ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหมี 86
21 24.42
11 12.79
26 30.23
9 10.47
19 22.09
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 17
4 23.53
4 23.53
9 52.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 42
9 21.43
5 11.90
15 35.71
5 11.90
4 9.52
4 9.52
38 90.48%
4  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 120
10 8.33
8 6.67
13 10.83
18 15.00
21 17.50
50 41.67
70 58.33%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 167
22 13.17
21 12.57
36 21.56
11 6.59
4 2.40
73 43.71
94 56.29%
6  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 300
48 16.00
24 8.00
52 17.33
18 6.00
24 8.00
134 44.67
166 55.33%
7  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 60
3 5.00
9 15.00
13 21.67
6 10.00
2 3.33
27 45.00
33 55.00%
8  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 532
86 16.17
7 1.32
61 11.47
49 9.21
70 13.16
259 48.68
273 51.32%
9  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 118
21 17.80
18 15.25
13 11.02
8 6.78
0 0.00
58 49.15
60 50.85%
10  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
11  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 51
0 0.00
7 13.73
17 33.33
0 0.00
1 1.96
26 50.98
25 49.02%
12  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 176
10 5.68
14 7.95
14 7.95
25 14.20
18 10.23
95 53.98
81 46.02%
13  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 157
23 14.65
24 15.29
22 14.01
0 0.00
3 1.91
85 54.14
72 45.86%
14  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 123
9 7.32
6 4.88
10 8.13
15 12.20
16 13.01
67 54.47
56 45.53%
15  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
5 5.62
1 1.12
50 56.18
39 43.82%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163
31 19.02
17 10.43
16 9.82
0 0.00
7 4.29
92 56.44
71 43.56%
17  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 154
9 5.84
10 6.49
9 5.84
19 12.34
18 11.69
89 57.79
65 42.21%
18  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
13 10.66
6 4.92
25 20.49
7 5.74
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
19  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
0 0.00
5 12.20
6 14.63
5 12.20
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
20  โรงเรียนบ้านหนองกก 56
8 14.29
1 1.79
13 23.21
1 1.79
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
21  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
8 13.11
1 1.64
9 14.75
7 11.48
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
22  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
6 5.66
11 10.38
10 9.43
9 8.49
63 59.43
43 40.57%
23  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 107
14 13.08
12 11.21
10 9.35
7 6.54
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
24  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 411
25 6.08
17 4.14
55 13.38
11 2.68
55 13.38
248 60.34
163 39.66%
25  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 202
13 6.44
6 2.97
18 8.91
19 9.41
24 11.88
122 60.40
80 39.60%
26  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 78
4 5.13
4 5.13
20 25.64
0 0.00
1 1.28
49 62.82
29 37.18%
27  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
4 5.13
6 7.69
8 10.26
6 7.69
5 6.41
49 62.82
29 37.18%
28  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 84
0 0.00
9 10.71
21 25.00
1 1.19
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
29  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 74
10 13.51
0 0.00
6 8.11
9 12.16
2 2.70
47 63.51
27 36.49%
30  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
4 12.12
3 9.09
0 0.00
3 9.09
2 6.06
21 63.64
12 36.36%
31  โรงเรียนวัดโพนทราย 106
16 15.09
10 9.43
11 10.38
0 0.00
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
32  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
19 18.27
1 0.96
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
33  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
3 5.77
6 11.54
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
34  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 99
5 5.05
2 2.02
14 14.14
7 7.07
6 6.06
65 65.66
34 34.34%
35  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 114
6 5.26
10 8.77
21 18.42
0 0.00
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
36  โรงเรียนบ้านไผ่ 90
1 1.11
5 5.56
15 16.67
2 2.22
6 6.67
61 67.78
29 32.22%
37  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 84
10 11.90
5 5.95
10 11.90
2 2.38
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
38  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
39  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 54
6 11.11
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
40  โรงเรียนบ้านสันติสุข 239
31 12.97
0 0.00
43 17.99
0 0.00
0 0.00
165 69.04
74 30.96%
41  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
13 8.13
14 8.75
13 8.13
6 3.75
3 1.88
111 69.38
49 30.63%
42  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 59
11 18.64
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
43  โรงเรียนบ้านบุตะโก 159
7 4.40
11 6.92
13 8.18
7 4.40
10 6.29
111 69.81
48 30.19%
44  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 137
7 5.11
8 5.84
14 10.22
5 3.65
6 4.38
97 70.80
40 29.20%
46  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 96
15 15.63
0 0.00
11 11.46
2 2.08
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
47  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 244
19 7.79
15 6.15
17 6.97
13 5.33
7 2.87
173 70.90
71 29.10%
48  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 35
2 5.71
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
49  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
24 15.58
12 7.79
6 3.90
2 1.30
0 0.00
110 71.43
44 28.57%
50  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 88
1 1.14
10 11.36
13 14.77
0 0.00
1 1.14
63 71.59
25 28.41%
51  โรงเรียนบ้านหนองไทร 107
14 13.08
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
52  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 250
13 5.20
26 10.40
31 12.40
0 0.00
0 0.00
180 72.00
70 28.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 125
10 8.00
10 8.00
12 9.60
3 2.40
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
54  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 111
10 9.01
3 2.70
18 16.22
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
55  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 104
12 11.54
4 3.85
10 9.62
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
56  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
8 3.77
9 4.25
41 19.34
0 0.00
0 0.00
154 72.64
58 27.36%
57  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
7 6.36
6 5.45
15 13.64
1 0.91
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
58  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 845
