ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 9
1 11.11
1 11.11
3 33.33
1 11.11
1 11.11
2 22.22
7 77.78%
3  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 28
6 21.43
0 0.00
9 32.14
4 14.29
0 0.00
9 32.14
19 67.86%
4  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 7
1 14.29
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 167
29 17.37
0 0.00
15 8.98
14 8.38
37 22.16
72 43.11
95 56.89%
6  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 21
0 0.00
3 14.29
6 28.57
2 9.52
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
7  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 30
3 10.00
4 13.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
8  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
5 13.51
2 5.41
20 54.05
17 45.95%
9  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 77
10 12.99
6 7.79
19 24.68
0 0.00
0 0.00
42 54.55
35 45.45%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 110
27 24.55
12 10.91
8 7.27
1 0.91
2 1.82
60 54.55
50 45.45%
11  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
3 21.43
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
12  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1380
74 5.36
28 2.03
230 16.67
99 7.17
147 10.65
802 58.12
578 41.88%
13  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
2 8.33
2 8.33
14 58.33
10 41.67%
14  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 75
4 5.33
3 4.00
11 14.67
2 2.67
11 14.67
44 58.67
31 41.33%
15  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 10
1 10.00
1 10.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
16  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 38
8 21.05
5 13.16
2 5.26
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
17  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 53
10 18.87
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 78
4 5.13
6 7.69
18 23.08
1 1.28
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
19  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 35
4 11.43
4 11.43
5 14.29
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
20  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 124
12 9.68
0 0.00
27 21.77
7 5.65
0 0.00
78 62.90
46 37.10%
21  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 25
3 12.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
22  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 39
5 12.82
3 7.69
5 12.82
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 98
4 4.08
10 10.20
21 21.43
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
24  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
25  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 21
4 19.05
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
26  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 33
2 6.06
3 9.09
2 6.06
3 9.09
1 3.03
22 66.67
11 33.33%
27  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
3 11.11
1 3.70
1 3.70
1 3.70
3 11.11
18 66.67
9 33.33%
28  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 36
3 8.33
3 8.33
6 16.67
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
29  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 44
6 13.64
0 0.00
0 0.00
3 6.82
5 11.36
30 68.18
14 31.82%
30  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
31  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 16
1 6.25
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
32  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 55
3 5.45
3 5.45
8 14.55
3 5.45
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
33  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
1 3.33
1 3.33
21 70.00
9 30.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 51
1 1.96
4 7.84
10 19.61
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
35  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 166
15 9.04
7 4.22
12 7.23
7 4.22
7 4.22
118 71.08
48 28.92%
36  โรงเรียนบ้านในเวียง 52
6 11.54
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
37  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
38  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 88
8 9.09
0 0.00
13 14.77
0 0.00
3 3.41
64 72.73
24 27.27%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 88
3 3.41
0 0.00
10 11.36
0 0.00
10 11.36
65 73.86
23 26.14%
40  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 111
8 7.21
10 9.01
6 5.41
3 2.70
2 1.80
82 73.87
29 26.13%
41  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 73
3 4.11
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
42  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 58
5 8.62
3 5.17
3 5.17
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
43  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 43
2 4.65
3 6.98
1 2.33
3 6.98
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
44  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 686
19 2.77
19 2.77
48 7.00
38 5.54
48 7.00
514 74.93
172 25.07%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
46  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 120
9 7.50
5 4.17
8 6.67
6 5.00
2 1.67
90 75.00
30 25.00%
47  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 148
6 4.05
9 6.08
17 11.49
3 2.03
2 1.35
111 75.00
37 25.00%
48  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 53
6 11.32
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
49  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
2 4.00
38 76.00
12 24.00%
50  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 25
1 4.00
2 8.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
51  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
52  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 62
2 3.23
4 6.45
5 8.06
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
53  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 72
3 4.17
3 4.17
5 6.94
3 4.17
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
54  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
55  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 63
3 4.76
2 3.17
9 14.29
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
56  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 70
3 4.29
3 4.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
57  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 89
5 5.62
3 3.37
11 12.36
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 90
4 4.44
6 6.67
9 10.00
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
59  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
60  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 118
12 10.17
4 3.39
8 6.78
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
61  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 59
5 8.47
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
62  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
63  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1741
6 0.34
7 0.40
174 9.99
25 1.44
124 7.12
1405 80.70
336 19.30%
64  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 66
0 0.00
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
65  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
66  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
67  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
68  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 77
1 1.30
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
69  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
70  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 120
6 5.00
11 9.17
3 2.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
71  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 43
3 6.98
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
72  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
73  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 135
2 1.48
9 6.67
9 6.67
0 0.00
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
74  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
75  โรงเรียนบ้านแม่แรม 288
18 6.25
17 5.90
0 0.00
6 2.08
0 0.00
247 85.76
41 14.24%
76  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 194
5 2.58
6 3.09
6 3.09
4 2.06
6 3.09
167 86.08
27 13.92%
77  โรงเรียนบ้านนาคูหา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
78  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 189
2 1.06
2 1.06
22 11.64
0 0.00
0 0.00
163 86.24
26 13.76%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
80  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
81  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
82  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 266
3 1.13
0 0.00
18 6.77
2 0.75
9 3.38
234 87.97
32 12.03%
83  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 510
10 1.96
2 0.39
48 9.41
0 0.00
0 0.00
450 88.24
60 11.76%
84  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 79
2 2.53
0 0.00
4 5.06
3 3.80
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
4 7.55
47 88.68
6 11.32%
86  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 116
4 3.45
2 1.72
4 3.45
0 0.00
3 2.59
103 88.79
13 11.21%
87  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
88  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
16 88.89
2 11.11%
89  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
90  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
91  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
92  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
93  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 85
1 1.18
5 5.88
2 2.35
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
94  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
95  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
96  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
97  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
98  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 72
0 0.00
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
99  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 163
4 2.45
3 1.84
2 1.23
2 1.23
2 1.23
150 92.02
13 7.98%
100  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
101  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
102  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
103  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 141
1 0.71
2 1.42
2 1.42
0 0.00
0 0.00
136 96.45
5 3.55%
104  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
105  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,584 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  470 4.44
เตี้ย  275 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,064 10.05
ผอมและเตี้ย  280 2.65
อ้วนและเตี้ย  445 4.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,050 76.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,534 คน


23.94%


Powered By www.thaieducation.net