ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงไทย 60
3 5.00
3 5.00
50 83.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 119
26 21.85
20 16.81
27 22.69
25 21.01
21 17.65
0 0.00
119 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 78
18 23.08
21 26.92
7 8.97
16 20.51
9 11.54
7 8.97
71 91.03%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 204
16 7.84
23 11.27
48 23.53
39 19.12
54 26.47
24 11.76
180 88.24%
5  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 148
28 18.92
31 20.95
31 20.95
22 14.86
16 10.81
20 13.51
128 86.49%
6  โรงเรียนบ้านโคกพระ 117
30 25.64
26 22.22
7 5.98
32 27.35
3 2.56
19 16.24
98 83.76%
7  โรงเรียนบ้านหินดาด 256
37 14.45
23 8.98
29 11.33
60 23.44
52 20.31
55 21.48
201 78.52%
8  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 206
18 8.74
14 6.80
25 12.14
32 15.53
39 18.93
78 37.86
128 62.14%
9  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 26
8 30.77
2 7.69
4 15.38
2 7.69
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
10  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 120
8 6.67
9 7.50
13 10.83
15 12.50
24 20.00
51 42.50
69 57.50%
11  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 77
13 16.88
10 12.99
17 22.08
2 2.60
2 2.60
33 42.86
44 57.14%
12  โรงเรียนบ้านบึงพระ 97
3 3.09
3 3.09
19 19.59
6 6.19
22 22.68
44 45.36
53 54.64%
13  โรงเรียนภูทองวิทยา 28
8 28.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
14  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 993
136 13.70
97 9.77
166 16.72
57 5.74
70 7.05
467 47.03
526 52.97%
15  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 150
10 6.67
6 4.00
11 7.33
20 13.33
32 21.33
71 47.33
79 52.67%
16  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 124
12 9.68
0 0.00
49 39.52
2 1.61
0 0.00
61 49.19
63 50.81%
17  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 81
17 20.99
10 12.35
11 13.58
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
18  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 869
127 14.61
6 0.69
92 10.59
133 15.30
47 5.41
464 53.39
405 46.61%
19  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 131
23 17.56
0 0.00
17 12.98
0 0.00
20 15.27
71 54.20
60 45.80%
20  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 134
5 3.73
10 7.46
8 5.97
17 12.69
20 14.93
74 55.22
60 44.78%
21  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 104
13 12.50
6 5.77
8 7.69
6 5.77
12 11.54
59 56.73
45 43.27%
22  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 141
22 15.60
13 9.22
15 10.64
8 5.67
2 1.42
81 57.45
60 42.55%
23  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 234
32 13.68
27 11.54
12 5.13
18 7.69
9 3.85
136 58.12
98 41.88%
24  โรงเรียนชาติวิทยา 249
3 1.20
14 5.62
23 9.24
17 6.83
37 14.86
155 62.25
94 37.75%
25  โรงเรียนบ้านหนองขาม 99
8 8.08
5 5.05
22 22.22
1 1.01
1 1.01
62 62.63
37 37.37%
26  โรงเรียนบ้านหนองสาย 158
16 10.13
0 0.00
24 15.19
19 12.03
0 0.00
99 62.66
59 37.34%
27  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 51
4 7.84
2 3.92
7 13.73
3 5.88
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
28  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 122
16 13.11
10 8.20
12 9.84
7 5.74
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
29  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 206
25 12.14
9 4.37
27 13.11
3 1.46
12 5.83
130 63.11
76 36.89%
30  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 86
7 8.14
5 5.81
9 10.47
7 8.14
3 3.49
55 63.95
31 36.05%
31  โรงเรียนบ้านพระ 262
18 6.87
13 4.96
54 20.61
7 2.67
1 0.38
169 64.50
93 35.50%
32  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 714
44 6.16
13 1.82
94 13.17
57 7.98
42 5.88
464 64.99
250 35.01%
33  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 46
5 10.87
4 8.70
6 13.04
1 2.17
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
34  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 144
11 7.64
10 6.94
13 9.03
9 6.25
7 4.86
94 65.28
50 34.72%
35  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 99
16 16.16
4 4.04
13 13.13
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 134
15 11.19
12 8.96
18 13.43
0 0.00
1 0.75
88 65.67
46 34.33%
37  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 99
2 2.02
4 4.04
17 17.17
10 10.10
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
38  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
11 11.83
14 15.05
2 2.15
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
39  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 143
9 6.29
8 5.59
13 9.09
7 4.90
10 6.99
96 67.13
47 32.87%