52 6.15
28 3.31
145 17.16
2 0.24
1 0.12
617 73.02
228 26.98%
59  โรงเรียนบ้านไชยวาล 141
5 3.55
5 3.55
7 4.96
9 6.38
12 8.51
103 73.05
38 26.95%
60  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
8 6.30
6 4.72
14 11.02
4 3.15
2 1.57
93 73.23
34 26.77%
61  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 152
14 9.21
4 2.63
22 14.47
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
62  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 218
20 9.17
20 9.17
17 7.80
0 0.00
0 0.00
161 73.85
57 26.15%
63  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 378
17 4.50
11 2.91
69 18.25
1 0.26
0 0.00
280 74.07
98 25.93%
64  โรงเรียนบ้านคลองเตย 108
9 8.33
2 1.85
10 9.26
4 3.70
3 2.78
80 74.07
28 25.93%
65  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 43
0 0.00
2 4.65
8 18.60
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
66  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 103
13 12.62
6 5.83
6 5.83
0 0.00
1 0.97
77 74.76
26 25.24%
67  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
5 5.95
1 1.19
14 16.67
0 0.00
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
68  โรงเรียนบ้านลำไซกง 77
6 7.79
4 5.19
5 6.49
3 3.90
1 1.30
58 75.32
19 24.68%
69  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 118
17 14.41
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
70  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
71  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
72  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
4 4.30
5 5.38
13 13.98
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
73  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 72
9 12.50
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
74  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 106
0 0.00
2 1.89
11 10.38
2 1.89
10 9.43
81 76.42
25 23.58%
75  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
5 3.57
5 3.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
76  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
4 5.19
1 1.30
9 11.69
0 0.00
4 5.19
59 76.62
18 23.38%
77  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 249
28 11.24
5 2.01
14 5.62
9 3.61
2 0.80
191 76.71
58 23.29%
78  โรงเรียนบ้านหนองโดน 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
1 2.08
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
79  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 131
7 5.34
4 3.05
15 11.45
4 3.05
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
80  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
0 0.00
24 16.67
8 5.56
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
81  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
82  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
83  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 257
12 4.67
13 5.06
22 8.56
3 1.17
7 2.72
200 77.82
57 22.18%
84  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 691
27 3.91
43 6.22
37 5.35
21 3.04
25 3.62
538 77.86
153 22.14%
85  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
86  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
87  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
5 7.81
3 4.69
2 3.13
1 1.56
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
88  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
89  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1131
74 6.54
0 0.00
167 14.77
0 0.00
0 0.00
890 78.69
241 21.31%
90  โรงเรียนบ้านมาบกราด 221
17 7.69
9 4.07
13 5.88
3 1.36
5 2.26
174 78.73
47 21.27%
91  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 161
5 3.11
15 9.32
9 5.59
5 3.11
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
92  โรงเรียนบ้านหนองรัง 120
7 5.83
7 5.83
7 5.83
3 2.50
1 0.83
95 79.17
25 20.83%
93  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
5 6.49
7 9.09
3 3.90
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
94  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 161
14 8.70
19 11.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
95  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 99
5 5.05
10 10.10
5 5.05
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 149
1 0.67
5 3.36
16 10.74
7 4.70
1 0.67
119 79.87
30 20.13%
97  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
98  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
9 10.00
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
99  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 101
7 6.93
4 3.96
8 7.92
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
100  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
4 1.83
5 2.29
28 12.84
4 1.83
2 0.92
175 80.28
43 19.72%
101  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 209
8 3.83
4 1.91
11 5.26
5 2.39
13 6.22
168 80.38
41 19.62%
102  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
4 4.88
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
103  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 82
0 0.00
3 3.66
13 15.85
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
104  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 177
9 5.08
5 2.82
14 7.91
6 3.39
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
105  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 99
1 1.01
6 6.06
12 12.12
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
106  โรงเรียนบ้านระเริง 201
7 3.48
11 5.47
19 9.45
1 0.50
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
107  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 149
7 4.70
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
108  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
3 4.69
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
109  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 492
10 2.03
12 2.44
70 14.23
0 0.00
0 0.00
400 81.30
92 18.70%
111  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 140
20 14.29
5 3.57
1 0.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
112  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
2 1.59
6 4.76
14 11.11
1 0.79
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
113  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
2 2.60
4 5.19
63 81.82
14 18.18%
114  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 94
3 3.19
5 5.32
6 6.38
3 3.19
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
115  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 100
2 2.00
5 5.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
116  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
7 3.23
2 0.92
27 12.44
3 1.38
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
117  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
7 3.14
4 1.79
8 3.59
12 5.38
9 4.04
183 82.06
40 17.94%
