ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหาด 103
21 20.39
26 25.24
21 20.39
27 26.21
8 7.77
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
49 68.06
6 8.33
5 6.94
8 11.11
4 5.56
0 0.00
72 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46
9 19.57
7 15.22
12 26.09
9 19.57
5 10.87
4 8.70
42 91.30%
4  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 928
53 5.71
37 3.99
258 27.80
207 22.31
160 17.24
213 22.95
715 77.05%
5  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 202
12 5.94
4 1.98
4 1.98
0 0.00
98 48.51
84 41.58
118 58.42%
6  โรงเรียนบ้านกล้วย 135
65 48.15
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
58 42.96
77 57.04%
7  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 99
10 10.10
0 0.00
2 2.02
40 40.40
3 3.03
44 44.44
55 55.56%
8  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 135
8 5.93
3 2.22
28 20.74
3 2.22
31 22.96
62 45.93
73 54.07%
9  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 117
16 13.68
13 11.11
25 21.37
4 3.42
3 2.56
56 47.86
61 52.14%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
10 9.35
0 0.00
19 17.76
23 21.50
3 2.80
52 48.60
55 51.40%
11  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 111
13 11.71
11 9.91
21 18.92
6 5.41
6 5.41
54 48.65
57 51.35%
12  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
18 12.00
7 4.67
31 20.67
4 2.67
13 8.67
77 51.33
73 48.67%
13  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
36 9.00
21 5.25
52 13.00
12 3.00
68 17.00
211 52.75
189 47.25%
14  โรงเรียนวัดปรักรัก 104
3 2.88
3 2.88
26 25.00
1 0.96
15 14.42
56 53.85
48 46.15%
15  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 117
10 8.55
23 19.66
16 13.68
3 2.56
0 0.00
65 55.56
52 44.44%
16  โรงเรียนบ้านดงเดือย 128
0 0.00
4 3.13
28 21.88
20 15.63
1 0.78
75 58.59
53 41.41%
17  โรงเรียนวัดเต่าทอง 61
3 4.92
3 4.92
15 24.59
3 4.92
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
18  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
9 13.04
0 0.00
18 26.09
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
19  โรงเรียนวัดหนองกก 100
6 6.00
7 7.00
26 26.00
0 0.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
20  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
3 8.33
2 5.56
22 61.11
14 38.89%
21  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
31 22.30
7 5.04
16 11.51
0 0.00
0 0.00
85 61.15
54 38.85%
22  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 490
54 11.02
33 6.73
38 7.76
18 3.67
39 7.96
308 62.86
182 37.14%
23  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 239
16 6.69
12 5.02
33 13.81
13 5.44
14 5.86
151 63.18
88 36.82%
24  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
7 9.86
2 2.82
14 19.72
2 2.82
1 1.41
45 63.38
26 36.62%
25  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
5 5.68
8 9.09
12 13.64
4 4.55
3 3.41
56 63.64
32 36.36%
26  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 102
8 7.84
9 8.82
14 13.73
4 3.92
2 1.96
65 63.73
37 36.27%
27  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 92
7 7.61
5 5.43
9 9.78
6 6.52
6 6.52
59 64.13
33 35.87%
28  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
29  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
14 14.14
4 4.04
8 8.08
4 4.04
4 4.04
65 65.66
34 34.34%
30  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 270
30 11.11
18 6.67
25 9.26
7 2.59
12 4.44
178 65.93
92 34.07%
31  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 194
12 6.19
12 6.19
37 19.07
5 2.58
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
32  โรงเรียนวัดยางเอน 74
2 2.70
0 0.00
23 31.08
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
33  โรงเรียนบ้านวังวน 104
8 7.69
7 6.73
17 16.35
3 2.88
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
34  โรงเรียนบ้านยางแดน 36
6 16.67
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 228
20 8.77
18 7.89
33 14.47
5 2.19
0 0.00
152 66.67
76 33.33%
36  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 186
12 6.45
6 3.23
12 6.45
8 4.30
24 12.90
124 66.67
62 33.33%
37  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 106
19 17.92
4 3.77
10 9.43
2 1.89
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
38  โรงเรียนวัดศรีเมือง 40
2 5.00
2 5.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
39  โรงเรียนบ้านหนองตูม 252
21 8.33
17 6.75
23 9.13
15 5.95
5 1.98
171 67.86
81 32.14%
40  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 165
10 6.06
10 6.06
19 11.52
0 0.00
14 8.48
112 67.88
53 32.12%
41  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
1 0.96
0 0.00
32 30.77
0 0.00
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
42  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 369
35 9.49
20 5.42
44 11.92
13 3.52
3 0.81
254 68.83
115 31.17%
43  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 101
0 0.00
3 2.97
28 27.72
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
44  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
15 7.14
2 0.95
32 15.24
4 1.90
11 5.24
146 69.52
64 30.48%
45  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
46  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 50
1 2.00
2 4.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
47  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 50
6 12.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
48  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
12 14.81
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
49  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 137
10 7.30
4 2.92
7 5.11
1 0.73
18 13.14
97 70.80
40 29.20%
50  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
51  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 145
3 2.07
4 2.76
32 22.07
3 2.07
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
52  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
8 7.69
5 4.81
14 13.46
2 1.92
1 0.96
74 71.15
30 28.85%
53  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 102
8 7.84
9 8.82
7 6.86
4 3.92
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
54  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
55  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 155
7 4.52
7 4.52
28 18.06
0 0.00
1 0.65
112 72.26
43 27.74%
56  โรงเรียนบ้านนากาหลง 88
1 1.14
1 1.14
22 25.00
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
57  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 147
8 5.44
12 8.16
14 9.52
6 4.08
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
58  โรงเรียนบ้านยางเมือง 153
12 7.84
6 3.92
23 15.03
0 0.00
0 0.00
112 73.20
41 26.80%
59  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1937
57 2.94
52 2.68
245 12.65
10 0.52
150 7.74
1423 73.46
514 26.54%
60  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
7 9.72
