ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 34
20 58.82
4 11.76
3 8.82
5 14.71
2 5.88
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยบง 63
21 33.33
28 44.44
3 4.76
0 0.00
0 0.00
11 17.46
52 82.54%
3  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 34
13 38.24
4 11.76
0 0.00
5 14.71
4 11.76
8 23.53
26 76.47%
4  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 21
5 23.81
0 0.00
3 14.29
5 23.81
2 9.52
6 28.57
15 71.43%
5  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 31
12 38.71
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
11 35.48
20 64.52%
6  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41
10 24.39
0 0.00
5 12.20
11 26.83
0 0.00
15 36.59
26 63.41%
7  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 374
30 8.02
26 6.95
38 10.16
56 14.97
64 17.11
160 42.78
214 57.22%
8  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 143
14 9.79
11 7.69
26 18.18
19 13.29
11 7.69
62 43.36
81 56.64%
9  โรงเรียนบ้านโคกแสว 42
8 19.05
1 2.38
8 19.05
3 7.14
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
10  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 38
5 13.16
3 7.89
2 5.26
6 15.79
2 5.26
20 52.63
18 47.37%
11  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 350
12 3.43
7 2.00
61 17.43
47 13.43
36 10.29
187 53.43
163 46.57%
12  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 29
5 17.24
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
13  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 414
49 11.84
50 12.08
43 10.39
32 7.73
7 1.69
233 56.28
181 43.72%
14  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 35
6 17.14
0 0.00
2 5.71
5 14.29
2 5.71
20 57.14
15 42.86%
15  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 59
10 16.95
5 8.47
6 10.17
4 6.78
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
16  โรงเรียนวังกะอาม 43
3 6.98
2 4.65
6 13.95
4 9.30
3 6.98
25 58.14
18 41.86%
17  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 118
5 4.24
10 8.47
18 15.25
8 6.78
8 6.78
69 58.47
49 41.53%
18  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 111
11 9.91
13 11.71
14 12.61
8 7.21
0 0.00
65 58.56
46 41.44%
19  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 63
11 17.46
7 11.11
8 12.70
0 0.00
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
20  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 57
3 5.26
1 1.75
17 29.82
2 3.51
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
21  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 62
5 8.06
3 4.84
10 16.13
2 3.23
4 6.45
38 61.29
24 38.71%
22  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 99
15 15.15
9 9.09
9 9.09
4 4.04
1 1.01
61 61.62
38 38.38%
23  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 229
9 3.93
8 3.49
30 13.10
14 6.11
25 10.92
143 62.45
86 37.55%
24  โรงเรียนบ้านนา 32
2 6.25
1 3.13
8 25.00
1 3.13
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
25  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
2 4.88
8 19.51
26 63.41
15 36.59%
26  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 146
19 13.01
9 6.16
16 10.96
7 4.79
0 0.00
95 65.07
51 34.93%
27  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 71
8 11.27
0 0.00
16 22.54
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
28  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 114
22 19.30
6 5.26
10 8.77
0 0.00
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
29  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 24
4 16.67
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
30  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 120
16 13.33
10 8.33
13 10.83
1 0.83
0 0.00
80 66.67
40 33.33%
31  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
9 9.89
7 7.69
7 7.69
5 5.49
2 2.20
61 67.03
30 32.97%
32  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 101
7 6.93
5 4.95
21 20.79
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
33  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 143
17 11.89
1 0.70
28 19.58
0 0.00
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
34  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 243
38 15.64
13 5.35
27 11.11
0 0.00
0 0.00
165 67.90
78 32.10%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 374
21 5.61
19 5.08
59 15.78
13 3.48
8 2.14
254 67.91
120 32.09%
36  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 429
37 8.62
38 8.86
48 11.19
8 1.86
6 1.40
292 68.07
137 31.93%
37  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120
3 2.50
11 9.17
9 7.50
7 5.83
8 6.67
82 68.33
38 31.67%
38  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 73
4 5.48
2 2.74
9 12.33
3 4.11
5 6.85
50 68.49
23 31.51%
39  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 157
26 16.56
5 3.18
16 10.19
2 1.27
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
40  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 129
2 1.55
6 4.65
9 6.98
8 6.20
15 11.63
89 68.99
40 31.01%
41  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 181
17 9.39
10 5.52
23 12.71
6 3.31
0 0.00
125 69.06
56 30.94%
42  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 236
30 12.71
8 3.39
7 2.97
12 5.08
15 6.36
164 69.49
72 30.51%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 200
12 6.00
12 6.00
26 13.00
10 5.00
0 0.00
140 70.00
60 30.00%
44  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 27
5 18.52
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
45  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
3 3.66
3 3.66
58 70.73
24 29.27%
46  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 84
7 8.33
1 1.19
11 13.10
5 5.95
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
47  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 96
7 7.29
7 7.29
10 10.42
2 2.08
1 1.04
69 71.88
27 28.13%
48  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 436
24 5.50
22 5.05
70 16.06
1 0.23
3 0.69
316 72.48
120 27.52%
49  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 88
2 2.27
8 9.09
12 13.64
2 2.27
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
50  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 70
1 1.43
5 7.14
12 17.14
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
51  โรงเรียนบ้านเดื่อ 89
2 2.25
2 2.25
20 22.47
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
52  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 78
7 8.97
0 0.00
13 16.67
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
53  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
20 7.46
35 13.06
17 6.34
0 0.00
0 0.00
196 73.13
72 26.87%
54  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
8 4.55
6 3.41
22 12.50
3 1.70
8 4.55
129 73.30
47 26.70%
55  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
2 3.77
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
56  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39
0 0.00
2 5.13
7 17.95
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
57  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 51
