ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 222
17 7.66
29 13.06
39 17.57
12 5.41
35 15.77
90 40.54
132 59.46%
2  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 211
21 9.95
14 6.64
19 9.00
35 16.59
33 15.64
89 42.18
122 57.82%
3  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 127
19 14.96
13 10.24
8 6.30
13 10.24
13 10.24
61 48.03
66 51.97%
4  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 412
48 11.65
10 2.43
53 12.86
66 16.02
34 8.25
201 48.79
211 51.21%
5  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 71
5 7.04
5 7.04
16 22.54
2 2.82
7 9.86
36 50.70
35 49.30%
6  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2113
103 4.87
93 4.40
613 29.01
226 10.70
2 0.09
1076 50.92
1037 49.08%
7  โรงเรียนวัดบางพลี 84
17 20.24
5 5.95
15 17.86
2 2.38
2 2.38
43 51.19
41 48.81%
8  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 555
23 4.14
27 4.86
87 15.68
50 9.01
72 12.97
296 53.33
259 46.67%
9  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 171
40 23.39
14 8.19
13 7.60
7 4.09
3 1.75
94 54.97
77 45.03%
10  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 372
20 5.38
19 5.11
34 9.14
39 10.48
53 14.25
207 55.65
165 44.35%
11  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 116
8 6.90
11 9.48
25 21.55
4 3.45
0 0.00
68 58.62
48 41.38%
12  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 237
36 15.19
6 2.53
31 13.08
18 7.59
7 2.95
139 58.65
98 41.35%
13  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 167
4 2.40
9 5.39
14 8.38
37 22.16
4 2.40
99 59.28
68 40.72%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 701
58 8.27
40 5.71
73 10.41
67 9.56
46 6.56
417 59.49
284 40.51%
15  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 97
6 6.19
8 8.25
25 25.77
0 0.00
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
16  โรงเรียนวัดศรีเมือง 682
67 9.82
53 7.77
93 13.64
23 3.37
30 4.40
416 61.00
266 39.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 159
17 10.69
0 0.00
43 27.04
0 0.00
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
18  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 136
14 10.29
0 0.00
23 16.91
13 9.56
1 0.74
85 62.50
51 37.50%
19  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 315
14 4.44
10 3.17
35 11.11
28 8.89
21 6.67
207 65.71
108 34.29%
20  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 140
7 5.00
6 4.29
30 21.43
4 2.86
1 0.71
92 65.71
48 34.29%
21  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1511
26 1.72
24 1.59
224 14.82
92 6.09
140 9.27
1005 66.51
506 33.49%
22  โรงเรียนวัดคลองครุ 564
69 12.23
14 2.48
104 18.44
0 0.00
0 0.00
377 66.84
187 33.16%
23  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 236
16 6.78
13 5.51
22 9.32
13 5.51
12 5.08
160 67.80
76 32.20%
24  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 986
32 3.25
27 2.74
85 8.62
50 5.07
107 10.85
685 69.47
301 30.53%
25  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 176
10 5.68
12 6.82
28 15.91
3 1.70
0 0.00
123 69.89
53 30.11%
26  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 355
27 7.61
20 5.63
27 7.61
21 5.92
11 3.10
249 70.14
106 29.86%
27  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 851
64 7.52
73 8.58
114 13.40
0 0.00
0 0.00
600 70.51
251 29.49%
28  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 204
12 5.88
2 0.98
15 7.35
14 6.86
17 8.33
144 70.59
60 29.41%
29  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 317
9 2.84
8 2.52
43 13.56
0 0.00
33 10.41
224 70.66
93 29.34%
30  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 623
12 1.93
23 3.69
60 9.63
35 5.62
49 7.87
444 71.27
179 28.73%
31  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 499
41 8.22
0 0.00
69 13.83
0 0.00
32 6.41
357 71.54
142 28.46%
32  โรงเรียนเอกชัย 1836
95 5.17
84 4.58
255 13.89
25 1.36
57 3.10
1320 71.90
516 28.10%
33  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 61
0 0.00
3 4.92
7 11.48
7 11.48
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
34  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 688
21 3.05
22 3.20
88 12.79
16 2.33
44 6.40
497 72.24
191 27.76%
35  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 404
25 6.19
12 2.97
38 9.41
21 5.20
16 3.96
292 72.28
112 27.72%
36  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 157
14 8.92
2 1.27
20 12.74
2 1.27
5 3.18
114 72.61
43 27.39%
37  โรงเรียนวัดบางปลา 775
22 2.84
4 0.52
115 14.84
27 3.48
43 5.55
564 72.77
211 27.23%
38  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 440
23 5.23
5 1.14
59 13.41
7 1.59
22 5.00
324 73.64
116 26.36%
39  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 84
3 3.57
0 0.00
17 20.24
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
40  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 143
11 7.69
7 4.90
13 9.09
2 1.40
3 2.10
107 74.83
36 25.17%
41  โรงเรียนบ้านคลองแค 644
16 2.48
31 4.81
20 3.11
47 7.30
46 7.14
484 75.16
160 24.84%
42  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 165
3 1.82
9 5.45
28 16.97
0 0.00
0 0.00
125 75.76
40 24.24%
43  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
44  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 376
21 5.59
0 0.00
27 7.18
17 4.52
24 6.38
287 76.33
89 23.67%
45  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1453
110 7.57
14 0.96
197 13.56
7 0.48
7 0.48
1118 76.94
335 23.06%
46  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 456
8 1.75
7 1.54
56 12.28
32 7.02
2 0.44
351 76.97
105 23.03%
47  โรงเรียนวัดหนองบัว 71
0 0.00
0 0.00
15 21.13
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
48  โรงเรียนวัดนางสาว 955
26 2.72
40 4.19
137 14.35
7 0.73
3 0.31
742 77.70
213 22.30%
49  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 117
0 0.00
0 0.00
19 16.24
7 5.98
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
50  โรงเรียนบ้านคลองตัน 228
8 3.51
7 3.07
32 14.04
2 0.88
1 0.44
178 78.07
50 21.93%
51  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 204
8 3.92
6 2.94
27 13.24
3 1.47
0 0.00
160 78.43
44 21.57%
52  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 319
11 3.45
8 2.51
