ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 43
28 65.12
5 11.63
3 6.98
6 13.95
1 2.33
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสือดัง 295
71 24.07
35 11.86
0 0.00
189 64.07
0 0.00
0 0.00
295 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 184
143 77.72
17 9.24
13 7.07
6 3.26
5 2.72
0 0.00
184 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบน 204
59 28.92
40 19.61
2 0.98
28 13.73
42 20.59
33 16.18
171 83.82%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 159
33 20.75
17 10.69
11 6.92
41 25.79
11 6.92
46 28.93
113 71.07%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 148
35 23.65
57 38.51
4 2.70
0 0.00
0 0.00
52 35.14
96 64.86%
7  โรงเรียนบ้านปายอ 119
22 18.49
20 16.81
19 15.97
16 13.45
0 0.00
42 35.29
77 64.71%
8  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 426
109 25.59
111 26.06
19 4.46
28 6.57
2 0.47
157 36.85
269 63.15%
9  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 483
29 6.00
64 13.25
19 3.93
93 19.25
74 15.32
204 42.24
279 57.76%
10  โรงเรียนบ้านบือจะ 140
16 11.43
39 27.86
4 2.86
19 13.57
2 1.43
60 42.86
80 57.14%
11  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 114
16 14.04
8 7.02
4 3.51
24 21.05
12 10.53
50 43.86
64 56.14%
12  โรงเรียนบ้านบีติง 92
23 25.00
14 15.22
4 4.35
10 10.87
0 0.00
41 44.57
51 55.43%
13  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 237
19 8.02
24 10.13
0 0.00
71 29.96
5 2.11
118 49.79
119 50.21%
14  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 159
30 18.87
26 16.35
3 1.89
20 12.58
0 0.00
80 50.31
79 49.69%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 66
3 4.55
20 30.30
7 10.61
2 3.03
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
16  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 50
8 16.00
0 0.00
3 6.00
13 26.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
17  โรงเรียนบ้านลานช้าง 134
14 10.45
32 23.88
10 7.46
2 1.49
1 0.75
75 55.97
59 44.03%
18  โรงเรียนบ้านกะรุบี 257
51 19.84
17 6.61
28 10.89
14 5.45
3 1.17
144 56.03
113 43.97%
19  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 237
28 11.81
30 12.66
12 5.06
16 6.75
11 4.64
140 59.07
97 40.93%
20  โรงเรียนบ้านละหาร 27
3 11.11
5 18.52
1 3.70
1 3.70
1 3.70
16 59.26
11 40.74%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 430
14 3.26
49 11.40
8 1.86
59 13.72
44 10.23
256 59.53
174 40.47%
22  โรงเรียนวัดโบกขรณี 77
9 11.69
13 16.88
6 7.79
3 3.90
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
23  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 93
9 9.68
14 15.05
6 6.45
7 7.53
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
24  โรงเรียนบ้านบือแต 141
19 13.48
28 19.86
6 4.26
0 0.00
0 0.00
88 62.41
53 37.59%
25  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 401
37 9.23
77 19.20
19 4.74
12 2.99
1 0.25
255 63.59
146 36.41%
26  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 31
0 0.00
7 22.58
0 0.00
4 12.90
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
27  โรงเรียนบ้านปลักแตน 194
11 5.67
20 10.31
16 8.25
12 6.19
9 4.64
126 64.95
68 35.05%
28  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 189
20 10.58
12 6.35
7 3.70
26 13.76
1 0.53
123 65.08
66 34.92%
29  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 321
42 13.08
24 7.48
10 3.12
31 9.66
2 0.62
212 66.04
109 33.96%
30  โรงเรียนบ้านบือเระ 211
25 11.85
37 17.54
9 4.27
0 0.00
0 0.00
140 66.35
71 33.65%
31  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 123
25 20.33
0 0.00
7 5.69
6 4.88
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
32  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 107
1 0.93
9 8.41
4 3.74
19 17.76
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
33  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 170
11 6.47
12 7.06
4 2.35
20 11.76
5 2.94
118 69.41
52 30.59%
34  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 154
39 25.32
0 0.00
2 1.30
6 3.90
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
35  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 140
12 8.57
13 9.29
2 1.43
13 9.29
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
36  โรงเรียนวัดโชติรส 101
15 14.85
6 5.94
5 4.95
1 0.99
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
37  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 295
30 10.17
33 11.19
5 1.69
8 2.71
0 0.00
219 74.24
76 25.76%
38  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 227
44 19.38
0 0.00
14 6.17
0 0.00
0 0.00
169 74.45
58 25.55%
39  โรงเรียนบ้านมะนังยง 135
11 8.15
10 7.41
1 0.74
12 8.89
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
40  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 159
8 5.03
8 5.03
13 8.18
5 3.14
5 3.14
120 75.47
39 24.53%
41  โรงเรียนบ้านโลทู 105
14 13.33
11 10.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
42  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 262
24 9.16
17 6.49
7 2.67
11 4.20
3 1.15
200 76.34
62 23.66%
43  โรงเรียนบ้านวังไชย 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
5 7.25
5 7.25
53 76.81
16 23.19%
44  โรงเรียนบ้านช่องแมว 265
23 8.68
26 9.81
8 3.02
4 1.51
0 0.00
204 76.98
61 23.02%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 319
28 8.78
22 6.90
6 1.88
16 5.02
0 0.00
247 77.43
72 22.57%
46  โรงเรียนบ้านเขาดิน 168
9 5.36
8 4.76
6 3.57
14 8.33
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
47  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 152
9 5.92
15 9.87
6 3.95
3 1.97
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
48  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 94
4 4.26
8 8.51
6 6.38
2 2.13
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
49  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 100
12 12.00
3 3.00
3 3.00
2 2.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
50  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 265
19 7.17
27 10.19
1 0.38
0 0.00
0 0.00
218 82.26
47 17.74%
51  โรงเรียนบ้านมะกอ 94
1 1.06
13 13.83
2 2.13
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
52  โรงเรียนบ้านละเวง 120
6 5.00
9 7.50
4 3.33
1 0.83
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
53  โรงเรียนบ้านละอาร์ 60
6 10.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
54  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 193
4 2.07
15 7.77
12 6.22
0 0.00
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
55  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 124
7 5.65
12 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 82
2 2.44
9 10.98
1 1.22
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
57  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 186
11 5.91
10 5.38
6 3.23
0 0.00
0 0.00
159 85.48
27 14.52%
58  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 122
10 8.20
6 4.92
1 0.82
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
59  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 80
1 1.25
8 10.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 115
7 6.09
5 4.35
1 0.87
2 1.74
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
61  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 106
5 4.72
0 0.00
4 3.77
4 3.77
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
62  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 136
2 1.47
12 8.82
2 1.47
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
63  โรงเรียนวัดสารวัน 139
6 4.32
4 2.88
1 0.72
4 2.88
1 0.72
123 88.49
16 11.51%
64  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 89
3 3.37
4 4.49
2 2.25
0 0.00
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
65  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 95
5 5.26
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 155
3 1.94
2 1.29
2 1.29
3 1.94
1 0.65
144 92.90
11 7.10%
67  โรงเรียนบ้านกระจูด 142
3 2.11
2 1.41
0 0.00
-1 -0.70
0 0.00
138 97.18
4 2.82%

 

จำนวนนักเรียน  11,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,348 12.13
เตี้ย  1,204 10.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  401 3.61
ผอมและเตี้ย  913 8.22
อ้วนและเตี้ย  249 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,995 62.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,115 คน


37.04%


Powered By www.thaieducation.net