ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 64
17 26.56
17 26.56
8 12.50
15 23.44
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 133
23 17.29
8 6.02
22 16.54
80 60.15
0 0.00
0 0.00
133 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
6 23.08
5 19.23
9 34.62
3 11.54
3 11.54
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 115
20 17.39
22 19.13
53 46.09
9 7.83
10 8.70
1 0.87
114 99.13%
5  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 223
50 22.42
145 65.02
3 1.35
0 0.00
0 0.00
25 11.21
198 88.79%
6  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 217
80 36.87
0 0.00
4 1.84
105 48.39
1 0.46
27 12.44
190 87.56%
7  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 74
11 14.86
14 18.92
14 18.92
10 13.51
15 20.27
10 13.51
64 86.49%
8  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 386
35 9.07
35 9.07
173 44.82
50 12.95
32 8.29
61 15.80
325 84.20%
9  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 64
3 4.69
9 14.06
7 10.94
9 14.06
16 25.00
20 31.25
44 68.75%
10  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 111
29 26.13
14 12.61
11 9.91
9 8.11
7 6.31
41 36.94
70 63.06%
11  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 59
8 13.56
6 10.17
12 20.34
5 8.47
6 10.17
22 37.29
37 62.71%
12  โรงเรียนโยนกวิทยา 52
1 1.92
5 9.62
7 13.46
8 15.38
8 15.38
23 44.23
29 55.77%
13  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 603
103 17.08
141 23.38
0 0.00
61 10.12
23 3.81
275 45.61
328 54.39%
14  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 416
42 10.10
31 7.45
31 7.45
73 17.55
40 9.62
199 47.84
217 52.16%
15  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 190
13 6.84
12 6.32
43 22.63
8 4.21
20 10.53
94 49.47
96 50.53%
16  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 123
7 5.69
10 8.13
13 10.57
15 12.20
13 10.57
65 52.85
58 47.15%
17  โรงเรียนบ้านรวมใจ 212
5 2.36
65 30.66
25 11.79
0 0.00
4 1.89
113 53.30
99 46.70%
18  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1355
177 13.06
0 0.00
294 21.70
0 0.00
143 10.55
741 54.69
614 45.31%
19  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 74
16 21.62
9 12.16
2 2.70
3 4.05
2 2.70
42 56.76
32 43.24%
20  โรงเรียนบ้านจะตี 175
21 12.00
25 14.29
12 6.86
8 4.57
9 5.14
100 57.14
75 42.86%
21  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
7 11.86
10 16.95
7 11.86
1 1.69
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
22  โรงเรียนบ้านดอย 144
4 2.78
9 6.25
16 11.11
13 9.03
17 11.81
85 59.03
59 40.97%
23  โรงเรียนบ้านป่าแดง 299
36 12.04
20 6.69
47 15.72
15 5.02
2 0.67
179 59.87
120 40.13%
24  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 564
6 1.06
167 29.61
46 8.16
0 0.00
6 1.06
339 60.11
225 39.89%
25  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 274
34 12.41
34 12.41
3 1.09
34 12.41
3 1.09
166 60.58
108 39.42%
26  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 84
7 8.33
5 5.95
6 7.14
11 13.10
4 4.76
51 60.71
33 39.29%
27  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 185
28 15.14
21 11.35
16 8.65
2 1.08
2 1.08
116 62.70
69 37.30%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 167
3 1.80
16 9.58
27 16.17
15 8.98
1 0.60
105 62.87
62 37.13%
29  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 291
5 1.72
26 8.93
28 9.62
10 3.44
38 13.06
184 63.23
107 36.77%
30  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 395
13 3.29
18 4.56
44 11.14
25 6.33
44 11.14
251 63.54
144 36.46%
31  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 98
7 7.14
4 4.08
14 14.29
6 6.12
3 3.06
64 65.31
34 34.69%
32  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
7 10.45
4 5.97
11 16.42
1 1.49
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
33  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 164
11 6.71
12 7.32
16 9.76
13 7.93
4 2.44
108 65.85
56 34.15%
34  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 970
31 3.20
41 4.23
97 10.00
72 7.42
87 8.97
642 66.19
328 33.81%
35  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1147
47 4.10
156 13.60
165 14.39
9 0.78
5 0.44
765 66.70
382 33.30%
36  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 256
26 10.16
23 8.98
12 4.69
16 6.25
8 3.13
171 66.80
85 33.20%
37  โรงเรียนบ้านปางสา 241
22 9.13
22 9.13
15 6.22
10 4.15
10 4.15
162 67.22
79 32.78%
38  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 153
27 17.65
14 9.15
9 5.88
0 0.00
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
39  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 75
5 6.67
3 4.00
11 14.67
5 6.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
40  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 169
14 8.28
14 8.28
0 0.00
26 15.38
0 0.00
115 68.05
54 31.95%
41  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 178
11 6.18
17 9.55
20 11.24
8 4.49
0 0.00
122 68.54
56 31.46%
42  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 152
45 29.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
43  โรงเรียนบ้านดอยจัน 160
11 6.88
15 9.38
12 7.50
9 5.63
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
44  โรงเรียนบ้านกลาง 316
15 4.75
44 13.92
3 0.95
3 0.95
25 7.91
226 71.52
