ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 134
23 17.16
27 20.15
32 23.88
42 31.34
10 7.46
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 26
7 26.92
6 23.08
13 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 18
6 33.33
3 16.67
4 22.22
3 16.67
2 11.11
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43
10 23.26
6 13.95
14 32.56
7 16.28
6 13.95
0 0.00
43 100.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 40
12 30.00
13 32.50
8 20.00
6 15.00
0 0.00
1 2.50
39 97.50%
6  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 200
50 25.00
41 20.50
19 9.50
29 14.50
0 0.00
61 30.50
139 69.50%
7  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 47
13 27.66
10 21.28
1 2.13
7 14.89
0 0.00
16 34.04
31 65.96%
8  โรงเรียนบ้านขามป้อม 128
28 21.88
27 21.09
25 19.53
0 0.00
0 0.00
48 37.50
80 62.50%
9  โรงเรียนบ้านสานแว้ 208
50 24.04
31 14.90
23 11.06
23 11.06
0 0.00
81 38.94
127 61.06%
10  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 119
10 8.40
8 6.72
16 13.45
23 19.33
15 12.61
47 39.50
72 60.50%
11  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 142
14 9.86
11 7.75
10 7.04
24 16.90
24 16.90
59 41.55
83 58.45%
12  โรงเรียนบ้านปากช่อง 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
2 12.50
2 12.50
7 43.75
9 56.25%
13  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 134
19 14.18
16 11.94
6 4.48
20 14.93
14 10.45
59 44.03
75 55.97%
14  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 92
11 11.96
3 3.26
16 17.39
2 2.17
19 20.65
41 44.57
51 55.43%
15  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 84
20 23.81
12 14.29
5 5.95
9 10.71
0 0.00
38 45.24
46 54.76%
16  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 159
26 16.35
31 19.50
6 3.77
20 12.58
4 2.52
72 45.28
87 54.72%
17  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143
8 5.59
15 10.49
27 18.88
15 10.49
11 7.69
67 46.85
76 53.15%
18  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 126
24 19.05
17 13.49
4 3.17
14 11.11
6 4.76
61 48.41
65 51.59%
19  โรงเรียนมุกดาลัย 774
45 5.81
36 4.65
82 10.59
31 4.01
194 25.06
386 49.87
388 50.13%
20  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 26
3 11.54
3 11.54
6 23.08
1 3.85
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
21  โรงเรียนบ้านทรายทอง 91
6 6.59
8 8.79
10 10.99
10 10.99
11 12.09
46 50.55
45 49.45%
22  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
9 9.89
4 4.40
11 12.09
13 14.29
8 8.79
46 50.55
45 49.45%
23  โรงเรียนบ้านนายาง 100
2 2.00
11 11.00
6 6.00
13 13.00
17 17.00
51 51.00
49 49.00%
24  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 41
7 17.07
4 9.76
5 12.20
2 4.88
2 4.88
21 51.22
20 48.78%
25  โรงเรียนชุมชนนาโสก 236
50 21.19
29 12.29
14 5.93
19 8.05
0 0.00
124 52.54
112 47.46%
26  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 34
5 14.71
2 5.88
9 26.47
0 0.00
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
27  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 177
28 15.82
30 16.95
8 4.52
16 9.04
1 0.56
94 53.11
83 46.89%
28  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 86
8 9.30
15 17.44
2 2.33
15 17.44
0 0.00
46 53.49
40 46.51%
29  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 36
10 27.78
1 2.78
1 2.78
4 11.11
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
30  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 23
0 0.00
4 17.39
4 17.39
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
31  โรงเรียนบ้านวังนอง 49
14 28.57
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
32  โรงเรียนบ้านขัวสูง 45
9 20.00
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
33  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 90
7 7.78
9 10.00
9 10.00
8 8.89
5 5.56
52 57.78
38 42.22%
34  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 31
4 12.90
3 9.68
3 9.68
1 3.23
2 6.45
18 58.06
13 41.94%
35  โรงเรียนบ้านโพนงาม 122
17 13.93
9 7.38
18 14.75
7 5.74
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
36  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
4 8.33
3 6.25
13 27.08
0 0.00
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
37  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 124
12 9.68
15 12.10
20 16.13
3 2.42
1 0.81
73 58.87
51 41.13%
38  โรงเรียนบ้านกลาง 49
11 22.45
5 10.20
4 8.16
0 0.00
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
39  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 73
10 13.70
5 6.85
14 19.18
0 0.00
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
40  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 230
34 14.78
30 13.04
25 10.87
2 0.87
0 0.00
139 60.43
91 39.57%
41  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 41
10 24.39
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
42  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 136
25 18.38
5 3.68
13 9.56
10 7.35
0 0.00
83 61.03
53 38.97%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 202
14 6.93
10 4.95
48 23.76
6 2.97
0 0.00
124 61.39
78 38.61%
44  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 83
7 8.43
14 16.87
7 8.43
2 2.41
2 2.41
51 61.45
32 38.55%
45  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 86
5 5.81
3 3.49
8 9.30
9 10.47
8 9.30
53 61.63
33 38.37%
46  โรงเรียนสยามกลการ4 181
30 16.57
14 7.73
15 8.29
8 4.42
2 1.10
112 61.88
69 38.12%
47  โรงเรียนบ้านบุ่ง 73
19 26.03
