ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 50
13 26.00
10 20.00
11 22.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 62
29 46.77
10 16.13
7 11.29
10 16.13
6 9.68
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 5
0 0.00
1 20.00
1 20.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองยาว 31
16 51.61
4 12.90
8 25.81
3 9.68
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 4
1 25.00
1 25.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 53
45 84.91
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
14 15.91
15 17.05
49 55.68
6 6.82
4 4.55
0 0.00
88 100.00%
8  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
9  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
54 63.53
1 1.18
10 11.76
1 1.18
0 0.00
19 22.35
66 77.65%
10  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
15 17.24
2 2.30
14 16.09
5 5.75
22 25.29
65 74.71%
11  โรงเรียนบ้านกล้วย 93
12 12.90
15 16.13
10 10.75
14 15.05
15 16.13
27 29.03
66 70.97%
12  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
16 31.37
6 11.76
3 5.88
9 17.65
1 1.96
16 31.37
35 68.63%
13  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 167
48 28.74
22 13.17
12 7.19
21 12.57
6 3.59
58 34.73
109 65.27%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 19
6 31.58
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
15  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
18 15.52
16 13.79
10 8.62
9 7.76
18 15.52
45 38.79
71 61.21%
16  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1490
78 5.23
152 10.20
80 5.37
188 12.62
371 24.90
621 41.68
869 58.32%
17  โรงเรียนบ้านปากบัง 46
11 23.91
8 17.39
7 15.22
0 0.00
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
18  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
26 21.14
15 12.20
9 7.32
10 8.13
8 6.50
55 44.72
68 55.28%
19  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
20 25.00
3 3.75
5 6.25
36 45.00
44 55.00%
20  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 99
14 14.14
7 7.07
3 3.03
20 20.20
10 10.10
45 45.45
54 54.55%
21  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
10 16.13
6 9.68
10 16.13
6 9.68
1 1.61
29 46.77
33 53.23%
22  โรงเรียนบ้านนาบัว 96
27 28.13
0 0.00
8 8.33
15 15.63
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
23  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 45
20 44.44
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
24  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
1 0.55
25 13.66
6 3.28
26 14.21
31 16.94
94 51.37
89 48.63%
25  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
26  โรงเรียนบ้านวังกระแส 220
34 15.45
40 18.18
17 7.73
13 5.91
2 0.91
114 51.82
106 48.18%
27  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
28  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 71
7 9.86
8 11.27
11 15.49
2 2.82
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
29  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
19 13.48
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
78 55.32
63 44.68%
30  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
28 5.49
13 2.55
112 21.96
5 0.98
69 13.53
283 55.49
227 44.51%
31  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
8 7.55
16 15.09
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
32  โรงเรียนบ้านนางาม 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
12 15.19
4 5.06
44 55.70
35 44.30%
33  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
19 14.18
25 18.66
4 2.99
10 7.46
1 0.75
75 55.97
59 44.03%
34  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 126
21 16.67
20 15.87
11 8.73
3 2.38
0 0.00
71 56.35
55 43.65%
35  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
19 13.48
6 4.26
6 4.26
22 15.60
8 5.67
80 56.74
61 43.26%
36  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
12 9.92
25 20.66
12 9.92
3 2.48
0 0.00
69 57.02
52 42.98%
37  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
51 14.78
34 9.86
37 10.72
22 6.38
2 0.58
199 57.68
146 42.32%
38  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
20 12.05
18 10.84
9 5.42
13 7.83
9 5.42
97 58.43
69 41.57%
39  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 41
4 9.76
5 12.20
5 12.20
2 4.88
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
40  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
21 10.82
12 6.19
18 9.28
6 3.09
23 11.86
114 58.76
80 41.24%
41  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 153
17 11.11
12 7.84
20 13.07
6 3.92
8 5.23
90 58.82
63 41.18%
42  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
13 11.11
12 10.26
12 10.26
11 9.40
0 0.00
69 58.97
48 41.03%
43  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
4 12.50
1 3.13
3 9.38
1 3.13
4 12.50
19 59.38
13 40.63%
44  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 65
11 16.92
7 10.77
2 3.08
6 9.23
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
45  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 259
17 6.56
22 8.49
16 6.18
17 6.56
31 11.97
156 60.23
103 39.77%
46  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 201
44 21.89
17 8.46
18 8.96
0 0.00
0 0.00
122 60.70
79 39.30%
47  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
48  โรงเรียนบ้านนาป่ง 42
2 4.76
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
49  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
13 13.00
12 12.00
3 3.00
4 4.00
62 62.00
38 38.00%
50  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
8 14.29
7 12.50
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
51  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 121
11 9.09
4 3.31
16 13.22
4 3.31
10 8.26
76 62.81
45 37.19%
52  โรงเรียนบ้านชะโนต 143
32 22.38
10 6.99
11 7.69
0 0.00
0 0.00
90 62.94
53 37.06%
53  โรงเรียนเมืองนครพนม 68
7 10.29
13 19.12
5 7.35
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
54  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 133
11 8.27
12 9.02
17 12.78
4 3.01
