ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 76
23 30.26
18 23.68
13 17.11
12 15.79
10 13.16
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 60
2 3.33
3 5.00
11 18.33
5 8.33
14 23.33
25 41.67
35 58.33%
3  โรงเรียนวัดวังสะแกง 45
5 11.11
5 11.11
9 20.00
0 0.00
6 13.33
20 44.44
25 55.56%
4  โรงเรียนวัดหนองยวง 46
6 13.04
1 2.17
5 10.87
7 15.22
6 13.04
21 45.65
25 54.35%
5  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 243
38 15.64
18 7.41
14 5.76
22 9.05
40 16.46
111 45.68
132 54.32%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 195
11 5.64
11 5.64
19 9.74
22 11.28
36 18.46
96 49.23
99 50.77%
7  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 494
35 7.09
42 8.50
57 11.54
37 7.49
43 8.70
280 56.68
214 43.32%
8  โรงเรียนบ้านแม่แนต 51
8 15.69
5 9.80
9 17.65
0 0.00
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
9  โรงเรียนบ้านป่าคา 40
6 15.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
10  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 61
19 31.15
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
11  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 191
16 8.38
15 7.85
19 9.95
5 2.62
19 9.95
117 61.26
74 38.74%
12  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 134
4 2.99
2 1.49
14 10.45
6 4.48
25 18.66
83 61.94
51 38.06%
13  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
5 4.13
5 4.13
10 8.26
11 9.09
11 9.09
79 65.29
42 34.71%
14  โรงเรียนบ้านวังมน 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
1 3.13
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
15  โรงเรียนบ้านดอยแดน 74
11 14.86
3 4.05
6 8.11
5 6.76
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
16  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 128
6 4.69
2 1.56
21 16.41
2 1.56
11 8.59
86 67.19
42 32.81%
17  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 196
14 7.14
14 7.14
19 9.69
9 4.59
8 4.08
132 67.35
64 32.65%
18  โรงเรียนบ้านนาทราย 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
19  โรงเรียนวัดร้องธาร 32
0 0.00
0 0.00
10 31.25
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
20  โรงเรียนบ้านแม่แสม 54
3 5.56
5 9.26
1 1.85
3 5.56
4 7.41
38 70.37
16 29.63%
21  โรงเรียนวัดวังหลวง 103
1 0.97
3 2.91
12 11.65
4 3.88
10 9.71
73 70.87
30 29.13%
22  โรงเรียนบ้านฮั่ว 65
4 6.15
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 214
21 9.81
12 5.61
22 10.28
3 1.40
0 0.00
156 72.90
58 27.10%
24  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 101
7 6.93
3 2.97
2 1.98
10 9.90
5 4.95
74 73.27
27 26.73%
25  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 122
14 11.48
10 8.20
8 6.56
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
26  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 89
5 5.62
5 5.62
11 12.36
2 2.25
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
27  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43
0 0.00
6 13.95
5 11.63
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
28  โรงเรียนบ้านแม่บอน 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
29  โรงเรียนบ้านไม้สลี 77
8 10.39
3 3.90
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
30  โรงเรียนบ้านหนองสูน 69
5 7.25
3 4.35
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
31  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 111
13 11.71
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
32  โรงเรียนบ้านดอนมูล 171
2 1.17
2 1.17
33 19.30
2 1.17
2 1.17
130 76.02
41 23.98%
33  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
5 3.94
2 1.57
22 17.32
1 0.79
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
34  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 30
2 6.67
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
35  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 79
1 1.27
0 0.00
17 21.52
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
36  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 168
13 7.74
5 2.98
11 6.55
7 4.17
2 1.19
130 77.38
38 22.62%
37  โรงเรียนบ้านผาต้าย 62
0 0.00
1 1.61
9 14.52
4 6.45
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
38  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 71
2 2.82
7 9.86
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
39  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 185
11 5.95
8 4.32
21 11.35
1 0.54
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
40  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 131
3 2.29
6 4.58
20 15.27
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
41  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 140
9 6.43
3 2.14
17 12.14
2 1.43
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
42  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
3 8.11
3 8.11
29 78.38
8 21.62%
43  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
4 7.69
41 78.85
11 21.15%
44  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 81
7 8.64
5 6.17
5 6.17
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
45  โรงเรียนบ้านแม่เทย 183
9 4.92
17 9.29
8 4.37
4 2.19
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
46  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
47  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 191
28 14.66
0 0.00
10 5.24
0 0.00
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
48  โรงเรียนบ้านดง 185
23 12.43
0 0.00
13 7.03
0 0.00
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
49  โรงเรียนบ้านห้วยบง 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
4 5.48
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
50  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
51  โรงเรียนบ้านผาลาด 138
10 7.25
1 0.72
11 7.97
3 2.17
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
52  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 61
1 1.64
1 1.64
7 11.48
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
53  โรงเรียนบ้านปางส้าน 78
3 3.85
4 5.13
7 8.97
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
54  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 89
5 5.62
0 0.00
1 1.12
4 4.49
5 5.62
74 83.15
15 16.85%
55  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1399
98 7.01
65 4.65
60 4.29
0 0.00
0 0.00
1176 84.06
223 15.94%
56  โรงเรียนบ้านปวง 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
57  โรงเรียนบ้านนากลาง 121
4 3.31
6 4.96
6 4.96
0 0.00
2 1.65
103 85.12
18 14.88%
58  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 75
7 9.33
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 82
3 3.66
4 4.88
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
60  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 70
5 7.14
1 1.43
3 4.29
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
61  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 59
3 5.08
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
62  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 407
13 3.19
9 2.21
9 2.21
8 1.97
11 2.70
357 87.71
50 12.29%
63  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 90
3 3.33
2 2.22
4 4.44
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 110
6 5.45
0 0.00
7 6.36
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
65  โรงเรียนบ้านป่าพลู 89
6 6.74
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
66  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 88
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
67  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
4 4.30
3 3.23
84 90.32
9 9.68%
68  โรงเรียนบ้านสันวิไล 127
1 0.79
0 0.00
8 6.30
3 2.36
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
69  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 88
0 0.00
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
70  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 69
0 0.00
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
71  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
72  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
2 2.20
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
73  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
74  โรงเรียนบ้านปาง 103
0 0.00
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
75  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
76  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
78  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,464 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  599 6.33
เตี้ย  371 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  737 7.79
ผอมและเตี้ย  227 2.40
อ้วนและเตี้ย  282 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,248 76.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,216 คน


23.42%


Powered By www.thaieducation.net