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
48  โรงเรียนบ้านเปียด 165
36 21.82
17 10.30
5 3.03
3 1.82
0 0.00
104 63.03
61 36.97%
49  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 322
35 10.87
26 8.07
12 3.73
10 3.11
35 10.87
204 63.35
118 36.65%
50  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1364
77 5.65
50 3.67
243 17.82
77 5.65
46 3.37
871 63.86
493 36.14%
51  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 59
4 6.78
6 10.17
4 6.78
5 8.47
2 3.39
38 64.41
21 35.59%
52  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 144
12 8.33
0 0.00
14 9.72
14 9.72
11 7.64
93 64.58
51 35.42%
53  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 57
0 0.00
5 8.77
5 8.77
5 8.77
5 8.77
37 64.91
20 35.09%
54  โรงเรียนบ้านนาทาม 203
26 12.81
15 7.39
20 9.85
10 4.93
0 0.00
132 65.02
71 34.98%
55  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 43
0 0.00
8 18.60
7 16.28
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
56  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 142
11 7.75
14 9.86
23 16.20
1 0.70
0 0.00
93 65.49
49 34.51%
57  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 233
12 5.15
10 4.29
11 4.72
24 10.30
21 9.01
155 66.52
78 33.48%
58  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 99
8 8.08
4 4.04
7 7.07
7 7.07
7 7.07
66 66.67
33 33.33%
59  โรงเรียนบ้านคำบง2 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
60  โรงเรียนบ้านนายอ 69
7 10.14
7 10.14
7 10.14
2 2.90
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
61  โรงเรียนบ้านโนนยาง 99
6 6.06
6 6.06
14 14.14
4 4.04
3 3.03
66 66.67
33 33.33%
62  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 157
17 10.83
23 14.65
12 7.64
0 0.00
0 0.00
105 66.88
52 33.12%
63  โรงเรียนบ้านมะนาว 106
12 11.32
14 13.21
4 3.77
4 3.77
1 0.94
71 66.98
35 33.02%
64  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 79
7 8.86
3 3.80
8 10.13
4 5.06
4 5.06
53 67.09
26 32.91%
65  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 143
15 10.49
19 13.29
10 6.99
2 1.40
1 0.70
96 67.13
47 32.87%
66  โรงเรียนบ้านป่งโพน 125
10 8.00
11 8.80
7 5.60
9 7.20
4 3.20
84 67.20
41 32.80%
67  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 49
5 10.20
0 0.00
5 10.20
6 12.24
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
68  โรงเรียนบ้านดงมัน 43
5 11.63
1 2.33
8 18.60
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
69  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 209
21 10.05
11 5.26
31 14.83
4 1.91
1 0.48
141 67.46
68 32.54%
70  โรงเรียนบ้านสงเปือย 154
33 21.43
0 0.00
17 11.04
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
71  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 142
7 4.93
11 7.75
18 12.68
3 2.11
7 4.93
96 67.61
46 32.39%
72  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 128
17 13.28
8 6.25
13 10.16
0 0.00
3 2.34
87 67.97
41 32.03%
73  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 126
16 12.70
8 6.35
12 9.52
3 2.38
1 0.79
86 68.25
40 31.75%
74  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
2 3.17
5 7.94
5 7.94
0 0.00
8 12.70
43 68.25
20 31.75%
75  โรงเรียนบ้านหนองยาง 247
21 8.50
26 10.53
1 0.40
30 12.15
0 0.00
169 68.42
78 31.58%
76  โรงเรียนบ้านไร่ 19
2 10.53
1 5.26
3 15.79
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
77  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 32
4 12.50
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
78  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 583
50 8.58
28 4.80
32 5.49
29 4.97
43 7.38
401 68.78
182 31.22%
79  โรงเรียนบ้านนากอก 62
6 9.68
6 9.68
7 11.29
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
80  โรงเรียนบ้านสองคอน 200
23 11.50
13 6.50
25 12.50
0 0.00
0 0.00
139 69.50
61 30.50%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 53
2 3.77
4 7.55
5 9.43
3 5.66
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
82  โรงเรียนบ้านดงมอน 196
8 4.08
17 8.67
22 11.22
8 4.08
4 2.04
137 69.90
59 30.10%
83  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 91
4 4.40
12 13.19
8 8.79
3 3.30
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
84  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 112
13 11.61
6 5.36
4 3.57
7 6.25
3 2.68
79 70.54
33 29.46%
85  โรงเรียนบ้านพังคอง 164
21 12.80
12 7.32
13 7.93
2 1.22
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
86  โรงเรียนบ้านคำบง1 419
24 5.73
10 2.39
45 10.74
24 5.73
18 4.30
298 71.12
121 28.88%
87  โรงเรียนบ้านม่วง 87
5 5.75
5 5.75
7 8.05
5 5.75
3 3.45
62 71.26
25 28.74%
88  โรงเรียนบ้านภูวง 28
1 3.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
89  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 74
10 13.51
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
90  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 82
12 14.63
8 9.76
3 3.66
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
91  โรงเรียนบ้านกกตูม 118
19 16.10
6 5.08
4 3.39
4 3.39
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
92  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 43
7 16.28
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
93  โรงเรียนบ้านภู 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
94  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62
7 11.29
8 12.90
2 3.23
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
95  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 70