48 15.05
1 0.31
0 0.00
251 78.68
68 21.32%
53  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 206
7 3.40
5 2.43
23 11.17
8 3.88
0 0.00
163 79.13
43 20.87%
54  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 145
1 0.69
7 4.83
15 10.34
7 4.83
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
55  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 121
4 3.31
3 2.48
16 13.22
2 1.65
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
56  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1323
79 5.97
53 4.01
140 10.58
0 0.00
0 0.00
1051 79.44
272 20.56%
57  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 153
4 2.61
4 2.61
23 15.03
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
58  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
59  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 171
1 0.58
3 1.75
9 5.26
9 5.26
8 4.68
141 82.46
30 17.54%
60  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 191
1 0.52
2 1.05
30 15.71
0 0.00
0 0.00
158 82.72
33 17.28%
61  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 492
0 0.00
14 2.85
71 14.43
0 0.00
0 0.00
407 82.72
85 17.28%
62  โรงเรียนวัดโรงเข้ 110
2 1.82
3 2.73
13 11.82
1 0.91
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
63  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 140
3 2.14
0 0.00
16 11.43
5 3.57
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
64  โรงเรียนวัดนาขวาง 76
5 6.58
2 2.63
6 7.89
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
65  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 900
24 2.67
24 2.67
63 7.00
0 0.00
38 4.22
751 83.44
149 16.56%
66  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 340
10 2.94
7 2.06
33 9.71
4 1.18
0 0.00
286 84.12
54 15.88%
67  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 142
6 4.23
5 3.52
9 6.34
0 0.00
2 1.41
120 84.51
22 15.49%
68  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 245
10 4.08
8 3.27
13 5.31
4 1.63
0 0.00
210 85.71
35 14.29%
69  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 132
5 3.79
3 2.27
4 3.03
6 4.55
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
70  โรงเรียนบ้านโคก 240
8 3.33
5 2.08
8 3.33
7 2.92
3 1.25
209 87.08
31 12.92%
71  โรงเรียนทํานบแพ้ว 78
1 1.28
0 0.00
8 10.26
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
72  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 180
5 2.78
1 0.56
15 8.33
2 1.11
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
73  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 191
9 4.71
5 2.62
10 5.24
0 0.00
0 0.00
167 87.43
24 12.57%
74  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 117
1 0.85
3 2.56
10 8.55
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
75  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 85
2 2.35
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
76  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 504
8 1.59
8 1.59
31 6.15
6 1.19
6 1.19
445 88.29
59 11.71%
77  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 156
5 3.21
2 1.28
6 3.85
3 1.92
2 1.28
138 88.46
18 11.54%
78  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
79  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 107
7 6.54
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
80  โรงเรียนวัดชัยมงคล 126
2 1.59
0 0.00
5 3.97
7 5.56
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
81  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 325
11 3.38
3 0.92
19 5.85
0 0.00
2 0.62
290 89.23
35 10.77%
82  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 121
5 4.13
0 0.00
8 6.61
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
83  โรงเรียนบ้านสันดาบ 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
3 3.49
2 2.33
77 89.53
9 10.47%
84  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 96
4 4.17
0 0.00
5 5.21
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
85  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
86  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 129
3 2.33
2 1.55
8 6.20
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
87  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
88  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 83
1 1.20
0 0.00
6 7.23
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
89  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 275
16 5.82
3 1.09
4 1.45
3 1.09
0 0.00
249 90.55
26 9.45%
90  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 217
5 2.30
4 1.84
6 2.76
0 0.00
4 1.84
198 91.24
19 8.76%
91  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
92  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 151
4 2.65
3 1.99
4 2.65
0 0.00
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
93  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 313
6 1.92
5 1.60
4 1.28
4 1.28
1 0.32
293 93.61
20 6.39%
94  โรงเรียนวังนกไข่ 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
95  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 547
11 2.01
0 0.00
13 2.38
0 0.00
5 0.91
518 94.70
29 5.30%
96  โรงเรียน วัดศิริมงคล 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
97  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 48
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
98  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
0 0.00
1 0.81
118 95.93
5 4.07%
99  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 403
3 0.74
2 0.50
10 2.48
0 0.00
0 0.00
388 96.28
15 3.72%
100  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 139
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 98.56
2 1.44%
101  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 736
3 0.41
0 0.00
3 0.41
0 0.00
0 0.00
730 99.18
6 0.82%
102  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,064 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,582 4.64
เตี้ย  1,041 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,020 11.80
ผอมและเตี้ย  1,202 3.53
อ้วนและเตี้ย  1,112 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,107 73.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,957 คน


26.29%


Powered By www.thaieducation.net