ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 16
4 25.00
1 6.25
2 12.50
9 56.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 6
4 66.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 35
20 57.14
0 0.00
10 28.57
3 8.57
2 5.71
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
9 56.25
2 12.50
4 25.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 41
3 7.32
8 19.51
13 31.71
10 24.39
7 17.07
0 0.00
41 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 75
19 25.33
13 17.33
11 14.67
12 16.00
14 18.67
6 8.00
69 92.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 116
14 12.07
20 17.24
23 19.83
12 10.34
14 12.07
33 28.45
83 71.55%
8  โรงเรียนบ้านดอน 55
16 29.09
6 10.91
10 18.18
6 10.91
0 0.00
17 30.91
38 69.09%
9  โรงเรียนบ้านจะบู 49
5 10.20
13 26.53
12 24.49
3 6.12
0 0.00
16 32.65
33 67.35%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 492
191 38.82
35 7.11
35 7.11
24 4.88
20 4.07
187 38.01
305 61.99%
11  โรงเรียนบ้านหนองสาร 71
4 5.63
8 11.27
7 9.86
11 15.49
12 16.90
29 40.85
42 59.15%
12  โรงเรียนบ้านซับพลู 103
5 4.85
9 8.74
12 11.65
13 12.62
21 20.39
43 41.75
60 58.25%
13  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 180
21 11.67
7 3.89
21 11.67
28 15.56
27 15.00
76 42.22
104 57.78%
14  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 61
27 44.26
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
27 44.26
34 55.74%
15  โรงเรียนบ้านหนองหัน 15
1 6.67
2 13.33
2 13.33
2 13.33
1 6.67
7 46.67
8 53.33%
16  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
7 30.43
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 64
11 17.19
1 1.56
20 31.25
0 0.00
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
18  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 126
29 23.02
9 7.14
18 14.29
4 3.17
3 2.38
63 50.00
63 50.00%
19  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 146
14 9.59
10 6.85
13 8.90
19 13.01
17 11.64
73 50.00
73 50.00%
20  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 44
10 22.73
5 11.36
7 15.91
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
21  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 178
14 7.87
9 5.06
23 12.92
23 12.92
19 10.67
90 50.56
88 49.44%
22  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 56
10 17.86
5 8.93
6 10.71
4 7.14
2 3.57
29 51.79
27 48.21%
23  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 21
0 0.00
1 4.76
9 42.86
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
24  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 26
5 19.23
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
25  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 161
30 18.63
16 9.94
11 6.83
14 8.70
3 1.86
87 54.04
74 45.96%
26  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 84
7 8.33
10 11.90
15 17.86
6 7.14
0 0.00
46 54.76
38 45.24%
27  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 98
20 20.41
9 9.18
12 12.24
2 2.04
1 1.02
54 55.10
44 44.90%
28  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 203
19 9.36
5 2.46
28 13.79
32 15.76
7 3.45
112 55.17
91 44.83%
29  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 155
4 2.58
10 6.45
13 8.39
17 10.97
24 15.48
87 56.13
68 43.87%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 39
6 15.38
2 5.13
9 23.08
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
31  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 599
39 6.51
15 2.50
66 11.02
55 9.18
82 13.69
342 57.10
257 42.90%
32  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 182
14 7.69
8 4.40
44 24.18
6 3.30
3 1.65
107 58.79
75 41.21%
33  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
8 8.60
6 6.45
9 9.68
7 7.53
8 8.60
55 59.14
38 40.86%
34  โรงเรียนบ้านโพนไพล 121
11 9.09
5 4.13
20 16.53
13 10.74
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
35  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 45
4 8.89
1 2.22
5 11.11
4 8.89
4 8.89
27 60.00
18 40.00%
36  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 121
12 9.92
9 7.44
18 14.88
5 4.13
4 3.31
73 60.33
48 39.67%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 181
14 7.73
20 11.05
32 17.68
3 1.66
1 0.55
111 61.33
70 38.67%
38  โรงเรียนบึงคำคู 119
13 10.92
0 0.00
10 8.40
13 10.92
10 8.40
73 61.34
46 38.66%
39  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 47
5 10.64
2 4.26
9 19.15
1 2.13
1 2.13
29 61.70
18 38.30%
40  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
6 13.33
1 2.22
7 15.56
2 4.44
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
41  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 137
11 8.03
13 9.49
25 18.25
0 0.00
2 1.46
86 62.77
51 37.23%
42  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 247
24 9.72
15 6.07
19 7.69
11 4.45
21 8.50
157 63.56
90 36.44%
43  โรงเรียนบ้านคลองแค 120
12 10.00
4 3.33
25 20.83
2 1.67
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
44  โรงเรียนบ้านบุตะโก 79
10 12.66
5 6.33
13 16.46
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
3 3.03
2 2.02
16 16.16
5 5.05
9 9.09
64 64.65
35 35.35%
46  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 114
6 5.26
8 7.02
25 21.93
1 0.88
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
47  โรงเรียนบ้านหินลาด 55
0 0.00
1 1.82
11 20.00
1 1.82
6 10.91
36 65.45
19 34.55%
48  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 61
2 3.28
3 4.92
9 14.75
4 6.56
3 4.92
40 65.57
21 34.43%
49  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 96
10 10.42
10 10.42
6 6.25
4 4.17
3 3.13
63 65.63
33 34.38%
50  โรงเรียนบ้านพันชนะ 85
10 11.76
0 0.00
19 22.35
0 0.00
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
51  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
3 11.11
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
52  โรงเรียนบ้านบุระไหว 33
3 9.09
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
53  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 57
