ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 37
26 70.27
7 18.92
4 10.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่ง 54
26 48.15
6 11.11
22 40.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 89
25 28.09
15 16.85
10 11.24
36 40.45
3 3.37
0 0.00
89 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่โขง 63
58 92.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.94
58 92.06%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 484
51 10.54
33 6.82
109 22.52
77 15.91
128 26.45
86 17.77
398 82.23%
6  โรงเรียนบ้านผาปูน 186
48 25.81
52 27.96
0 0.00
37 19.89
0 0.00
49 26.34
137 73.66%
7  โรงเรียนบ้านสบลาน 125
56 44.80
28 22.40
2 1.60
0 0.00
0 0.00
39 31.20
86 68.80%
8  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 92
51 55.43
0 0.00
2 2.17
6 6.52
1 1.09
32 34.78
60 65.22%
9  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 186
23 12.37
25 13.44
27 14.52
23 12.37
20 10.75
68 36.56
118 63.44%
10  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 415
92 22.17
100 24.10
12 2.89
59 14.22
0 0.00
152 36.63
263 63.37%
11  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 48
6 12.50
7 14.58
10 20.83
6 12.50
0 0.00
19 39.58
29 60.42%
12  โรงเรียนบ้านดอยคำ 111
20 18.02
40 36.04
6 5.41
0 0.00
0 0.00
45 40.54
66 59.46%
13  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 290
21 7.24
34 11.72
11 3.79
55 18.97
45 15.52
124 42.76
166 57.24%
14  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 223
6 2.69
17 7.62
30 13.45
23 10.31
47 21.08
100 44.84
123 55.16%
15  โรงเรียนบ้านไร่ 86
11 12.79
12 13.95
16 18.60
6 6.98
0 0.00
41 47.67
45 52.33%
16  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 132
8 6.06
42 31.82
13 9.85
3 2.27
0 0.00
66 50.00
66 50.00%
17  โรงเรียนบ้านวังลุง 104
4 3.85
7 6.73
14 13.46
7 6.73
20 19.23
52 50.00
52 50.00%
18  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 77
0 0.00
10 12.99
7 9.09
17 22.08
2 2.60
41 53.25
36 46.75%
19  โรงเรียนบ้านตุงลอย 325
55 16.92
44 13.54
17 5.23
12 3.69
7 2.15
190 58.46
135 41.54%
20  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 140
17 12.14
27 19.29
2 1.43
11 7.86
1 0.71
82 58.57
58 41.43%
21  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 67
0 0.00
17 25.37
0 0.00
10 14.93
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
22  โรงเรียนบ้านสันติสุข 23
0 0.00
0 0.00
9 39.13
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
23  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 118
12 10.17
0 0.00
28 23.73
0 0.00
0 0.00
78 66.10
40 33.90%
24  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 147
18 12.24
20 13.61
5 3.40
3 2.04
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
25  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 48
0 0.00
0 0.00
15 31.25
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
26  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 148
23 15.54
4 2.70
18 12.16
1 0.68
0 0.00
102 68.92
46 31.08%
27  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
28  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 84
7 8.33
9 10.71
3 3.57
4 4.76
2 2.38
59 70.24
25 29.76%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 118
5 4.24
2 1.69
22 18.64
2 1.69
4 3.39
83 70.34
35 29.66%
30  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 98
16 16.33
3 3.06
3 3.06
7 7.14
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
31  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 177
8 4.52
7 3.95
29 16.38
5 2.82
1 0.56
127 71.75
50 28.25%
32  โรงเรียนบ้านกองวะ 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
33  โรงเรียนบ้านดงดำ 61
5 8.20
11 18.03
1 1.64
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
34  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
4 5.00
7 8.75
11 13.75
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
35  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 140
2 1.43
4 2.86
28 20.00
1 0.71
3 2.14
102 72.86
38 27.14%
36  โรงเรียนบ้านแปลง 2 55
0 0.00
4 7.27
7 12.73
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
37  โรงเรียนบ้านกองหิน 84
8 9.52
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
38  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 144
6 4.17
11 7.64
17 11.81
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
39  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 159
4 2.52
3 1.89
29 18.24
1 0.63
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
40  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 69
3 4.35
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
41  โรงเรียนบ้านหลวง 221
12 5.43
9 4.07
10 4.52
11 4.98
9 4.07
170 76.92
51 23.08%
42  โรงเรียนบ้านบงตัน 202
12 5.94
8 3.96
13 6.44
3 1.49
10 4.95
156 77.23
46 22.77%
43  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 88
7 7.95
7 7.95
2 2.27
4 4.55
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
44  โรงเรียนบ้านโปง 107
7 6.54
4 3.74
6 5.61
4 3.74
2 1.87
84 78.50
23 21.50%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 98
6 6.12
3 3.06
11 11.22
0 0.00
1 1.02
77 78.57
21 21.43%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 105
6 5.71
2 1.90
14 13.33
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
47  โรงเรียนบ้านกองลอย 204
10 4.90
15 7.35
16 7.84
0 0.00
0 0.00
