ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 140 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าลาน 112
23 20.54
20 17.86
43 38.39
15 13.39
11 9.82
0 0.00
112 100.00%
2  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 74
12 16.22
11 14.86
22 29.73
23 31.08
6 8.11
0 0.00
74 100.00%
3  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5
2 40.00
2 40.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 71
19 26.76
13 18.31
8 11.27
6 8.45
16 22.54
9 12.68
62 87.32%
5  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 838
94 11.22
78 9.31
125 14.92
172 20.53
203 24.22
166 19.81
672 80.19%
6  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 30
6 20.00
5 16.67
4 13.33
3 10.00
6 20.00
6 20.00
24 80.00%
7  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 70
5 7.14
15 21.43
14 20.00
5 7.14
16 22.86
15 21.43
55 78.57%
8  โรงเรียนบ้านบวกเปา 118
76 64.41
0 0.00
11 9.32
0 0.00
0 0.00
31 26.27
87 73.73%
9  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 137
18 13.14
49 35.77
17 12.41
9 6.57
4 2.92
40 29.20
97 70.80%
10  โรงเรียนสันทรายหลวง 546
89 16.30
64 11.72
108 19.78
34 6.23
33 6.04
218 39.93
328 60.07%
11  โรงเรียนบ้านห้วยบง 70
1 1.43
7 10.00
10 14.29
8 11.43
13 18.57
31 44.29
39 55.71%
12  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 79
6 7.59
6 7.59
18 22.78
8 10.13
5 6.33
36 45.57
43 54.43%
13  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 111
3 2.70
9 8.11
17 15.32
11 9.91
17 15.32
54 48.65
57 51.35%
14  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 138
16 11.59
11 7.97
3 2.17
28 20.29
11 7.97
69 50.00
69 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
3 25.00
1 8.33
6 50.00
6 50.00%
16  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 798
36 4.51
8 1.00
116 14.54
29 3.63
207 25.94
402 50.38
396 49.62%
17  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 192
14 7.29
15 7.81
16 8.33
19 9.90
25 13.02
103 53.65
89 46.35%
18  โรงเรียนวัดหนองออน 63
8 12.70
8 12.70
4 6.35
8 12.70
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
19  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 79
11 13.92
7 8.86
6 7.59
6 7.59
5 6.33
44 55.70
35 44.30%
20  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 246
27 10.98
17 6.91
26 10.57
26 10.57
12 4.88
138 56.10
108 43.90%
21  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 206
49 23.79
16 7.77
19 9.22
5 2.43
0 0.00
117 56.80
89 43.20%
22  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 552
50 9.06
32 5.80
32 5.80
25 4.53
90 16.30
323 58.51
229 41.49%
23  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
3 20.00
9 60.00
6 40.00%
24  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 103
14 13.59
14 13.59
4 3.88
9 8.74
0 0.00
62 60.19
41 39.81%
25  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 45
8 17.78
2 4.44
8 17.78
-1 -2.22
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
26  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 16
1 6.25
1 6.25
3 18.75
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
27  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 161
4 2.48
16 9.94
13 8.07
16 9.94
11 6.83
101 62.73
60 37.27%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 213
15 7.04
15 7.04
28 13.15
10 4.69
8 3.76
137 64.32
76 35.68%
29  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 121
12 9.92
10 8.26
15 12.40
6 4.96
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
30  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 117
10 8.55
9 7.69
11 9.40
9 7.69
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
31  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 19
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
32  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 140
4 2.86
3 2.14
24 17.14
7 5.00
6 4.29
96 68.57
44 31.43%
33  โรงเรียนบ้านปางไฮ 80
3 3.75
17 21.25
4 5.00
1 1.25
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
34  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 114
11 9.65
6 5.26
4 3.51
9 7.89
4 3.51
80 70.18
34 29.82%
35  โรงเรียนวัดแม่กะ 128
6 4.69
6 4.69
20 15.63
6 4.69
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
36  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 169
10 5.92
24 14.20
13 7.69
3 1.78
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
37  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 185
0 0.00
35 18.92
15 8.11
3 1.62
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
38  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 161
10 6.21
8 4.97
19 11.80
8 4.97
0 0.00
116 72.05
45 27.95%
39  โรงเรียนบ้านแม่แต 54
6 11.11
5 9.26
0 0.00
0 0.00
4 7.41
39 72.22
15 27.78%
40  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 65
5 7.69
2 3.08
6 9.23
2 3.08
3 4.62
47 72.31
18 27.69%
41  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 87
5 5.75
1 1.15
11 12.64
7 8.05
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
42  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 94
0 0.00
5 5.32
12 12.77
2 2.13
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
