ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 116
15 12.93
29 25.00
40 34.48
18 15.52
14 12.07
0 0.00
116 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 46
32 69.57
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 74
9 12.16
20 27.03
22 29.73
10 13.51
6 8.11
7 9.46
67 90.54%
5  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 62
22 35.48
12 19.35
7 11.29
6 9.68
7 11.29
8 12.90
54 87.10%
6  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 85
19 22.35
11 12.94
15 17.65
12 14.12
12 14.12
16 18.82
69 81.18%
7  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 176
9 5.11
13 7.39
30 17.05
24 13.64
38 21.59
62 35.23
114 64.77%
8  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 119
8 6.72
8 6.72
25 21.01
8 6.72
24 20.17
46 38.66
73 61.34%
9  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 393
232 59.03
1 0.25
0 0.00
8 2.04
0 0.00
152 38.68
241 61.32%
10  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 371
63 16.98
40 10.78
61 16.44
28 7.55
15 4.04
164 44.20
207 55.80%
11  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 50
7 14.00
10 20.00
5 10.00
4 8.00
1 2.00
23 46.00
27 54.00%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 201
20 9.95
21 10.45
27 13.43
15 7.46
17 8.46
101 50.25
100 49.75%
13  โรงเรียนบ้านกุ่ม 17
2 11.76
0 0.00
6 35.29
0 0.00
0 0.00
9 52.94
8 47.06%
14  โรงเรียนวัดม่วง 112
15 13.39
5 4.46
8 7.14
9 8.04
15 13.39
60 53.57
52 46.43%
15  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 134
32 23.88
10 7.46
8 5.97
12 8.96
0 0.00
72 53.73
62 46.27%
16  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 77
30 38.96
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
42 54.55
35 45.45%
17  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 45
4 8.89
3 6.67
12 26.67
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
18  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 112
20 17.86
10 8.93
11 9.82
5 4.46
1 0.89
65 58.04
47 41.96%
19  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 97
4 4.12
8 8.25
13 13.40
4 4.12
10 10.31
58 59.79
39 40.21%
20  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 53
10 18.87
0 0.00
11 20.75
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
21  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 51
10 19.61
10 19.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
22  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 681
24 3.52
27 3.96
93 13.66
51 7.49
72 10.57
414 60.79
267 39.21%
23  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 455
43 9.45
17 3.74
93 20.44
11 2.42
14 3.08
277 60.88
178 39.12%
24  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 45
3 6.67
2 4.44
10 22.22
2 4.44
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
25  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 79
11 13.92
4 5.06
12 15.19
0 0.00
2 2.53
50 63.29
29 36.71%
26  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 918
2 0.22
32 3.49
122 13.29
37 4.03
138 15.03
587 63.94
331 36.06%
27  โรงเรียนวัดตาผา 31
5 16.13
0 0.00
5 16.13
1 3.23
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
28  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 150
19 12.67
16 10.67
12 8.00
5 3.33
1 0.67
97 64.67
53 35.33%
29  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 91
8 8.79
9 9.89
4 4.40
6 6.59
4 4.40
60 65.93
31 34.07%
30  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
3 2.19
8 5.84
32 23.36
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
31  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 111
8 7.21
0 0.00
7 6.31
20 18.02
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
32  โรงเรียนวัดยางหัก 56
4 7.14
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
33  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 359
23 6.41
14 3.90
65 18.11
5 1.39
1 0.28
251 69.92
108 30.08%
34  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 120
4 3.33
3 2.50
13 10.83
7 5.83
9 7.50
84 70.00
36 30.00%
35  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 122
6 4.92
2 1.64
16 13.11
3 2.46
9 7.38
86 70.49
36 29.51%
36  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 161
14 8.70
1 0.62
8 4.97
15 9.32
9 5.59
114 70.81
47 29.19%
37  โรงเรียนวัดหนองประทุน 129
10 7.75
15 11.63
6 4.65
6 4.65
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
38  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 151
10 6.62
4 2.65
20 13.25
5 3.31
4 2.65
108 71.52
43 28.48%
39  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 67
8 11.94
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
40  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 164
5 3.05
12 7.32
25 15.24
4 2.44
0 0.00
118 71.95
46 28.05%
41  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 209
21 10.05
7 3.35
26 12.44
0 0.00
4 1.91
151 72.25
58 27.75%
42  โรงเรียนวัดท่าเรือ 156
5 3.21
6 3.85
29 18.59
3 1.92
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
43  โรงเรียนวัดนางแก้ว 330
21 6.36
13 3.94
36 10.91
13 3.94
7 2.12
240 72.73
90 27.27%
44  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 133
5 3.76
2 1.50
11 8.27
5 3.76
13 9.77
97 72.93
36 27.07%
45  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 452
25 5.53
11 2.43
39 8.63
30 6.64
16 3.54
331 73.23
121 26.77%
46  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 101
6 5.94
0 0.00
21 20.79
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
47  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 120
5 4.17
11 9.17
15 12.50
1 0.83