90 28.48%
45  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 104
5 4.81
3 2.88
7 6.73
7 6.73
7 6.73
75 72.12
29 27.88%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
47  โรงเรียนบ้านสันทราย 503
54 10.74
18 3.58
49 9.74
13 2.58
4 0.80
365 72.56
138 27.44%
48  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 242
16 6.61
42 17.36
5 2.07
0 0.00
0 0.00
179 73.97
63 26.03%
49  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 117
6 5.13
9 7.69
15 12.82
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
50  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 93
7 7.53
6 6.45
4 4.30
6 6.45
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
51  โรงเรียนบ้านธารทอง 244
13 5.33
13 5.33
14 5.74
10 4.10
10 4.10
184 75.41
60 24.59%
52  โรงเรียนบ้านพญาไพร 450
25 5.56
29 6.44
20 4.44
19 4.22
17 3.78
340 75.56
110 24.44%
53  โรงเรียนบ้านสบรวก 184
9 4.89
11 5.98
0 0.00
22 11.96
2 1.09
140 76.09
44 23.91%
54  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 123
1 0.81
1 0.81
20 16.26
0 0.00
7 5.69
94 76.42
29 23.58%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 239
30 12.55
0 0.00
26 10.88
0 0.00
0 0.00
183 76.57
56 23.43%
56  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 94
8 8.51
8 8.51
5 5.32
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
57  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 110
1 0.91
8 7.27
14 12.73
2 1.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
58  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 58
1 1.72
6 10.34
5 8.62
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
59  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 130
14 10.77
8 6.15
7 5.38
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
60  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 211
5 2.37
7 3.32
19 9.00
8 3.79
8 3.79
164 77.73
47 22.27%
61  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 139
13 9.35
0 0.00
17 12.23
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
62  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 61
3 4.92
4 6.56
1 1.64
4 6.56
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
63  โรงเรียนบ้านถ้ำ 184
24 13.04
0 0.00
15 8.15
0 0.00
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
64  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
65  โรงเรียนบ้านสันหลวง 84
4 4.76
3 3.57
6 7.14
4 4.76
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
66  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 386
22 5.70
14 3.63
25 6.48
12 3.11
5 1.30
308 79.79
78 20.21%
67  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 60
5 8.33
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
68  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 321
23 7.17
15 4.67
22 6.85
4 1.25
0 0.00
257 80.06
64 19.94%
69  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 106
7 6.60
6 5.66
4 3.77
3 2.83
1 0.94
85 80.19
21 19.81%
70  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 129
8 6.20
2 1.55
13 10.08
0 0.00
2 1.55
104 80.62
25 19.38%
71  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 737
21 2.85
17 2.31
51 6.92
7 0.95
46 6.24
595 80.73
142 19.27%
72  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 64
0 0.00
0 0.00
11 17.19
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
73  โรงเรียนบ้านไร่ 118
3 2.54
8 6.78
11 9.32
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
74  โรงเรียนบ้านแม่แพง 54
3 5.56
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
75  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
76  โรงเรียนบ้านสบคำ 129
3 2.33
5 3.88
12 9.30
3 2.33
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
77  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 187
3 1.60
7 3.74
6 3.21
14 7.49
3 1.60
154 82.35
33 17.65%
78  โรงเรียนบ้านโป่ง 140
3 2.14
14 10.00
6 4.29
1 0.71
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
79  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 141
7 4.96
9 6.38
2 1.42
3 2.13
3 2.13
117 82.98
24 17.02%
80  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1008
30 2.98
54 5.36
74 7.34
11 1.09
2 0.20
837 83.04
171 16.96%
81  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 130
6 4.62
2 1.54
10 7.69
4 3.08
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
82  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
4 6.15
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
83  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 83
10 12.05
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
84  โรงเรียนบ้านสันถนน 206
14 6.80
0 0.00
20 9.71
0 0.00
0 0.00
172 83.50
34 16.50%
85  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 172
8 4.65
13 7.56
5 2.91
2 1.16
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
86  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 297
12 4.04
20 6.73
16 5.39
0 0.00
0 0.00
249 83.84
48 16.16%
87  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 93
2 2.15
2 2.15
9 9.68
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
88  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 157
6 3.82
0 0.00
14 8.92
5 3.18
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