43  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 651
55 8.45
20 3.07
97 14.90
0 0.00
0 0.00
479 73.58
172 26.42%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
5 6.94
2 2.78
53 73.61
19 26.39%
45  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 23
1 4.35
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
46  โรงเรียนบ้านต้นรุง 146
14 9.59
12 8.22
8 5.48
4 2.74
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
47  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 94
4 4.26
1 1.06
11 11.70
5 5.32
3 3.19
70 74.47
24 25.53%
48  โรงเรียนบ้านช้างใน 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
1 1.96
3 5.88
38 74.51
13 25.49%
49  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 55
6 10.91
0 0.00
0 0.00
8 14.55
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
50  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 75
6 8.00
4 5.33
4 5.33
3 4.00
2 2.67
56 74.67
19 25.33%
51  โรงเรียนบ้านหนองปิด 81
0 0.00
7 8.64
13 16.05
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
52  โรงเรียนวัดแม่เลย 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
53  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 119
3 2.52
4 3.36
16 13.45
2 1.68
4 3.36
90 75.63
29 24.37%
54  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 54
0 0.00
3 5.56
10 18.52
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
55  โรงเรียนบ้านเอียก 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
56  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 98
3 3.06
0 0.00
20 20.41
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
57  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 223
12 5.38
8 3.59
31 13.90
1 0.45
0 0.00
171 76.68
52 23.32%
58  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 215
15 6.98
16 7.44
16 7.44
1 0.47
2 0.93
165 76.74
50 23.26%
59  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 122
0 0.00
10 8.20
18 14.75
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
60  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 122
0 0.00
6 4.92
11 9.02
1 0.82
10 8.20
94 77.05
28 22.95%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
2 4.17
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
62  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 136
0 0.00
5 3.68
24 17.65
1 0.74
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
63  โรงเรียนบ้านแม่เลา 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 21.05
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
64  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 77
3 3.90
3 3.90
7 9.09
3 3.90
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
65  โรงเรียนบ้านต้นขาม 53
2 3.77
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
66  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 202
4 1.98
14 6.93
22 10.89
0 0.00
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
67  โรงเรียนบ้านพระนอน 227
8 3.52
9 3.96
17 7.49
8 3.52
2 0.88
183 80.62
44 19.38%
68  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 133
9 6.77
6 4.51
3 2.26
5 3.76
2 1.50
108 81.20
25 18.80%
69  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 241
8 3.32
10 4.15
27 11.20
0 0.00
0 0.00
196 81.33
45 18.67%
70  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 151
5 3.31
10 6.62
5 3.31
4 2.65
4 2.65
123 81.46
28 18.54%
71  โรงเรียนวัดปางเติม 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
72  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 190
11 5.79
0 0.00
24 12.63
0 0.00
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
73  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 163
4 2.45
15 9.20
11 6.75
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
74  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
75  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 28
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
76  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 142
14 9.86
3 2.11
7 4.93
1 0.70
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
77  โรงเรียนบ้านหลักปัน 209
4 1.91
7 3.35
17 8.13
5 2.39
3 1.44
173 82.78
36 17.22%
78  โรงเรียนวัดนาเม็ง 35
1 2.86
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
79  โรงเรียนบ้านแม่สา 216
9 4.17
5 2.31
23 10.65
0 0.00
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
80  โรงเรียนบ้านศรีงาม 91
10 10.99
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
81  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 243
9 3.70
15 6.17
16 6.58
0 0.00
0 0.00
203 83.54
40 16.46%
82  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 288
6 2.08
0 0.00
39 13.54
2 0.69
0 0.00
241 83.68
47 16.32%
83  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 87
2 2.30
2 2.30
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
84  โรงเรียนบ้านริมใต้ 865
23 2.66
13 1.50
51 5.90
10 1.16
38 4.39
730 84.39
135 15.61%
85  โรงเรียนบ้านป่าบง 157
8 5.10
2 1.27
13 8.28
1 0.64
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
86  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 112
