ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 15
6 40.00
1 6.67
2 13.33
4 26.67
2 13.33
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 93
73 78.49
9 9.68
8 8.60
2 2.15
1 1.08
0 0.00
93 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 26
3 11.54
5 19.23
6 23.08
5 19.23
7 26.92
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผำ 77
13 16.88
21 27.27
29 37.66
11 14.29
3 3.90
0 0.00
77 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 96
11 11.46
30 31.25
35 36.46
8 8.33
12 12.50
0 0.00
96 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 65
9 13.85
16 24.62
13 20.00
9 13.85
18 27.69
0 0.00
65 100.00%
7  โรงเรียนสันหนองควาย 28
8 28.57
10 35.71
3 10.71
3 10.71
4 14.29
0 0.00
28 100.00%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
9  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 94
16 17.02
22 23.40
31 32.98
13 13.83
9 9.57
3 3.19
91 96.81%
10  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 228
45 19.74
28 12.28
25 10.96
60 26.32
25 10.96
45 19.74
183 80.26%
11  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 77
8 10.39
19 24.68
14 18.18
7 9.09
4 5.19
25 32.47
52 67.53%
12  โรงเรียนสันกลางวิทยา 94
12 12.77
8 8.51
7 7.45
20 21.28
15 15.96
32 34.04
62 65.96%
13  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 106
5 4.72
12 11.32
18 16.98
2 1.89
30 28.30
39 36.79
67 63.21%
14  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 42
9 21.43
6 14.29
5 11.90
6 14.29
0 0.00
16 38.10
26 61.90%
15  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 75
9 12.00
6 8.00
11 14.67
3 4.00
17 22.67
29 38.67
46 61.33%
16  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 210
7 3.33
52 24.76
7 3.33
41 19.52
18 8.57
85 40.48
125 59.52%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 90
15 16.67
9 10.00
12 13.33
7 7.78
6 6.67
41 45.56
49 54.44%
18  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 588
70 11.90
109 18.54
63 10.71
56 9.52
12 2.04
278 47.28
310 52.72%
19  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 192
7 3.65
23 11.98
44 22.92
1 0.52
25 13.02
92 47.92
100 52.08%
20  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 33
5 15.15
4 12.12
7 21.21
0 0.00
1 3.03
16 48.48
17 51.52%
21  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 108
7 6.48
3 2.78
15 13.89
10 9.26
18 16.67
55 50.93
53 49.07%
22  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 86
10 11.63
11 12.79
5 5.81
9 10.47
7 8.14
44 51.16
42 48.84%
23  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 119
8 6.72
33 27.73
2 1.68
12 10.08
2 1.68
62 52.10
57 47.90%
24  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 138
21 15.22
14 10.14
16 11.59
0 0.00
11 7.97
76 55.07
62 44.93%
25  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 373
42 11.26
36 9.65
41 10.99
19 5.09
24 6.43
211 56.57
162 43.43%
26  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 86
14 16.28
14 16.28
3 3.49
6 6.98
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
27  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 102
17 16.67
0 0.00
14 13.73
11 10.78
0 0.00
60 58.82
42 41.18%
28  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 117
15 12.82
7 5.98
24 20.51
2 1.71
0 0.00
69 58.97
48 41.03%
29  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 27
3 11.11
2 7.41
6 22.22
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
30  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 102
9 8.82
11 10.78
18 17.65
2 1.96
1 0.98
61 59.80
41 40.20%
31  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 58
7 12.07
7 12.07
7 12.07
1 1.72
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
32  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 123
8 6.50
13 10.57
15 12.20
7 5.69
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
33  โรงเรียนบ้านดอนสลี 139
5 3.60
9 6.47
7 5.04
14 10.07
12 8.63
92 66.19
47 33.81%
34  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 867
31 3.58
10 1.15
99 11.42
43 4.96
110 12.69
574 66.21
293 33.79%
35  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 101
2 1.98
3 2.97
13 12.87
4 3.96
12 11.88
67 66.34
34 33.66%
36  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 97
17 17.53
13 13.40
1 1.03
1 1.03
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
37  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 122
7 5.74
19 15.57
13 10.66
0 0.00
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
38  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 126
13 10.32
12 9.52
7 5.56
5 3.97
3 2.38
86 68.25
40 31.75%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 164
7 4.27
15 9.15
21 12.80
9 5.49
0 0.00
112 68.29
52 31.71%
40  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 168
15 8.93
17 10.12
8 4.76
6 3.57
7 4.17
115 68.45
53 31.55%
41  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 84
7 8.33
4 4.76
15 17.86
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
42  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
4 4.82
5 6.02
9 10.84
4 4.82
3 3.61
58 69.88
25 30.12%
43  โรงเรียนบ้านโป่ง 166
12 7.23
11 6.63
12 7.23
6 3.61
9 5.42
116 69.88
50 30.12%
44  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
3 6.38
2 4.26
33 70.21
14 29.79%
45  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 108
