ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
27 90.00
0 0.00
30 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดอย 6
2 33.33
1 16.67
2 33.33
1 16.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 50
5 10.00
38 76.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 53
6 11.32
14 26.42
15 28.30
8 15.09
10 18.87
0 0.00
53 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเสาหิน 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
6  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 137
30 21.90
20 14.60
55 40.15
21 15.33
11 8.03
0 0.00
137 100.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 102
75 73.53
0 0.00
4 3.92
1 0.98
2 1.96
20 19.61
82 80.39%
8  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
4 16.67
6 25.00
3 12.50
3 12.50
3 12.50
5 20.83
19 79.17%
9  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44
14 31.82
8 18.18
5 11.36
2 4.55
2 4.55
13 29.55
31 70.45%
10  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57
18 31.58
12 21.05
10 17.54
0 0.00
0 0.00
17 29.82
40 70.18%
11  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 27.54
27 39.13
23 33.33
46 66.67%
12  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 11
2 18.18
2 18.18
0 0.00
2 18.18
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
13  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
8 13.56
6 10.17
5 8.47
8 13.56
5 8.47
27 45.76
32 54.24%
14  โรงเรียนบ้านผาเยอ 126
19 15.08
17 13.49
11 8.73
17 13.49
3 2.38
59 46.83
67 53.17%
15  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 61
9 14.75
10 16.39
2 3.28
5 8.20
1 1.64
34 55.74
27 44.26%
16  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 59
7 11.86
13 22.03
1 1.69
4 6.78
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
17  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 50
6 12.00
5 10.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
18  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
10 12.20
12 14.63
0 0.00
12 14.63
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
19  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 60
6 10.00
5 8.33
3 5.00
5 8.33
5 8.33
36 60.00
24 40.00%
20  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
11 13.58
20 24.69
0 0.00
1 1.23
0 0.00
49 60.49
32 39.51%
21  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 54
9 16.67
5 9.26
6 11.11
0 0.00
1 1.85
33 61.11
21 38.89%
22  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 61
8 13.11
5 8.20
1 1.64
6 9.84
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
23  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 193
9 4.66
6 3.11
38 19.69
4 2.07
14 7.25
122 63.21
71 36.79%
24  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 51
3 5.88
4 7.84
5 9.80
4 7.84
2 3.92
33 64.71
18 35.29%
25  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 97
10 10.31
9 9.28
3 3.09
7 7.22
4 4.12
64 65.98
33 34.02%
26  โรงเรียนบ้านแม่จอ 24
3 12.50
4 16.67
1 4.17
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
27  โรงเรียนบ้านสบเมย 219
25 11.42
25 11.42
3 1.37
15 6.85
2 0.91
149 68.04
70 31.96%
28  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
29  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 125
18 14.40
10 8.00
6 4.80
3 2.40
1 0.80
87 69.60
38 30.40%
30  โรงเรียนบ้านแม่สวด 86
11 12.79
4 4.65
4 4.65
4 4.65
3 3.49
60 69.77
26 30.23%
31  โรงเรียนบ้านแม่หาร 50
4 8.00
2 4.00
5 10.00
3 6.00
1 2.00
35 70.00
15 30.00%
32  โรงเรียนบ้านแม่หาด 138
17 12.32
3 2.17
17 12.32
2 1.45
1 0.72
98 71.01
40 28.99%
33  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
34  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 78
3 3.85
8 10.26
5 6.41
6 7.69
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
35  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 89
4 4.49
11 12.36
6 6.74
2 2.25
2 2.25
64 71.91
25 28.09%
36  โรงเรียนบ้านอมพาย 79
10 12.66
10 12.66
1 1.27
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 72
0 0.00
17 23.61
3 4.17
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
38  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 95
1 1.05
6 6.32
17 17.89
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
39  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 43
4 9.30
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
40  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 90
8 8.89
2 2.22
13 14.44
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
41  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 65
1 1.54
9 13.85
5 7.69
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
42  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82
6 7.32
4 4.88
5 6.10
3 3.66
2 2.44
62 75.61
20 24.39%
43  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 37
5 13.51
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
44  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
45  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 71
4 5.63
6 8.45
2 2.82
3 4.23
2 2.82
54 76.06
17 23.94%
46  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 67
6 8.96
3 4.48
5 7.46
1 1.49
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
47  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 74
12 16.22
2 2.70
2 2.70
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
48  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 70
0 0.00
14 20.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
49  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 93
9 9.68
7 7.53
0 0.00
5 5.38
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
50  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
6 14.63
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
51  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
5 21.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
52  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 14
3 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
53  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 61
1 1.64
9 14.75
0 0.00
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
54  โรงเรียนบ้านละอูบ 100
6 6.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
55  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 315
20 6.35
14 4.44
19 6.03
13 4.13
0 0.00
249 79.05
66 20.95%
56  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
57  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34
3 8.82
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
58  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 78
11 14.10
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
59  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 756
10 1.32
35 4.63
105 13.89
0 0.00
0 0.00
606 80.16
150 19.84%
60  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 77
8 10.39
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
61  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 58
4 6.90
4 6.90
0 0.00
3 5.17
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 101
2 1.98
3 2.97
11 10.89
3 2.97
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
63  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 64
3 4.69
1 1.56
0 0.00
8 12.50
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
64  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 59
1 1.69
9 15.25
1 1.69
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
65  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
7 14.29
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
66  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 49
2 4.08
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
67  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 72
3 4.17
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
68  โรงเรียนบ้านหัวลา 51
3 5.88
3 5.88
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
69  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
70  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 109
14 12.84
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
71  โรงเรียนบ้านแม่โถ 75
1 1.33
5 6.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
72  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 29
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
73  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 82
4 4.88
6 7.32
2 2.44
1 1.22
1 1.22
68 82.93
14 17.07%
74  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
75  โรงเรียนบ้านป่าโปง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
76  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 86
