ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 217
31 14.29
73 33.64
5 2.30
14 6.45
3 1.38
91 41.94
126 58.06%
2  โรงเรียนบ้านราโมง 307
43 14.01
48 15.64
17 5.54
44 14.33
17 5.54
138 44.95
169 55.05%
3  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 103
13 12.62
20 19.42
2 1.94
13 12.62
8 7.77
47 45.63
56 54.37%
4  โรงเรียนบ้านบัวทอง 133
1 0.75
18 13.53
6 4.51
17 12.78
20 15.04
71 53.38
62 46.62%
5  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 33
9 27.27
3 9.09
2 6.06
0 0.00
1 3.03
18 54.55
15 45.45%
6  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 674
101 14.99
46 6.82
11 1.63
60 8.90
57 8.46
399 59.20
275 40.80%
7  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 150
28 18.67
21 14.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
90 60.00
60 40.00%
8  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 100
8 8.00
7 7.00
6 6.00
6 6.00
6 6.00
67 67.00
33 33.00%
9  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 785
27 3.44
42 5.35
41 5.22
69 8.79
59 7.52
547 69.68
238 30.32%
10  โรงเรียนบ้านเยาะ 414
35 8.45
65 15.70
11 2.66
9 2.17
1 0.24
293 70.77
121 29.23%
11  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1143
77 6.74
28 2.45
103 9.01
67 5.86
39 3.41
829 72.53
314 27.47%
12  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 897
56 6.24
156 17.39
9 1.00
19 2.12
2 0.22
655 73.02
242 26.98%
13  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 182
9 4.95
11 6.04
10 5.49
14 7.69
4 2.20
134 73.63
48 26.37%
14  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
3 7.89
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
15  โรงเรียนบ้านมาลา 133
12 9.02
8 6.02
11 8.27
4 3.01
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
16  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 27
3 11.11
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 79
7 8.86
9 11.39
0 0.00
1 1.27
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
18  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 103
7 6.80
5 4.85
4 3.88
1 0.97
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
19  โรงเรียนบ้านนาข่อย 241
9 3.73
19 7.88
10 4.15
1 0.41
0 0.00
202 83.82
39 16.18%
20  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 159
22 13.84
2 1.26
1 0.63
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
21  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 82
5 6.10
6 7.32
1 1.22
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
22  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 135
5 3.70
5 3.70
5 3.70
0 0.00
1 0.74
119 88.15
16 11.85%
23  โรงเรียนบ้านจุโป 112
2 1.79
6 5.36
1 0.89
2 1.79
2 1.79
99 88.39
13 11.61%
24  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 141
4 2.84
1 0.71
7 4.96
1 0.71
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
25  โรงเรียนบ้านแหร 323
17 5.26
5 1.55
3 0.93
3 0.93
2 0.62
293 90.71
30 9.29%
26  โรงเรียนบ้านยะรม 242
4 1.65
14 5.79
1 0.41
0 0.00
0 0.00
223 92.15
19 7.85%
27  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
28  โรงเรียนบ้านศรีนคร 99
1 1.01
2 2.02
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
29  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
30  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 157
0 0.00
5 3.18
2 1.27
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
31  โรงเรียนบ้านวังศิลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
32  โรงเรียนบ้านโต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,329 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  543 7.41
เตี้ย  628 8.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  289 3.94
ผอมและเตี้ย  348 4.75
อ้วนและเตี้ย  224 3.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,297 72.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,032 คน


27.73%


Powered By www.thaieducation.net