ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางปรุ 67
15 22.39
16 23.88
24 35.82
6 8.96
6 8.96
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 3
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 45
7 15.56
8 17.78
16 35.56
4 8.89
5 11.11
5 11.11
40 88.89%
4  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 52
5 9.62
16 30.77
10 19.23
5 9.62
6 11.54
10 19.23
42 80.77%
5  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 28
2 7.14
3 10.71
9 32.14
3 10.71
3 10.71
8 28.57
20 71.43%
6  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 160
22 13.75
9 5.63
5 3.13
31 19.38
14 8.75
79 49.38
81 50.63%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 769
79 10.27
38 4.94
103 13.39
79 10.27
55 7.15
415 53.97
354 46.03%
8  โรงเรียนบ้านหินช้าง 387
67 17.31
41 10.59
35 9.04
14 3.62
10 2.58
220 56.85
167 43.15%
9  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 123
13 10.57
15 12.20
25 20.33
0 0.00
0 0.00
70 56.91
53 43.09%
10  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 127
11 8.66
5 3.94
14 11.02
6 4.72
14 11.02
77 60.63
50 39.37%
11  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 454
27 5.95
44 9.69
37 8.15
26 5.73
35 7.71
285 62.78
169 37.22%
12  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 181
8 4.42
9 4.97
17 9.39
11 6.08
22 12.15
114 62.98
67 37.02%
13  โรงเรียนบ้านลำเลียง 130
3 2.31
3 2.31
40 30.77
2 1.54
0 0.00
82 63.08
48 36.92%
14  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 247
23 9.31
22 8.91
18 7.29
13 5.26
15 6.07
156 63.16
91 36.84%
15  โรงเรียนบ้านราชกรูด 240
22 9.17
18 7.50
37 15.42
8 3.33
2 0.83
153 63.75
87 36.25%
16  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 37
8 21.62
1 2.70
1 2.70
2 5.41
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
17  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 235
8 3.40
17 7.23
39 16.60
7 2.98
10 4.26
154 65.53
81 34.47%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 542
12 2.21
26 4.80
57 10.52
38 7.01
50 9.23
359 66.24
183 33.76%
19  โรงเรียนบ้านหินดาด 43
2 4.65
2 4.65
10 23.26
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
20  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 127
11 8.66
10 7.87
18 14.17
0 0.00
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
21  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 174
11 6.32
16 9.20
26 14.94
0 0.00
0 0.00
121 69.54
53 30.46%
22  โรงเรียนชาติเฉลิม 414
43 10.39
22 5.31
28 6.76
15 3.62
15 3.62
291 70.29
123 29.71%
23  โรงเรียนบ้านทรายแดง 101
3 2.97
7 6.93
19 18.81
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
24  โรงเรียนบ้านบางริ้น 133
5 3.76
4 3.01
26 19.55
1 0.75
1 0.75
96 72.18
37 27.82%
25  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 140
18 12.86
3 2.14
13 9.29
3 2.14
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
26  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 264
24 9.09
15 5.68
19 7.20
7 2.65
2 0.76
197 74.62
67 25.38%
27  โรงเรียนกระบุรี 368
9 2.45
13 3.53
53 14.40
9 2.45
8 2.17
276 75.00
92 25.00%
28  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 56
5 8.93
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
29  โรงเรียนชนม์พัฒนา 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
4 6.35
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
30  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1149
63 5.48
12 1.04
177 15.40
0 0.00
0 0.00
897 78.07
252 21.93%
31  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 106
3 2.83
4 3.77
15 14.15
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
32  โรงเรียนบ้านทองหลาง 143
7 4.90
7 4.90
8 5.59
4 2.80
5 3.50
112 78.32
31 21.68%
33  โรงเรียนบ้านสองแพรก 541
25 4.62
20 3.70
27 4.99
15 2.77
30 5.55
424 78.37
117 21.63%
34  โรงเรียนบ้านกำพวน 297
28 9.43
14 4.71
7 2.36
6 2.02
7 2.36
235 79.12
62 20.88%
35  โรงเรียนวัดช่องลม 53
0 0.00
1 1.89
4 7.55
1 1.89
5 9.43
42 79.25
11 20.75%
36  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 155
9 5.81
2 1.29
21 13.55
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
37  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 83
8 9.64
5 6.02
1 1.20
1 1.20
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
38  โรงเรียนบ้านนา 148
4 2.70
7 4.73
17 11.49
2 1.35
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
39  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 367
28 7.63
16 4.36
25 6.81
3 0.82
0 0.00
295 80.38
72 19.62%
40  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 158
7 4.43
2 1.27
20 12.66
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
41  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 156
11 7.05
6 3.85
4 2.56
6 3.85
1 0.64
128 82.05
28 17.95%
42  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
43  โรงเรียนบ้านหาดจิก 211
2 0.95
11 5.21
21 9.95
0 0.00
0 0.00
177 83.89
34 16.11%
44  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 281
12 4.27
10 3.56
13 4.63
7 2.49
3 1.07
236 83.99
45 16.01%
45  โรงเรียนประชาอุทิศ 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
46  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 82
1 1.22
3 3.66
7 8.54
0 0.00
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
47  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 220
6 2.73
3 1.36
21 9.55
1 0.45
0 0.00
189 85.91
31 14.09%
48  โรงเรียนบ้านบางกลาง 109
5 4.59
1 0.92
8 7.34
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
49  โรงเรียนบ้านสำนัก 348
11 3.16
27 7.76
7 2.01
2 0.57
0 0.00
301 86.49
47 13.51%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 171
4 2.34
0 0.00
19 11.11
0 0.00
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
51  โรงเรียนบ้านบางนอน 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
52  โรงเรียนบ้านบกกราย 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 243
17 7.00
3 1.23
4 1.65
3 1.23
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
54  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
55  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
56  โรงเรียนบ้านทับจาก 72
1 1.39
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
57  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
58  โรงเรียนบ้านบางมัน 220
14 6.36
3 1.36
4 1.82
0 0.00
0 0.00
199 90.45
21 9.55%
59  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 252
8 3.17
8 3.17
0 0.00
8 3.17
0 0.00
228 90.48
24 9.52%
60  โรงเรียนบ้านชาคลี 179
9 5.03
2 1.12
5 2.79
1 0.56
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
61  โรงเรียนบ้านบางเบน 269
15 5.58
2 0.74
6 2.23
1 0.37
0 0.00
245 91.08
24 8.92%
62  โรงเรียนบ้านปากแพรก 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
63  โรงเรียนบ้านคลองของ 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
64  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 98
6 6.12
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
65  โรงเรียนบ้านหนองจิก 67
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
66  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 125
1 0.80
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
67  โรงเรียนบ้านบางหิน 249
5 2.01
2 0.80
6 2.41
0 0.00
0 0.00
236 94.78
13 5.22%
68  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 125
1 0.80
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
121 96.80
4 3.20%
69  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
70  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 187
1 0.53
1 0.53
3 1.60
0 0.00
0 0.00
182 97.33
5 2.67%
71  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
1 1.28
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
72  โรงเรียนบ้านบางสองรา 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
73  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 140
0 0.00
0 0.00
1 0.71
1 0.71
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
74  โรงเรียนบ้านหินวัว 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
93 98.94
1 1.06%
75  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 536
2 0.37
2 0.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
532 99.25
4 0.75%
76  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านนกงาง 356
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
356 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  795 5.48
เตี้ย  569 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,210 8.34
ผอมและเตี้ย  368 2.54
อ้วนและเตี้ย  328 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,238 77.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,270 คน


22.54%


Powered By www.thaieducation.net