40  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 77
5 6.49
6 7.79
5 6.49
5 6.49
4 5.19
52 67.53
25 32.47%
41  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 73
10 13.70
2 2.74
11 15.07
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
42  โรงเรียนบ้านหนองยาง 170
3 1.76
16 9.41
29 17.06
1 0.59
3 1.76
118 69.41
52 30.59%
43  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 192
3 1.56
2 1.04
23 11.98
5 2.60
25 13.02
134 69.79
58 30.21%
44  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 196
6 3.06
8 4.08
42 21.43
1 0.51
2 1.02
137 69.90
59 30.10%
45  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 91
6 6.59
6 6.59
3 3.30
4 4.40
8 8.79
64 70.33
27 29.67%
46  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 85
7 8.24
5 5.88
13 15.29
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
47  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 164
6 3.66
2 1.22
17 10.37
21 12.80
1 0.61
117 71.34
47 28.66%
48  โรงเรียนบ้านหนองบอน 106
4 3.77
7 6.60
19 17.92
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
49  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 250
22 8.80
15 6.00
26 10.40
4 1.60
3 1.20
180 72.00
70 28.00%
50  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 183
5 2.73
7 3.83
39 21.31
0 0.00
0 0.00
132 72.13
51 27.87%
51  โรงเรียนบ้านกันผม 112
10 8.93
6 5.36
13 11.61
2 1.79
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
52  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 98
2 2.04
6 6.12
19 19.39
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
53  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 51
6 11.76
3 5.88
4 7.84
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
54  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 157
10 6.37
6 3.82
15 9.55
6 3.82
6 3.82
114 72.61
43 27.39%
55  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
5 16.67
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
56  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
10 9.17
4 3.67
12 11.01
3 2.75
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
57  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 98
9 9.18
9 9.18
6 6.12
1 1.02
1 1.02
72 73.47
26 26.53%
58  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 92
3 3.26
3 3.26
5 5.43
6 6.52
7 7.61
68 73.91
24 26.09%
59  โรงเรียนวัดหินมงคล 81
3 3.70
4 4.94
13 16.05
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
60  โรงเรียนบ้านละลม 223
9 4.04
13 5.83
13 5.83
9 4.04
13 5.83
166 74.44
57 25.56%
61  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 107
4 3.74
5 4.67
13 12.15
2 1.87
3 2.80
80 74.77
27 25.23%
62  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 53
5 9.43
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
63  โรงเรียนบ้านกรูด 94
0 0.00
1 1.06
14 14.89
0 0.00
8 8.51
71 75.53
23 24.47%
64  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 51
4 7.84
6 11.76
2 3.92
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
65  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
1 1.96
4 7.84
6 11.76
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
66  โรงเรียนวัดหนองพลวง 213
8 3.76
10 4.69
30 14.08
1 0.47
1 0.47
163 76.53
50 23.47%
67  โรงเรียนบ้านช่องโค 81
5 6.17
0 0.00
8 9.88
0 0.00
6 7.41
62 76.54
19 23.46%
68  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1667
71 4.26
35 2.10
278 16.68
2 0.12
2 0.12
1279 76.72
388 23.28%
69  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 105
6 5.71
6 5.71
5 4.76
7 6.67
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
70  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 383
12 3.13
15 3.92
23 6.01
13 3.39
24 6.27
296 77.28
87 22.72%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 410
29 7.07
18 4.39
45 10.98
1 0.24
0 0.00
317 77.32
93 22.68%
72  โรงเรียนบ้านทองหลาง 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
3 8.33
3 8.33
28 77.78
8 22.22%
73  โรงเรียนบ้านปรางค์ 54
2 3.70
4 7.41
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 36
3 8.33
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
75  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
76  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 64
4 6.25
1 1.56
3 4.69
4 6.25
2 3.13
50 78.13
14 21.88%
77  โรงเรียนบ้านปอพราน 203
7 3.45
6 2.96
28 13.79
2 0.99
1 0.49
159 78.33
44 21.67%
78  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 97
2 2.06
0 0.00
10 10.31
6 6.19
3 3.09
76 78.35
21 21.65%
79  โรงเรียนบ้านสวนหอม 102
7 6.86
5 4.90
4 3.92
4 3.92
2 1.96
80 78.43
22 21.57%
80  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 116
2 1.72
3 2.59
6 5.17
5 4.31
9 7.76
