%
26  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 103
10 9.71
10 9.71
4 3.88
6 5.83
13 12.62
60 58.25
43 41.75%
27  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 68
8 11.76
8 11.76
2 2.94
4 5.88
6 8.82
40 58.82
28 41.18%
28  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 186
9 4.84
40 21.51
19 10.22
4 2.15
3 1.61
111 59.68
75 40.32%
29  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 45
5 11.11
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
30  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 103
7 6.80
7 6.80
6 5.83
7 6.80
13 12.62
63 61.17
40 38.83%
31  โรงเรียนวัดเกาะเปา 94
5 5.32
19 20.21
12 12.77
0 0.00
0 0.00
58 61.70
36 38.30%
32  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 123
15 12.20
11 8.94
19 15.45
2 1.63
0 0.00
76 61.79
47 38.21%
33  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 150
11 7.33
7 4.67
20 13.33
8 5.33
10 6.67
94 62.67
56 37.33%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 59
14 23.73
2 3.39
4 6.78
2 3.39
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
35  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 269
47 17.47
15 5.58
11 4.09
12 4.46
15 5.58
169 62.83
100 37.17%
36  โรงเรียนวัดสระแก้ว 148
9 6.08
11 7.43
21 14.19
4 2.70
8 5.41
95 64.19
53 35.81%
37  โรงเรียนวัดด่านช้าง 87
10 11.49
2 2.30
13 14.94
5 5.75
1 1.15
56 64.37
31 35.63%
38  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180
11 6.11
5 2.78
12 6.67
16 8.89
20 11.11
116 64.44
64 35.56%
39  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 40
7 17.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
26 65.00
14 35.00%
40  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 69
9 13.04
4 5.80
4 5.80
5 7.25
2 2.90
45 65.22
24 34.78%
41  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 159
6 3.77
8 5.03
37 23.27
4 2.52
0 0.00
104 65.41
55 34.59%
42  โรงเรียนวัดหนองยาว 128
7 5.47
11 8.59
22 17.19
2 1.56
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
43  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 147
27 18.37
8 5.44
7 4.76
5 3.40
1 0.68
99 67.35
48 32.65%
44  โรงเรียนบ้านตะกรุด 166
17 10.24
14 8.43
13 7.83
7 4.22
1 0.60
114 68.67
52 31.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 36
1 2.78
1 2.78
3 8.33
6 16.67
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
46  โรงเรียนบ้านวังหิน 154
8 5.19
6 3.90
22 14.29
6 3.90
5 3.25
107 69.48
47 30.52%
47  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 74
5 6.76
4 5.41
8 10.81
1 1.35
4 5.41
52 70.27
22 29.73%
48  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 71
0 0.00
3 4.23
18 25.35
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
49  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 386
24 6.22
21 5.44
54 13.99
13 3.37
2 0.52
272 70.47
114 29.53%
50  โรงเรียนบ้านปางงู 119
2 1.68
2 1.68
17 14.29
4 3.36
9 7.56
85 71.43
34 28.57%
51  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 148
21 14.19
3 2.03
18 12.16
0 0.00
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
52  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 99
9 9.09
5 5.05
13 13.13
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
53  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 184
6 3.26
6 3.26
17 9.24
5 2.72
18 9.78
132 71.74
52 28.26%
54  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 232
12 5.17
8 3.45
13 5.60
17 7.33
15 6.47
167 71.98
65 28.02%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 40
0 0.00
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 238
13 5.46
13 5.46
17 7.14
11 4.62
10 4.20
174 73.11
64 26.89%
57  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 150
8 5.33
7 4.67
22 14.67
3 2.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
58  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 54
1 1.85
6 11.11
6 11.11
0 0.00
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
59  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
9 8.04
4 3.57
16 14.29
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
60  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 89
7 7.87
6 6.74
1 1.12
5 5.62
4 4.49
66 74.16
23 25.84%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 131
11 8.40
14 10.69
8 6.11
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
63  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 48
3 6.25
3 6.25
3 6.25
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
64  โรงเรียนบ้านศรีทอง 122
4 3.28
0 0.00
14 11.48
4 3.28
8 6.56
92 75.41
30 24.59%
65  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 114
8 7.02
10 8.77
9 7.89
1 0.88
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
66  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 54
2 3.70
5 9.26
6 11.11
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
67  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 167
10 5.99
5 2.99
9 5.39
13 7.78
3 1.80
127 76.05
40 23.95%
68  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 105
14 13.33
5 4.76
4 3.81
2 1.90
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
69  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 81
4 4.94
2 2.47
7 8.64
1 1.23
5 6.17
62 76.54
19 23.46%
70  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 129
6 4.65
3 2.33
21 16.28
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
71  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 43
4 9.30
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
72  โรงเรียนวัดหนองตางู 302
14 4.64
15 4.97
38 12.58
1 0.33
1 0.33
233 77.15
69 22.85%
73  โรงเรียนวัดคลองจินดา 57
4 7.02
3 5.26
3 5.26
1 1.75
2 3.51
44 77.19
13 22.81%
74  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 80
6 7.50
4 5.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
75  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 236
8 3.39
21 8.90
9 3.81
9 3.81
5 2.12
184 77.97
52 22.03%
76  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 98
9 9.18
6 6.12
5 5.10
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
77  โรงเรียนบ้านหินดาด 156
10 6.41
8 5.13
14 8.97
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
78  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 107
5 4.67
2 1.87
15 14.02
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
79  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