4 3.01
85 63.91
48 36.09%
55  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1017
133 13.08
104 10.23
58 5.70
66 6.49
0 0.00
656 64.50
361 35.50%
56  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
57  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 49
5 10.20
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
58  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
4 7.55
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
59  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
61  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
11 4.72
38 16.31
17 7.30
6 2.58
3 1.29
158 67.81
75 32.19%
63  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 84
11 13.10
7 8.33
6 7.14
2 2.38
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
64  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
65  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
18 13.24
3 2.21
6 4.41
2 1.47
14 10.29
93 68.38
43 31.62%
66  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
4 7.02
3 5.26
5 8.77
3 5.26
3 5.26
39 68.42
18 31.58%
67  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 554
33 5.96
31 5.60
47 8.48
33 5.96
30 5.42
380 68.59
174 31.41%
68  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 700
77 11.00
5 0.71
77 11.00
40 5.71
20 2.86
481 68.71
219 31.29%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 136
19 13.97
14 10.29
6 4.41
2 1.47
1 0.74
94 69.12
42 30.88%
70  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
15 4.27
18 5.13
40 11.40
7 1.99
28 7.98
243 69.23
108 30.77%
71  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
72  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 36
7 19.44
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
73  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
9 12.50
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
74  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 226
11 4.87
5 2.21
24 10.62
16 7.08
13 5.75
157 69.47
69 30.53%
75  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 43
5 11.63
3 6.98
4 9.30
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
76  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
5 6.49
4 5.19
4 5.19
8 10.39
2 2.60
54 70.13
23 29.87%
77  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
10 15.63
1 1.56
4 6.25
1 1.56
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
78  โรงเรียนบ้านจำปา 54
5 9.26
3 5.56
5 9.26
1 1.85
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
0 0.00
2 5.88
5 14.71
0 0.00
3 8.82
24 70.59
10 29.41%
80  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
5 6.67
4 5.33
5 6.67
3 4.00
5 6.67
53 70.67
22 29.33%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 72
8 11.11
7 9.72
6 8.33
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
82  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
83  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
14 11.97
11 9.40
9 7.69
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
84  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
85  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
12 7.64
14 8.92
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
86  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 140
19 13.57
5 3.57
11 7.86
5 3.57
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
87  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 85
3 3.53
8 9.41
5 5.88
7 8.24
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
90  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2238
146 6.52
119 5.32
219 9.79
113 5.05
0 0.00
1641 73.32
597 26.68%
91  โรงเรียนบ้านนาเชือก 113
8 7.08
8 7.08
3 2.65
5 4.42
6 5.31
83 73.45
30 26.55%
92  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
93  โรงเรียนบ้านนาม่วง 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
94  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
95  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
6 13.95
4 9.30
1 2.33
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
96  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
1 1.06
14 14.89
3 3.19
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
97  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 204
11 5.39
9 4.41
20 9.80
11 5.39
0 0.00
153 75.00
51 25.00%
98  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 161
11 6.83
12 7.45
8 4.97
8 4.97
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
99  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
16 10.81
10 6.76
7 4.73
0 0.00
2 1.35
113 76.35
35 23.65%
100  โรงเรียนบ้านเหิบ 55
1 1.82
2 3.64
6 10.91
3 5.45
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
101  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 363
28 7.71
22 6.06
23 6.34
12 3.31
0 0.00
278 76.58
85 23.42%
102  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
16 12.40
3 2.33
6 4.65
0 0.00
5 3.88
99 76.74
30 23.26%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
104  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 52
2 3.85
4 7.69
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
105  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
5 4.50
5 4.50
4 3.60
5 4.50
6 5.41
86 77.48
25 22.52%
106  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 103
4 3.88
4 3.88
6 5.83
4 3.88
5 4.85
80 77.67
23 22.33%
107  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
9 8.74
6 5.83
5 4.85
3 2.91
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
108  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 81
5 6.17
3 3.70
4 4.94
3 3.70
3 3.70
63 77.78
18 22.22%
109  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
7 5.51
3 2.36
14 11.02
4 3.15
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
110  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 78
9 11.54
3 3.85
2 2.56
0 0.00
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
111  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
