ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 63
19 30.16
8 12.70
18 28.57
8 12.70
10 15.87
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 188
56 29.79
34 18.09
34 18.09
34 18.09
30 15.96
0 0.00
188 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 113
33 29.20
35 30.97
10 8.85
20 17.70
15 13.27
0 0.00
113 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 81
14 17.28
13 16.05
14 17.28
20 24.69
20 24.69
0 0.00
81 100.00%
5  โรงเรียนบ้านกลาง 21
10 47.62
0 0.00
0 0.00
9 42.86
0 0.00
2 9.52
19 90.48%
6  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 25
7 28.00
5 20.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
7 28.00
18 72.00%
7  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 62
0 0.00
13 20.97
7 11.29
14 22.58
8 12.90
20 32.26
42 67.74%
8  โรงเรียนขุนยวม 357
15 4.20
38 10.64
47 13.17
53 14.85
88 24.65
116 32.49
241 67.51%
9  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 82
4 4.88
11 13.41
4 4.88
15 18.29
14 17.07
34 41.46
48 58.54%
10  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 50
1 2.00
8 16.00
2 4.00
9 18.00
8 16.00
22 44.00
28 56.00%
11  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 36
4 11.11
5 13.89
3 8.33
1 2.78
4 11.11
19 52.78
17 47.22%
12  โรงเรียนบ้านหัวปอน 15
4 26.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 94
3 3.19
2 2.13
17 18.09
6 6.38
15 15.96
51 54.26
43 45.74%
14  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 460
105 22.83
13 2.83
55 11.96
29 6.30
1 0.22
257 55.87
203 44.13%
15  โรงเรียนบ้านปางแปก 114
1 0.88
8 7.02
12 10.53
9 7.89
20 17.54
64 56.14
50 43.86%
16  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
1 2.27
6 13.64
2 4.55
9 20.45
1 2.27
25 56.82
19 43.18%
17  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 45
3 6.67
3 6.67
13 28.89
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
18  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 184
15 8.15
20 10.87
1 0.54
35 19.02
5 2.72
108 58.70
76 41.30%
19  โรงเรียนเสรีวิทยา 101
5 4.95
5 4.95
8 7.92
10 9.90
13 12.87
60 59.41
41 40.59%
20  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 104
1 0.96
8 7.69
6 5.77
13 12.50
14 13.46
62 59.62
42 40.38%
21  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 152
7 4.61
45 29.61
7 4.61
1 0.66
0 0.00
92 60.53
60 39.47%
22  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 82
5 6.10
1 1.22
13 15.85
6 7.32
7 8.54
50 60.98
32 39.02%
23  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 88
25 28.41
4 4.55
4 4.55
1 1.14
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 240
13 5.42
13 5.42
64 26.67
0 0.00
0 0.00
150 62.50
90 37.50%
25  โรงเรียนบ้านสบสา 24
2 8.33
1 4.17
5 20.83
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
26  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 75
7 9.33
9 12.00
8 10.67
3 4.00
1 1.33
47 62.67
28 37.33%
27  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 274
3 1.09
9 3.28
46 16.79
15 5.47
29 10.58
172 62.77
102 37.23%
28  โรงเรียนบ้านแกงหอม 35
8 22.86
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
29  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 85
8 9.41
8 9.41
12 14.12
2 2.35
1 1.18
54 63.53
31 36.47%
30  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 146
16 10.96
13 8.90
15 10.27
6 4.11
3 2.05
93 63.70
53 36.30%
31  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
0 0.00
3 9.68
20 64.52
11 35.48%
32  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 83
2 2.41
4 4.82
11 13.25
6 7.23
6 7.23
54 65.06
29 34.94%
33  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 137
9 6.57
9 6.57
13 9.49
13 9.49
3 2.19
90 65.69
47 34.31%
34  โรงเรียนบ้านซอแบะ 83
11 13.25
4 4.82
4 4.82
5 6.02
2 2.41
57 68.67
26 31.33%
35  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 83
1 1.20
9 10.84
16 19.28
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
36  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 115
9 7.83
22 19.13
3 2.61
2 1.74
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
37  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 30
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
21 70.00
9 30.00%
38  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 70
9 12.86
4 5.71
4 5.71
3 4.29
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
39  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 30
3 10.00
1 3.33
3 10.00
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
40  โรงเรียนบ้านคาหาน 101
6 5.94
6 5.94
7 6.93
6 5.94
5 4.95
71 70.30
30 29.70%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 106
7 6.60
3 2.83
4 3.77
11 10.38
5 4.72
76 71.70
30 28.30%
42  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 36
4 11.11
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
43  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 99
2 2.02
15 15.15
6 6.06
4 4.04
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
44  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 209
7 3.35
8 3.83
26 12.44
10 4.78
6 2.87
152 72.73
57 27.27%
45  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 52
4 7.69
10 19.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
46  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 82
4 4.88
13 15.85
5 6.10
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
47  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
48  โรงเรียนบ้านรักไทย 205
11 5.37
12 5.85
23 11.22
5 2.44
2 0.98
152 74.15
53 25.85%
49  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
1 3.23
2 6.45
23 74.19
8 25.81%
50  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 95
1 1.05
1 1.05
14 14.74
0 0.00
8 8.42
71 74.74
24 25.26%
51  โรงเรียนบ้านสบแพม 28
3 10.71
0 0.00
2 7.14
1 3.57
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
52  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 710
18 2.54
21 2.96
77 10.85
20 2.82
40 5.63
534 75.21
176 24.79%
53  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 65
10 15.38
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 106
16 15.09
6 5.66
4 3.77
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 143
4 2.80
10 6.99
19 13.29
2 1.40
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 123
12 9.76
5 4.07
13 10.57
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
57  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
58  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 21
5 23.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
59  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
3 8.82
5 14.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
60  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
61  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 128
6 4.69
10 7.81
10 7.81
1 0.78
3 2.34
98 76.56
30 23.44%
62  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
63  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 148