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
48  โรงเรียนวัดสนามชัย 129
7 5.43
1 0.78
25 19.38
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
49  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 36
2 5.56
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
50  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 80
4 5.00
4 5.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
51  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 79
5 6.33
3 3.80
8 10.13
3 3.80
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 92
7 7.61
3 3.26
9 9.78
3 3.26
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
53  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 42
0 0.00
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
54  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 384
12 3.13
12 3.13
15 3.91
24 6.25
27 7.03
294 76.56
90 23.44%
55  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 120
8 6.67
4 3.33
9 7.50
6 5.00
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
56  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 134
4 2.99
7 5.22
20 14.93
0 0.00
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
57  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 233
8 3.43
16 6.87
19 8.15
10 4.29
0 0.00
180 77.25
53 22.75%
58  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 55
0 0.00
1 1.82
11 20.00
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
59  โรงเรียนวัดแหลมทอง 55
2 3.64
3 5.45
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
60  โรงเรียนวัดดีบอน 83
3 3.61
8 9.64
6 7.23
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
61  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 292
15 5.14
17 5.82
28 9.59
2 0.68
1 0.34
229 78.42
63 21.58%
62  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 102
6 5.88
2 1.96
9 8.82
1 0.98
4 3.92
80 78.43
22 21.57%
63  โรงเรียนวัดสัมมาราม 116
5 4.31
2 1.72
8 6.90
2 1.72
8 6.90
91 78.45
25 21.55%
64  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 81
6 7.41
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
65  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 133
4 3.01
4 3.01
17 12.78
2 1.50
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
66  โรงเรียนวัดดอนพรม 30
1 3.33
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
67  โรงเรียนวัดหัวโพ 190
7 3.68
8 4.21
23 12.11
0 0.00
0 0.00
152 80.00
38 20.00%
68  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
69  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 150
3 2.00
5 3.33
19 12.67
3 2.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
70  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 173
4 2.31
4 2.31
23 13.29
2 1.16
1 0.58
139 80.35
34 19.65%
71  โรงเรียนวัดลำพยอม 31
0 0.00
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
72  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 99
3 3.03
1 1.01
15 15.15
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
73  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 128
7 5.47
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
74  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 577
37 6.41
12 2.08
51 8.84
6 1.04
0 0.00
471 81.63
106 18.37%
75  โรงเรียนวัดทำนบ 73
4 5.48
1 1.37
0 0.00
0 0.00
8 10.96
60 82.19
13 17.81%
76  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
5 7.35
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
77  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
78  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 106
4 3.77
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
79  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 125
7 5.60
9 7.20
0 0.00
5 4.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
80  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 191
7 3.66
0 0.00
24 12.57
1 0.52
0 0.00
159 83.25
32 16.75%
81  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองคา 66
2 3.03
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
83  โรงเรียนวัดหลวง 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
84  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 91
4 4.40
4 4.40
3 3.30
2 2.20
2 2.20
76 83.52
15 16.48%
85  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 296
14 4.73
5 1.69
28 9.46
1 0.34
0 0.00
248 83.78
48 16.22%
86  โรงเรียนบ้านหนองครึม 113
4 3.54
0 0.00
7 6.19
7 6.19
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
87  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 141
0 0.00
5 3.55
17 12.06
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
88  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 170
9 5.29
5 2.94
12 7.06
0 0.00
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
89  โรงเรียนวัดโคกทอง 123
3 2.44
3 2.44
12 9.76
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
90  โรงเรียนวัดระฆังทอง 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
91  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
92  โรงเรียนวัดตาล 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
93  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
94  โรงเรียนวัดเขาพระ 142
8 5.63
0 0.00
12 8.45
0 0.00
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
95  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 37
1 2.70
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
96  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 200
1 0.50
3 1.50
23 11.50
0 0.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
97  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 97
2 2.06
