ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 243 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 50
13 26.00
10 20.00
11 22.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 62
29 46.77
10 16.13
7 11.29
10 16.13
6 9.68
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 5
0 0.00
1 20.00
1 20.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองยาว 31
16 51.61
4 12.90
8 25.81
3 9.68
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 4
1 25.00
1 25.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 53
45 84.91
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
14 15.91
15 17.05
49 55.68
6 6.82
4 4.55
0 0.00
88 100.00%
8  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
9  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
54 63.53
1 1.18
10 11.76
1 1.18
0 0.00
19 22.35
66 77.65%
10  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
15 17.24
2 2.30
14 16.09
5 5.75
22 25.29
65 74.71%
11  โรงเรียนบ้านกล้วย 93
12 12.90
15 16.13
10 10.75
14 15.05
15 16.13
27 29.03
66 70.97%
12  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
16 31.37
6 11.76
3 5.88
9 17.65
1 1.96
16 31.37
35 68.63%
13  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 167
48 28.74
22 13.17
12 7.19
21 12.57
6 3.59
58 34.73
109 65.27%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 19
6 31.58
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
15  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
18 15.52
16 13.79
10 8.62
9 7.76
18 15.52
45 38.79
71 61.21%
16  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1490
78 5.23
152 10.20
80 5.37
188 12.62
371 24.90
621 41.68
869 58.32%
17  โรงเรียนบ้านปากบัง 46
11 23.91
8 17.39
7 15.22
0 0.00
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
18  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
26 21.14
15 12.20
9 7.32
10 8.13
8 6.50
55 44.72
68 55.28%
19  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
20 25.00
3 3.75
5 6.25
36 45.00
44 55.00%
20  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 99
14 14.14
7 7.07
3 3.03
20 20.20
10 10.10
45 45.45
54 54.55%
21  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 225
59 26.22
42 18.67
11 4.89
8 3.56
1 0.44
104 46.22
121 53.78%
22  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
10 16.13
6 9.68
10 16.13
6 9.68
1 1.61
29 46.77
33 53.23%
23  โรงเรียนบ้านนาบัว 96
27 28.13
0 0.00
8 8.33
15 15.63
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
24  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 45
20 44.44
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
25  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
1 0.55
25 13.66
6 3.28
26 14.21
31 16.94
94 51.37
89 48.63%
26  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
27  โรงเรียนบ้านวังกระแส 220
34 15.45
40 18.18
17 7.73
13 5.91
2 0.91
114 51.82
106 48.18%
28  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
29  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 71
7 9.86
8 11.27
11 15.49
2 2.82
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
30  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
19 13.48
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
78 55.32
63 44.68%
31  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
28 5.49
13 2.55
112 21.96
5 0.98
69 13.53
283 55.49
227 44.51%
32  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
8 7.55
16 15.09
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
33  โรงเรียนบ้านนางาม 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
12 15.19
4 5.06
44 55.70
35 44.30%
34  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
19 14.18
25 18.66
4 2.99
10 7.46
1 0.75
75 55.97
59 44.03%
35  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 126
21 16.67
20 15.87
11 8.73
3 2.38
0 0.00
71 56.35
55 43.65%
36  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 39
5 12.82
2 5.13
5 12.82
2 5.13
3 7.69
22 56.41
17 43.59%
37  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
19 13.48
6 4.26
6 4.26
22 15.60
8 5.67
80 56.74
61 43.26%
38  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
12 9.92
25 20.66
12 9.92
3 2.48
0 0.00
69 57.02
52 42.98%
39  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
51 14.78
34 9.86
37 10.72
22 6.38
2 0.58
199 57.68
146 42.32%
40  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
20 12.05
18 10.84
9 5.42
13 7.83
9 5.42
97 58.43
69 41.57%
41  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 41
4 9.76
5 12.20
5 12.20
2 4.88
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
42  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
21 10.82
12 6.19
18 9.28
6 3.09
23 11.86
114 58.76
80 41.24%
43  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 153
17 11.11
12 7.84
20 13.07
6 3.92
8 5.23
90 58.82
63 41.18%
44  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
13 11.11
12 10.26
12 10.26
11 9.40
0 0.00
69 58.97
48 41.03%
45  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
4 12.50
1 3.13
3 9.38
1 3.13
4 12.50
19 59.38
13 40.63%
46  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
4 10.81
7 18.92
1 2.70
3 8.11
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
47  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 65
11 16.92
7 10.77
2 3.08
6 9.23
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
48  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 259
17 6.56
22 8.49
16 6.18
17 6.56
31 11.97
156 60.23
103 39.77%
49  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 201
44 21.89
17 8.46
18 8.96
0 0.00
0 0.00
122 60.70
79 39.30%
50  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
51  โรงเรียนบ้านนาป่ง 42
2 4.76
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
52  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
13 13.00
12 12.00
3 3.00
4 4.00
62 62.00
38 38.00%
53  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
8 14.29
7 12.50
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
54  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 121
11 9.09
4 3.31
16 13.22
4 3.31
10 8.26
76 62.81
45 37.19%
