ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 199
42 21.11
7 3.52
18 9.05
49 24.62
25 12.56
58 29.15
141 70.85%
2  โรงเรียนนาข่าวิทยา 79
10 12.66
11 13.92
17 21.52
7 8.86
0 0.00
34 43.04
45 56.96%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 220
12 5.45
29 13.18
6 2.73
43 19.55
35 15.91
95 43.18
125 56.82%
4  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 203
8 3.94
13 6.40
35 17.24
23 11.33
36 17.73
88 43.35
115 56.65%
5  โรงเรียนบ้านแก้ง 100
41 41.00
6 6.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 102
12 11.76
10 9.80
8 7.84
10 9.80
13 12.75
49 48.04
53 51.96%
7  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
5 9.26
3 5.56
5 9.26
8 14.81
7 12.96
26 48.15
28 51.85%
8  โรงเรียนบ้านตาดโตน 91
9 9.89
20 21.98
11 12.09
3 3.30
4 4.40
44 48.35
47 51.65%
9  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1493
135 9.04
145 9.71
170 11.39
135 9.04
170 11.39
738 49.43
755 50.57%
10  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 50.00
36 50.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองผือ 95
14 14.74
1 1.05
10 10.53
15 15.79
7 7.37
48 50.53
47 49.47%
12  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 334
30 8.98
44 13.17
39 11.68
40 11.98
11 3.29
170 50.90
164 49.10%
13  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
13 18.57
0 0.00
9 12.86
8 11.43
4 5.71
36 51.43
34 48.57%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวง 170
28 16.47
11 6.47
15 8.82
13 7.65
14 8.24
89 52.35
81 47.65%
15  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 121
19 15.70
18 14.88
5 4.13
12 9.92
0 0.00
67 55.37
54 44.63%
16  โรงเรียนบ้านกุดจอก 25
1 4.00
6 24.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
17  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 127
8 6.30
6 4.72
25 19.69
4 3.15
11 8.66
73 57.48
54 42.52%
18  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 313
41 13.10
33 10.54
27 8.63
27 8.63
0 0.00
185 59.11
128 40.89%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
5 6.85
7 9.59
6 8.22
4 5.48
7 9.59
44 60.27
29 39.73%
20  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 183
13 7.10
15 8.20
9 4.92
20 10.93
13 7.10
113 61.75
70 38.25%
21  โรงเรียนบ้านโนนแพง 50
9 18.00
4 8.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
22  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 148
13 8.78
3 2.03
16 10.81
17 11.49
7 4.73
92 62.16
56 37.84%
23  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
16 11.03
13 8.97
8 5.52
13 8.97
4 2.76
91 62.76
54 37.24%
24  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
18 6.29
15 5.24
12 4.20
33 11.54
27 9.44
181 63.29
105 36.71%
25  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 39
6 15.38
3 7.69
2 5.13
3 7.69
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
26  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 68
6 8.82
6 8.82
4 5.88
6 8.82
2 2.94
44 64.71
24 35.29%
27  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 661
18 2.72
26 3.93
79 11.95
44 6.66
65 9.83
429 64.90
232 35.10%
28  โรงเรียนบ้านวังม่วง 83
10 12.05
10 12.05
8 9.64
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
29  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
4 2.05
24 12.31
9 4.62
19 9.74
8 4.10
131 67.18
64 32.82%
30  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
44 11.92
32 8.67
45 12.20
0 0.00
0 0.00
248 67.21
121 32.79%
31  โรงเรียนบ้านสงเปือย 167
12 7.19
11 6.59
8 4.79
11 6.59
10 5.99
115 68.86
52 31.14%
32  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 119
14 11.76
4 3.36
16 13.45
3 2.52
0 0.00
82 68.91
37 31.09%
33  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
10 9.09
13 11.82
8 7.27
2 1.82
1 0.91
76 69.09
34 30.91%
34  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 78
6 7.69
10 12.82
4 5.13
2 2.56
2 2.56
54 69.23
24 30.77%
35  โรงเรียนบ้านดงเสียว 137
3 2.19
5 3.65
10 7.30
8 5.84
16 11.68
95 69.34
42 30.66%
36  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
6 12.24
0 0.00
3 6.12
6 12.24
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
37  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 103
9 8.74
11 10.68
10 9.71
0 0.00
1 0.97
72 69.90
31 30.10%
38  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 320
19 5.94
14 4.38
31 9.69
19 5.94
13 4.06
224 70.00
96 30.00%
39  โรงเรียนบ้านนาจาร 107
14 13.08
5 4.67
12 11.21
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
40  โรงเรียนบ้านท่าควาย 125
12 9.60
1 0.80
3 2.40
16 12.80
4 3.20
89 71.20
36 28.80%
41  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 201
12 5.97
13 6.47
28 13.93
4 1.99
0 0.00
144 71.64
57 28.36%
42  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 134
13 9.70
11 8.21
6 4.48
6 4.48
2 1.49
96 71.64
38 28.36%
43  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 163
26 15.95
2 1.23
14 8.59
2 1.23
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
44  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 129
15 11.63
4 3.10
17 13.18
0 0.00
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
45  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 174
27 15.52
11 6.32
10 5.75
0 0.00
0 0.00
126 72.41
48 27.59%
46  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
12 16.44
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
47  โรงเรียนบ้านนาฮี 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
7 6.60
8 7.55
77 72.64
29 27.36%
48  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 890
90 10.11
69 7.75
83 9.33
0 0.00
0 0.00
648 72.81
242 27.19%
49  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 48
3 6.25
6 12.50
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
23 10.04
25 10.92
9 3.93
5 2.18
0 0.00
167 72.93
62 27.07%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
8 4.57
9 5.14
4 2.29
17 9.71
9 5.14
128 73.14
47 26.86%
52  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 94
4 4.26
7 7.45
4 4.26
4 4.26
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
