ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.13
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกูวิง 91
19 20.88
29 31.87
22 24.18
19 20.88
2 2.20
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 18
3 16.67
6 33.33
5 27.78
2 11.11
2 11.11
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านควนหยี 27
5 18.52
6 22.22
6 22.22
4 14.81
6 22.22
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบากง 123
46 37.40
36 29.27
5 4.07
32 26.02
4 3.25
0 0.00
123 100.00%
5  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 34
14 41.18
6 17.65
4 11.76
5 14.71
5 14.71
0 0.00
34 100.00%
6  โรงเรียนบ้านระแว้ง 377
29 7.69
121 32.10
11 2.92
152 40.32
64 16.98
0 0.00
377 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสมาหอ 85
15 17.65
15 17.65
15 17.65
25 29.41
15 17.65
0 0.00
85 100.00%
8  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 80
19 23.75
21 26.25
23 28.75
13 16.25
4 5.00
0 0.00
80 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
120 65.22
6 3.26
15 8.15
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
10  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 105
30 28.57
23 21.90
20 19.05
11 10.48
13 12.38
8 7.62
97 92.38%
11  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 72
16 22.22
17 23.61
3 4.17
19 26.39
9 12.50
8 11.11
64 88.89%
12  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 220
38 17.27
35 15.91
6 2.73
73 33.18
42 19.09
26 11.82
194 88.18%
13  โรงเรียนบ้านควนลาแม 90
36 40.00
21 23.33
2 2.22
17 18.89
0 0.00
14 15.56
76 84.44%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 250
25 10.00
40 16.00
29 11.60
66 26.40
51 20.40
39 15.60
211 84.40%
15  โรงเรียนบ้านประจัน 219
53 24.20
48 21.92
25 11.42
37 16.89
20 9.13
36 16.44
183 83.56%
16  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 24
9 37.50
9 37.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
4 16.67
20 83.33%
17  โรงเรียนบ้านกระโด 172
50 29.07
40 23.26
12 6.98
34 19.77
3 1.74
33 19.19
139 80.81%
18  โรงเรียนบ้านบินยา 123
45 36.59
28 22.76
4 3.25
13 10.57
0 0.00
33 26.83
90 73.17%
19  โรงเรียนบ้านควนโนรี 96
64 66.67
5 5.21
0 0.00
1 1.04
0 0.00
26 27.08
70 72.92%
20  โรงเรียนบ้านบาเงง 76
23 30.26
15 19.74
5 6.58
10 13.16
2 2.63
21 27.63
55 72.37%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 262
32 12.21
41 15.65
1 0.38
73 27.86
42 16.03
73 27.86
189 72.14%
22  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 111
31 27.93
28 25.23
11 9.91
0 0.00
7 6.31
34 30.63
77 69.37%
23  โรงเรียนบ้านยางแดง 89
23 25.84
16 17.98
8 8.99
9 10.11
0 0.00
33 37.08
56 62.92%
24  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 127
31 24.41
26 20.47
3 2.36
13 10.24
6 4.72
48 37.80
79 62.20%
25  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 101
14 13.86
7 6.93
8 7.92
18 17.82
14 13.86
40 39.60
61 60.40%
26  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 353
39 11.05
35 9.92
17 4.82
76 21.53
34 9.63
152 43.06
201 56.94%
27  โรงเรียนบ้านถนน 197
51 25.89
42 21.32
7 3.55
12 6.09
0 0.00
85 43.15
112 56.85%
28  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 141
39 27.66
26 18.44
3 2.13
10 7.09
0 0.00
63 44.68
78 55.32%
29  โรงเรียนตลาดปรีกี 412
80 19.42
66 16.02
4 0.97
41 9.95
31 7.52
190 46.12
222 53.88%
30  โรงเรียนวัดมะกรูด 119
12 10.08
14 11.76
38 31.93
0 0.00
0 0.00
55 46.22
64 53.78%
31  โรงเรียนบ้านราวอ 92
21 22.83
16 17.39
3 3.26
9 9.78
0 0.00
43 46.74
49 53.26%
32  โรงเรียนบ้านลางสาด 137
23 16.79
25 18.25
2 1.46
20 14.60
0 0.00
67 48.91
70 51.09%
33  โรงเรียนวัดป่าสวย 29
8 27.59
0 0.00
5 17.24
1 3.45
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
34  โรงเรียนบ้านดูวา 138
14 10.14
39 28.26
4 2.90
6 4.35
2 1.45
73 52.90
65 47.10%
35  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 109
21 19.27
16 14.68
3 2.75
8 7.34
3 2.75
58 53.21
51 46.79%
36  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 242
28 11.57
24 9.92
26 10.74
22 9.09
13 5.37
129 53.31
113 46.69%
37  โรงเรียนบ้านสะกำ 300
60 20.00
62 20.67
5 1.67
13 4.33
0 0.00
160 53.33
140 46.67%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 249
46 18.47
10 4.02
34 13.65
8 3.21
17 6.83
134 53.82
115 46.18%
39  โรงเรียนบ้านสายชล 118
22 18.64
8 6.78
8 6.78
8 6.78
8 6.78
64 54.24
54 45.76%
40  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 112
16 14.29
19 16.96
1 0.89
5 4.46
9 8.04
62 55.36
