ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 228 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 228 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 5
2 40.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 62
30 48.39
12 19.35
8 12.90
7 11.29
1 1.61
4 6.45
58 93.55%
3  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 101
12 11.88
10 9.90
18 17.82
19 18.81
28 27.72
14 13.86
87 86.14%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 124
89 71.77
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
27 21.77
97 78.23%
5  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 69
19 27.54
17 24.64
3 4.35
13 18.84
0 0.00
17 24.64
52 75.36%
6  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 25
2 8.00
4 16.00
7 28.00
2 8.00
3 12.00
7 28.00
18 72.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
2 66.67%
8  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
27 27.84
12 12.37
18 18.56
6 6.19
0 0.00
34 35.05
63 64.95%
9  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 17
8 47.06
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
6 35.29
11 64.71%
10  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 138
14 10.14
8 5.80
16 11.59
22 15.94
24 17.39
54 39.13
84 60.87%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวง 127
31 24.41
31 24.41
14 11.02
0 0.00
0 0.00
51 40.16
76 59.84%
12  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
2 9.09
2 9.09
7 31.82
2 9.09
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
13  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 38
10 26.32
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
16 42.11
22 57.89%
14  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
6 12.50
5 10.42
21 43.75
27 56.25%
15  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 62
20 32.26
7 11.29
7 11.29
0 0.00
0 0.00
28 45.16
34 54.84%
16  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 124
31 25.00
20 16.13
14 11.29
1 0.81
0 0.00
58 46.77
66 53.23%
17  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 132
2 1.52
26 19.70
4 3.03
35 26.52
2 1.52
63 47.73
69 52.27%
18  โรงเรียน โนนหว้านไพล 103
10 9.71
11 10.68
13 12.62
11 10.68
6 5.83
52 50.49
51 49.51%
19  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 63
6 9.52
8 12.70
6 9.52
4 6.35
6 9.52
33 52.38
30 47.62%
20  โรงเรียน บ้านกุดเวียน 13
2 15.38
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
21  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 66
9 13.64
9 13.64
3 4.55
9 13.64
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
22  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 38
7 18.42
4 10.53
4 10.53
2 5.26
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
23  โรงเรียน บ้านฝาย 70
29 41.43
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
39 55.71
31 44.29%
24  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 304
7 2.30
16 5.26
36 11.84
23 7.57
52 17.11
170 55.92
134 44.08%
25  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 41
5 12.20
4 9.76
6 14.63
3 7.32
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
26  โรงเรียนบ้านกุดยาง 35
9 25.71
2 5.71
1 2.86
2 5.71
1 2.86
20 57.14
15 42.86%
27  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 126
4 3.17
5 3.97
15 11.90
9 7.14
20 15.87
73 57.94
53 42.06%
28  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 69
6 8.70
6 8.70
6 8.70
5 7.25
6 8.70
40 57.97
29 42.03%
29  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 101
13 12.87
10 9.90
7 6.93
7 6.93
5 4.95
59 58.42
42 41.58%
30  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 42
6 14.29
1 2.38
2 4.76
5 11.90
3 7.14
25 59.52
17 40.48%
31  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 94
5 5.32
6 6.38
15 15.96
6 6.38
6 6.38
56 59.57
38 40.43%
32  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 202
19 9.41
19 9.41
36 17.82
3 1.49
4 1.98
121 59.90
81 40.10%
33  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 348
16 4.60
8 2.30
45 12.93
27 7.76
41 11.78
211 60.63
137 39.37%
34  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 31
8 25.81
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
35  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 199
16 8.04
19 9.55
39 19.60
2 1.01
1 0.50
122 61.31
77 38.69%
36  โรงเรียน บ้านสงแคน 45
15 33.33
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
37  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 61
14 22.95
2 3.28
5 8.20
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
38  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 78
23 29.49
0 0.00
4 5.13
2 2.56
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
39  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 74
7 9.46
2 2.70
13 17.57
4 5.41
1 1.35
47 63.51
27 36.49%
40  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 45
2 4.44
4 8.89
5 11.11
3 6.67
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
41  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 85
10 11.76
2 2.35
2 2.35
12 14.12
4 4.71
55 64.71
30 35.29%
42  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 185
19 10.27
10 5.41
17 9.19
14 7.57
5 2.70
120 64.86
65 35.14%
43  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
6 6.38
5 5.32
10 10.64
6 6.38
6 6.38
61 64.89
33 35.11%
44  โรงเรียน บ้านนารี 157
14 8.92
17 10.83
20 12.74
3 1.91
0 0.00
103 65.61
54 34.39%
45  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 106
15 14.15
10 9.43
2 1.89
8 7.55
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
46  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 73
8 10.96
3 4.11
13 17.81
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
47  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 52
6 11.54
3 5.77
2 3.85
2 3.85
4 7.69
35 67.31
17 32.69%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 95
10 10.53
8 8.42
5 5.26
7 7.37
1 1.05
64 67.37
31 32.63%
49  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2616
118 4.51
35 1.34
392 14.98
95 3.63
202 7.72
1774 67.81
842 32.19%
