ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลานข่อย 229
22 9.61
21 9.17
14 6.11
43 18.78
36 15.72
93 40.61
136 59.39%
2  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 235
16 6.81
18 7.66
25 10.64
34 14.47
43 18.30
99 42.13
136 57.87%
3  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 71
10 14.08
8 11.27
8 11.27
11 15.49
1 1.41
33 46.48
38 53.52%
4  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 107
0 0.00
9 8.41
14 13.08
9 8.41
18 16.82
57 53.27
50 46.73%
5  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 125
14 11.20
12 9.60
23 18.40
8 6.40
1 0.80
67 53.60
58 46.40%
6  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 88
12 13.64
15 17.05
3 3.41
3 3.41
7 7.95
48 54.55
40 45.45%
7  โรงเรียนวัดปากประ 40
4 10.00
1 2.50
11 27.50
2 5.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
8  โรงเรียนบ้านนาวง 128
9 7.03
4 3.13
30 23.44
1 0.78
11 8.59
73 57.03
55 42.97%
9  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 298
9 3.02
13 4.36
40 13.42
22 7.38
44 14.77
170 57.05
128 42.95%
10  โรงเรียนวัดบ้านนา 222
49 22.07
21 9.46
21 9.46
3 1.35
0 0.00
128 57.66
94 42.34%
11  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 296
36 12.16
26 8.78
26 8.78
13 4.39
24 8.11
171 57.77
125 42.23%
12  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 114
13 11.40
0 0.00
11 9.65
13 11.40
11 9.65
66 57.89
48 42.11%
13  โรงเรียนวัดกลาง 29
0 0.00
0 0.00
12 41.38
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
14  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 60
2 3.33
4 6.67
11 18.33
6 10.00
1 1.67
36 60.00
24 40.00%
15  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81
10 12.35
5 6.17
16 19.75
0 0.00
1 1.23
49 60.49
32 39.51%
16  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 83
15 18.07
0 0.00
15 18.07
0 0.00
2 2.41
51 61.45
32 38.55%
17  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 109
4 3.67
23 21.10
15 13.76
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
18  โรงเรียนวัดนาท่อม 70
2 2.86
3 4.29
7 10.00
5 7.14
8 11.43
45 64.29
25 35.71%
19  โรงเรียนวัดตะแพน 228
32 14.04
9 3.95
39 17.11
1 0.44
0 0.00
147 64.47
81 35.53%
20  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 61
13 21.31
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
21  โรงเรียนวัดเขาแดง 124
14 11.29
0 0.00
21 16.94
0 0.00
7 5.65
82 66.13
42 33.87%
22  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45
5 11.11
4 8.89
3 6.67
2 4.44
1 2.22
30 66.67
15 33.33%
23  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 213
22 10.33
0 0.00
15 7.04
17 7.98
16 7.51
143 67.14
70 32.86%
24  โรงเรียนบ้านไทรทอง 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
5 10.87
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
25  โรงเรียนวัดลำใน 77
7 9.09
3 3.90
11 14.29
3 3.90
1 1.30
52 67.53
25 32.47%
26  โรงเรียนวัดร่มเมือง 164
29 17.68
10 6.10
0 0.00
7 4.27
7 4.27
111 67.68
53 32.32%
27  โรงเรียนบ้านเตาปูน 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
28  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 253
17 6.72
9 3.56
32 12.65
11 4.35
10 3.95
174 68.77
79 31.23%
29  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 628
34 5.41
40 6.37
41 6.53
39 6.21
33 5.25
441 70.22
187 29.78%
30  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
12 14.81
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
31  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 965
74 7.67
30 3.11
147 15.23
33 3.42
0 0.00
681 70.57
284 29.43%
32  โรงเรียนวัดปากสระ 65
5 7.69
4 6.15
4 6.15
3 4.62
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
33  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62
4 6.45
3 4.84
7 11.29
4 6.45
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
34  โรงเรียนวัดอภยาราม 145
1 0.69
5 3.45
19 13.10
4 2.76
13 8.97
103 71.03
42 28.97%
35  โรงเรียนวัดบ้านสวน 201
25 12.44
7 3.48
25 12.44
0 0.00
0 0.00
144 71.64
57 28.36%
36  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 142
14 9.86
5 3.52
18 12.68
3 2.11
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
37  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 29
3 10.34
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
38  โรงเรียนวัดไทรโกบ 117
3 2.56
5 4.27
21 17.95
3 2.56
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
39  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 110
4 3.64
6 5.45
17 15.45
2 1.82
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
40  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 147
3 2.04
9 6.12
16 10.88
5 3.40
7 4.76
107 72.79
40 27.21%
41  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 129
8 6.20
2 1.55
22 17.05
1 0.78
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
42  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 63
5 7.94
2 3.17
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
43  โรงเรียนวัดหัวหมอน 123
4 3.25
11 8.94
14 11.38
2 1.63
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
44  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175
21 12.00
8 4.57
11 6.29
4 2.29
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
45  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 197
15 7.61
0 0.00
13 6.60
15 7.61
6 3.05
148 75.13
49 24.87%
46  โรงเรียนบ้านไสกุน 125
6 4.80
4 3.20
19 15.20
2 1.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
47  โรงเรียนวัดควนแร่ 211
21 9.95
2 0.95
29 13.74
0 0.00
0 0.00
159 75.36
52 24.64%
48  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 58
2 3.45
2 3.45
10 17.24
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
49  โรงเรียนบ้านขัน 160
7 4.38
4 2.50
27 16.88
0 0.00
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
50  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 73
4 5.48
4 5.48
7 9.59
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
51  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 209
13 6.22
9 4.31
20 9.57
5 2.39
1 0.48
161 77.03
48 22.97%
52  โรงเรียนบ้านเตง 83
5 6.02
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
53  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 57
8 14.04
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
54  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 195
12 6.15
20 10.26
8 4.10
1 0.51
2 1.03
152 77.95
43 22.05%
55  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 109
8 7.34
3 2.75
13 11.93
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
56  โรงเรียนบ้านโตน 132
6 4.55
6 4.55
11 8.33
5 3.79
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
57  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 76
7 9.21
1 1.32
7 9.21