6 10.53
5 8.77
4 7.02
4 7.02
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
54  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 110
10 9.09
8 7.27
18 16.36
0 0.00
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
55  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 102
8 7.84
1 0.98
21 20.59
2 1.96
1 0.98
69 67.65
33 32.35%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
10 7.52
0 0.00
33 24.81
0 0.00
0 0.00
90 67.67
43 32.33%
57  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
58  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 81
16 19.75
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
59  โรงเรียนบ้านหนองไทร 106
6 5.66
0 0.00
28 26.42
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
60  โรงเรียนบ้านหนองบง 104
1 0.96
1 0.96
19 18.27
2 1.92
10 9.62
71 68.27
33 31.73%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 139
12 8.63
2 1.44
15 10.79
4 2.88
11 7.91
95 68.35
44 31.65%
62  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 648
51 7.87
43 6.64
105 16.20
2 0.31
2 0.31
445 68.67
203 31.33%
63  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 137
14 10.22
9 6.57
16 11.68
0 0.00
3 2.19
95 69.34
42 30.66%
64  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 87
7 8.05
4 4.60
15 17.24
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
65  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 61
6 9.84
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
66  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 34
5 14.71
4 11.76
1 2.94
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
67  โรงเรียนด่านขุนทด 1037
81 7.81
63 6.08
137 13.21
8 0.77
15 1.45
733 70.68
304 29.32%
68  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 58
5 8.62
3 5.17
8 13.79
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
69  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 186
20 10.75
2 1.08
20 10.75
9 4.84
1 0.54
134 72.04
52 27.96%
70  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 104
4 3.85
5 4.81
17 16.35
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
71  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 18
0 0.00
0 0.00
5 27.78
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
72  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 141
5 3.55
2 1.42
29 20.57
3 2.13
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
73  โรงเรียนบ้านคูเมือง 124
2 1.61
2 1.61
22 17.74
2 1.61
6 4.84
90 72.58
34 27.42%
74  โรงเรียนบ้านถนนหัก 33
1 3.03
2 6.06
3 9.09
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
75  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 321
33 10.28
17 5.30
25 7.79
6 1.87
5 1.56
235 73.21
86 26.79%
76  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 56
3 5.36
3 5.36
6 10.71
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
77  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 172
14 8.14
2 1.16
26 15.12
2 1.16
2 1.16
126 73.26
46 26.74%
78  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 68
1 1.47
0 0.00
17 25.00
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
79  โรงเรียนบ้านพันดุง 106
3 2.83
0 0.00
19 17.92
5 4.72
1 0.94
78 73.58
28 26.42%
80  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 115
8 6.96
6 5.22
7 6.09
3 2.61
6 5.22
85 73.91
30 26.09%
81  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 188
3 1.60
13 6.91
33 17.55
0 0.00
0 0.00
139 73.94
49 26.06%
82  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
2 6.45
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
83  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 43
11 25.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
84  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 86
7 8.14
0 0.00
15 17.44
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
85  โรงเรียนบ้านหินเพิง 55
2 3.64
2 3.64
6 10.91
2 3.64
2 3.64
41 74.55
14 25.45%
86  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 55
4 7.27
1 1.82
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
87  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 59
1 1.69
1 1.69
13 22.03
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
88  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 107
11 10.28
7 6.54
7 6.54
2 1.87
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
89  โรงเรียนบ้านค้างพลู 176
6 3.41
8 4.55
30 17.05
0 0.00
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
90  โรงเรียนบ้านห้วย 36
4 11.11
1 2.78
3 8.33
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
91  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 90
4 4.44
3 3.33
12 13.33
3 3.33
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
92  โรงเรียนบ้านโนนทอง 78
5 6.41
4 5.13
10 12.82
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
93  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 181
9 4.97
9 4.97
24 13.26
2 1.10
0 0.00
137 75.69
44 24.31%
94  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 67
4 5.97
1 1.49
6 8.96
1 1.49
4 5.97
51 76.12
16 23.88%
95  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 97
3 3.09
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
96  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 137
3 2.19
1 0.73
25 18.25
3 2.19
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
97  โรงเรียนบ้านสระตอง 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
98  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 112
5 4.46
4 3.57
17 15.18
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
99  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 104
10 9.62
1 0.96
10 9.62
3 2.88
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
100  โรงเรียนเทพคงคา 52
2 3.85
0 0.00
9 17.31
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
101  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 140
0 0.00
10 7.14
21 15.00
0 0.00
1 0.71
108 77.14