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
98  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 61
2 3.28
1 1.64
3 4.92
0 0.00
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
99  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
100  โรงเรียนวัดมาบแค 118
7 5.93
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
101  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 136
5 3.68
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
102  โรงเรียนวัดเหนือ 102
0 0.00
1 0.98
11 10.78
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
103  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 233
2 0.86
0 0.00
25 10.73
0 0.00
0 0.00
206 88.41
27 11.59%
104  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 140
2 1.43
2 1.43
11 7.86
1 0.71
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
105  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 123
4 3.25
0 0.00
9 7.32
0 0.00
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
106  โรงเรียนวัดช่องพราน 253
7 2.77
0 0.00
11 4.35
8 3.16
2 0.79
225 88.93
28 11.07%
107  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
108  โรงเรียนวัดดอนสาลี 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
1 2.17
41 89.13
5 10.87%
109  โรงเรียนวัดดอนทราย 282
11 3.90
3 1.06
16 5.67
0 0.00
0 0.00
252 89.36
30 10.64%
110  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 134
0 0.00
7 5.22
7 5.22
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
111  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
112  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 68
1 1.47
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
113  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 146
7 4.79
2 1.37
5 3.42
0 0.00
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
114  โรงเรียนวัดเขาขลุง 108
3 2.78
3 2.78
4 3.70
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
115  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
116  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 411
3 0.73
7 1.70
4 0.97
10 2.43
12 2.92
375 91.24
36 8.76%
117  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
5 5.32
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
118  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 59
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
119  โรงเรียนวัดบางลาน 155
1 0.65
0 0.00
7 4.52
0 0.00
5 3.23
142 91.61
13 8.39%
120  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
2 1.50
2 1.50
7 5.26
0 0.00
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
121  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
122  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
123  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 177
3 1.69
4 2.26
2 1.13
3 1.69
2 1.13
163 92.09
14 7.91%
124  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 128
1 0.78
0 0.00
9 7.03
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
125  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 188
4 2.13
3 1.60
7 3.72
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
126  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
127  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 113
0 0.00
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
128  โรงเรียนวัดบัวงาม 145
6 4.14
4 2.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
129  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 102
3 2.94
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
130  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 195
4 2.05
1 0.51
8 4.10
0 0.00
0 0.00
182 93.33
13 6.67%
131  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
132  โรงเรียนวัดเขาส้ม 139
0 0.00
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
133  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
134  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 81
2 2.47
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
135  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
136  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 417
2 0.48
8 1.92
10 2.40
2 0.48
0 0.00
395 94.72
22 5.28%
137  โรงเรียนวัดสนามไชย 100
1 1.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
2 2.00
95 95.00
5 5.00%
138  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 304
4 1.32
4 1.32
1 0.33
3 0.99
3 0.99
289 95.07
15 4.93%
139  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 142
4 2.82
0 0.00
2 1.41
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
140  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
141  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 157
0 0.00
0 0.00
2 1.27
2 1.27
0 0.00
153 97.45
4 2.55%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 272
0 0.00
1 0.37
5 1.84
0 0.00
0 0.00
266 97.79
6 2.21%
143  โรงเรียนวัดหนองม่วง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
144  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 104
0 0.00
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
102 98.08
2 1.92%
145  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 274
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.73
272 99.27
2 0.73%
146  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,582 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,212 5.89
เตี้ย  658 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,927 9.36
ผอมและเตี้ย  522 2.54
อ้วนและเตี้ย  548 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,715 76.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,867 คน


23.65%


Powered By www.thaieducation.net