118  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 73
1 1.37
1 1.37
10 13.70
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
119  โรงเรียนตะแบกวิทยา 192
18 9.38
11 5.73
5 2.60
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
120  โรงเรียนบ้านโคกโจด 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
7 12.28
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
121  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
122  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 161
9 5.59
4 2.48
15 9.32
0 0.00
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
123  โรงเรียนบ้านหนองโสน 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
124  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 136
6 4.41
4 2.94
11 8.09
1 0.74
1 0.74
113 83.09
23 16.91%
125  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 172
7 4.07
7 4.07
15 8.72
0 0.00
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
126  โรงเรียนบ้านซับเต่า 95
9 9.47
1 1.05
5 5.26
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
127  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 465
25 5.38
27 5.81
20 4.30
2 0.43
4 0.86
387 83.23
78 16.77%
128  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
129  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
12 7.36
4 2.45
6 3.68
3 1.84
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
130  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 112
1 0.89
1 0.89
7 6.25
8 7.14
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
131  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 93
3 3.23
2 2.15
3 3.23
3 3.23
3 3.23
79 84.95
14 15.05%
132  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 93
6 6.45
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
133  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 215
7 3.26
0 0.00
25 11.63
0 0.00
0 0.00
183 85.12
32 14.88%
134  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 81
2 2.47
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
135  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
3 2.42
0 0.00
10 8.06
0 0.00
5 4.03
106 85.48
18 14.52%
136  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 139
6 4.32
5 3.60
9 6.47
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
8 4.73
10 5.92
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
138  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 206
10 4.85
6 2.91
8 3.88
4 1.94
1 0.49
177 85.92
29 14.08%
139  โรงเรียนบ้านกลาง 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 394
18 4.57
9 2.28
15 3.81
7 1.78
6 1.52
339 86.04
55 13.96%
141  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
3 1.72
1 0.57
19 10.92
0 0.00
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
142  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 108
2 1.85
2 1.85
9 8.33
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
143  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 309
4 1.29
6 1.94
30 9.71
0 0.00
0 0.00
269 87.06
40 12.94%
144  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
145  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 223
8 3.59
8 3.59
7 3.14
5 2.24
0 0.00
195 87.44
28 12.56%
146  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
147  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
2 1.89
1 0.94
9 8.49
1 0.94
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
148  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 149
4 2.68
6 4.03
4 2.68
4 2.68
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
149  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 259
10 3.86
10 3.86
9 3.47
2 0.77
0 0.00
228 88.03
31 11.97%
150  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 134
2 1.49
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
151  โรงเรียนบ้านหนองตาด 68
1 1.47
1 1.47
5 7.35
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
152  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
7 3.24
2 0.93
11 5.09
2 0.93
3 1.39
191 88.43
25 11.57%
153  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
154  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
1 0.79
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
155  โรงเรียนบ้านปางไม้ 82
4 4.88
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
156  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
157  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
2 2.30
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
158  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 97
1 1.03
0 0.00
0 0.00
6 6.19
3 3.09
87 89.69
10 10.31%
159  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
0 0.00
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
160  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
161  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
162  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
163  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 552
13 2.36
7 1.27
13 2.36
6 1.09
0 0.00
513 92.93
39 7.07%
164  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
165  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 88
0 0.00
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
166  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
167  โรงเรียนไผ่สีสุก 125
5 4.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
168  โรงเรียนวัดพรหมราช 191
7 3.66
5 2.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 93.72
12 6.28%
169  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
3 2.33
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
170  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
171  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
2 2.33
81 94.19
5 5.81%
172  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
173  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
2 1.61
2 1.61
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
174  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
175  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
176  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
22 95.65
1 4.35%
177  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
3 2.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
178  โรงเรียนบ้านแชะ 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.59
0 0.00
169 99.41
1 0.59%
179  โรงเรียนบ้านสระประทีป 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านไทรงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,577 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,482 5.79
เตี้ย  994 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,476 9.68
ผอมและเตี้ย  531 2.08
อ้วนและเตี้ย  487 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,607 76.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,970 คน


23.34%


Powered By www.thaieducation.net