89  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
2 2.27
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 161
2 1.24
1 0.62
22 13.66
0 0.00
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
91  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 126
3 2.38
2 1.59
12 9.52
2 1.59
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
92  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
93  โรงเรียนบ้านแม่คำ 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
8 8.99
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
94  โรงเรียนบ้านปางห้า 104
6 5.77
2 1.92
6 5.77
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
95  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 98
4 4.08
4 4.08
4 4.08
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
96  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
97  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 134
1 0.75
6 4.48
9 6.72
0 0.00
2 1.49
116 86.57
18 13.43%
98  โรงเรียนบ้านผาจี 137
6 4.38
2 1.46
5 3.65
0 0.00
5 3.65
119 86.86
18 13.14%
99  โรงเรียนบ้านไทรทอง 62
1 1.61
3 4.84
3 4.84
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
100  โรงเรียนบ้านป่ายาง 623
29 4.65
18 2.89
32 5.14
0 0.00
1 0.16
543 87.16
80 12.84%
101  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 327
13 3.98
7 2.14
16 4.89
5 1.53
0 0.00
286 87.46
41 12.54%
102  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
103  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 416
9 2.16
12 2.88
16 3.85
5 1.20
7 1.68
367 88.22
49 11.78%
104  โรงเรียนบ้านสันติสุข 319
7 2.19
10 3.13
9 2.82
7 2.19
4 1.25
282 88.40
37 11.60%
105  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 53
0 0.00
2 3.77
2 3.77
0 0.00
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 376
14 3.72
7 1.86
7 1.86
6 1.60
7 1.86
335 89.10
41 10.90%
107  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 186
3 1.61
3 1.61
5 2.69
5 2.69
4 2.15
166 89.25
20 10.75%
108  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
109  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 255
6 2.35
5 1.96
5 1.96
5 1.96
4 1.57
230 90.20
25 9.80%
110  โรงเรียนบ้านป่าลัน 73
3 4.11
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 63
0 0.00
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
112  โรงเรียนบ้านสันนา 96
1 1.04
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
113  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
114  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
115  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
116  โรงเรียนบ้านดอนงาม 116
2 1.72
1 0.86
6 5.17
1 0.86
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
0 0.00
4 4.40
3 3.30
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
118  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 148
0 0.00
2 1.35
9 6.08
0 0.00
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
119  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 97
0 0.00
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 113
3 2.65
1 0.88
2 1.77
1 0.88
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
121  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 133
3 2.26
0 0.00
3 2.26
2 1.50
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 67
0 0.00
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
123  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
124  โรงเรียนบ้านห้วยหก 105
5 4.76
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
125  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 107
3 2.80
0 0.00
2 1.87
1 0.93
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
126  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 163
1 0.61
4 2.45
2 1.23
0 0.00
2 1.23
154 94.48
9 5.52%
127  โรงเรียนบ้านจ้อง 347
6 1.73
4 1.15
7 2.02
0 0.00
0 0.00
330 95.10
17 4.90%
128  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
0 0.00
0 0.00
5 2.45
3 1.47
1 0.49
195 95.59
9 4.41%
129  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
130  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 139
1 0.72
1 0.72
1 0.72
3 2.16
0 0.00
133 95.68
6 4.32%
131  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
132  โรงเรียนบ้านสันกอง 338
3 0.89
2 0.59
4 1.18
2 0.59
2 0.59
325 96.15
13 3.85%
133  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 155
4 2.58
0 0.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
150 96.77
5 3.23%
134  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
135  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
136  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 199
2 1.01
0 0.00
2 1.01
0 0.00
0 0.00
195 97.99
4 2.01%
137  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 735
3 0.41
0 0.00
4 0.54
0 0.00
1 0.14
727 98.91
8 1.09%
138  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,310 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,687 6.18
เตี้ย  1,754 6.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,231 8.17
ผอมและเตี้ย  1,023 3.75
อ้วนและเตี้ย  783 2.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,832 72.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,478 คน


27.38%


Powered By www.thaieducation.net