50 44.64%
41  โรงเรียนบ้านชะเมา 79
14 17.72
7 8.86
6 7.59
4 5.06
4 5.06
44 55.70
35 44.30%
42  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 174
20 11.49
13 7.47
14 8.05
13 7.47
17 9.77
97 55.75
77 44.25%
43  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 167
31 18.56
14 8.38
0 0.00
28 16.77
0 0.00
94 56.29
73 43.71%
44  โรงเรียนบ้านคางา 153
26 16.99
28 18.30
5 3.27
5 3.27
1 0.65
88 57.52
65 42.48%
45  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
8 10.26
9 11.54
7 8.97
9 11.54
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
46  โรงเรียนบ้านละหารยามู 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 38.78
3 2.04
87 59.18
60 40.82%
47  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 189
27 14.29
38 20.11
8 4.23
3 1.59
1 0.53
112 59.26
77 40.74%
48  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 81
18 22.22
14 17.28
1 1.23
0 0.00
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
49  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 150
10 6.67
7 4.67
26 17.33
17 11.33
0 0.00
90 60.00
60 40.00%
50  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 174
13 7.47
21 12.07
30 17.24
5 2.87
0 0.00
105 60.34
69 39.66%
51  โรงเรียนบ้านตันหยง 71
3 4.23
6 8.45
2 2.82
9 12.68
8 11.27
43 60.56
28 39.44%
52  โรงเรียนบ้านบาโง 78
11 14.10
9 11.54
4 5.13
6 7.69
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
53  โรงเรียนบ้านเกาะตา 112
31 27.68
8 7.14
4 3.57
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
54  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 110
19 17.27
10 9.09
5 4.55
5 4.55
2 1.82
69 62.73
41 37.27%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 127
12 9.45
11 8.66
10 7.87
8 6.30
6 4.72
80 62.99
47 37.01%
56  โรงเรียนวัดนาประดู่ 136
6 4.41
14 10.29
30 22.06
0 0.00
0 0.00
86 63.24
50 36.76%
57  โรงเรียนต้นพิกุล 379
38 10.03
43 11.35
6 1.58
52 13.72
0 0.00
240 63.32
139 36.68%
58  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 222
28 12.61
41 18.47
5 2.25
7 3.15
0 0.00
141 63.51
81 36.49%
59  โรงเรียนบ้านปาลัส 153
6 3.92
41 26.80
7 4.58
0 0.00
0 0.00
99 64.71
54 35.29%
60  โรงเรียนบ้านควนประ 56
8 14.29
0 0.00
4 7.14
7 12.50
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
61  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 347
47 13.54
57 16.43
10 2.88
2 0.58
0 0.00
231 66.57
116 33.43%
62  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 27
2 7.41
2 7.41
1 3.70
2 7.41
2 7.41
18 66.67
9 33.33%
63  โรงเรียนบ้านน้ำใส 525
24 4.57
69 13.14
20 3.81
54 10.29
4 0.76
354 67.43
171 32.57%
64  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 265
30 11.32
47 17.74
4 1.51
2 0.75
0 0.00
182 68.68
83 31.32%
65  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 141
6 4.26
18 12.77
6 4.26
13 9.22
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
66  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 471
64 13.59
54 11.46
15 3.18
5 1.06
0 0.00
333 70.70
138 29.30%
67  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
10 18.18
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
68  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 77
2 2.60
10 12.99
0 0.00
10 12.99
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
69  โรงเรียนบ้านตรัง 102
4 3.92
12 11.76
8 7.84
4 3.92
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
70  โรงเรียนบ้านบูดน 238
7 2.94
10 4.20
20 8.40
15 6.30
11 4.62
175 73.53
63 26.47%
71  โรงเรียนบ้านกระหวะ 205
27 13.17
12 5.85
6 2.93
6 2.93
3 1.46
151 73.66
54 26.34%
72  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 723
53 7.33
48 6.64
29 4.01
53 7.33
3 0.41
537 74.27
186 25.73%
73  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 140
9 6.43
11 7.86
6 4.29
10 7.14
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 176
8 4.55
11 6.25
25 14.20
0 0.00
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
75  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 74
12 16.22
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
76  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 92
2 2.17
5 5.43
12 13.04
3 3.26
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
77  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 165
8 4.85
19 11.52
10 6.06
1 0.61
1 0.61
126 76.36
39 23.64%
78  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 100
6 6.00