2 1.35
8 5.41
23 15.54
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
64  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 45
4 8.89
1 2.22
2 4.44
3 6.67
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
65  โรงเรียนบ้านห้วยผา 86
3 3.49
4 4.65
4 4.65
4 4.65
4 4.65
67 77.91
19 22.09%
66  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 173
12 6.94
15 8.67
10 5.78
1 0.58
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
67  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 187
1 0.53
21 11.23
19 10.16
0 0.00
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 90
4 4.44
11 12.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
69  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 148
8 5.41
10 6.76
13 8.78
0 0.00
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
70  โรงเรียนบ้านไทรงาม 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
71  โรงเรียนบ้านคำสุข 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
72  โรงเรียนบ้านโป่งสา 85
2 2.35
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 163
10 6.13
13 7.98
2 1.23
3 1.84
4 2.45
131 80.37
32 19.63%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 111
4 3.60
5 4.50
4 3.60
7 6.31
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
75  โรงเรียนบ้านสบสอย 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
1 2.94
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
76  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 23
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
77  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 88
6 6.82
4 4.55
4 4.55
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
78  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
1 1.54
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
79  โรงเรียนบ้านห้วยนา 61
5 8.20
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ 111
2 1.80
1 0.90
15 13.51
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
81  โรงเรียนบ้านสบป่อง 100
0 0.00
5 5.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
82  โรงเรียนบ้านน้ำริน 77
1 1.30
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
83  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 90
3 3.33
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
84  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 75
1 1.33
3 4.00
6 8.00
0 0.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
85  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 123
4 3.25
7 5.69
6 4.88
0 0.00
1 0.81
105 85.37
18 14.63%
86  โรงเรียนบ้านผามอน 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
87  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 235
2 0.85
13 5.53
9 3.83
4 1.70
5 2.13
202 85.96
33 14.04%
88  โรงเรียนบ้านในสอย 217
1 0.46
10 4.61
19 8.76
0 0.00
0 0.00
187 86.18
30 13.82%
89  โรงเรียนบ้านป่าลาน 124
1 0.81
3 2.42
11 8.87
0 0.00
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
90  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 73
0 0.00
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
91  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 142
9 6.34
3 2.11
2 1.41
2 1.41
3 2.11
123 86.62
19 13.38%
92  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 45
3 6.67
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
93  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 91
0 0.00
3 3.30
6 6.59
2 2.20
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
94  โรงเรียนบ้านปางคาม 206
7 3.40
10 4.85
2 0.97
8 3.88
0 0.00
179 86.89
27 13.11%
95  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
96  โรงเรียนบ้านแม่ออ 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
97  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 194
8 4.12
8 4.12
0 0.00
8 4.12
0 0.00
170 87.63
24 12.37%
98  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 174
3 1.72
8 4.60
7 4.02
1 0.57
2 1.15
153 87.93
21 12.07%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 163
3 1.84
5 3.07
8 4.91
3 1.84
0 0.00
144 88.34
19 11.66%
100  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
2 3.77
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
101  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 62
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
102  โรงเรียนบ้านหมอแปง 120
1 0.83
2 1.67
7 5.83
3 2.50
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
103  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 646
21 3.25
24 3.72
23 3.56
0 0.00
0 0.00
578 89.47
68 10.53%
104  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 89
2 2.25
5 5.62
2 2.25
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
105  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 80
2 2.50
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
106  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
107  โรงเรียนบ้านพัฒนา 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
108  โรงเรียนบ้านป่ายาง 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
109  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 39
1 2.56
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
110  โรงเรียนบ้านหว่าโน 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
111  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
112  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 230
6 2.61
0 0.00
11 4.78
0 0.00
0 0.00
213 92.61
17 7.39%
113  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
114  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 67
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
115  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
116  โรงเรียนบ้านแพมบก 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
117  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
118  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
119  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
120  โรงเรียนบ้านปางตอง 139
1 0.72
2 1.44
3 2.16
0 0.00
0 0.00
133 95.68
6 4.32%
121  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
122  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 62
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
123  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
124  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
125  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 56
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
126  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
127  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่หาด 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,192 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  751 5.69
เตี้ย  781 5.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,048 7.94
ผอมและเตี้ย  492 3.73
อ้วนและเตี้ย  425 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,695 73.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,497 คน


26.51%


Powered By www.thaieducation.net