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
58  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 266
12 4.51
11 4.14
14 5.26
12 4.51
7 2.63
210 78.95
56 21.05%
59  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
2 3.45
5 8.62
46 79.31
12 20.69%
60  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 60
6 10.00
3 5.00
0 0.00
2 3.33
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
61  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230
14 6.09
5 2.17
18 7.83
7 3.04
2 0.87
184 80.00
46 20.00%
62  โรงเรียนวัดควนถบ 88
5 5.68
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
63  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1605
91 5.67
18 1.12
201 12.52
0 0.00
0 0.00
1295 80.69
310 19.31%
64  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 213
7 3.29
4 1.88
27 12.68
3 1.41
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
65  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 177
5 2.82
13 7.34
15 8.47
0 0.00
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
66  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
67  โรงเรียนบ้านนาโหนด 103
1 0.97
2 1.94
14 13.59
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
68  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 187
0 0.00
21 11.23
13 6.95
0 0.00
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
69  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 148
7 4.73
4 2.70
15 10.14
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
70  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
10 12.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
71  โรงเรียนบ้านเนินทราย 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
72  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
73  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 265
5 1.89
1 0.38
32 12.08
6 2.26
1 0.38
220 83.02
45 16.98%
74  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 106
10 9.43
6 5.66
2 1.89
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
75  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
76  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 72
8 11.11
0 0.00
2 2.78
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
77  โรงเรียนวัดป่าตอ 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
78  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
1 1.79
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
79  โรงเรียน วัดดอนศาลา 167
5 2.99
3 1.80
8 4.79
1 0.60
9 5.39
141 84.43
26 15.57%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 197
6 3.05
4 2.03
15 7.61
5 2.54
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
81  โรงเรียนวัดลานแซะ 244
16 6.56
8 3.28
7 2.87
6 2.46
0 0.00
207 84.84
37 15.16%
82  โรงเรียนทุ่งยางเปล 93
5 5.38
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
83  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 85
4 4.71
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
84  โรงเรียนบ้านต้นไทร 57
3 5.26
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
85  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 86
2 2.33
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
86  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
1 1.27
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
87  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158
5 3.16
3 1.90
13 8.23
1 0.63
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
88  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 144
5 3.47
1 0.69
13 9.03
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
89  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
90  โรงเรียนบ้านโคกโดน 120
4 3.33
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
91  โรงเรียนบ้านปากสระ 92
2 2.17
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
92  โรงเรียนบ้านควนพลี 172
6 3.49
3 1.74
12 6.98
1 0.58
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
93  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 55
0 0.00
3 5.45
3 5.45
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
94  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
95  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
5 7.94
55 87.30
8 12.70%
96  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 95
4 4.21
1 1.05
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
97  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 96
4 4.17
3 3.13
3 3.13
0 0.00
2 2.08
84 87.50
12 12.50%
98  โรงเรียนวัดพังดาน 88
4 4.55
3 3.41
4 4.55
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
99  โรงเรียนวัดเกาะยาง 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
100  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 117
11 9.40
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
101  โรงเรียนวัดโพรงงู 118
1 0.85
1 0.85
12 10.17
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
102  โรงเรียนวัดใสประดู่ 102
3 2.94
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
103  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 134
3 2.24
3 2.24
5 3.73
2 1.49
1 0.75
120 89.55
14 10.45%
104  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 115
7 6.09
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
105  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 137
4 2.92
4 2.92
3 2.19
2 1.46
1 0.73
123 89.78
14 10.22%
106  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
107  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 63
2 3.17
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
108  โรงเรียนวัดหรังแคบ 179
0 0.00
4 2.23
9 5.03
1 0.56
3 1.68
162 90.50
17 9.50%
109  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 54
0 0.00
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
111  โรงเรียนชุณหะวัณ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
112  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 196
0 0.00
0 0.00
12 6.12
0 0.00
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
113  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 71
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
114  โรงเรียนวัดไทรงาม 110
0 0.00
3 2.73
1 0.91
1 0.91
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
115  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
116  โรงเรียนวัดเขาทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,234 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,021 6.29
เตี้ย  572 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,619 9.97
ผอมและเตี้ย  416 2.56
อ้วนและเตี้ย  363 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,243 75.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,991 คน


24.58%


Powered By www.thaieducation.net