12 12.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
79  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 397
44 11.08
42 10.58
2 0.50
2 0.50
1 0.25
306 77.08
91 22.92%
80  โรงเรียนบ้านมะหุด 189
16 8.47
20 10.58
4 2.12
2 1.06
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
81  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 119
4 3.36
12 10.08
9 7.56
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
82  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
16 18.39
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 418
31 7.42
35 8.37
6 1.44
12 2.87
1 0.24
333 79.67
85 20.33%
84  โรงเรียนบ้านด่าน 64
7 10.94
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 277
13 4.69
13 4.69
4 1.44
0 0.00
24 8.66
223 80.51
54 19.49%
86  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 131
6 4.58
0 0.00
15 11.45
4 3.05
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
87  โรงเรียนบ้านบูโกะ 130
18 13.85
0 0.00
2 1.54
4 3.08
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
88  โรงเรียนบ้านบาละแต 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
20 14.93
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
89  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 203
10 4.93
19 9.36
7 3.45
0 0.00
0 0.00
167 82.27
36 17.73%
90  โรงเรียนบ้านปานัน 134
10 7.46
8 5.97
5 3.73
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
91  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 94
2 2.13
4 4.26
6 6.38
4 4.26
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
92  โรงเรียนบ้านคลองหิน 137
11 8.03
12 8.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
93  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 116
6 5.17
5 4.31
1 0.86
6 5.17
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
94  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 125
5 4.00
7 5.60
0 0.00
8 6.40
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
95  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 172
15 8.72
8 4.65
0 0.00
4 2.33
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
96  โรงเรียนบ้านควนลังงา 153
4 2.61
5 3.27
10 6.54
5 3.27
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
97  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
2 3.77
3 5.66
2 3.77
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
98  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 57
2 3.51
1 1.75
0 0.00
3 5.26
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
99  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
100  โรงเรียนบ้านตุปะ 95
1 1.05
9 9.47
2 2.11
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
101  โรงเรียนบ้านโผงโผง 133
4 3.01
11 8.27
2 1.50
1 0.75
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
102  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 123
7 5.69
4 3.25
4 3.25
0 0.00
1 0.81
107 86.99
16 13.01%
103  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
10 4.90
9 4.41
2 0.98
3 1.47
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
104  โรงเรียนบ้านล้อแตก 94
5 5.32
4 4.26
0 0.00
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
105  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
106  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 104
2 1.92
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
107  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 74
5 6.76
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
108  โรงเรียนบ้านคลองทราย 46
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
109  โรงเรียนบ้านบราโอ 115
0 0.00
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
110  โรงเรียนบ้านป่าบอน 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
111  โรงเรียนบ้านอินทนิล 223
3 1.35
2 0.90
1 0.45
6 2.69
1 0.45
210 94.17
13 5.83%
112  โรงเรียนบ้านสิเดะ 256
5 1.95
0 0.00
3 1.17
0 0.00
0 0.00
248 96.88
8 3.13%
113  โรงเรียนบ้านคูระ 0
16 0.00
20 0.00
16 0.00
8 0.00
17 0.00
-77 0.00
77 0.00%
114  โรงเรียนบ้านอาโห 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,511 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,189 12.50
เตี้ย  2,039 11.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  901 5.15
ผอมและเตี้ย  1,452 8.29
อ้วนและเตี้ย  544 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,386 59.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,125 คน


40.69%


Powered By www.thaieducation.net