55  โรงเรียนบ้านชะโนต 143
32 22.38
10 6.99
11 7.69
0 0.00
0 0.00
90 62.94
53 37.06%
56  โรงเรียนเมืองนครพนม 68
7 10.29
13 19.12
5 7.35
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
57  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 133
11 8.27
12 9.02
17 12.78
4 3.01
4 3.01
85 63.91
48 36.09%
58  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1017
133 13.08
104 10.23
58 5.70
66 6.49
0 0.00
656 64.50
361 35.50%
59  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
60  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 49
5 10.20
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
61  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
4 7.55
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
62  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
63  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
64  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
65  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
11 4.72
38 16.31
17 7.30
6 2.58
3 1.29
158 67.81
75 32.19%
66  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 84
11 13.10
7 8.33
6 7.14
2 2.38
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
67  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
68  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
18 13.24
3 2.21
6 4.41
2 1.47
14 10.29
93 68.38
43 31.62%
69  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
4 7.02
3 5.26
5 8.77
3 5.26
3 5.26
39 68.42
18 31.58%
70  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 554
33 5.96
31 5.60
47 8.48
33 5.96
30 5.42
380 68.59
174 31.41%
71  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 700
77 11.00
5 0.71
77 11.00
40 5.71
20 2.86
481 68.71
219 31.29%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 136
19 13.97
14 10.29
6 4.41
2 1.47
1 0.74
94 69.12
42 30.88%
73  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
15 4.27
18 5.13
40 11.40
7 1.99
28 7.98
243 69.23
108 30.77%
74  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
75  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 36
7 19.44
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
76  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
9 12.50
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
77  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 226
11 4.87
5 2.21
24 10.62
16 7.08
13 5.75
157 69.47
69 30.53%
78  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 43
5 11.63
3 6.98
4 9.30
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
79  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
5 6.49
4 5.19
4 5.19
8 10.39
2 2.60
54 70.13
23 29.87%
80  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
10 15.63
1 1.56
4 6.25
1 1.56
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
81  โรงเรียนบ้านจำปา 54
5 9.26
3 5.56
5 9.26
1 1.85
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
0 0.00
2 5.88
5 14.71
0 0.00
3 8.82
24 70.59
10 29.41%
83  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
5 6.67
4 5.33
5 6.67
3 4.00
5 6.67
53 70.67
22 29.33%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 72
8 11.11
7 9.72
6 8.33
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
85  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
86  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
14 11.97
11 9.40
9 7.69
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
87  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
12 7.64
14 8.92
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
89  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 140
19 13.57
5 3.57
11 7.86
5 3.57
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
90  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
91  โรงเรียนบ้านนาเลียง 110
10 9.09
3 2.73
17 15.45
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
92  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 85
3 3.53
8 9.41
5 5.88
7 8.24
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
94  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2238
146 6.52
119 5.32
219 9.79
113 5.05
0 0.00
1641 73.32
597 26.68%
95  โรงเรียนบ้านนาเชือก 113
8 7.08
8 7.08
3 2.65
5 4.42
6 5.31
83 73.45
30 26.55%
96  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
97  โรงเรียนบ้านนาม่วง 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
98  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
99  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
6 13.95
4 9.30
1 2.33
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
100  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
1 1.06
14 14.89
3 3.19
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
101  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 204
11 5.39
9 4.41
20 9.80
11 5.39
0 0.00
153 75.00
51 25.00%
102  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 161
11 6.83
12 7.45
8 4.97
8 4.97
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
103  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
16 10.81
10 6.76
7 4.73
0 0.00
2 1.35
113 76.35
35 23.65%
104  โรงเรียนบ้านเหิบ 55
1 1.82
2 3.64
6 10.91
3 5.45
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
105  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 363
28 7.71
22 6.06
23 6.34
12 3.31
0 0.00
278 76.58
85 23.42%
106  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
16 12.40
3 2.33
6 4.65
0 0.00
5 3.88
99 76.74
30 23.26%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
108  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 52
2 3.85
4 7.69
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
109  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
5 4.50
5 4.50
4 3.60
5 4.50
6 5.41
86 77.48
25 22.52%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 103
4 3.88
4 3.88
6 5.83
4 3.88
5 4.85
80 77.67
23 22.33%
111  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
9 8.74
6 5.83
5 4.85
3 2.91
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
112  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 81
5 6.17
3 3.70
4 4.94
3 3.70
3 3.70
63 77.78
18 22.22%