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
61  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
62  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
16 15.38
1 0.96
9 8.65
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
63  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
6 4.58
4 3.05
21 16.03
3 2.29
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
64  โรงเรียนบ้านเนินยาง 67
9 13.43
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
65  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 111
11 9.91
4 3.60
13 11.71
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
66  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
1 4.17
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
67  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 139
10 7.19
6 4.32
12 8.63
5 3.60
1 0.72
105 75.54
34 24.46%
68  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 67
1 1.49
0 0.00
14 20.90
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
69  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
7 7.22
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
70  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 113
8 7.08
5 4.42
13 11.50
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
71  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
2 4.17
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
72  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
16 7.44
10 4.65
23 10.70
0 0.00
0 0.00
166 77.21
49 22.79%
73  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 116
2 1.72
4 3.45
4 3.45
4 3.45
12 10.34
90 77.59
26 22.41%
74  โรงเรียนวัดเสาหิน 81
6 7.41
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
75  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 82
4 4.88
1 1.22
12 14.63
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
76  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 42
2 4.76
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
77  โรงเรียนวัดกกแรต 134
17 12.69
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
78  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 75
3 4.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
79  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 188
1 0.53
3 1.60
33 17.55
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
80  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
9 8.65
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
81  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
11 13.10
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
82  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 132
5 3.79
2 1.52
18 13.64
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
83  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
84  โรงเรียนบ้านโป่งแค 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
85  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
86  โรงเรียนบ้านด่าน 136
4 2.94
4 2.94
8 5.88
4 2.94
5 3.68
111 81.62
25 18.38%
87  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
2 4.55
2 4.55
36 81.82
8 18.18%
88  โรงเรียนบ้านลานทอง 56
2 3.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
89  โรงเรียนบ้านปากแคว 91
7 7.69
6 6.59
3 3.30
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
90  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 114
1 0.88
2 1.75
16 14.04
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
91  โรงเรียนวัดดงยาง 87
3 3.45
0 0.00
11 12.64
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
92  โรงเรียนวัดสงฆาราม 59
3 5.08
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
93  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 125
4 3.20
3 2.40
12 9.60
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
94  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 84
2 2.38
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
95  โรงเรียนบ้านวังแดด 97
3 3.09
3 3.09
6 6.19
2 2.06
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
96  โรงเรียนบ้านวังไทร 138
4 2.90
11 7.97
6 4.35
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
97  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
98  โรงเรียนบ้านวังหิน 98
5 5.10
4 4.08
2 2.04
1 1.02
2 2.04
84 85.71
14 14.29%
99  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1026
18 1.75
46 4.48
32 3.12
25 2.44
17 1.66
888 86.55
138 13.45%
100  โรงเรียนวัดโบสถ์ 127
4 3.15
1 0.79
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
101  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 93
2 2.15
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
102  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 213
8 3.76
5 2.35
12 5.63
0 0.00
0 0.00
188 88.26
25 11.74%
103  โรงเรียนบ้านปากคลอง 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
104  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
0 0.00
0 0.00
20 11.17
0 0.00
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
105  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
1 0.75
4 3.01
3 2.26
1 0.75
5 3.76
119 89.47
14 10.53%
106  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
6 6.19
4 4.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
107  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 157
3 1.91
2 1.27
5 3.18
2 1.27
4 2.55
141 89.81
16 10.19%
108  โรงเรียนบ้านวังลึก 171
5 2.92
2 1.17
7 4.09
3 1.75
0 0.00
154 90.06
17 9.94%
109  โรงเรียนบ้านหนองตม 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 119
1 0.84
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
111  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
2 1.60
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
112  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
113  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
114  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 222
0 0.00
0 0.00
7 3.15
0 0.00
0 0.00
215 96.85
7 3.15%
115  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
116  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 136
1 0.74
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
117  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
4 1.32
0 0.00
0 0.00
295 97.68
7 2.32%
118  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 280
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.14
274 97.86
6 2.14%
119  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
120  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดเชตุพน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,149 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,109 6.11
เตี้ย  660 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,086 11.49
ผอมและเตี้ย  584 3.22
อ้วนและเตี้ย  788 4.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,922 71.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,227 คน


28.80%


Powered By www.thaieducation.net