ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 97
10 10.31
6 6.19
10 10.31
16 16.49
16 16.49
39 40.21
58 59.79%
2  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 76
10 13.16
3 3.95
16 21.05
8 10.53
4 5.26
35 46.05
41 53.95%
3  โรงเรียนธงชัยวิทยา 99
5 5.05
7 7.07
14 14.14
12 12.12
13 13.13
48 48.48
51 51.52%
4  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 75
12 16.00
6 8.00
13 17.33
6 8.00
1 1.33
37 49.33
38 50.67%
5  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
0 0.00
5 19.23
13 50.00
13 50.00%
6  โรงเรียนบ้านหวด 59
10 16.95
2 3.39
12 20.34
0 0.00
4 6.78
31 52.54
28 47.46%
7  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
4 9.30
6 13.95
23 53.49
20 46.51%
8  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 72
10 13.89
8 11.11
11 15.28
1 1.39
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
9  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 88
6 6.82
5 5.68
12 13.64
8 9.09
5 5.68
52 59.09
36 40.91%
10  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 107
20 18.69
6 5.61
14 13.08
3 2.80
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
11  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 72
6 8.33
7 9.72
11 15.28
1 1.39
1 1.39
46 63.89
26 36.11%
12  โรงเรียนบ้านสบพลึง 110
11 10.00
4 3.64
4 3.64
13 11.82
5 4.55
73 66.36
37 33.64%
13  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 31
3 9.68
2 6.45
0 0.00
2 6.45
3 9.68
21 67.74
10 32.26%
14  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2098
88 4.19
36 1.72
263 12.54
124 5.91
157 7.48
1430 68.16
668 31.84%
15  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1130
160 14.16
0 0.00
183 16.19
10 0.88
2 0.18
775 68.58
355 31.42%
16  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 128
10 7.81
14 10.94
16 12.50
0 0.00
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 58
4 6.90
4 6.90
2 3.45
0 0.00
8 13.79
40 68.97
18 31.03%
18  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 170
6 3.53
6 3.53
12 7.06
5 2.94
21 12.35
120 70.59
50 29.41%
19  โรงเรียนบ้านทุ่ง 88
10 11.36
2 2.27
9 10.23
0 0.00
4 4.55
63 71.59
25 28.41%
20  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 846
29 3.43
20 2.36
58 6.86
63 7.45
62 7.33
614 72.58
232 27.42%
21  โรงเรียนวัดหัวฝาย 66
5 7.58
7 10.61
4 6.06
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
22  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
7 18.92
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
23  โรงเรียนวัดท่าสี 74
7 9.46
0 0.00
13 17.57
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
24  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 116
7 6.03
2 1.72
19 16.38
1 0.86
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
25  โรงเรียนวัดเสด็จ 198
6 3.03
6 3.03
18 9.09
18 9.09
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
26  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 158
7 4.43
10 6.33
19 12.03
2 1.27
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 219
13 5.94
20 9.13
19 8.68
0 0.00
0 0.00
167 76.26
52 23.74%
28  โรงเรียนบ้านอ้อน 176
4 2.27
11 6.25
25 14.20
1 0.57
0 0.00
135 76.70
41 23.30%
29  โรงเรียนบ้านเหล่า 156
5 3.21
2 1.28
18 11.54
0 0.00
10 6.41
121 77.56
35 22.44%
30  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 168
3 1.79
14 8.33
13 7.74
2 1.19
5 2.98
131 77.98
37 22.02%
31  โรงเรียนบ้านสบค่อม 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
2 3.64
43 78.18
12 21.82%
32  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 150
1 0.67
0 0.00
30 20.00
1 0.67
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
34  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 100
10 10.00
1 1.00
9 9.00
0 0.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
35  โรงเรียนบ้านท่าโทก 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
36  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3168
117 3.69
41 1.29
480 15.15
3 0.09
2 0.06
2525 79.70
643 20.30%
37  โรงเรียนวัดบ้านแขม 219
7 3.20
4 1.83
31 14.16
2 0.91
0 0.00
175 79.91
44 20.09%
38  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
39  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
40  โรงเรียนวัดบ้านสัก 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
41  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 105
4 3.81
5 4.76
12 11.43
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
42  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 584
23 3.94
19 3.25
62 10.62
2 0.34
1 0.17
477 81.68
107 18.32%
43  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 55
5 9.09
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
44  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 112
1 0.89
2 1.79
8 7.14
3 2.68
6 5.36
92 82.14
20 17.86%
45  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
46  โรงเรียนบ้านปันง้าว 70
3 4.29
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 100
5 5.00
2 2.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
48  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 153
12 7.84
0 0.00
12 7.84
2 1.31
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 398
23 5.78
9 2.26
33 8.29
2 0.50
0 0.00
331 83.17
67 16.83%
50  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 72
1 1.39
1 1.39
10 13.89
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
51  โรงเรียนบ้านสำเภา 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
52  โรงเรียนผาแดงวิทยา 90
7 7.78
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
53  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
54  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
55  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 67
0 0.00
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
56  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 88
4 4.55
6 6.82
3 3.41
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 118
1 0.85
4 3.39
11 9.32
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
59  โรงเรียนบ้านจำค่า 59
2 3.39
3 5.08
3 5.08
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
60  โรงเรียนบ้านแม่อาง 76
2 2.63
4 5.26
3 3.95
1 1.32
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
61  โรงเรียนบ้านทรายมูล 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 92
4 4.35
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
63  โรงเรียนบ้านทาน 151
8 5.30
2 1.32
3 1.99
1 0.66
3 1.99
134 88.74
17 11.26%
64  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 19
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
65  โรงเรียนวัดค่ากลาง 72
3 4.17
0 0.00
1 1.39
1 1.39
2 2.78
65 90.28
7 9.72%
66  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
67  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 105
2 1.90
3 2.86
5 4.76
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
68  โรงเรียนบ้านใหม่ 76
4 5.26
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
69  โรงเรียนบ้านสันทราย 67
0 0.00
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
70  โรงเรียนบ้านวังตม 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
71  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
72  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 66
2 3.03
2 3.03
0 0.00
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
74  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
75  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
76  โรงเรียนบ้านจำปุย 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
77  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  753 5.27
เตี้ย  335 2.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 11.53
ผอมและเตี้ย  344 2.41
อ้วนและเตี้ย  351 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,854 75.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,430 คน


24.01%


Powered By www.thaieducation.net