4 5.71
5 7.14
10 14.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
96  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 67
9 13.43
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
97  โรงเรียนบ้านโสก 209
27 12.92
4 1.91
2 0.96
16 7.66
7 3.35
153 73.21
56 26.79%
98  โรงเรียนบ้านคำเขือง 86
5 5.81
4 4.65
13 15.12
1 1.16
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 30
1 3.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
100  โรงเรียนบ้านแวง 75
6 8.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
5 6.67
55 73.33
20 26.67%
101  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 90
10 11.11
4 4.44
10 11.11
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
102  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 64
8 12.50
3 4.69
3 4.69
1 1.56
2 3.13
47 73.44
17 26.56%
103  โรงเรียนบ้านนาอุดม 167
15 8.98
14 8.38
4 2.40
6 3.59
5 2.99
123 73.65
44 26.35%
104  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 84
6 7.14
5 5.95
11 13.10
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
105  โรงเรียนบ้านนาป่ง 131
8 6.11
8 6.11
1 0.76
8 6.11
9 6.87
97 74.05
34 25.95%
106  โรงเรียนบ้านแก้ง2 70
11 15.71
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
107  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 196
11 5.61
14 7.14
7 3.57
11 5.61
7 3.57
146 74.49
50 25.51%
108  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 329
22 6.69
16 4.86
38 11.55
5 1.52
2 0.61
246 74.77
83 25.23%
109  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 211
15 7.11
6 2.84
29 13.74
2 0.95
1 0.47
158 74.88
53 25.12%
110  โรงเรียนบ้านคำพี้ 48
1 2.08
0 0.00
9 18.75
0 0.00
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
111  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
112  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
7 15.91
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
113  โรงเรียนบ้านโนนศรี 100
4 4.00
11 11.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
114  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 48
3 6.25
4 8.33
3 6.25
0 0.00
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
115  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 233
19 8.15
10 4.29
27 11.59
2 0.86
0 0.00
175 75.11
58 24.89%
116  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 89
8 8.99
3 3.37
3 3.37
8 8.99
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 98
2 2.04
3 3.06
2 2.04
10 10.20
7 7.14
74 75.51
24 24.49%
118  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 55
1 1.82
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
119  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 106
9 8.49
0 0.00
16 15.09
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
120  โรงเรียนบ้านภูล้อม 106
7 6.60
5 4.72
11 10.38
2 1.89
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
121  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
122  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
3 7.69
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
123  โรงเรียนบ้านเหล่า 148
20 13.51
7 4.73
7 4.73
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
124  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 109
9 8.26
9 8.26
7 6.42
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
125  โรงเรียนบ้านโคก1 75
7 9.33
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
126  โรงเรียนบ้านหนองบง 137
5 3.65
11 8.03
14 10.22
1 0.73
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
127  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 147
2 1.36
0 0.00
31 21.09
0 0.00
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
6 8.96
3 4.48
4 5.97
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
129  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
130  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 222
10 4.50
20 9.01
15 6.76
2 0.90
2 0.90
173 77.93
49 22.07%
131  โรงเรียนบ้านด่านมน 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
132  โรงเรียนบ้านหนองแอก 102
1 0.98
12 11.76
8 7.84
1 0.98
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
133  โรงเรียนร่มเกล้า 252
16 6.35
16 6.35
20 7.94
2 0.79
0 0.00
198 78.57
54 21.43%
134  โรงเรียนหลุบปึ้ง 56
4 7.14
1 1.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
135  โรงเรียนบ้านป่าแดง 47
5 10.64
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
136  โรงเรียนบ้านบาก2 278
30 10.79
20 7.19
8 2.88
0 0.00
1 0.36
219 78.78
59 21.22%
137  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 95
3 3.16
6 6.32
3 3.16
4 4.21
4 4.21
75 78.95
20 21.05%
138  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 183
8 4.37
10 5.46
16 8.74
0 0.00
4 2.19
145 79.23
38 20.77%
139  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102
10 9.80
1 0.98
10 9.80
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
140  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 54
5 9.26
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
141  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 167
9 5.39
11 6.59
14 8.38
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
142  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 119
14 11.76
6 5.04
4 3.36
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
143  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 115
5 4.35
5 4.35
4 3.48
5 4.35
4 3.48
92 80.00
23 20.00%