4 4.65
5 5.81
0 0.00
3 3.49
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
77  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 129
2 1.55
5 3.88
10 7.75
4 3.10
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
78  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
79  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
81  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 72
3 4.17
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
82  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 66
1 1.52
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
83  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 75
9 12.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
84  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
5 4.50
3 2.70
5 4.50
2 1.80
1 0.90
95 85.59
16 14.41%
85  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 42
3 7.14
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
86  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
87  โรงเรียนบ้านคะปวง 113
7 6.19
1 0.88
3 2.65
4 3.54
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
88  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
2 2.82
2 2.82
1 1.41
4 5.63
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
89  โรงเรียนบ้านสบหาร 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
90  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 66
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
91  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
92  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
2 2.47
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
93  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 129
12 9.30
0 0.00
0 0.00
5 3.88
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
94  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
95  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 76
4 5.26
4 5.26
2 2.63
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
96  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
97  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 100
4 4.00
1 1.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
98  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 116
7 6.03
7 6.03
1 0.86
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
99  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 86
8 9.30
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
100  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
101  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 72
1 1.39
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
102  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
103  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 126
5 3.97
4 3.17
3 2.38
3 2.38
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
104  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.82
2 4.55
39 88.64
5 11.36%
105  โรงเรียนบ้านฟักทอง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
106  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
107  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 56
5 8.93
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
108  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 94
6 6.38
3 3.19
1 1.06
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
109  โรงเรียนล่องแพวิทยา 324
7 2.16
9 2.78
4 1.23
7 2.16
7 2.16
290 89.51
34 10.49%
110  โรงเรียนบ้านดงกู่ 39
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
111  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 127
2 1.57
2 1.57
5 3.94
2 1.57
2 1.57
114 89.76
13 10.24%
112  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
113  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 69
5 7.25
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
114  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
115  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 256
16 6.25
3 1.17
2 0.78
2 0.78
2 0.78
231 90.23
25 9.77%
116  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
117  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
118  โรงเรียนบ้านแม่งะ 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
119  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 55
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
120  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
2 2.22
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
121  โรงเรียนบ้านดอยงาม 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
122  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 139
5 3.60
7 5.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
123  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
124  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 50
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 137
0 0.00
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
126  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 70
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
127  โรงเรียนบ้านแม่ละ 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
128  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 141
5 3.55
0 0.00
5 3.55
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
129  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71
1 1.41
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
130  โรงเรียนบ้านโพซอ 217
1 0.46
13 5.99
1 0.46
0 0.00
0 0.00
202 93.09
15 6.91%
131  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
132  โรงเรียนบ้านสาม 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
133  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 77
2 2.60
1 1.30
1 1.30
0 0.00
1 1.30
72 93.51
5 6.49%
134  โรงเรียนบ้านแม่สุ 77
1 1.30
3 3.90
1 1.30
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
135  โรงเรียนบ้านกะริคี 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
136  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 99
4 4.04
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
137  โรงเรียนบ้านแม่ออก 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
138  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 223
2 0.90
1 0.45
9 4.04
1 0.45
0 0.00
210 94.17
13 5.83%
139  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 123
2 1.63
1 0.81
2 1.63
2 1.63
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
140  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 144
3 2.08
2 1.39
1 0.69
2 1.39
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
141  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
142  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
143  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
144  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
2 1.90
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
145  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
146  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
147  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 195
0 0.00
1 0.51
3 1.54
3 1.54
1 0.51
187 95.90
8 4.10%
148  โรงเรียนบ้านแม่และ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
149  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
150  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
151  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
152  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 144
0 0.00
1 0.69
3 2.08
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
153  โรงเรียนบ้านแม่เงา 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
1 0.93
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
154  โรงเรียนบ้านแม่แพ 119
2 1.68
1 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 97.48
3 2.52%
155  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
156  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 134
1 0.75
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
157  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
158  โรงเรียนบ้านเลโคะ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
159  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
160  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 87
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
161  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  724 5.31
เตี้ย  623 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  663 4.86
ผอมและเตี้ย  322 2.36
อ้วนและเตี้ย  163 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,133 81.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,495 คน


18.31%


Powered By www.thaieducation.net