112  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 158
16 10.13
4 2.53
8 5.06
4 2.53
2 1.27
124 78.48
34 21.52%
113  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 126
6 4.76
8 6.35
13 10.32
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
114  โรงเรียนบ้านทันสมัย 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
115  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
116  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
8 11.11
4 5.56
2 2.78
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
118  โรงเรียนบ้านศรีธน 188
7 3.72
11 5.85
18 9.57
2 1.06
1 0.53
149 79.26
39 20.74%
119  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
120  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
5 3.68
5 3.68
6 4.41
5 3.68
7 5.15
108 79.41
28 20.59%
121  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
122  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 137
11 8.03
5 3.65
8 5.84
3 2.19
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
123  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
124  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
6 3.68
0 0.00
27 16.56
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
125  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
17 10.30
8 4.85
8 4.85
0 0.00
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 60
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
127  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
27 8.91
14 4.62
7 2.31
7 2.31
5 1.65
243 80.20
60 19.80%
128  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 96
5 5.21
7 7.29
5 5.21
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
129  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
130  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 218
7 3.21
8 3.67
10 4.59
1 0.46
16 7.34
176 80.73
42 19.27%
131  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
132  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
2 1.72
0 0.00
17 14.66
3 2.59
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
133  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
4 4.21
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
134  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
0 0.00
2 6.25
26 81.25
6 18.75%
135  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 81
5 6.17
1 1.23
0 0.00
2 2.47
7 8.64
66 81.48
15 18.52%
136  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
3 6.12
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
137  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 262
13 4.96
0 0.00
13 4.96
0 0.00
22 8.40
214 81.68
48 18.32%
138  โรงเรียนบ้านดงโชค 44
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
139  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 216
5 2.31
8 3.70
26 12.04
0 0.00
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
140  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 399
16 4.01
6 1.50
37 9.27
0 0.00
13 3.26
327 81.95
72 18.05%
141  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 61
3 4.92
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
142  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
3 3.80
4 5.06
2 2.53
3 3.80
65 82.28
14 17.72%
143  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 57
0 0.00
3 5.26
6 10.53
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
144  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
5 5.15
5 5.15
3 3.09
3 3.09
1 1.03
80 82.47
17 17.53%
145  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 17.46
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
146  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 92
4 4.35
4 4.35
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
147  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
148  โรงเรียนมรุกขนคร 128
6 4.69
4 3.13
6 4.69
4 3.13
2 1.56
106 82.81
22 17.19%
149  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 82
6 7.32
4 4.88
2 2.44
2 2.44
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
150  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
151  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
9 5.59
4 2.48
8 4.97
4 2.48
2 1.24
134 83.23
27 16.77%
152  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
153  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
10 5.03
8 4.02
7 3.52
7 3.52
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
154  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
2 1.28
3 1.92
0 0.00
2 1.28
18 11.54
131 83.97
25 16.03%
155  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 75
6 8.00
3 4.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
156  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
6 2.97
7 3.47
10 4.95
9 4.46
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
157  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
0 0.00
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
158  โรงเรียนบ้านกกไฮ 51
4 7.84
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
159  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 135
12 8.89
5 3.70
2 1.48
2 1.48
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
160  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
161  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 190
0 0.00
18 9.47
10 5.26
1 0.53
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
162  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
10 3.45
15 5.17
9 3.10
0 0.00
246 84.83
44 15.17%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
164  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
2 6.06
28 84.85
5 15.15%
165  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
166  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
167  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
168  โรงเรียนบ้านกุงโกน 113
6 5.31
1 0.88
5 4.42
4 3.54
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
169  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
