ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 5
2 40.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 62
30 48.39
12 19.35
8 12.90
7 11.29
1 1.61
4 6.45
58 93.55%
3  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 101
12 11.88
10 9.90
18 17.82
19 18.81
28 27.72
14 13.86
87 86.14%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 124
89 71.77
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
27 21.77
97 78.23%
5  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 69
19 27.54
17 24.64
3 4.35
13 18.84
0 0.00
17 24.64
52 75.36%
6  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 25
2 8.00
4 16.00
7 28.00
2 8.00
3 12.00
7 28.00
18 72.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
2 66.67%
8  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
27 27.84
12 12.37
18 18.56
6 6.19
0 0.00
34 35.05
63 64.95%
9  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 17
8 47.06
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
6 35.29
11 64.71%
10  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 138
14 10.14
8 5.80
16 11.59
22 15.94
24 17.39
54 39.13
84 60.87%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวง 127
31 24.41
31 24.41
14 11.02
0 0.00
0 0.00
51 40.16
76 59.84%
12  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
2 9.09
2 9.09
7 31.82
2 9.09
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
13  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 38
10 26.32
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
16 42.11
22 57.89%
14  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
6 12.50
5 10.42
21 43.75
27 56.25%
15  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 62
20 32.26
7 11.29
7 11.29
0 0.00
0 0.00
28 45.16
34 54.84%
16  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 124
31 25.00
20 16.13
14 11.29
1 0.81
0 0.00
58 46.77
66 53.23%
17  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 132
2 1.52
26 19.70
4 3.03
35 26.52
2 1.52
63 47.73
69 52.27%
18  โรงเรียน โนนหว้านไพล 103
10 9.71
11 10.68
13 12.62
11 10.68
6 5.83
52 50.49
51 49.51%
19  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 63
6 9.52
8 12.70
6 9.52
4 6.35
6 9.52
33 52.38
30 47.62%
20  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 66
9 13.64
9 13.64
3 4.55
9 13.64
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
21  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 38
7 18.42
4 10.53
4 10.53
2 5.26
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
22  โรงเรียน บ้านฝาย 70
29 41.43
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
39 55.71
31 44.29%
23  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 304
7 2.30
16 5.26
36 11.84
23 7.57
52 17.11
170 55.92
134 44.08%
24  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 41
5 12.20
4 9.76
6 14.63
3 7.32
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
25  โรงเรียนบ้านกุดยาง 35
9 25.71
2 5.71
1 2.86
2 5.71
1 2.86
20 57.14
15 42.86%
26  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 126
4 3.17
5 3.97
15 11.90
9 7.14
20 15.87
73 57.94
53 42.06%
27  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 69
6 8.70
6 8.70
6 8.70
5 7.25
6 8.70
40 57.97
29 42.03%
28  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 101
13 12.87
10 9.90
7 6.93
7 6.93
5 4.95
59 58.42
42 41.58%
29  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 42
6 14.29
1 2.38
2 4.76
5 11.90
3 7.14
25 59.52
17 40.48%
30  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 94
5 5.32
6 6.38
15 15.96
6 6.38
6 6.38
56 59.57
38 40.43%
31  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 202
19 9.41
19 9.41
36 17.82
3 1.49
4 1.98
121 59.90
81 40.10%
32  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 348
16 4.60
8 2.30
45 12.93
27 7.76
41 11.78
211 60.63
137 39.37%
33  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 31
8 25.81
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
34  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 199
16 8.04
19 9.55
39 19.60
2 1.01
1 0.50
122 61.31
77 38.69%
35  โรงเรียน บ้านสงแคน 45
15 33.33
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
36  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 61
14 22.95
2 3.28
5 8.20
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
37  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 78
23 29.49
0 0.00
4 5.13
2 2.56
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
38  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 74
7 9.46
2 2.70
13 17.57
4 5.41
1 1.35
47 63.51
27 36.49%
39  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 45
2 4.44
4 8.89
5 11.11
3 6.67
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
40  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 85
10 11.76
2 2.35
2 2.35
12 14.12
4 4.71
55 64.71
30 35.29%
41  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 185
19 10.27
10 5.41
17 9.19
14 7.57
5 2.70
120 64.86
65 35.14%
42  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
6 6.38
5 5.32
10 10.64
6 6.38
6 6.38
61 64.89
33 35.11%
43  โรงเรียน บ้านนารี 157
14 8.92
17 10.83
20 12.74
3 1.91
0 0.00
103 65.61
54 34.39%
44  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 106
15 14.15
10 9.43
2 1.89
8 7.55
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
45  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 73
8 10.96
3 4.11
13 17.81
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
46  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 52
6 11.54
3 5.77
2 3.85
2 3.85
4 7.69
35 67.31
17 32.69%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 95
10 10.53
8 8.42
5 5.26
7 7.37
1 1.05
64 67.37
31 32.63%
48  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2616
118 4.51
35 1.34
392 14.98
95 3.63
202 7.72
1774 67.81
842 32.19%
49  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 171
39 22.81
0 0.00
16 9.36