144  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
145  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
146  โรงเรียนบ้านโนนตูม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
147  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 42
1 2.38
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
148  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 103
5 4.85
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
149  โรงเรียนเมืองใหม่ 125
9 7.20
5 4.00
3 2.40
3 2.40
3 2.40
102 81.60
23 18.40%
150  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 66
2 3.03
4 6.06
5 7.58
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
151  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 149
5 3.36
7 4.70
5 3.36
5 3.36
5 3.36
122 81.88
27 18.12%
152  โรงเรียนบ้านสามขัว 133
6 4.51
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
153  โรงเรียนบ้านดง 90
16 17.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
154  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 158
10 6.33
3 1.90
6 3.80
5 3.16
4 2.53
130 82.28
28 17.72%
155  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 91
10 10.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 6.59
75 82.42
16 17.58%
156  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 154
2 1.30
12 7.79
6 3.90
7 4.55
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
157  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
2 4.35
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 179
7 3.91
7 3.91
17 9.50
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
159  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
160  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 101
11 10.89
3 2.97
2 1.98
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
161  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 125
6 4.80
4 3.20
11 8.80
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
162  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
163  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 159
2 1.26
10 6.29
13 8.18
1 0.63
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
164  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 111
7 6.31
3 2.70
6 5.41
2 1.80
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
165  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 149
3 2.01
3 2.01
6 4.03
6 4.03
6 4.03
125 83.89
24 16.11%
166  โรงเรียนบ้านนาหลัก 76
7 9.21
2 2.63
3 3.95
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
167  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
3 2.56
5 4.27
5 4.27
5 4.27
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
168  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 98
6 6.12
3 3.06
6 6.12
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
169  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 302
29 9.60
0 0.00
16 5.30
1 0.33
0 0.00
256 84.77
46 15.23%
170  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
171  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 114
9 7.89
7 6.14
1 0.88
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
172  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122
3 2.46
4 3.28
4 3.28
2 1.64
5 4.10
104 85.25
18 14.75%
173  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 167
5 2.99
7 4.19
12 7.19
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
174  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 105
3 2.86
8 7.62
4 3.81
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
175  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
176  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 92
6 6.52
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
177  โรงเรียนบ้านหนองบอน 102
0 0.00
4 3.92
4 3.92
3 2.94
3 2.94
88 86.27
14 13.73%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 126
5 3.97
1 0.79
5 3.97
0 0.00
6 4.76
109 86.51
17 13.49%
179  โรงเรียนบ้านแฝก 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
180  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 149
5 3.36
7 4.70
2 1.34
4 2.68
1 0.67
130 87.25
19 12.75%
181  โรงเรียนบ้านวังไฮ 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
182  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
183  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 90
3 3.33
2 2.22
4 4.44
1 1.11
1 1.11
79 87.78
11 12.22%
184  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
185  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 50
0 0.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
186  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 119
5 4.20
3 2.52
5 4.20
1 0.84
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
187  โรงเรียนบ้านดงเย็น 163
1 0.61
1 0.61
11 6.75
3 1.84
3 1.84
144 88.34
19 11.66%
188  โรงเรียนบ้านโคก2 104
1 0.96
4 3.85
7 6.73
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
189  โรงเรียนบ้านแมด 115
3 2.61
1 0.87
7 6.09
2 1.74
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
190  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 62
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
191  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
192  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
7 5.74
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
193  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 66
0 0.00
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