113  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
7 5.51
3 2.36
14 11.02
4 3.15
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
114  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 78
9 11.54
3 3.85
2 2.56
0 0.00
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
115  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
116  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 158
16 10.13
4 2.53
8 5.06
4 2.53
2 1.27
124 78.48
34 21.52%
117  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 126
6 4.76
8 6.35
13 10.32
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
118  โรงเรียนบ้านทันสมัย 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
119  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
120  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
8 11.11
4 5.56
2 2.78
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
122  โรงเรียนบ้านศรีธน 188
7 3.72
11 5.85
18 9.57
2 1.06
1 0.53
149 79.26
39 20.74%
123  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
124  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
5 3.68
5 3.68
6 4.41
5 3.68
7 5.15
108 79.41
28 20.59%
125  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
126  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 137
11 8.03
5 3.65
8 5.84
3 2.19
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
127  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
128  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
6 3.68
0 0.00
27 16.56
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
129  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
17 10.30
8 4.85
8 4.85
0 0.00
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 60
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
131  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
27 8.91
14 4.62
7 2.31
7 2.31
5 1.65
243 80.20
60 19.80%
132  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 96
5 5.21
7 7.29
5 5.21
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
133  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
134  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 218
7 3.21
8 3.67
10 4.59
1 0.46
16 7.34
176 80.73
42 19.27%
135  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
136  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
2 1.72
0 0.00
17 14.66
3 2.59
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
137  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
4 4.21
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
138  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
0 0.00
2 6.25
26 81.25
6 18.75%
139  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 81
5 6.17
1 1.23
0 0.00
2 2.47
7 8.64
66 81.48
15 18.52%
140  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
3 6.12
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
141  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 262
13 4.96
0 0.00
13 4.96
0 0.00
22 8.40
214 81.68
48 18.32%
142  โรงเรียนบ้านดงโชค 44
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
143  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 216
5 2.31
8 3.70
26 12.04
0 0.00
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
144  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 399
16 4.01
6 1.50
37 9.27
0 0.00
13 3.26
327 81.95
72 18.05%
145  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 61
3 4.92
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
146  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
3 3.80
4 5.06
2 2.53
3 3.80
65 82.28
14 17.72%
147  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 57
0 0.00
3 5.26
6 10.53
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
148  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
5 5.15
5 5.15
3 3.09
3 3.09
1 1.03
80 82.47
17 17.53%
149  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 17.46
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
150  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 92
4 4.35
4 4.35
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
151  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
152  โรงเรียนมรุกขนคร 128
6 4.69
4 3.13
6 4.69
4 3.13
2 1.56
106 82.81
22 17.19%
153  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 82
6 7.32
4 4.88
2 2.44
2 2.44
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
154  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
155  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
9 5.59
4 2.48
8 4.97
4 2.48
2 1.24
134 83.23
27 16.77%
156  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
157  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
10 5.03
8 4.02
7 3.52
7 3.52
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
158  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
2 1.28
3 1.92
0 0.00
2 1.28
18 11.54
131 83.97
25 16.03%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 75
6 8.00
3 4.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
160  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
6 2.97
7 3.47
10 4.95
9 4.46
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
161  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
0 0.00
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
162  โรงเรียนบ้านกกไฮ 51
4 7.84
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
163  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 135
12 8.89
5 3.70
2 1.48
2 1.48
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
164  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
165  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 190
0 0.00
18 9.47
10 5.26
1 0.53
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
166  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
10 3.45
15 5.17
9 3.10
0 0.00
246 84.83
44 15.17%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
168  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
2 6.06
28 84.85
5 15.15%
169  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
170  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
171  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