5 4.46
5 4.46
2 1.79
5 4.46
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
87  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 86
6 6.98
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
88  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
89  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
90  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.91
14 10.94
109 85.16
19 14.84%
91  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 69
7 10.14
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
92  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
93  โรงเรียนภูดินวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
94  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 151
4 2.65
2 1.32
9 5.96
5 3.31
1 0.66
130 86.09
21 13.91%
95  โรงเรียนบ้านสันศรี 58
2 3.45
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
96  โรงเรียนวัดท่าข้าม 110
4 3.64
1 0.91
1 0.91
5 4.55
4 3.64
95 86.36
15 13.64%
97  โรงเรียนบ้านผึ้ง 147
0 0.00
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
98  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 137
6 4.38
6 4.38
0 0.00
6 4.38
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
99  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 131
5 3.82
7 5.34
1 0.76
4 3.05
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
100  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 112
3 2.68
3 2.68
4 3.57
2 1.79
2 1.79
98 87.50
14 12.50%
101  โรงเรียนบ้านหลวง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
102  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 257
4 1.56
16 6.23
11 4.28
0 0.00
0 0.00
226 87.94
31 12.06%
103  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 101
3 2.97
4 3.96
5 4.95
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
104  โรงเรียนบ้านผาหมอน 34
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
105  โรงเรียนวัดทรายมูล 130
5 3.85
3 2.31
2 1.54
3 2.31
2 1.54
115 88.46
15 11.54%
106  โรงเรียนบ้านปางขุม 81
4 4.94
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
107  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
108  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 208
4 1.92
5 2.40
6 2.88
3 1.44
5 2.40
185 88.94
23 11.06%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 47
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
110  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
111  โรงเรียนบ้านสันกลาง 93
4 4.30
3 3.23
1 1.08
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
112  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 54
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
113  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
114  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 620
18 2.90
18 2.90
8 1.29
3 0.48
1 0.16
572 92.26
48 7.74%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 236
4 1.69
7 2.97
3 1.27
0 0.00
3 1.27
219 92.80
17 7.20%
116  โรงเรียนบ้านกองแหะ 71
1 1.41
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
117  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
118  โรงเรียนพร้าวบูรพา 110
7 6.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
120  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
121  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 280
5 1.79
2 0.71
5 1.79
2 0.71
2 0.71
264 94.29
16 5.71%
122  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 123
3 2.44
0 0.00
2 1.63
1 0.81
1 0.81
116 94.31
7 5.69%
123  โรงเรียนบ้านแม่แว 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
124  โรงเรียนประดู่วิทยา 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
125  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 126
4 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.79
121 96.03
5 3.97%
126  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
127  โรงเรียนบ้านโปง 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
1 0.81
1 0.81
120 96.77
4 3.23%
128  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 405
5 1.23
7 1.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
393 97.04
12 2.96%
129  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
130  โรงเรียนบ้านปง 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
131  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 179
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.12
0 0.00
177 98.88
2 1.12%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านน้ำริน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านสันปง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่แมม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านโป่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนวัดสันคะยอม 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,887 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,101 5.83
เตี้ย  905 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,607 8.51
ผอมและเตี้ย  676 3.58
อ้วนและเตี้ย  842 4.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,756 72.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,131 คน


27.17%


Powered By www.thaieducation.net