91 78.45
25 21.55%
81  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 285
19 6.67
11 3.86
27 9.47
3 1.05
1 0.35
224 78.60
61 21.40%
82  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 249
7 2.81
7 2.81
38 15.26
0 0.00
0 0.00
197 79.12
52 20.88%
83  โรงเรียนวัดสลักได 64
6 9.38
0 0.00
5 7.81
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
84  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 135
2 1.48
0 0.00
23 17.04
2 1.48
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
85  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 141
6 4.26
11 7.80
8 5.67
0 0.00
3 2.13
113 80.14
28 19.86%
86  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 66
4 6.06
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
87  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 61
1 1.64
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
88  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 46
5 10.87
1 2.17
1 2.17
0 0.00
2 4.35
37 80.43
9 19.57%
89  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 128
2 1.56
12 9.38
9 7.03
2 1.56
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
90  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 134
15 11.19
11 8.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
91  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 266
29 10.90
6 2.26
16 6.02
0 0.00
0 0.00
215 80.83
51 19.17%
92  โรงเรียนบ้านหนองแมว 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
93  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 157
1 0.64
2 1.27
11 7.01
3 1.91
13 8.28
127 80.89
30 19.11%
94  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 305
17 5.57
22 7.21
17 5.57
2 0.66
0 0.00
247 80.98
58 19.02%
95  โรงเรียนบ้านตูม 106
0 0.00
0 0.00
17 16.04
2 1.89
1 0.94
86 81.13
20 18.87%
96  โรงเรียนบ้านละกอ 178
15 8.43
5 2.81
13 7.30
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
97  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 104
8 7.69
6 5.77
3 2.88
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
98  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 228
21 9.21
7 3.07
8 3.51
5 2.19
0 0.00
187 82.02
41 17.98%
99  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
3 2.07
5 3.45
4 2.76
5 3.45
9 6.21
119 82.07
26 17.93%
100  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 84
0 0.00
0 0.00
15 17.86
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
101  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 132
2 1.52
3 2.27
16 12.12
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
102  โรงเรียนบ้านหนองกก 210
9 4.29
0 0.00
22 10.48
5 2.38
0 0.00
174 82.86
36 17.14%
103  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 101
8 7.92
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
104  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
2 4.65
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
105  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
106  โรงเรียนบ้านหนองไทร 50
1 2.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
107  โรงเรียนบ้านบิง 63
3 4.76
1 1.59
5 7.94
0 0.00
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
108  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 126
11 8.73
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
109  โรงเรียนบ้านดงพลอง 196
7 3.57
5 2.55
18 9.18
1 0.51
0 0.00
165 84.18
31 15.82%
110  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 285
10 3.51
2 0.70
32 11.23
1 0.35
0 0.00
240 84.21
45 15.79%
111  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 147
7 4.76
8 5.44
2 1.36
0 0.00
6 4.08
124 84.35
23 15.65%
112  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 106
1 0.94
2 1.89
12 11.32
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
113  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 68
0 0.00
3 4.41
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
114  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 116
7 6.03
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
115  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 172
9 5.23
5 2.91
4 2.33
6 3.49
1 0.58
147 85.47
25 14.53%
116  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 151
8 5.30
3 1.99
8 5.30
2 1.32
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
117  โรงเรียนบ้านยอกขาม 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
118  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
119  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 125
5 4.00
1 0.80
7 5.60
3 2.40
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
120  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 110