53  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 68
2 2.94
6 8.82
3 4.41
7 10.29
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
54  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
15 17.24
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 153
13 8.50
7 4.58
12 7.84
7 4.58
1 0.65
113 73.86
40 26.14%
56  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 190
15 7.89
9 4.74
19 10.00
6 3.16
0 0.00
141 74.21
49 25.79%
57  โรงเรียนบ้านนาซอ 136
8 5.88
7 5.15
18 13.24
1 0.74
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
58  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 92
9 9.78
3 3.26
9 9.78
2 2.17
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
59  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
13 10.83
8 6.67
6 5.00
2 1.67
1 0.83
90 75.00
30 25.00%
60  โรงเรียนบ้านเสาวัด 134
6 4.48
9 6.72
8 5.97
4 2.99
6 4.48
101 75.37
33 24.63%
61  โรงเรียนบ้านดอนทอย 119
19 15.97
3 2.52
7 5.88
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
62  โรงเรียนบ้านตาด 170
10 5.88
9 5.29
14 8.24
8 4.71
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
63  โรงเรียนบ้านบะยาว 142
15 10.56
8 5.63
3 2.11
7 4.93
1 0.70
108 76.06
34 23.94%
64  โรงเรียนบ้านนาหวาย 59
1 1.69
3 5.08
4 6.78
4 6.78
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
65  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
0 0.00
1 2.33
8 18.60
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
66  โรงเรียนบ้านวังบง 293
10 3.41
2 0.68
24 8.19
25 8.53
7 2.39
225 76.79
68 23.21%
67  โรงเรียนบ้านยางคำ 138
27 19.57
2 1.45
2 1.45
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
68  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
2 2.63
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
69  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 103
6 5.83
4 3.88
12 11.65
1 0.97
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
70  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 64
0 0.00
9 14.06
4 6.25
0 0.00
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
71  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 64
7 10.94
5 7.81
2 3.13
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
72  โรงเรียนบ้านคึม 124
18 14.52
5 4.03
2 1.61
2 1.61
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
73  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 223
0 0.00
0 0.00
24 10.76
24 10.76
0 0.00
175 78.48
48 21.52%
74  โรงเรียนบ้านวังโพน 75
5 6.67
6 8.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
75  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 277
23 8.30
12 4.33
8 2.89
10 3.61
6 2.17
218 78.70
59 21.30%
76  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 171
17 9.94
14 8.19
3 1.75
1 0.58
1 0.58
135 78.95
36 21.05%
77  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 141
0 0.00
1 0.71
11 7.80
9 6.38
8 5.67
112 79.43
29 20.57%
78  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 162
9 5.56
0 0.00
17 10.49
7 4.32
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
79  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 121
6 4.96
8 6.61
5 4.13
3 2.48
2 1.65
97 80.17
24 19.83%
80  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
81  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
82  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 93
0 0.00
1 1.08
9 9.68
8 8.60
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 181
6 3.31
10 5.52
14 7.73
3 1.66
2 1.10
146 80.66
35 19.34%
84  โรงเรียนบ้านโนนไทย 57
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
85  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
8 8.99
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
86  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
7 6.67
1 0.95
11 10.48
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
87  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
24 13.56
2 1.13
5 2.82
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
88  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 172
9 5.23
10 5.81
11 6.40
2 1.16
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
89  โรงเรียนบ้านบะนกทา 193
13 6.74
7 3.63
3 1.55
11 5.70
1 0.52
158 81.87
35 18.13%
90  โรงเรียนบ้านวาน้อย 89
4 4.49
6 6.74
5 5.62
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
91  โรงเรียนบ้านกุดจาน 168
6 3.57
3 1.79
20 11.90
1 0.60
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 370
18 4.86
26 7.03
20 5.41
2 0.54
0 0.00
304 82.16
66 17.84%
93  โรงเรียนบ้านขาม 226
6 2.65
10 4.42
23 10.18
1 0.44
0 0.00
186 82.30
40 17.70%
94  โรงเรียนบ้านโคกแสง 85
10 11.76
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
95  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
5 3.82
4 3.05
6 4.58
4 3.05
4 3.05
108 82.44
23 17.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
97  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 158
7 4.43
5 3.16
7 4.43
4 2.53
4 2.53
131 82.91
27 17.09%
98  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 126
7 5.56
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
99  โรงเรียนบ้านนายม 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
100  โรงเรียนบ้านลึมบอง 86
13 15.12
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
101  โรงเรียนบ้านนากะทาด 140
10 7.14
0 0.00
3 2.14
4 2.86
5 3.57
118 84.29
22 15.71%
102  โรงเรียนบ้านนาบัว 115
8 6.96
8 6.96
2 1.74
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
103  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 149
2 1.34
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
104  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
105  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
5 6.94
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
106  โรงเรียนบ้านดอนคำ 67
1 1.49
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
107  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 134
8 5.97
6 4.48
5 3.73
1 0.75
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
108  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 161