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
50  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 162
2 1.23
4 2.47
27 16.67
5 3.09
14 8.64
110 67.90
52 32.10%
51  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 106
26 24.53
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
52  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 53
3 5.66
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
53  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 94
8 8.51
4 4.26
14 14.89
4 4.26
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
54  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 142
8 5.63
8 5.63
7 4.93
15 10.56
6 4.23
98 69.01
44 30.99%
55  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
18 11.46
13 8.28
7 4.46
8 5.10
2 1.27
109 69.43
48 30.57%
56  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 110
6 5.45
5 4.55
10 9.09
7 6.36
5 4.55
77 70.00
33 30.00%
57  โรงเรียนบ้านนาอุดม 77
5 6.49
5 6.49
5 6.49
4 5.19
4 5.19
54 70.13
23 29.87%
58  โรงเรียนบ้านวังตะกู 134
4 2.99
7 5.22
23 17.16
4 2.99
2 1.49
94 70.15
40 29.85%
59  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
1 2.13
4 8.51
33 70.21
14 29.79%
60  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 81
4 4.94
3 3.70
11 13.58
5 6.17
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
61  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
62  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
63  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
64  โรงเรียนบ้านวังโพน 155
11 7.10
8 5.16
0 0.00
6 3.87
17 10.97
113 72.90
42 27.10%
65  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 48
5 10.42
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
66  โรงเรียนบ้านเจาทอง 349
18 5.16
24 6.88
44 12.61
8 2.29
0 0.00
255 73.07
94 26.93%
67  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
3 11.11
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 127
16 12.60
5 3.94
8 6.30
3 2.36
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
69  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 64
13 20.31
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
70  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 93
11 11.83
2 2.15
9 9.68
0 0.00
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
71  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 59
6 10.17
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
72  โรงเรียน บ้านยางหวาย 183
11 6.01
11 6.01
11 6.01
5 2.73
5 2.73
140 76.50
43 23.50%
73  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 151
17 11.26
13 8.61
5 3.31
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 305
38 12.46
12 3.93
20 6.56
0 0.00
0 0.00
235 77.05
70 22.95%
75  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 128
12 9.38
2 1.56
11 8.59
2 1.56
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
76  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 102
8 7.84
4 3.92
11 10.78
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
77  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 178
11 6.18
8 4.49
18 10.11
0 0.00
3 1.69
138 77.53
40 22.47%
78  โรงเรียนบ้านต้อน 49
4 8.16
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
79  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 261
17 6.51
11 4.21
22 8.43
7 2.68
0 0.00
204 78.16
57 21.84%
80  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 150
8 5.33
8 5.33
8 5.33
5 3.33
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
81  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
0 0.00
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
82  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 80
7 8.75
2 2.50
1 1.25
5 6.25
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
83  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 142
8 5.63
3 2.11
19 13.38
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
84  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 177
4 2.26
13 7.34
14 7.91
6 3.39
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
85  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
0 0.00
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
86  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 300
25 8.33
0 0.00
11 3.67
22 7.33
3 1.00
239 79.67
61 20.33%
87  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 109
0 0.00
0 0.00
4 3.67
18 16.51
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
88  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
89  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 76
7 9.21
4 5.26
2 2.63
1 1.32
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
90  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 41
0 0.00
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
91  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 171
11 6.43
2 1.17
20 11.70
0 0.00
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
92  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 109
9 8.26
3 2.75
7 6.42
1 0.92
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
93  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 173
6 3.47
10 5.78
14 8.09
3 1.73
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 122
7 5.74
4 3.28
12 9.84
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
95  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1828
54 2.95
55 3.01
185 10.12
6 0.33
43 2.35
1485 81.24
343 18.76%
96  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 96
5 5.21
4 4.17
6 6.25
1 1.04
2 2.08
78 81.25
18 18.75%
97  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
4 8.33
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
98  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 107
2 1.87
8 7.48
7 6.54
2 1.87
1 0.93
87 81.31
20 18.69%
99  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 188
12 6.38
0 0.00
23 12.23
0 0.00
0 0.00
153 81.38
35 18.62%
100  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 86