50  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 171
39 22.81
0 0.00
16 9.36
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
51  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 162
2 1.23
4 2.47
27 16.67
5 3.09
14 8.64
110 67.90
52 32.10%
52  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 106
26 24.53
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
53  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 53
3 5.66
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
54  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 94
8 8.51
4 4.26
14 14.89
4 4.26
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
55  โรงเรียนบ้านท่าฉาง 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
56  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 142
8 5.63
8 5.63
7 4.93
15 10.56
6 4.23
98 69.01
44 30.99%
57  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
18 11.46
13 8.28
7 4.46
8 5.10
2 1.27
109 69.43
48 30.57%
58  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 110
6 5.45
5 4.55
10 9.09
7 6.36
5 4.55
77 70.00
33 30.00%
59  โรงเรียนบ้านนาอุดม 77
5 6.49
5 6.49
5 6.49
4 5.19
4 5.19
54 70.13
23 29.87%
60  โรงเรียนบ้านวังตะกู 134
4 2.99
7 5.22
23 17.16
4 2.99
2 1.49
94 70.15
40 29.85%
61  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
1 2.13
4 8.51
33 70.21
14 29.79%
62  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 81
4 4.94
3 3.70
11 13.58
5 6.17
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
63  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
64  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
65  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
66  โรงเรียนบ้านวังโพน 155
11 7.10
8 5.16
0 0.00
6 3.87
17 10.97
113 72.90
42 27.10%
67  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 48
5 10.42
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
68  โรงเรียนบ้านเจาทอง 349
18 5.16
24 6.88
44 12.61
8 2.29
0 0.00
255 73.07
94 26.93%
69  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
3 11.11
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
70  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 127
16 12.60
5 3.94
8 6.30
3 2.36
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
71  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 64
13 20.31
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
72  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 93
11 11.83
2 2.15
9 9.68
0 0.00
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
73  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 59
6 10.17
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
74  โรงเรียน บ้านยางหวาย 183
11 6.01
11 6.01
11 6.01
5 2.73
5 2.73
140 76.50
43 23.50%
75  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 151
17 11.26
13 8.61
5 3.31
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 305
38 12.46
12 3.93
20 6.56
0 0.00
0 0.00
235 77.05
70 22.95%
77  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 128
12 9.38
2 1.56
11 8.59
2 1.56
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
78  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 102
8 7.84
4 3.92
11 10.78
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
79  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 178
11 6.18
8 4.49
18 10.11
0 0.00
3 1.69
138 77.53
40 22.47%
80  โรงเรียนบ้านต้อน 49
4 8.16
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
81  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 261
17 6.51
11 4.21
22 8.43
7 2.68
0 0.00
204 78.16
57 21.84%
82  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 150
8 5.33
8 5.33
8 5.33
5 3.33
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
83  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
0 0.00
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
84  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 80
7 8.75
2 2.50
1 1.25
5 6.25
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
85  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 142
8 5.63
3 2.11
19 13.38
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
86  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 177
4 2.26
13 7.34
14 7.91
6 3.39
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
87  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
0 0.00
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
88  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 300
25 8.33
0 0.00
11 3.67
22 7.33
3 1.00
239 79.67
61 20.33%
89  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 109
0 0.00
0 0.00
4 3.67
18 16.51
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
90  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
91  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 76
7 9.21
4 5.26
2 2.63
1 1.32
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
92  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 41
0 0.00
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
93  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 171
11 6.43
2 1.17
20 11.70
0 0.00
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
94  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 109
9 8.26
3 2.75
7 6.42
1 0.92
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
95  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 173
6 3.47
10 5.78
14 8.09
3 1.73
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
96  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 122
7 5.74
4 3.28
12 9.84
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
97  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1828
54 2.95
55 3.01
185 10.12
6 0.33
43 2.35
1485 81.24
343 18.76%
98  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 96
5 5.21
4 4.17
6 6.25
1 1.04
2 2.08
78 81.25
18 18.75%
99  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
4 8.33
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
100  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 107
2 1.87
8 7.48
7 6.54
2 1.87
1 0.93
87 81.31
20 18.69%