6 4.11
5 3.42
16 10.96
3 2.05
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
80  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
81  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 118
7 5.93
6 5.08
8 6.78
3 2.54
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
82  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 139
5 3.60
5 3.60
13 9.35
5 3.60
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
83  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 492
22 4.47
24 4.88
34 6.91
19 3.86
0 0.00
393 79.88
99 20.12%
84  โรงเรียนวัดเจริญผล 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
6 9.84
5 8.20
49 80.33
12 19.67%
85  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 67
0 0.00
1 1.49
6 8.96
0 0.00
6 8.96
54 80.60
13 19.40%
86  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 89
3 3.37
4 4.49
10 11.24
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
88  โรงเรียนวัดเขาสมุก 55
2 3.64
1 1.82
6 10.91
0 0.00
1 1.82
45 81.82
10 18.18%
89  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 99
3 3.03
5 5.05
6 6.06
4 4.04
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
90  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
91  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 82
7 8.54
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
92  โรงเรียนบ้านดงคู้ 83
9 10.84
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
93  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 143
9 6.29
4 2.80
9 6.29
2 1.40
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
94  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
95  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
96  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
97  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 115
4 3.48
2 1.74
12 10.43
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
98  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 129
5 3.88
2 1.55
10 7.75
3 2.33
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
99  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 168
12 7.14
6 3.57
7 4.17
1 0.60
0 0.00
142 84.52
26 15.48%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 65
6 9.23
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
101  โรงเรียนบ้านหนองจิก 78
4 5.13
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
102  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 87
1 1.15
4 4.60
8 9.20
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
103  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 121
3 2.48
2 1.65
10 8.26
3 2.48
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
104  โรงเรียนวัดอ่างทอง 55
0 0.00
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
105  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1326
29 2.19
50 3.77
106 7.99
0 0.00
0 0.00
1141 86.05
185 13.95%
106  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 94
0 0.00
4 4.26
8 8.51
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
107  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 109
9 8.26
2 1.83
3 2.75
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
108  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 89
2 2.25
3 3.37
7 7.87
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
109  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 45
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 94
1 1.06
3 3.19
3 3.19
2 2.13
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
111  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
112  โรงเรียนบ้านปางสุด 344
0 0.00
16 4.65
25 7.27
0 0.00
0 0.00
303 88.08
41 11.92%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
5 8.06
55 88.71
7 11.29%
114  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 163
4 2.45
2 1.23
8 4.91
1 0.61
2 1.23
146 89.57
17 10.43%
115  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 60
0 0.00
1 1.67
1 1.67
3 5.00
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
116  โรงเรียนวัดท่าแรต 72
1 1.39
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
117  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
118  โรงเรียนบ้านเปราะ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
119  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
120  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
121  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 149
2 1.34
0 0.00
9 6.04
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
122  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 84
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
123  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 184
1 0.54
0 0.00
0 0.00
9 4.89
1 0.54
173 94.02
11 5.98%
124  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
125  โรงเรียนวัดคลองธรรม 129
1 0.78
2 1.55
2 1.55
2 1.55
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
126  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 226
2 0.88
5 2.21
3 1.33
2 0.88
0 0.00
214 94.69
12 5.31%
127  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
128  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
129  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
130  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
131  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
132  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
133  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
134  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
135  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
136  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
137  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 220
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
0 0.00
219 99.55
1 0.45%
138  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 241
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
241 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดสวนหลวง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,194 6.23
เตี้ย  935 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,792 9.34
ผอมและเตี้ย  777 4.05
อ้วนและเตี้ย  688 3.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,793 71.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,386 คน


28.08%


Powered By www.thaieducation.net