5 5.81
2 2.33
4 4.65
5 5.81
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
101  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
102  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 33
1 3.03
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
42 82.35
9 17.65%
104  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
105  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 114
2 1.75
3 2.63
11 9.65
4 3.51
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 428
14 3.27
15 3.50
28 6.54
8 1.87
10 2.34
353 82.48
75 17.52%
107  โรงเรียนบ้านนามน 137
14 10.22
7 5.11
3 2.19
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
108  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 146
6 4.11
7 4.79
7 4.79
5 3.42
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
109  โรงเรียน บ้านสำราญ 82
2 2.44
4 4.88
5 6.10
1 1.22
2 2.44
68 82.93
14 17.07%
110  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 77
0 0.00
4 5.19
9 11.69
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
111  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 54
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
112  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 36
3 8.33
0 0.00
1 2.78
0 0.00
2 5.56
30 83.33
6 16.67%
113  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 151
9 5.96
1 0.66
13 8.61
2 1.32
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
114  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 109
5 4.59
3 2.75
6 5.50
4 3.67
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
115  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 165
4 2.42
7 4.24
7 4.24
3 1.82
5 3.03
139 84.24
26 15.76%
117  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 164
0 0.00
0 0.00
20 12.20
5 3.05
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
118  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
3 5.66
45 84.91
8 15.09%
119  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
120  โรงเรียนบ้านหินลาด 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 75
6 8.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
122  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 254
20 7.87
6 2.36
11 4.33
0 0.00
0 0.00
217 85.43
37 14.57%
123  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316
21 6.65
11 3.48
8 2.53
6 1.90
0 0.00
270 85.44
46 14.56%
124  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 69
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
125  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
1 1.79
48 85.71
8 14.29%
126  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
127  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
0 0.00
0 0.00
13 8.67
8 5.33
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
128  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 260
14 5.38
5 1.92
16 6.15
1 0.38
0 0.00
224 86.15
36 13.85%
129  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
130  โรงเรียนบ้านโนนตูม 174
10 5.75
2 1.15
12 6.90
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
131  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 263
2 0.76
2 0.76
22 8.37
7 2.66
3 1.14
227 86.31
36 13.69%
132  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
133  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 162
5 3.09
4 2.47
12 7.41
1 0.62
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
134  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 260
11 4.23
8 3.08
13 5.00
3 1.15
0 0.00
225 86.54
35 13.46%
135  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 305
10 3.28
11 3.61
11 3.61
6 1.97
3 0.98
264 86.56
41 13.44%
136  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 958
11 1.15
18 1.88
50 5.22
12 1.25
37 3.86
830 86.64
128 13.36%
137  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
138  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 248
6 2.42
12 4.84
6 2.42
3 1.21
6 2.42
215 86.69
33 13.31%
139  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
140  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 99
3 3.03
2 2.02
8 8.08
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
141  โรงเรียน บ้านซับม่วง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
142  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
2 2.60
3 3.90
67 87.01
10 12.99%
143  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
144  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 71
3 4.23
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
145  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
146  โรงเรียนบ้านกุดละลม 32
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
147  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 97
4 4.12
3 3.09
4 4.12
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
148  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 130
9 6.92
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
149  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
3 2.44
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
150  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
151  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
152  โรงเรียนบ้านนางแดด 145
3 2.07
4 2.76
4 2.76
3 2.07
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
153  โรงเรียนบ้านหนองหอย 127
4 3.15
2 1.57
7 5.51
1 0.79
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
154  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 235
6 2.55
6 2.55
5 2.13
4 1.70
4 1.70
210 89.36
25 10.64%
155  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 105
3 2.86
3 2.86
2 1.90
0 0.00
3 2.86
94 89.52
11 10.48%
156  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
157  โรงเรียนบ้านโนนตาด 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
158  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 144
5 3.47
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