32 22.86%
102  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 92
5 5.43
2 2.17
14 15.22
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
103  โรงเรียนบ้านทองหลาง 71
3 4.23
2 2.82
5 7.04
2 2.82
4 5.63
55 77.46
16 22.54%
104  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 80
5 6.25
1 1.25
12 15.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
105  โรงเรียนบ้านมาบกราด 58
5 8.62
3 5.17
5 8.62
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 18
0 0.00
2 11.11
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
107  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 153
7 4.58
7 4.58
14 9.15
6 3.92
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
108  โรงเรียนบ้านห้วยบง 200
8 4.00
4 2.00
24 12.00
8 4.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
109  โรงเรียนบ้านปราสาท 110
9 8.18
6 5.45
9 8.18
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
110  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 422
4 0.95
4 0.95
40 9.48
4 0.95
40 9.48
330 78.20
92 21.80%
111  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 133
8 6.02
2 1.50
11 8.27
1 0.75
7 5.26
104 78.20
29 21.80%
112  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 78
4 5.13
1 1.28
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
113  โรงเรียนบ้านสระแจง 78
7 8.97
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
114  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 23
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
115  โรงเรียนบ้านจาน 203
11 5.42
12 5.91
17 8.37
4 1.97
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
116  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 60
4 6.67
3 5.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
117  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 65
5 7.69
9 13.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
118  โรงเรียนบ้านหนองหอย 98
3 3.06
3 3.06
12 12.24
1 1.02
2 2.04
77 78.57
21 21.43%
119  โรงเรียนบ้านตะเคียน 229
14 6.11
4 1.75
31 13.54
0 0.00
0 0.00
180 78.60
49 21.40%
120  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 138
6 4.35
13 9.42
5 3.62
4 2.90
1 0.72
109 78.99
29 21.01%
121  โรงเรียนบ้านหนองแดง 58
5 8.62
0 0.00
5 8.62
0 0.00
2 3.45
46 79.31
12 20.69%
122  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 102
8 7.84
3 2.94
10 9.80
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
123  โรงเรียนบ้านหาญ 161
2 1.24
3 1.86
24 14.91
0 0.00
4 2.48
128 79.50
33 20.50%
124  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 191
10 5.24
5 2.62
23 12.04
1 0.52
0 0.00
152 79.58
39 20.42%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 84
5 5.95
4 4.76
4 4.76
4 4.76
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
126  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 209
7 3.35
8 3.83
24 11.48
3 1.44
0 0.00
167 79.90
42 20.10%
127  โรงเรียนโนนไทย 488
30 6.15
13 2.66
55 11.27
0 0.00
0 0.00
390 79.92
98 20.08%
128  โรงเรียนบ้านหนองจาน 167
13 7.78
0 0.00
20 11.98
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
129  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 41
1 2.44
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
130  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 146
12 8.22
0 0.00
16 10.96
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
131  โรงเรียนบ้านมะเริง 47
5 10.64
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
132  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 89
2 2.25
1 1.12
8 8.99
3 3.37
3 3.37
72 80.90
17 19.10%
133  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 84
5 5.95
5 5.95
6 7.14
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
134  โรงเรียนบ้านวังสนวน 123
8 6.50
6 4.88
9 7.32
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
135  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 59
3 5.08
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
136  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
9 12.68
4 5.63
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
137  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 55
4 7.27
0 0.00
1 1.82
0 0.00
5 9.09
45 81.82
10 18.18%
138  โรงเรียนบ้านเสมา 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
139  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 61
3 4.92
3 4.92
4 6.56
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
140  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 89
6 6.74
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
141  โรงเรียนบ้านแปรง 145
10 6.90
0 0.00
16 11.03
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
142  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 336
21 6.25
11 3.27
28 8.33
0 0.00
0 0.00
276 82.14
60 17.86%
143  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 56
6 10.71
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
144  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 73
1 1.37
3 4.11
7 9.59
1 1.37
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
145  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 68
2 2.94
3 4.41
7 10.29
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
146  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 75
1 1.33
10 13.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
147  โรงเรียนบ้านสระพัง 117
9 7.69
1 0.85
10 8.55
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
148  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
2 4.26
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
149  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 118
5 4.24
5 4.24
4 3.39
4 3.39
2 1.69
98 83.05
20 16.95%
150  โรงเรียนบ้านหนองดุม 148
7 4.73
3 2.03
8 5.41
4 2.70
3 2.03
123 83.11
25 16.89%
151  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 138
5 3.62
6 4.35
10 7.25
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
152  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
