ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 8
0 0.00
1 12.50
5 62.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 53
45 84.91
3 5.66
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 91
31 34.07
13 14.29
17 18.68
23 25.27
7 7.69
0 0.00
91 100.00%
4  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 72
6 8.33
5 6.94
10 13.89
49 68.06
2 2.78
0 0.00
72 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเนินรัก 184
15 8.15
12 6.52
40 21.74
27 14.67
57 30.98
33 17.93
151 82.07%
6  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 34
20 58.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
7  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 298
29 9.73
24 8.05
90 30.20
6 2.01
0 0.00
149 50.00
149 50.00%
8  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 27
5 18.52
1 3.70
3 11.11
4 14.81
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
9  โรงเรียนบ้านบ่อขม 70
10 14.29
4 5.71
9 12.86
3 4.29
5 7.14
39 55.71
31 44.29%
10  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 202
16 7.92
14 6.93
45 22.28
7 3.47
0 0.00
120 59.41
82 40.59%
11  โรงเรียนวัดบางลำภู 47
7 14.89
5 10.64
4 8.51
2 4.26
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
12  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 82
12 14.63
6 7.32
11 13.41
4 4.88
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
13  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 77
9 11.69
1 1.30
13 16.88
6 7.79
1 1.30
47 61.04
30 38.96%
14  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1641
372 22.67
30 1.83
159 9.69
30 1.83
47 2.86
1003 61.12
638 38.88%
15  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 30
1 3.33
3 10.00
6 20.00
0 0.00
1 3.33
19 63.33
11 36.67%
16  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 29
4 13.79
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
17  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 207
25 12.08
17 8.21
21 10.14
5 2.42
2 0.97
137 66.18
70 33.82%
18  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
19  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 79
4 5.06
3 3.80
5 6.33
14 17.72
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
20  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 49
11 22.45
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
21  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 90
14 15.56
2 2.22
9 10.00
4 4.44
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
22  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 36
3 8.33
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
23  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 129
0 0.00
15 11.63
22 17.05
0 0.00
2 1.55
90 69.77
39 30.23%
24  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 43
6 13.95
4 9.30
1 2.33
0 0.00
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
25  โรงเรียนบ้านแหลม 555
35 6.31
30 5.41
0 0.00
15 2.70
74 13.33
401 72.25
154 27.75%
26  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 96
3 3.13
19 19.79
4 4.17
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
27  โรงเรียนบ้านสามเรือน 60
6 10.00
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
28  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 75
4 5.33
2 2.67
14 18.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
29  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 103
11 10.68
1 0.97
10 9.71
0 0.00
5 4.85
76 73.79
27 26.21%
30  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 96
2 2.08
4 4.17
17 17.71
0 0.00
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
31  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 138
11 7.97
0 0.00
22 15.94
0 0.00
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
32  โรงเรียนวัดในกลาง 179
4 2.23
5 2.79
29 16.20
1 0.56
2 1.12
138 77.09
41 22.91%
33  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 136
9 6.62
9 6.62
4 2.94
8 5.88
1 0.74
105 77.21
31 22.79%
34  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 205
9 4.39
3 1.46
33 16.10
0 0.00
0 0.00
160 78.05
45 21.95%
35  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 28
3 10.71
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
36  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 187
16 8.56
5 2.67
15 8.02
2 1.07
2 1.07
147 78.61
40 21.39%
37  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
38  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 83
1 1.20
3 3.61
13 15.66
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
39  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 69
1 1.45
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
40  โรงเรียนบ้านดอนยาง 45
1 2.22
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
41  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 126
2 1.59
7 5.56
16 12.70
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
42  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2270
10 0.44
0 0.00
0 0.00
15 0.66
405 17.84
1840 81.06
430 18.94%
43  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 124
18 14.52
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
44  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 147
8 5.44
6 4.08
10 6.80
2 1.36
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
45  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 216
12 5.56
12 5.56
14 6.48
0 0.00
0 0.00
178 82.41
38 17.59%
46  โรงเรียนบ้านจะโปรง 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
47  โรงเรียนบ้านสามแพรก 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
48  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 36
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
49  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
50  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
2 4.08
2 4.08
41 83.67
8 16.33%
51  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 120
10 8.33
3 2.50
6 5.00
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
52  โรงเรียนบ้านหนองรี 101
3 2.97
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
53  โรงเรียนวัดหนองส้ม 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
54  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 56
1 1.79
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
55  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
56  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 112
7 6.25
0 0.00
8 7.14
1 0.89
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
57  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
58  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 124
0 0.00
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
59  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
60  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 89
0 0.00
6 6.74
3 3.37
0 0.00
2 2.25
78 87.64
11 12.36%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
62  โรงเรียนวัดทรงธรรม 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
63  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
64  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
65  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
66  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 111
2 1.80
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
67  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
69  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 240
6 2.50
5 2.08
2 0.83
6 2.50
2 0.83
219 91.25
21 8.75%
70  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
71  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
73  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
74  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
75  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 159
3 1.89
3 1.89
2 1.26
0 0.00
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
76  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
77  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
78  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 108
0 0.00
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
79  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
32 96.97
1 3.03%
80  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
81  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 250
1 0.40
0 0.00
6 2.40
0 0.00
0 0.00
243 97.20
7 2.80%
82  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
83  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 152
0 0.00
0 0.00
3 1.97
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97%
84  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านพุพลู 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านสระพัง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,855 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  870 7.34
เตี้ย  300 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  905 7.63
ผอมและเตี้ย  244 2.06
อ้วนและเตี้ย  630 5.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,906 75.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,949 คน


24.88%


Powered By www.thaieducation.net