101  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 188
12 6.38
0 0.00
23 12.23
0 0.00
0 0.00
153 81.38
35 18.62%
102  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 86
5 5.81
2 2.33
4 4.65
5 5.81
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
103  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
104  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 33
1 3.03
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
105  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
42 82.35
9 17.65%
106  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
107  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 114
2 1.75
3 2.63
11 9.65
4 3.51
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 428
14 3.27
15 3.50
28 6.54
8 1.87
10 2.34
353 82.48
75 17.52%
109  โรงเรียนบ้านนามน 137
14 10.22
7 5.11
3 2.19
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 146
6 4.11
7 4.79
7 4.79
5 3.42
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
111  โรงเรียน บ้านสำราญ 82
2 2.44
4 4.88
5 6.10
1 1.22
2 2.44
68 82.93
14 17.07%
112  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 77
0 0.00
4 5.19
9 11.69
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
113  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 54
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
114  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 36
3 8.33
0 0.00
1 2.78
0 0.00
2 5.56
30 83.33
6 16.67%
115  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 151
9 5.96
1 0.66
13 8.61
2 1.32
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
116  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 109
5 4.59
3 2.75
6 5.50
4 3.67
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
117  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 165
4 2.42
7 4.24
7 4.24
3 1.82
5 3.03
139 84.24
26 15.76%
119  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 164
0 0.00
0 0.00
20 12.20
5 3.05
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
120  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
3 5.66
45 84.91
8 15.09%
121  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
122  โรงเรียนบ้านหินลาด 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 75
6 8.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
124  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 254
20 7.87
6 2.36
11 4.33
0 0.00
0 0.00
217 85.43
37 14.57%
125  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316
21 6.65
11 3.48
8 2.53
6 1.90
0 0.00
270 85.44
46 14.56%
126  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 69
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
127  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
1 1.79
48 85.71
8 14.29%
128  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
129  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
0 0.00
0 0.00
13 8.67
8 5.33
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
130  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 260
14 5.38
5 1.92
16 6.15
1 0.38
0 0.00
224 86.15
36 13.85%
131  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
132  โรงเรียนบ้านโนนตูม 174
10 5.75
2 1.15
12 6.90
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
133  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 263
2 0.76
2 0.76
22 8.37
7 2.66
3 1.14
227 86.31
36 13.69%
134  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
135  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 162
5 3.09
4 2.47
12 7.41
1 0.62
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
136  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 260
11 4.23
8 3.08
13 5.00
3 1.15
0 0.00
225 86.54
35 13.46%
137  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 305
10 3.28
11 3.61
11 3.61
6 1.97
3 0.98
264 86.56
41 13.44%
138  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 958
11 1.15
18 1.88
50 5.22
12 1.25
37 3.86
830 86.64
128 13.36%
139  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
140  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 248
6 2.42
12 4.84
6 2.42
3 1.21
6 2.42
215 86.69
33 13.31%
141  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
142  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 99
3 3.03
2 2.02
8 8.08
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
143  โรงเรียน บ้านซับม่วง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
144  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
2 2.60
3 3.90
67 87.01
10 12.99%
145  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
146  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 71
3 4.23
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
147  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
148  โรงเรียนบ้านกุดละลม 32
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
149  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 97
4 4.12
3 3.09
4 4.12
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
150  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 130
9 6.92
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
151  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
3 2.44
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
152  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
153  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
154  โรงเรียนบ้านนางแดด 145
3 2.07
4 2.76
4 2.76
3 2.07
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
155  โรงเรียนบ้านหนองหอย 127
4 3.15
2 1.57
7 5.51
1 0.79
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
156  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 235
6 2.55
6 2.55
5 2.13
4 1.70
4 1.70
210 89.36
25 10.64%
157  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 105
3 2.86
3 2.86
2 1.90
0 0.00
3 2.86
94 89.52
11 10.48%
158  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
159  โรงเรียนบ้านโนนตาด 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
160  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 144
5 3.47
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
