ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 57
27 47.37
11 19.30
0 0.00
19 33.33
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
2  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 251
46 18.33
42 16.73
43 17.13
48 19.12
14 5.58
58 23.11
193 76.89%
3  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 68
28 41.18
3 4.41
13 19.12
4 5.88
0 0.00
20 29.41
48 70.59%
4  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 242
40 16.53
30 12.40
0 0.00
100 41.32
0 0.00
72 29.75
170 70.25%
5  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 253
30 11.86
28 11.07
21 8.30
58 22.92
39 15.42
77 30.43
176 69.57%
6  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 112
6 5.36
6 5.36
18 16.07
12 10.71
22 19.64
48 42.86
64 57.14%
7  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 88
12 13.64
12 13.64
12 13.64
8 9.09
0 0.00
44 50.00
44 50.00%
8  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 198
51 25.76
20 10.10
6 3.03
15 7.58
5 2.53
101 51.01
97 48.99%
9  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 357
25 7.00
17 4.76
38 10.64
39 10.92
36 10.08
202 56.58
155 43.42%
10  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 585
72 12.31
87 14.87
80 13.68
9 1.54
4 0.68
333 56.92
252 43.08%
11  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 213
26 12.21
11 5.16
30 14.08
8 3.76
16 7.51
122 57.28
91 42.72%
12  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 382
55 14.40
30 7.85
19 4.97
22 5.76
27 7.07
229 59.95
153 40.05%
13  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 31
3 9.68
3 9.68
4 12.90
2 6.45
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
14  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 70
9 12.86
6 8.57
7 10.00
5 7.14
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
15  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 815
67 8.22
65 7.98
50 6.13
63 7.73
50 6.13
520 63.80
295 36.20%
16  โรงเรียนบ้านยางโทน 79
13 16.46
7 8.86
5 6.33
3 3.80
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
17  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 267
16 5.99
17 6.37
6 2.25
32 11.99
22 8.24
174 65.17
93 34.83%
18  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 153
51 33.33
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
19  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 84
8 9.52
7 8.33
6 7.14
3 3.57
5 5.95
55 65.48
29 34.52%
20  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 625
60 9.60
36 5.76
66 10.56
24 3.84
29 4.64
410 65.60
215 34.40%
21  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 196
25 12.76
29 14.80
3 1.53
7 3.57
1 0.51
131 66.84
65 33.16%
22  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 463
59 12.74
53 11.45
17 3.67
16 3.46
3 0.65
315 68.03
148 31.97%
23  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 170
11 6.47
22 12.94
6 3.53
11 6.47
0 0.00
120 70.59
50 29.41%
24  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 211
1 0.47
9 4.27
20 9.48
10 4.74
22 10.43
149 70.62
62 29.38%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 82
0 0.00
2 2.44
20 24.39
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
26  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 240
47 19.58
0 0.00
15 6.25
0 0.00
0 0.00
178 74.17
62 25.83%
27  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 177
10 5.65
7 3.95
16 9.04
7 3.95
5 2.82
132 74.58
45 25.42%
28  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 407
5 1.23
17 4.18
17 4.18
33 8.11
25 6.14
310 76.17
97 23.83%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 220
20 9.09
14 6.36
7 3.18
5 2.27
6 2.73
168 76.36
52 23.64%
30  โรงเรียนบ้านหินแหลม 285
19 6.67
16 5.61
13 4.56
13 4.56
6 2.11
218 76.49
67 23.51%
31  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 179
13 7.26
14 7.82
8 4.47
4 2.23
2 1.12
138 77.09
41 22.91%
32  โรงเรียนวัดปากกิเลน 89
4 4.49
3 3.37
11 12.36
2 2.25
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
33  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 192
14 7.29
11 5.73
15 7.81
1 0.52
0 0.00
151 78.65
41 21.35%
34  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 614
21 3.42
17 2.77
93 15.15
0 0.00
0 0.00
483 78.66
131 21.34%
35  โรงเรียนบ้านพุองกะ 166
9 5.42
10 6.02
16 9.64
0 0.00
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
36  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 155
10 6.45
8 5.16
3 1.94
5 3.23
6 3.87
123 79.35
32 20.65%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 467
28 6.00
41 8.78
20 4.28
5 1.07
0 0.00
373 79.87
94 20.13%
38  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 80
6 7.50
5 6.25
2 2.50
3 3.75
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
39  โรงเรียนวัดหินดาด 233
0 0.00
10 4.29
2 0.86
0 0.00
34 14.59
187 80.26
46 19.74%
40  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 563