10 9.26
14 12.96
5 4.63
3 2.78
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
46  โรงเรียนบ้านลังกา 72
4 5.56
6 8.33
10 13.89
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
47  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 254
22 8.66
0 0.00
24 9.45
27 10.63
0 0.00
181 71.26
73 28.74%
48  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 83
5 6.02
4 4.82
8 9.64
5 6.02
1 1.20
60 72.29
23 27.71%
49  โรงเรียนบ้านร้องบง 128
9 7.03
3 2.34
16 12.50
7 5.47
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 186
15 8.06
14 7.53
8 4.30
8 4.30
5 2.69
136 73.12
50 26.88%
51  โรงเรียนบ้านต้นยาง 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
1 2.44
1 2.44
30 73.17
11 26.83%
52  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 56
5 8.93
5 8.93
0 0.00
5 8.93
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
53  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
1 3.33
1 3.33
22 73.33
8 26.67%
54  โรงเรียนบ้านสัน 68
0 0.00
12 17.65
6 8.82
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
55  โรงเรียนร่องธารวิทยา 155
4 2.58
14 9.03
20 12.90
1 0.65
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
56  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 164
7 4.27
8 4.88
7 4.27
7 4.27
13 7.93
122 74.39
42 25.61%
57  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 48
6 12.50
1 2.08
3 6.25
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
58  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 431
18 4.18
22 5.10
24 5.57
18 4.18
22 5.10
327 75.87
104 24.13%
59  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 493
22 4.46
0 0.00
80 16.23
8 1.62
8 1.62
375 76.06
118 23.94%
60  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 63
1 1.59
1 1.59
13 20.63
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
61  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 183
20 10.93
2 1.09
13 7.10
5 2.73
2 1.09
141 77.05
42 22.95%
62  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 122
7 5.74
3 2.46
8 6.56
6 4.92
4 3.28
94 77.05
28 22.95%
63  โรงเรียนบ้านเลาลี 177
14 7.91
8 4.52
3 1.69
13 7.34
2 1.13
137 77.40
40 22.60%
64  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 124
9 7.26
8 6.45
8 6.45
3 2.42
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
65  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 23
0 0.00
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
66  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 129
4 3.10
4 3.10
8 6.20
4 3.10
8 6.20
101 78.29
28 21.71%
67  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 79
7 8.86
6 7.59
2 2.53
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
68  โรงเรียนบ้านกล้วย 183
8 4.37
2 1.09
27 14.75
0 0.00
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
69  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 139
7 5.04
6 4.32
15 10.79
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
70  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 195
11 5.64
7 3.59
16 8.21
1 0.51
4 2.05
156 80.00
39 20.00%
71  โรงเรียนริมวัง ๒ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 176
15 8.52
8 4.55
7 3.98
5 2.84
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
73  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 135
0 0.00
26 19.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
74  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 264
9 3.41
12 4.55
28 10.61
1 0.38
0 0.00
214 81.06
50 18.94%
75  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 127
2 1.57
5 3.94
11 8.66
1 0.79
5 3.94
103 81.10
24 18.90%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 90
7 7.78
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
77  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 319
6 1.88
17 5.33
33 10.34
0 0.00
0 0.00
263 82.45
56 17.55%
78  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
79  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 576
9 1.56
18 3.13
73 12.67
0 0.00
0 0.00
476 82.64
100 17.36%
80  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 203
4 1.97
4 1.97
21 10.34
1 0.49
5 2.46
168 82.76
35 17.24%
81  โรงเรียนบ้านศาลา 35
0 0.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
82  โรงเรียนบ้านป่าสัก 83
6 7.23
3 3.61
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
83  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 95
2 2.11
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
84  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 60
0 0.00
2 3.33
5 8.33
3 5.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
85  โรงเรียนบ้านโป่งนก 217
8 3.69
7 3.23
8 3.69
6 2.76
7 3.23
181 83.41
36 16.59%
86  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 123
7 5.69
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
87  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 95
7 7.37
3 3.16
5 5.26
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
88  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 241
1 0.41
6 2.49
31 12.86
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
89  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 147
6 4.08
5 3.40
7 4.76
5 3.40
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
90  โรงเรียนบ้านปางหลวง 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