194  โรงเรียนบ้านนาสะโน 77
1 1.30
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
195  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 135
7 5.19
6 4.44
1 0.74
0 0.00
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
196  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 128
3 2.34
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
197  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 121
3 2.48
3 2.48
3 2.48
3 2.48
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
198  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 124
4 3.23
4 3.23
0 0.00
1 0.81
3 2.42
112 90.32
12 9.68%
199  โรงเรียนบ้านนามน 62
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
200  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
201  โรงเรียนบ้านดานคำ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
202  โรงเรียนบ้านป่งขาม 86
1 1.16
4 4.65
3 3.49
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
203  โรงเรียนบ้านดงหลวง 237
4 1.69
3 1.27
4 1.69
7 2.95
4 1.69
215 90.72
22 9.28%
204  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 120
4 3.33
4 3.33
3 2.50
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
205  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 143
3 2.10
4 2.80
5 3.50
1 0.70
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
206  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 124
1 0.81
1 0.81
8 6.45
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
207  โรงเรียนบ้านดงยาง1 83
4 4.82
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
208  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180
4 2.22
2 1.11
4 2.22
4 2.22
1 0.56
165 91.67
15 8.33%
209  โรงเรียนบ้านนาม่วง 76
1 1.32
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
210  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 97
2 2.06
2 2.06
2 2.06
-1 -1.03
2 2.06
90 92.78
7 7.22%
211  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
212  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 84
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
213  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 115
0 0.00
1 0.87
5 4.35
0 0.00
2 1.74
107 93.04
8 6.96%
214  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
215  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 129
2 1.55
2 1.55
4 3.10
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
216  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 97
4 4.12
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
217  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 187
3 1.60
4 2.14
3 1.60
1 0.53
0 0.00
176 94.12
11 5.88%
218  โรงเรียนบ้านนาดี2 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
219  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
220  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 177
2 1.13
0 0.00
4 2.26
0 0.00
4 2.26
167 94.35
10 5.65%
221  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
222  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 56
1 1.79
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
223  โรงเรียนบ้านคำไหล 109
-1 -0.92
6 5.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
224  โรงเรียนบ้านซ่ง 111
1 0.90
1 0.90
3 2.70
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
225  โรงเรียนบ้านนาโด่ 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
0 0.00
1 0.89
108 96.43
4 3.57%
226  โรงเรียนบ้านบะ 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
227  โรงเรียนบ้านหนองแวง 177
3 1.69
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
171 96.61
6 3.39%
228  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 30
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
229  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 158
2 1.27
2 1.27
1 0.63
0 0.00
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
230  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 261
1 0.38
1 0.38
2 0.77
2 0.77
2 0.77
253 96.93
8 3.07%
231  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 136
2 1.47
0 0.00
1 0.74
1 0.74
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
232  โรงเรียนบ้านคำดู่ 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
233  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
234  โรงเรียนบ้านป่าเตย 128
0 0.00
0 0.00
3 2.34
0 0.00
0 0.00
125 97.66
3 2.34%
235  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 128
0 0.00
0 0.00
1 0.78
1 0.78
1 0.78
125 97.66
3 2.34%
236  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 175
3 1.71
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
171 97.71
4 2.29%
237  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333
1 0.30
2 0.60
1 0.30
2 0.60
1 0.30
326 97.90
7 2.10%
238  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 137
0 0.00
0 0.00
1 0.73
0 0.00
1 0.73
135 98.54
2 1.46%
239  โรงเรียนบ้านคันแท 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านคำพอก2 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองคอง 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,496 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,090 7.33
เตี้ย  1,505 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,148 7.54
ผอมและเตี้ย  944 3.31
อ้วนและเตี้ย  732 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,077 73.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,419 คน


26.04%


Powered By www.thaieducation.net