3 5.88
2 3.92
6 11.76
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
58  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 67
12 17.91
1 1.49
0 0.00
0 0.00
4 5.97
50 74.63
17 25.37%
59  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 154
11 7.14
8 5.19
13 8.44
7 4.55
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 36
3 8.33
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
61  โรงเรียนบ้านวังพง 41
3 7.32
5 12.20
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
62  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 70
10 14.29
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
63  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
3 2.21
2 1.47
9 6.62
15 11.03
4 2.94
103 75.74
33 24.26%
64  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 117
9 7.69
2 1.71
16 13.68
0 0.00
1 0.85
89 76.07
28 23.93%
65  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 320
11 3.44
20 6.25
13 4.06
19 5.94
13 4.06
244 76.25
76 23.75%
66  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 152
6 3.95
16 10.53
8 5.26
6 3.95
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
67  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 890
55 6.18
47 5.28
102 11.46
4 0.45
1 0.11
681 76.52
209 23.48%
68  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 69
3 4.35
2 2.90
7 10.14
3 4.35
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
69  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 93
10 10.75
2 2.15
3 3.23
1 1.08
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
70  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 62
0 0.00
1 1.61
13 20.97
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
71  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
72  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 165
11 6.67
8 4.85
16 9.70
1 0.61
1 0.61
128 77.58
37 22.42%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 546
12 2.20
12 2.20
84 15.38
8 1.47
6 1.10
424 77.66
122 22.34%
74  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 189
7 3.70
14 7.41
20 10.58
1 0.53
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
75  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 131
5 3.82
3 2.29
5 3.82
8 6.11
8 6.11
102 77.86
29 22.14%
76  โรงเรียนบ้านหนองตอ 59
2 3.39
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
77  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 345
14 4.06
7 2.03
28 8.12
16 4.64
10 2.90
270 78.26
75 21.74%
78  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 28
1 3.57
3 10.71
0 0.00
1 3.57
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
79  โรงเรียนบ้านซับยาง 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
80  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 47
5 10.64
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 71
2 2.82
3 4.23
9 12.68
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
82  โรงเรียนบ้านซับหมี 134
6 4.48
6 4.48
13 9.70
1 0.75
2 1.49
106 79.10
28 20.90%
83  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 67
1 1.49
0 0.00
12 17.91
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
84  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 350
12 3.43
25 7.14
12 3.43
12 3.43
12 3.43
277 79.14
73 20.86%
85  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 77
8 10.39
6 7.79
2 2.60
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
86  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
1 1.30
5 6.49
8 10.39
0 0.00
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 148
16 10.81
1 0.68
13 8.78
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
88  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 55
0 0.00
8 14.55
1 1.82
2 3.64
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
89  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
90  โรงเรียนรังงามวิทยา 123
9 7.32
3 2.44
12 9.76
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
91  โรงเรียนบ้านท่าแตง 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
92  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120
9 7.50
9 7.50
3 2.50
1 0.83
1 0.83
97 80.83
23 19.17%
93  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
94  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
95  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 95
4 4.21
1 1.05
5 5.26
5 5.26
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
96  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 90
3 3.33
12 13.33
2 2.22
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
97  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
2 2.90
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
98  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 304
5 1.64
5 1.64
45 14.80
2 0.66
0 0.00
247 81.25
57 18.75%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 256
17 6.64
8 3.13
17 6.64
3 1.17
3 1.17
208 81.25
48 18.75%
100  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
5 15.63
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
101  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 124
0 0.00
0 0.00
19 15.32
4 3.23
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
102  โรงเรียนบ้านซับไทร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
4 10.53
31 81.58
7 18.42%
103  โรงเรียนบ้านงิ้ว 109
3 2.75
6 5.50
11 10.09
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
104  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
105  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
106  โรงเรียนบ้านวังกุง 50
1 2.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
107  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 146
5 3.42
7 4.79
14 9.59
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
108  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 163
6 3.68
4 2.45
19 11.66
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
109  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 113
6 5.31
3 2.65
11 9.73
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
110  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
111  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 91
4 4.40
0 0.00
6 6.59
0 0.00
6 6.59
75 82.42
16 17.58%
112  โรงเรียนบ้านทามจาน 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
113  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 81
4 4.94
5 6.17
2 2.47
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
114  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 139
17 12.23
4 2.88
3 2.16
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
115  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 105
3 2.86
8 7.62
7 6.67
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
116  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
117  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
118  โรงเรียนบ้านวังมน 92
0 0.00
0 0.00
14 15.22
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
119  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