153  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 211
5 2.37
4 1.90
26 12.32
0 0.00
0 0.00
176 83.41
35 16.59%
154  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 154
1 0.65
4 2.60
20 12.99
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
155  โรงเรียนบ้านหนองแวง 193
5 2.59
7 3.63
8 4.15
5 2.59
6 3.11
162 83.94
31 16.06%
156  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
157  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 100
5 5.00
3 3.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
158  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 107
3 2.80
0 0.00
14 13.08
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
159  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 83
1 1.20
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
160  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 91
6 6.59
1 1.10
7 7.69
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
161  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 66
1 1.52
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
162  โรงเรียนบ้านนา 205
8 3.90
0 0.00
22 10.73
1 0.49
0 0.00
174 84.88
31 15.12%
163  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 146
5 3.42
2 1.37
15 10.27
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
164  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 140
4 2.86
4 2.86
12 8.57
1 0.71
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
165  โรงเรียนบ้านซับยาง 102
2 1.96
3 2.94
9 8.82
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
166  โรงเรียนบ้านงิ้ว 49
3 6.12
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
167  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 127
4 3.15
0 0.00
14 11.02
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
168  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 64
3 4.69
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
169  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
170  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 129
3 2.33
3 2.33
4 3.10
4 3.10
4 3.10
111 86.05
18 13.95%
171  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 116
2 1.72
4 3.45
10 8.62
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
172  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 105
7 6.67
1 0.95
5 4.76
1 0.95
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
173  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 121
6 4.96
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
174  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 238
12 5.04
1 0.42
11 4.62
4 1.68
3 1.26
207 86.97
31 13.03%
175  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 62
0 0.00
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
176  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 118
4 3.39
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
177  โรงเรียนบ้านโนนตาล 231
3 1.30
7 3.03
19 8.23
0 0.00
0 0.00
202 87.45
29 12.55%
178  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
179  โรงเรียนบ้านโนน 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
180  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
181  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 119
0 0.00
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
182  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
183  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
1 0.81
7 5.69
6 4.88
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
184  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 167
3 1.80
6 3.59
10 5.99
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
185  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 182
10 5.49
0 0.00
10 5.49
0 0.00
0 0.00
162 89.01
20 10.99%
186  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 147
0 0.00
5 3.40
8 5.44
2 1.36
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
187  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
188  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
189  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
190  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 212
3 1.42
4 1.89
11 5.19
0 0.00
0 0.00
194 91.51
18 8.49%
192  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
5 4.00
1 0.80
4 3.20
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
193  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
194  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
195  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 94
2 2.13
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
196  โรงเรียนบ้านหนุก 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
197  โรงเรียนบ้านสำโรง 103
1 0.97
1 0.97
5 4.85
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
198  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 179
3 1.68
2 1.12
4 2.23
2 1.12
1 0.56
167 93.30
12 6.70%
199  โรงเรียนบ้านเจริญผล 151
2 1.32
2 1.32
6 3.97
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
200  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
201  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
202  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
203  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
204  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 120
0 0.00
0 0.00
5 4.17
1 0.83
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
205  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 161
0 0.00
1 0.62
1 0.62
2 1.24
0 0.00
157 97.52
4 2.48%
206  โรงเรียนบ้านกะพี้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหินดาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,644 6.95
เตี้ย  870 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,663 11.25
ผอมและเตี้ย  564 2.38
อ้วนและเตี้ย  514 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,410 73.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,255 คน


26.43%


Powered By www.thaieducation.net