5 4.55
5 4.55
0 0.00
2 1.82
2 1.82
96 87.27
14 12.73%
121  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 110
4 3.64
3 2.73
7 6.36
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
122  โรงเรียนบ้านดอน 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
123  โรงเรียนบ้านถนนหัก 91
3 3.30
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
124  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 75
0 0.00
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
125  โรงเรียนบ้านหินโคน 100
5 5.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 168
1 0.60
0 0.00
19 11.31
0 0.00
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
127  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
128  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
0 0.00
1 1.30
68 88.31
9 11.69%
129  โรงเรียนบ้านตะโก 103
1 0.97
1 0.97
4 3.88
4 3.88
2 1.94
91 88.35
12 11.65%
130  โรงเรียนบ้านโนนทอง 105
3 2.86
2 1.90
2 1.90
3 2.86
2 1.90
93 88.57
12 11.43%
131  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
132  โรงเรียนบ้านแสนสุข 207
5 2.42
1 0.48
15 7.25
2 0.97
0 0.00
184 88.89
23 11.11%
133  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 91
3 3.30
4 4.40
1 1.10
1 1.10
1 1.10
81 89.01
10 10.99%
134  โรงเรียนไทรทอง 119
5 4.20
3 2.52
0 0.00
1 0.84
4 3.36
106 89.08
13 10.92%
135  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 173
3 1.73
0 0.00
14 8.09
0 0.00
0 0.00
156 90.17
17 9.83%
136  โรงเรียนบ้านโจด 93
2 2.15
1 1.08
5 5.38
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
137  โรงเรียนบ้านดะแลง 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
138  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 88
4 4.55
4 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
139  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
140  โรงเรียนวัดหนองจอก 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
0 0.00
1 1.12
81 91.01
8 8.99%
141  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
142  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 279
2 0.72
2 0.72
20 7.17
0 0.00
0 0.00
255 91.40
24 8.60%
143  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 156
0 0.00
1 0.64
4 2.56
3 1.92
5 3.21
143 91.67
13 8.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 75
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
145  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
146  โรงเรียนบ้านสวนปอ 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
147  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 102
1 0.98
1 0.98
2 1.96
1 0.98
2 1.96
95 93.14
7 6.86%
148  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
149  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
150  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
151  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 267
2 0.75
3 1.12
6 2.25
2 0.75
2 0.75
252 94.38
15 5.62%
152  โรงเรียนบ้านจอมศรี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
153  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
154  โรงเรียนวัดเหมสูง 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
155  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
156  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
157  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
1 0.98
98 96.08
4 3.92%
158  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
159  โรงเรียนบ้านหนองจาน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
160  โรงเรียนบ้านสารภี 267
4 1.50
0 0.00
2 0.75
3 1.12
0 0.00
258 96.63
9 3.37%
161  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
162  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
60 96.77
2 3.23%
163  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 100
2 2.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
164  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 218
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.75
212 97.25
6 2.75%
165  โรงเรียนวัดพะโค 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
166  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
167  โรงเรียนวัดหนองนา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
168  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
169  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดกุดสวาย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,459 6.05
เตี้ย  924 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,472 10.24
ผอมและเตี้ย  872 3.61
อ้วนและเตี้ย  778 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,624 73.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,505 คน


26.96%


Powered By www.thaieducation.net