40 7.10
44 7.82
8 1.42
12 2.13
1 0.18
458 81.35
105 18.65%
41  โรงเรียนบ้านสารวัตร 180
8 4.44
5 2.78
9 5.00
5 2.78
5 2.78
148 82.22
32 17.78%
42  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 130
10 7.69
8 6.15
5 3.85
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
43  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 63
6 9.52
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
44  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 168
1 0.60
21 12.50
6 3.57
1 0.60
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
45  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 656
10 1.52
55 8.38
47 7.16
0 0.00
0 0.00
544 82.93
112 17.07%
46  โรงเรียนบ้านหนองขอน 54
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
47  โรงเรียนบ้านไร่ 302
31 10.26
12 3.97
6 1.99
0 0.00
0 0.00
253 83.77
49 16.23%
48  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 88
8 9.09
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
49  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 139
4 2.88
4 2.88
7 5.04
4 2.88
3 2.16
117 84.17
22 15.83%
50  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 152
2 1.32
9 5.92
6 3.95
3 1.97
4 2.63
128 84.21
24 15.79%
51  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 135
4 2.96
8 5.93
7 5.19
1 0.74
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
52  โรงเรียนวัดปรังกาสี 540
17 3.15
30 5.56
22 4.07
7 1.30
6 1.11
458 84.81
82 15.19%
53  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 119
9 7.56
1 0.84
5 4.20
3 2.52
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
54  โรงเรียนหลุงกัง 126
3 2.38
4 3.17
9 7.14
3 2.38
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
55  โรงเรียนบ้านยางขาว 146
17 11.64
2 1.37
2 1.37
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
56  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
57  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 333
6 1.80
0 0.00
32 9.61
2 0.60
4 1.20
289 86.79
44 13.21%
58  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 439
16 3.64
35 7.97
3 0.68
1 0.23
0 0.00
384 87.47
55 12.53%
59  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
60  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 77
0 0.00
1 1.30
0 0.00
3 3.90
5 6.49
68 88.31
9 11.69%
61  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 87
5 5.75
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
62  โรงเรียนบ้านหินดาด 70
2 2.86
2 2.86
0 0.00
4 5.71
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
63  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
4 4.49
2 2.25
2 2.25
1 1.12
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
64  โรงเรียนบ้านหินดาด 173
1 0.58
3 1.73
13 7.51
2 1.16
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
65  โรงเรียนบ้านดินโส 299
5 1.67
6 2.01
15 5.02
1 0.33
2 0.67
270 90.30
29 9.70%
66  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 262
5 1.91
14 5.34
5 1.91
1 0.38
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
67  โรงเรียนบ้านนามกุย 156
3 1.92
4 2.56
7 4.49
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
68  โรงเรียนบ้านเขาพัง 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
69  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 142
0 0.00
0 0.00
4 2.82
7 4.93
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
70  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 185
4 2.16
5 2.70
5 2.70
0 0.00
0 0.00
171 92.43
14 7.57%
71  โรงเรียนบ้านอูล่อง 493
10 2.03
13 2.64
1 0.20
11 2.23
1 0.20
457 92.70
36 7.30%
72  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 154
6 3.90
0 0.00
5 3.25
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
73  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1826
25 1.37
28 1.53
40 2.19
15 0.82
21 1.15
1697 92.94
129 7.06%
74  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 195
8 4.10
4 2.05
0 0.00
1 0.51
0 0.00
182 93.33
13 6.67%
75  โรงเรียนบ้านพุเตย 80
4 5.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
76  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 318
0 0.00
0 0.00
7 2.20
9 2.83
3 0.94
299 94.03
19 5.97%
77  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 270
6 2.22
0 0.00
8 2.96
0 0.00
0 0.00
256 94.81
14 5.19%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 127
2 1.57
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
79  โรงเรียนคุรุสภา 192
1 0.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.52
190 98.96
2 1.04%
80  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,334 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,239 6.41
เตี้ย  1,059 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,047 5.42
ผอมและเตี้ย  698 3.61
อ้วนและเตี้ย  437 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,854 76.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,480 คน


23.17%


Powered By www.thaieducation.net