ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสลก 115
74 64.35
0 0.00
7 6.09
6 5.22
0 0.00
28 24.35
87 75.65%
2  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33
2 66.67%
3  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 151
6 3.97
20 13.25
12 7.95
26 17.22
32 21.19
55 36.42
96 63.58%
4  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 21
0 0.00
0 0.00
13 61.90
0 0.00
0 0.00
8 38.10
13 61.90%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 15
3 20.00
2 13.33
4 26.67
0 0.00
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
6  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 12
3 25.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
1 8.33
5 41.67
7 58.33%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 40
7 17.50
5 12.50
10 25.00
0 0.00
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
8  โรงเรียนบ้านวังกวาง 46
6 13.04
7 15.22
4 8.70
0 0.00
8 17.39
21 45.65
25 54.35%
9  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 69
5 7.25
5 7.25
16 23.19
6 8.70
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
10  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 39
2 5.13
2 5.13
6 15.38
2 5.13
6 15.38
21 53.85
18 46.15%
11  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 42
6 14.29
1 2.38
11 26.19
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
12  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 31
7 22.58
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
13  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 57
7 12.28
1 1.75
14 24.56
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
14  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 45
7 15.56
5 11.11
5 11.11
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
15  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 140
19 13.57
10 7.14
21 15.00
0 0.00
0 0.00
90 64.29
50 35.71%
16  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 524
55 10.50
2 0.38
91 17.37
21 4.01
13 2.48
342 65.27
182 34.73%
17  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 32
2 6.25
0 0.00
8 25.00
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
18  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
1 6.67
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
19  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 79
5 6.33
11 13.92
6 7.59
2 2.53
2 2.53
53 67.09
26 32.91%
20  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 46
6 13.04
1 2.17
7 15.22
1 2.17
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 174
21 12.07
9 5.17
14 8.05
6 3.45
6 3.45
118 67.82
56 32.18%
22  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 38
4 10.53
1 2.63
6 15.79
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
23  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 135
9 6.67
8 5.93
12 8.89
5 3.70
8 5.93
93 68.89
42 31.11%
24  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
8 30.77
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
25  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 78
10 12.82
3 3.85
10 12.82
1 1.28
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
26  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 39
2 5.13
4 10.26
5 12.82
0 0.00
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
27  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 96
9 9.38
0 0.00
12 12.50
4 4.17
4 4.17
67 69.79
29 30.21%
28  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
0 0.00
5 16.67
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
29  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 61
6 9.84
0 0.00
10 16.39
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
30  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 75
13 17.33
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
31  โรงเรียนบ้านวังเลียง 102
7 6.86
0 0.00
22 21.57
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
32  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
33  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 47
5 10.64
5 10.64
3 6.38
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
34  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 45
6 13.33
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
35  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 30
2 6.67
2 6.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
36  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
37  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 69
4 5.80
1 1.45
13 18.84
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
38  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 182
8 4.40
1 0.55
36 19.78
2 1.10
0 0.00
135 74.18
47 25.82%
39  โรงเรียนบ้านบ่อ 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
3 5.88
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
40  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
41  โรงเรียนบ้านวังแฟน 24
2 8.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
42  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
43  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
6 75.00
2 25.00%
44  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 73
4 5.48
3 4.11
11 15.07
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
45  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 73
3 4.11
5 6.85
7 9.59
2 2.74
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
46  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 68
4 5.88
0 0.00
10 14.71
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
47  โรงเรียนบ้านหัวดง 150
8 5.33
1 0.67
26 17.33
0 0.00
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
49  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 52
7 13.46
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
50  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 22.22
7 77.78
2 22.22%
51  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
52  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 42
3 7.14
2 4.76
1 2.38
2 4.76
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
53  โรงเรียนปากจอกวิทยา 71
3 4.23
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
54  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
2 4.65
3 6.98
34 79.07
9 20.93%
55  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 390
18 4.62
15 3.85
38 9.74
5 1.28
5 1.28
309 79.23
81 20.77%
56  โรงเรียนบ้านวังลึก 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
7 10.29
3 4.41
54 79.41
14 20.59%
57  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 49
0 0.00
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
58  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 54
4 7.41
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
59  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
60  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
61  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 111
3 2.70
0 0.00
15 13.51
2 1.80
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
62  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 135
4 2.96
4 2.96
18 13.33
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
63  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 39
1 2.56
2 5.13
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
64  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
66  โรงเรียนบ้านสองแคว 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
67  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 146
10 6.85
0 0.00
4 2.74
7 4.79
4 2.74
121 82.88
25 17.12%
68  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
69  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 66
4 6.06
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
70  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
71  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 104
6 5.77
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
72  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
73  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 107
4 3.74
4 3.74
8 7.48
0 0.00
1 0.93
90 84.11
17 15.89%
74  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 63
1 1.59
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
75  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 101
3 2.97
3 2.97
9 8.91
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
76  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 155
4 2.58
3 1.94
15 9.68
2 1.29
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
77  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
78  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
79  โรงเรียนบ้านแม่สิน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
80  โรงเรียนเด่นทัพชัย 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
81  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
82  โรงเรียนบ้านค้างใจ 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
83  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 69
0 0.00
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
84  โรงเรียนบ้านนาพูน 156
4 2.56
6 3.85
3 1.92
5 3.21
2 1.28
136 87.18
20 12.82%
85  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 165
12 7.27
5 3.03
0 0.00
4 2.42
0 0.00
144 87.27
21 12.73%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 96
0 0.00
0 0.00
11 11.46
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
87  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
88  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
2 2.06
1 1.03
85 87.63
12 12.37%
89  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 89
3 3.37
5 5.62
2 2.25
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
90  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
37 88.10
5 11.90%
91  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 188
4 2.13
3 1.60
14 7.45
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
92  โรงเรียนบ้านนาแก 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
93  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
94  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
95  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 54
1 1.85
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
96  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
97  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
98  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 95
6 6.32
1 1.05
2 2.11
0 0.00
1 1.05
85 89.47
10 10.53%
99  โรงเรียนบ้านสบป้าก 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
100  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
101  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
102  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
103  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
104  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 97
4 4.12
2 2.06
1 1.03
1 1.03
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
105  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
106  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 105
2 1.90
2 1.90
2 1.90
0 0.00
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
107  โรงเรียนบ้านแม่แปง 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
108  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 577
1 0.17
10 1.73
7 1.21
11 1.91
6 1.04
542 93.93
35 6.07%
109  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
110  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
111  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
112  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 83
1 1.20
1 1.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 114
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
114  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่จอก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดสร่างโศก 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,724 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  515 5.90
เตี้ย  221 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  814 9.33
ผอมและเตี้ย  159 1.82
อ้วนและเตี้ย  122 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,893 79.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,831 คน


20.99%


Powered By www.thaieducation.net