ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 68
53 77.94
1 1.47
11 16.18
0 0.00
3 4.41
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 42
12 28.57
10 23.81
4 9.52
7 16.67
9 21.43
0 0.00
42 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 83
18 21.69
21 25.30
6 7.23
29 34.94
9 10.84
0 0.00
83 100.00%
4  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 193
6 3.11
15 7.77
43 22.28
21 10.88
58 30.05
50 25.91
143 74.09%
5  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 90
12 13.33
27 30.00
6 6.67
3 3.33
6 6.67
36 40.00
54 60.00%
6  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 341
45 13.20
43 12.61
21 6.16
61 17.89
28 8.21
143 41.94
198 58.06%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 102
22 21.57
14 13.73
7 6.86
9 8.82
5 4.90
45 44.12
57 55.88%
8  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 20
4 20.00
2 10.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
9  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 119
21 17.65
8 6.72
21 17.65
11 9.24
1 0.84
57 47.90
62 52.10%
10  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 71
7 9.86
12 16.90
7 9.86
8 11.27
2 2.82
35 49.30
36 50.70%
11  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 356
22 6.18
35 9.83
20 5.62
49 13.76
53 14.89
177 49.72
179 50.28%
12  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 73
6 8.22
23 31.51
7 9.59
0 0.00
0 0.00
37 50.68
36 49.32%
13  โรงเรียนบ้านปางคึก 78
5 6.41
16 20.51
4 5.13
5 6.41
6 7.69
42 53.85
36 46.15%
14  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 484
56 11.57
69 14.26
56 11.57
40 8.26
0 0.00
263 54.34
221 45.66%
15  โรงเรียนบ้านท่าสาย 20
2 10.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
11 55.00
9 45.00%
16  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 65
7 10.77
8 12.31
8 12.31
6 9.23
0 0.00
36 55.38
29 44.62%
17  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 89
9 10.11
11 12.36
10 11.24
4 4.49
5 5.62
50 56.18
39 43.82%
18  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
3 18.75
1 6.25
9 56.25
7 43.75%
19  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 247
45 18.22
17 6.88
38 15.38
2 0.81
1 0.40
144 58.30
103 41.70%
20  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 94
2 2.13
11 11.70
22 23.40
1 1.06
3 3.19
55 58.51
39 41.49%
21  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 95
15 15.79
0 0.00
9 9.47
15 15.79
0 0.00
56 58.95
39 41.05%
22  โรงเรียนบ้านจะคือ 174
0 0.00
45 25.86
25 14.37
0 0.00
1 0.57
103 59.20
71 40.80%
23  โรงเรียนบ้านปุยคำ 125
9 7.20
23 18.40
14 11.20
3 2.40
0 0.00
76 60.80
49 39.20%
24  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 164
4 2.44
36 21.95
23 14.02
1 0.61
0 0.00
100 60.98
64 39.02%
25  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 150
22 14.67
9 6.00
23 15.33
2 1.33
2 1.33
92 61.33
58 38.67%
26  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 55
5 9.09
4 7.27
9 16.36
3 5.45
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
27  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 173
9 5.20
16 9.25
16 9.25
9 5.20
16 9.25
107 61.85
66 38.15%
28  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 196
19 9.69
32 16.33
11 5.61
9 4.59
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
29  โรงเรียนบ้านป่าบง 76
0 0.00
0 0.00
11 14.47
15 19.74
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
30  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 17.07
7 17.07
27 65.85
14 34.15%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 100
4 4.00
4 4.00
23 23.00
3 3.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
32  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 279
3 1.08
39 13.98
47 16.85
3 1.08
2 0.72
185 66.31
94 33.69%
33  โรงเรียนบ้านหัวดอย 241
26 10.79
26 10.79
26 10.79
0 0.00
0 0.00
163 67.63
78 32.37%
34  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 73
1 1.37
9 12.33
7 9.59
2 2.74
4 5.48
50 68.49
23 31.51%
35  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 65
4 6.15
6 9.23
9 13.85
1 1.54
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
36  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 89
0 0.00
11 12.36
11 12.36
4 4.49
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
37  โรงเรียนผาขวางวิทยา 214
34 15.89
26 12.15
3 1.40
0 0.00
0 0.00
151 70.56
63 29.44%
38  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 99
6 6.06
6 6.06
9 9.09
1 1.01
6 6.06
71 71.72
28 28.28%
39  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 85
7 8.24
6 7.06
5 5.88
4 4.71
2 2.35
61 71.76
24 28.24%
40  โรงเรียนบ้านดอยงาม 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
4 5.13
4 5.13
56 71.79
22 28.21%
41  โรงเรียนบ้านป่าซาง 67
7 10.45
0 0.00
10 14.93
0 0.00
1 1.49
49 73.13
18 26.87%
42  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 67
10 14.93
5 7.46
3 4.48
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
43  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 46
4 8.70
3 6.52
4 8.70
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
44  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 345
10 2.90
17 4.93
18 5.22
20 5.80
24 6.96
256 74.20
89 25.80%
45  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 222
2 0.90
30 13.51
23 10.36
0 0.00
0 0.00
167 75.23
55 24.77%
46  โรงเรียนบ้านปงเคียน 177
14 7.91
12 6.78
10 5.65
5 2.82
1 0.56
135 76.27
42 23.73%