4 6.56
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
170  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 125
5 4.00
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
171  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
172  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
4 3.36
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
173  โรงเรียนบ้านม่วง 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
174  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
40 4.54
10 1.13
74 8.39
0 0.00
0 0.00
758 85.94
124 14.06%
175  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
10 7.30
1 0.73
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
176  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 354
31 8.76
7 1.98
10 2.82
1 0.28
0 0.00
305 86.16
49 13.84%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
178  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 116
0 0.00
6 5.17
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
179  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
180  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
9 5.81
7 4.52
4 2.58
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
181  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
4 3.33
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
183  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
184  โรงเรียนบ้านคับพวง 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
185  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 193
15 7.77
4 2.07
1 0.52
5 2.59
0 0.00
168 87.05
25 12.95%
186  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 94
7 7.45
4 4.26
0 0.00
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
187  โรงเรียนบ้านนาโสก 71
1 1.41
1 1.41
5 7.04
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
188  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
189  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
190  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
191  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
192  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
193  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
194  โรงเรียนบ้านนาดี 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
195  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
6 4.20
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
196  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
4 4.08
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
197  โรงเรียนบ้านผึ้ง 252
12 4.76
8 3.17
5 1.98
0 0.00
0 0.00
227 90.08
25 9.92%
198  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
183 90.15
20 9.85%
199  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
200  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
201  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
3 4.11
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
202  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
203  โรงเรียนบ้านสําราญ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
204  โรงเรียนบ้านโสกแมว 150
5 3.33
3 2.00
1 0.67
4 2.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
205  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 190
7 3.68
5 2.63
2 1.05
1 0.53
1 0.53
174 91.58
16 8.42%
206  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
207  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
208  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
209  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
210  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
211  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
212  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
3 2.97
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
213  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 116
4 3.45
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
214  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
215  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
216  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 150
0 0.00
0 0.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
217  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
2 1.90
1 0.95
3 2.86
98 93.33
7 6.67%
218  โรงเรียนบ้านหนองแคน 94
0 0.00
2 2.13
3 3.19
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
219  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
220  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
221  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
4 3.25
0 0.00
2 1.63
1 0.81
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
222  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
223  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
224  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
225  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
226  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 73
0 0.00
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
70 95.89
3 4.11%
227  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 76
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
228  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
229  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 106
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
230  โรงเรียนบ้านนายอ 135
1 0.74
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
231  โรงเรียนบ้านกอก 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
232  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
233  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
234  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,459 7.92
เตี้ย  1,700 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,270 7.31
ผอมและเตี้ย  1,208 3.89
อ้วนและเตี้ย  1,035 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,366 72.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,672 คน


27.94%


Powered By www.thaieducation.net