159  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 124
5 4.03
2 1.61
5 4.03
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
160  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
161  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
162  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
163  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 303
7 2.31
4 1.32
9 2.97
5 1.65
3 0.99
275 90.76
28 9.24%
164  โรงเรียนโพนทองพิทยา 109
3 2.75
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
165  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 274
8 2.92
5 1.82
5 1.82
4 1.46
3 1.09
249 90.88
25 9.12%
166  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
167  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 192
5 2.60
2 1.04
7 3.65
3 1.56
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
168  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 458
8 1.75
6 1.31
13 2.84
7 1.53
6 1.31
418 91.27
40 8.73%
169  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 128
1 0.78
2 1.56
6 4.69
2 1.56
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
170  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 282
17 6.03
0 0.00
5 1.77
0 0.00
2 0.71
258 91.49
24 8.51%
171  โรงเรียน บ้านนาโจด 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
172  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 113
2 1.77
0 0.00
7 6.19
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
173  โรงเรียนนาฝายวิทยา 164
7 4.27
0 0.00
4 2.44
2 1.22
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
174  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
175  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 110
1 0.91
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
176  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 158
3 1.90
2 1.27
4 2.53
2 1.27
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
177  โรงเรียนสหประชาสรร 144
0 0.00
1 0.69
9 6.25
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
178  โรงเรียน บ้านดอนหัน 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
179  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
180  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 79
0 0.00
4 5.06
1 1.27
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
181  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
182  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 64
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
183  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
184  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
185  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
186  โรงเรียน บ้านโนนลาน 116
0 0.00
2 1.72
0 0.00
5 4.31
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
187  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
188  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 137
0 0.00
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
189  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 138
2 1.45
1 0.72
4 2.90
1 0.72
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
190  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
191  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 122
7 5.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
192  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 175
2 1.14
0 0.00
7 4.00
0 0.00
1 0.57
165 94.29
10 5.71%
193  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 105
0 0.00
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
194  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248
4 1.61
4 1.61
6 2.42
0 0.00
0 0.00
234 94.35
14 5.65%
195  โรงเรียนบ้านโสกรัง 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
51 94.44
3 5.56%
196  โรงเรียนบ้านช่อระกา 183
5 2.73
1 0.55
3 1.64
1 0.55
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
197  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 92
0 0.00
1 1.09
1 1.09
0 0.00
3 3.26
87 94.57
5 5.43%
198  โรงเรียน บ้านโนนแดง 249
3 1.20
1 0.40
0 0.00
1 0.40
8 3.21
236 94.78
13 5.22%
199  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
200  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
201  โรงเรียนบ้านซับชมภู 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 4.91
0 0.00
155 95.09
8 4.91%
202  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 124
4 3.23
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
203  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
204  โรงเรียนบ้านนาวัง 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
205  โรงเรียนบ้านนาฮี 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
206  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 81
1 1.23
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
207  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
208  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 169
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.37
2 1.18
163 96.45
6 3.55%
209  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 283
0 0.00
1 0.35
2 0.71
2 0.71
2 0.71
276 97.53
7 2.47%
210  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 122
1 0.82
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
211  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 234
2 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.85
230 98.29
4 1.71%
212  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 240
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 205
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
205 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองไห 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,649 5.51
เตี้ย  895 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,161 7.22
ผอมและเตี้ย  716 2.39
อ้วนและเตี้ย  689 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,833 79.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,110 คน


20.41%


Powered By www.thaieducation.net