163 79.90
41 20.10%
48  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 94
2 2.13
2 2.13
12 12.77
2 2.13
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
49  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
50  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
51  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 143
2 1.40
6 4.20
18 12.59
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
52  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 57
2 3.51
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
53  โรงเรียนบ้านตุงติง 155
4 2.58
12 7.74
9 5.81
2 1.29
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
54  โรงเรียนบ้านแปลง 5 99
2 2.02
4 4.04
7 7.07
4 4.04
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
55  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 118
6 5.08
6 5.08
8 6.78
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
56  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 59
4 6.78
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
57  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 160
5 3.13
10 6.25
11 6.88
1 0.63
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
58  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 251
13 5.18
22 8.76
7 2.79
0 0.00
0 0.00
209 83.27
42 16.73%
59  โรงเรียนบ้านวังกอง 78
1 1.28
2 2.56
5 6.41
5 6.41
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
60  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
61  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 94
3 3.19
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
62  โรงเรียนบ้านขุน 107
5 4.67
1 0.93
11 10.28
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
63  โรงเรียนบ้านมูเซอ 264
15 5.68
9 3.41
0 0.00
11 4.17
6 2.27
223 84.47
41 15.53%
64  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 297
10 3.37
12 4.04
23 7.74
0 0.00
1 0.34
251 84.51
46 15.49%
65  โรงเรียนบ้านหางดง 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
66  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 160
3 1.88
14 8.75
5 3.13
2 1.25
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
67  โรงเรียนบ้านยางครก 154
5 3.25
10 6.49
8 5.19
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
68  โรงเรียนบ้านดอกแดง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
4 8.33
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
69  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 88
6 6.82
5 5.68
1 1.14
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
70  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 114
0 0.00
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
71  โรงเรียนบ้านพุย 176
7 3.98
8 4.55
3 1.70
5 2.84
0 0.00
153 86.93
23 13.07%
72  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
11 8.21
4 2.99
2 1.49
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
73  โรงเรียนบ้านยางเปา 219
8 3.65
9 4.11
2 0.91
4 1.83
4 1.83
192 87.67
27 12.33%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 409
4 0.98
1 0.24
40 9.78
0 0.00
0 0.00
364 89.00
45 11.00%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
76  โรงเรียนบ้านผาจุก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
77  โรงเรียนบ้านแม่บวน 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.50
5 6.25
73 91.25
7 8.75%
78  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
79  โรงเรียนบ้านแม่งูด 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
80  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 177
3 1.69
7 3.95
4 2.26
0 0.00
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
81  โรงเรียนบ้านตีนตก 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
82  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 67
1 1.49
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
83  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 130
7 5.38
0 0.00
1 0.77
1 0.77
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
84  โรงเรียนบ้านนาเกียน 121
6 4.96
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
85  โรงเรียนบ้านยางเปียง 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
87  โรงเรียนบ้านวังหลวง 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
88  โรงเรียนบ้านใบหนา 80
0 0.00
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
89  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 207
0 0.00
1 0.48
7 3.38
0 0.00
0 0.00
199 96.14
8 3.86%
91  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 130
2 1.54
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
92  โรงเรียนบ้านผาแตน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
93  โรงเรียนบ้านอูตูม 93
1 1.08
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
94  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 133
0 0.00
0 0.00
1 0.75
1 0.75
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
95  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านซิแบร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,638 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  948 8.15
เตี้ย  811 6.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  918 7.89
ผอมและเตี้ย  494 4.24
อ้วนและเตี้ย  322 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,145 69.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,493 คน


30.01%


Powered By www.thaieducation.net