120  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 94
4 4.26
1 1.06
0 0.00
0 0.00
10 10.64
79 84.04
15 15.96%
121  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 422
19 4.50
9 2.13
39 9.24
0 0.00
0 0.00
355 84.12
67 15.88%
122  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
123  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 39
5 12.82
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
124  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 117
4 3.42
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
125  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 165
6 3.64
7 4.24
6 3.64
2 1.21
4 2.42
140 84.85
25 15.15%
126  โรงเรียนบ้านหนองขาม 93
5 5.38
4 4.30
5 5.38
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
127  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 102
3 2.94
1 0.98
11 10.78
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
128  โรงเรียนบ้านหนองโจด 165
12 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 7.27
141 85.45
24 14.55%
129  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 145
5 3.45
0 0.00
6 4.14
5 3.45
5 3.45
124 85.52
21 14.48%
130  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 83
1 1.20
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
131  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 167
9 5.39
0 0.00
9 5.39
5 2.99
1 0.60
143 85.63
24 14.37%
132  โรงเรียนบ้านหนองดง 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
133  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
134  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 119
2 1.68
4 3.36
6 5.04
2 1.68
3 2.52
102 85.71
17 14.29%
135  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 211
9 4.27
8 3.79
13 6.16
0 0.00
0 0.00
181 85.78
30 14.22%
136  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
4 6.90
50 86.21
8 13.79%
137  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 164
8 4.88
1 0.61
6 3.66
0 0.00
7 4.27
142 86.59
22 13.41%
138  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 380
16 4.21
17 4.47
15 3.95
1 0.26
0 0.00
331 87.11
49 12.89%
140  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
141  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 110
5 4.55
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
142  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
143  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 40
4 10.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
144  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112
5 4.46
4 3.57
5 4.46
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
145  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 186
8 4.30
7 3.76
1 0.54
7 3.76
0 0.00
163 87.63
23 12.37%
146  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 261
7 2.68
7 2.68
11 4.21
3 1.15
4 1.53
229 87.74
32 12.26%
147  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 100
4 4.00
3 3.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
148  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 209
5 2.39
0 0.00
19 9.09
0 0.00
0 0.00
185 88.52
24 11.48%
149  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
150  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 62
5 8.06
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
151  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 101
4 3.96
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
152  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 92
6 6.52
2 2.17
0 0.00
0 0.00
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
153  โรงเรียนบ้านดอนกอก 111
3 2.70
4 3.60
3 2.70
2 1.80
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
154  โรงเรียนบ้านห้วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
155  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 695
26 3.74
7 1.01
13 1.87
0 0.00
28 4.03
621 89.35
74 10.65%
156  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 105
3 2.86
4 3.81
3 2.86
1 0.95
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
157  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
158  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
159  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
160  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 119
7 5.88
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
161  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 130
5 3.85
5 3.85
1 0.77
1 0.77
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
162  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
163  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
5 4.17
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
164  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 137
2 1.46
5 3.65
3 2.19
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
165  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
166  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
3 3.95
71 93.42
5 6.58%
167  โรงเรียนบ้านหนองโดน 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
168  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
169  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
170  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
2 1.98
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
171  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
172  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 106
0 0.00
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
173  โรงเรียนบ้านหนองโสน 108
1 0.93
4 3.70
0 0.00
0 0.00
1 0.93
102 94.44
6 5.56%
174  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
2 1.38
1 0.69
3 2.07
2 1.38
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
175  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 171
0 0.00
4 2.34
5 2.92
0 0.00
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
176  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
177  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 157
0 0.00
0 0.00
8 5.10
0 0.00
0 0.00
149 94.90
8 5.10%
178  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 185
2 1.08
3 1.62
4 2.16
0 0.00
0 0.00
176 95.14
9 4.86%
179  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
180  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
181  โรงเรียนบ้านดงลาน 76
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
182  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
183  โรงเรียนบ้านตาล 124
1 0.81
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
184  โรงเรียนบ้านโคกไค 94
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
185  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
186  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,557 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,263 5.60
เตี้ย  880 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,922 8.52
ผอมและเตี้ย  540 2.39
อ้วนและเตี้ย  430 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,522 77.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,035 คน


22.32%


Powered By www.thaieducation.net