172  โรงเรียนบ้านกุงโกน 113
6 5.31
1 0.88
5 4.42
4 3.54
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
173  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
4 6.56
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 125
5 4.00
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
175  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
176  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
4 3.36
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
177  โรงเรียนบ้านม่วง 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
178  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
40 4.54
10 1.13
74 8.39
0 0.00
0 0.00
758 85.94
124 14.06%
179  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
10 7.30
1 0.73
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
180  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 354
31 8.76
7 1.98
10 2.82
1 0.28
0 0.00
305 86.16
49 13.84%
181  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
182  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 116
0 0.00
6 5.17
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
183  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
184  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
9 5.81
7 4.52
4 2.58
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
185  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
186  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
4 3.33
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
187  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
188  โรงเรียนบ้านคับพวง 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
189  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 193
15 7.77
4 2.07
1 0.52
5 2.59
0 0.00
168 87.05
25 12.95%
190  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 94
7 7.45
4 4.26
0 0.00
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
191  โรงเรียนบ้านนาโสก 71
1 1.41
1 1.41
5 7.04
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
192  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
193  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
194  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
195  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
196  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
197  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
198  โรงเรียนบ้านนาดี 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
199  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
6 4.20
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
200  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
4 4.08
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
201  โรงเรียนบ้านผึ้ง 252
12 4.76
8 3.17
5 1.98
0 0.00
0 0.00
227 90.08
25 9.92%
202  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
183 90.15
20 9.85%
203  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
204  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
205  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
3 4.11
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
206  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
207  โรงเรียนบ้านสําราญ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
208  โรงเรียนบ้านโสกแมว 150
5 3.33
3 2.00
1 0.67
4 2.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
209  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 190
7 3.68
5 2.63
2 1.05
1 0.53
1 0.53
174 91.58
16 8.42%
210  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
211  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
212  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
213  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
214  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
215  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
216  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
3 2.97
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
217  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 116
4 3.45
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
218  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
219  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
220  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 150
0 0.00
0 0.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
221  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
2 1.90
1 0.95
3 2.86
98 93.33
7 6.67%
222  โรงเรียนบ้านหนองแคน 94
0 0.00
2 2.13
3 3.19
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
223  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
224  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
225  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
4 3.25
0 0.00
2 1.63
1 0.81
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
226  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
227  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
228  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
229  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
230  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 73
0 0.00
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
70 95.89
3 4.11%
231  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 76
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
232  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
233  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 106
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
234  โรงเรียนบ้านนายอ 135
1 0.74
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
235  โรงเรียนบ้านกอก 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
236  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
237  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
238  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,537 8.07
เตี้ย  1,754 5.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,304 7.33
ผอมและเตี้ย  1,221 3.88
อ้วนและเตี้ย  1,039 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,594 71.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,855 คน


28.16%


Powered By www.thaieducation.net