91  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 103
6 5.83
3 2.91
3 2.91
0 0.00
2 1.94
89 86.41
14 13.59%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 375
8 2.13
13 3.47
14 3.73
6 1.60
8 2.13
326 86.93
49 13.07%
93  โรงเรียนบ้านขุนลาว 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
94  โรงเรียนบ้านถ้ำ 94
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
95  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 96
1 1.04
3 3.13
8 8.33
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
96  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 82
6 7.32
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
97  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 107
3 2.80
2 1.87
8 7.48
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
98  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 133
4 3.01
4 3.01
4 3.01
4 3.01
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
99  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
100  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 168
3 1.79
5 2.98
12 7.14
0 0.00
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
101  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 281
8 2.85
7 2.49
3 1.07
9 3.20
3 1.07
251 89.32
30 10.68%
102  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
103  โรงเรียนบ้านสันติวัน 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
104  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 333
5 1.50
13 3.90
12 3.60
0 0.00
2 0.60
301 90.39
32 9.61%
105  โรงเรียนบ้านดินดำ 99
3 3.03
3 3.03
3 3.03
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
106  โรงเรียนบ้านสิบสอง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
107  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 220
4 1.82
4 1.82
10 4.55
1 0.45
1 0.45
200 90.91
20 9.09%
108  โรงเรียนบ้านปางหก 24
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
109  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 204
4 1.96
8 3.92
4 1.96
0 0.00
0 0.00
188 92.16
16 7.84%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
1 0.95
2 1.90
97 92.38
8 7.62%
111  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 174
2 1.15
0 0.00
10 5.75
0 0.00
0 0.00
162 93.10
12 6.90%
112  โรงเรียนบ้านแม่พุง 74
4 5.41
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
113  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
114  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 348
10 2.87
7 2.01
6 1.72
0 0.00
0 0.00
325 93.39
23 6.61%
115  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 153
0 0.00
0 0.00
10 6.54
0 0.00
0 0.00
143 93.46
10 6.54%
116  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 110
2 1.82
1 0.91
4 3.64
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
117  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
118  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
119  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 125
0 0.00
1 0.80
4 3.20
1 0.80
1 0.80
118 94.40
7 5.60%
120  โรงเรียนบ้านป่าตึง 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
121  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 110
1 0.91
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
122  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
123  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 115
3 2.61
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
124  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
125  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 230
2 0.87
2 0.87
3 1.30
2 0.87
2 0.87
219 95.22
11 4.78%
126  โรงเรียนบ้านหนองยาว 130
1 0.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.85
124 95.38
6 4.62%
127  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 251
5 1.99
2 0.80
2 0.80
2 0.80
0 0.00
240 95.62
11 4.38%
128  โรงเรียนบ้านสันสลี 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
129  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 450
3 0.67
3 0.67
5 1.11
7 1.56
1 0.22
431 95.78
19 4.22%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 98
2 2.04
1 1.02
0 0.00
1 1.02
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
131  โรงเรียนบ้านป่าบง 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.54
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
132  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 205
0 0.00
6 2.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
199 97.07
6 2.93%
133  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
134  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 300
0 0.00
4 1.33
2 0.67
0 0.00
0 0.00
294 98.00
6 2.00%
135  โรงเรียนบ้านวาวี 628
5 0.80
0 0.00
6 0.96
0 0.00
0 0.00
617 98.25
11 1.75%
136  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
137  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัว 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนริมวัง ๑ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,171 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,046 5.19
เตี้ย  1,032 5.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,517 7.52
ผอมและเตี้ย  626 3.10
อ้วนและเตี้ย  552 2.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,398 76.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,773 คน


23.66%


Powered By www.thaieducation.net