47  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
48  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 140
7 5.00
3 2.14
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
49  โรงเรียนบ้านโป่ง 85
7 8.24
0 0.00
13 15.29
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
50  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 138
7 5.07
1 0.72
24 17.39
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
51  โรงเรียนบ้านนางแลใน 128
4 3.13
7 5.47
17 13.28
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
52  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 197
12 6.09
9 4.57
22 11.17
0 0.00
0 0.00
154 78.17
43 21.83%
53  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 125
9 7.20
11 8.80
6 4.80
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
54  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 113
6 5.31
4 3.54
8 7.08
4 3.54
2 1.77
89 78.76
24 21.24%
55  โรงเรียนบ้านริมลาว 101
8 7.92
3 2.97
8 7.92
2 1.98
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
56  โรงเรียนบ้านดอน 165
13 7.88
2 1.21
18 10.91
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
57  โรงเรียนดอยลานพิทยา 109
9 8.26
0 0.00
13 11.93
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
58  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2585
96 3.71
49 1.90
369 14.27
0 0.00
0 0.00
2071 80.12
514 19.88%
59  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 61
4 6.56
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
60  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 61
2 3.28
6 9.84
4 6.56
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
61  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 110
5 4.55
3 2.73
7 6.36
3 2.73
3 2.73
89 80.91
21 19.09%
62  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 42
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 52
3 5.77
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 146
7 4.79
5 3.42
8 5.48
5 3.42
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
65  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
66  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
67  โรงเรียนบ้านนางแล 104
9 8.65
4 3.85
3 2.88
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 132
1 0.76
5 3.79
14 10.61
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
69  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
70  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 116
3 2.59
3 2.59
10 8.62
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
71  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 167
7 4.19
4 2.40
3 1.80
4 2.40
4 2.40
145 86.83
22 13.17%
72  โรงเรียนบ้านสันกลาง 61
1 1.64
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
73  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 131
6 4.58
1 0.76
9 6.87
1 0.76
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
74  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 577
15 2.60
5 0.87
15 2.60
36 6.24
0 0.00
506 87.69
71 12.31%
75  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
76  โรงเรียนบ้านจำบอน 121
0 0.00
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
77  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
78  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 122
4 3.28
7 5.74
3 2.46
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
79  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 260
6 2.31
6 2.31
11 4.23
6 2.31
0 0.00
231 88.85
29 11.15%
80  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
81  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 139
1 0.72
4 2.88
10 7.19
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
83  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 207
5 2.42
4 1.93
9 4.35
3 1.45
0 0.00
186 89.86
21 10.14%
84  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2098
17 0.81
8 0.38
163 7.77
8 0.38
14 0.67
1888 89.99
210 10.01%
85  โรงเรียนบ้านห้วยขม 154
2 1.30
4 2.60
7 4.55
0 0.00
1 0.65
140 90.91
14 9.09%
86  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 80
2 2.50
2 2.50
1 1.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
87  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
88  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
89  โรงเรียนบ้านปางขอน 126
1 0.79
4 3.17
3 2.38
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
90  โรงเรียนบ้านปางลาว 113
2 1.77
2 1.77
1 0.88
1 0.88
1 0.88
106 93.81
7 6.19%
91  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 77
0 0.00
1 1.30
2 2.60
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
92  โรงเรียนบ้านหัวดง 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
93  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
94  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 118
2 1.69
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
95  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 177
1 0.56
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
173 97.74
4 2.26%
96  โรงเรียนบ้านช่องลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านร่องห้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  873 5.37
เตี้ย  897 5.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,542 9.48
ผอมและเตี้ย  458 2.82
อ้วนและเตี้ย  290 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,202 75.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,060 คน


24.97%


Powered By www.thaieducation.net