161  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 124
5 4.03
2 1.61
5 4.03
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
162  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
163  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
164  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
165  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 303
7 2.31
4 1.32
9 2.97
5 1.65
3 0.99
275 90.76
28 9.24%
166  โรงเรียนโพนทองพิทยา 109
3 2.75
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
167  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 274
8 2.92
5 1.82
5 1.82
4 1.46
3 1.09
249 90.88
25 9.12%
168  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
169  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 192
5 2.60
2 1.04
7 3.65
3 1.56
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
170  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 458
8 1.75
6 1.31
13 2.84
7 1.53
6 1.31
418 91.27
40 8.73%
171  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 128
1 0.78
2 1.56
6 4.69
2 1.56
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
172  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 282
17 6.03
0 0.00
5 1.77
0 0.00
2 0.71
258 91.49
24 8.51%
173  โรงเรียน บ้านนาโจด 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
174  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 113
2 1.77
0 0.00
7 6.19
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
175  โรงเรียนนาฝายวิทยา 164
7 4.27
0 0.00
4 2.44
2 1.22
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
176  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
177  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 110
1 0.91
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
178  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 158
3 1.90
2 1.27
4 2.53
2 1.27
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
179  โรงเรียนสหประชาสรร 144
0 0.00
1 0.69
9 6.25
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
180  โรงเรียน บ้านดอนหัน 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
181  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
182  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 79
0 0.00
4 5.06
1 1.27
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
183  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
184  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 64
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
185  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
186  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
187  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
188  โรงเรียน บ้านโนนลาน 116
0 0.00
2 1.72
0 0.00
5 4.31
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
189  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
190  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 137
0 0.00
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
191  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 138
2 1.45
1 0.72
4 2.90
1 0.72
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
192  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
193  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 122
7 5.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
194  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 175
2 1.14
0 0.00
7 4.00
0 0.00
1 0.57
165 94.29
10 5.71%
195  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 105
0 0.00
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
196  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248
4 1.61
4 1.61
6 2.42
0 0.00
0 0.00
234 94.35
14 5.65%
197  โรงเรียนบ้านโสกรัง 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
51 94.44
3 5.56%
198  โรงเรียนบ้านช่อระกา 183
5 2.73
1 0.55
3 1.64
1 0.55
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
199  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 92
0 0.00
1 1.09
1 1.09
0 0.00
3 3.26
87 94.57
5 5.43%
200  โรงเรียน บ้านโนนแดง 249
3 1.20
1 0.40
0 0.00
1 0.40
8 3.21
236 94.78
13 5.22%
201  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
202  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
203  โรงเรียนบ้านซับชมภู 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 4.91
0 0.00
155 95.09
8 4.91%
204  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 124
4 3.23
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
205  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
206  โรงเรียนบ้านนาวัง 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
207  โรงเรียนบ้านนาฮี 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
208  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 81
1 1.23
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
209  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
210  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 169
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.37
2 1.18
163 96.45
6 3.55%
211  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 283
0 0.00
1 0.35
2 0.71
2 0.71
2 0.71
276 97.53
7 2.47%
212  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 122
1 0.82
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
213  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 234
2 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.85
230 98.29
4 1.71%
214  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 205
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
205 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองไห 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโสกหว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
226  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,012 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,652 5.50
เตี้ย  896 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,166 7.22
ผอมและเตี้ย  717 2.39
อ้วนและเตี้ย  690 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,891 79.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,121 คน


20.40%


Powered By www.thaieducation.net