ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 103
16 15.53
13 12.62
5 4.85
15 14.56
28 27.18
26 25.24
77 74.76%
2  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 260
52 20.00
46 17.69
32 12.31
54 20.77
2 0.77
74 28.46
186 71.54%
3  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
18 27.69
8 12.31
4 6.15
0 0.00
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
4  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 58
5 8.62
1 1.72
10 17.24
7 12.07
1 1.72
34 58.62
24 41.38%
5  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 99
8 8.08
4 4.04
7 7.07
12 12.12
7 7.07
61 61.62
38 38.38%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 117
13 11.11
10 8.55
14 11.97
6 5.13
1 0.85
73 62.39
44 37.61%
7  โรงเรียนบ้านรางขาม 54
7 12.96
0 0.00
9 16.67
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
8  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 289
6 2.08
16 5.54
32 11.07
11 3.81
25 8.65
199 68.86
90 31.14%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 45
3 6.67
5 11.11
6 13.33
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
10  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 223
14 6.28
10 4.48
22 9.87
9 4.04
10 4.48
158 70.85
65 29.15%
11  โรงเรียนบ้านบะลังกา 89
5 5.62
9 10.11
11 12.36
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
12  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 130
18 13.85
3 2.31
15 11.54
0 0.00
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
13  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 131
17 12.98
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
14  โรงเรียนบ้านหนองโสน 183
12 6.56
13 7.10
21 11.48
0 0.00
0 0.00
137 74.86
46 25.14%
15  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 129
15 11.63
6 4.65
9 6.98
1 0.78
1 0.78
97 75.19
32 24.81%
16  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 131
16 12.21
0 0.00
16 12.21
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
17  โรงเรียนบ้านหนองรี 491
24 4.89
19 3.87
14 2.85
51 10.39
3 0.61
380 77.39
111 22.61%
18  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 158
5 3.16
9 5.70
19 12.03
1 0.63
1 0.63
123 77.85
35 22.15%
19  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 62
3 4.84
0 0.00
8 12.90
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
20  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 205
10 4.88
9 4.39
22 10.73
1 0.49
0 0.00
163 79.51
42 20.49%
21  โรงเรียนบ้านวังด้ง 153
9 5.88
2 1.31
9 5.88
11 7.19
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 53
4 7.55
5 9.43
1 1.89
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
23  โรงเรียนบ้านพุพรหม 155
3 1.94
4 2.58
19 12.26
3 1.94
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
24  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 135
6 4.44
9 6.67
6 4.44
4 2.96
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
25  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 184
6 3.26
3 1.63
24 13.04
0 0.00
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
26  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 208
5 2.40
4 1.92
7 3.37
21 10.10
0 0.00
171 82.21
37 17.79%
27  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 435
7 1.61
10 2.30
40 9.20
15 3.45
0 0.00
363 83.45
72 16.55%
28  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 99
6 6.06
6 6.06
3 3.03
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
29  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 366
12 3.28
6 1.64
30 8.20
6 1.64
2 0.55
310 84.70
56 15.30%
30  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 212
13 6.13
5 2.36
6 2.83
7 3.30
0 0.00
181 85.38
31 14.62%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 324
29 8.95
1 0.31
17 5.25
0 0.00
0 0.00
277 85.49
47 14.51%
32  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 80
5 6.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
3 3.75
69 86.25
11 13.75%
33  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 52
2 3.85
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
34  โรงเรียนประชาพัฒนา 117
4 3.42
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
35  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 56
5 8.93
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
36  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 90
4 4.44
3 3.33
2 2.22
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
37  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 807
10 1.24
12 1.49
41 5.08
22 2.73
6 0.74
716 88.72
91 11.28%
38  โรงเรียนบ้านเขาแดง 63
2 3.17
2 3.17
0 0.00
1 1.59
2 3.17
56 88.89
7 11.11%
39  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 285
7 2.46
5 1.75
5 1.75
8 2.81
6 2.11
254 89.12
31 10.88%
40  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 111
1 0.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 9.91
99 89.19
12 10.81%
41  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 116
3 2.59
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
42  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 171
5 2.92
3 1.75
5 2.92
2 1.17
1 0.58
155 90.64
16 9.36%
43  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 157
4 2.55
2 1.27
3 1.91
4 2.55
1 0.64
143 91.08
14 8.92%
44  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 127
0 0.00
7 5.51
4 3.15
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
45  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 137
2 1.46
1 0.73
1 0.73
3 2.19
4 2.92
126 91.97
11 8.03%
46  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
47  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 102
1 0.98
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 376
7 1.86
9 2.39
8 2.13
5 1.33
0 0.00
347 92.29
29 7.71%
49  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
50  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 122
0 0.00
4 3.28
2 1.64
0 0.00
2 1.64
114 93.44
8 6.56%
51  โรงเรียนบ้านหนองขอน 221
0 0.00
0 0.00
10 4.52
4 1.81
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
52  โรงเรียนบ้านหนองหมู 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
53  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 113
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
54  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 78
2 2.56
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
55  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 112
1 0.89
1 0.89
0 0.00
2 1.79
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
57  โรงเรียนเสรี-สมใจ 140
0 0.00
1 0.71
2 1.43
1 0.71
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
58  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 155
1 0.65
0 0.00
3 1.94
0 0.00
0 0.00
151 97.42
4 2.58%
59  โรงเรียนบ้านพุบอน 117
1 0.85
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
114 97.44
3 2.56%
60  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 230
2 0.87
0 0.00
1 0.43
2 0.87
0 0.00
225 97.83
5 2.17%
61  โรงเรียนบ้านหนองผือ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
63  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
64  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 140
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
139 99.29
1 0.71%
65  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145
0 0.00
0 0.00
1 0.69
0 0.00
0 0.00
144 99.31
1 0.69%
66  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนบ้านพรหมณี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
68  โรงเรียนบ้านยางสูง 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00
0 0.00%
69  โรงเรียนบ้านลําอีซู 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
70  โรงเรียนบ้านรางพยอม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนบ้านสามยอด 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 179
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 275
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
275 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 229
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 100.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านหลังเขา 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,280 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  442 3.33
เตี้ย  298 2.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  585 4.41
ผอมและเตี้ย  304 2.29
อ้วนและเตี้ย  117 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,534 86.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,746 คน


13.15%


Powered By www.thaieducation.net