12 7.45
10 6.21
2 1.24
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
109  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 95
2 2.11
5 5.26
6 6.32
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
110  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 121
5 4.13
5 4.13
6 4.96
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
111  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 93
7 7.53
1 1.08
4 4.30
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
112  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 89
6 6.74
2 2.25
3 3.37
0 0.00
1 1.12
77 86.52
12 13.48%
113  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
5 3.91
7 5.47
4 3.13
1 0.78
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
114  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 114
4 3.51
3 2.63
5 4.39
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
115  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 76
2 2.63
2 2.63
3 3.95
2 2.63
1 1.32
66 86.84
10 13.16%
116  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
8 5.44
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
128 87.07
19 12.93%
117  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 167
4 2.40
2 1.20
13 7.78
2 1.20
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
118  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
119  โรงเรียนบ้านโพนแพง 140
5 3.57
3 2.14
9 6.43
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
120  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 166
9 5.42
2 1.20
5 3.01
4 2.41
0 0.00
146 87.95
20 12.05%
121  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
6 4.20
4 2.80
6 4.20
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
122  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 161
4 2.48
10 6.21
4 2.48
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
123  โรงเรียนบ้านเซือม 170
6 3.53
6 3.53
6 3.53
1 0.59
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
124  โรงเรียนบ้านอากาศ 1460
53 3.63
30 2.05
61 4.18
11 0.75
7 0.48
1298 88.90
162 11.10%
125  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 132
2 1.52
10 7.58
2 1.52
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
126  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 104
1 0.96
3 2.88
5 4.81
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
127  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 162
4 2.47
6 3.70
0 0.00
7 4.32
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
128  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 106
1 0.94
2 1.89
4 3.77
3 2.83
1 0.94
95 89.62
11 10.38%
129  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 204
7 3.43
0 0.00
12 5.88
1 0.49
1 0.49
183 89.71
21 10.29%
130  โรงเรียนบ้านก่อ 146
4 2.74
1 0.68
1 0.68
9 6.16
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
131  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 90
4 4.44
3 3.33
2 2.22
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
132  โรงเรียนบ้านดงสาร 180
5 2.78
1 0.56
12 6.67
0 0.00
0 0.00
162 90.00
18 10.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
0 0.00
4 3.64
99 90.00
11 10.00%
134  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
135  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
136  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 177
5 2.82
4 2.26
8 4.52
0 0.00
0 0.00
160 90.40
17 9.60%
137  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 240
7 2.92
0 0.00
16 6.67
0 0.00
0 0.00
217 90.42
23 9.58%
138  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 53
3 5.66
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
139  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
2 1.89
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
140  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 149
9 6.04
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
141  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 139
4 2.88
2 1.44
3 2.16
2 1.44
2 1.44
126 90.65
13 9.35%
142  โรงเรียนบ้านดงยาง 108
5 4.63
5 4.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
18 5.66
3 0.94
8 2.52
0 0.00
0 0.00
289 90.88
29 9.12%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 143
3 2.10
4 2.80
3 2.10
3 2.10
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 167
0 0.00
1 0.60
10 5.99
4 2.40
0 0.00
152 91.02
15 8.98%
146  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
147  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
148  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
149  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 70
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
150  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
151  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 106
4 3.77
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
152  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 130
1 0.77
2 1.54
6 4.62
2 1.54
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
153  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 230
12 5.22
3 1.30
2 0.87
1 0.43
1 0.43
211 91.74
19 8.26%
154  โรงเรียนบ้านดงบัง 147
10 6.80
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
155  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
156  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 88
0 0.00
1 1.14
5 5.68
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
157  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 76
2 2.63
1 1.32
1 1.32
2 2.63
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
158  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 152
5 3.29
5 3.29
1 0.66
1 0.66
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
159  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
160  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
161  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 102
2 1.96
2 1.96
2 1.96
1 0.98
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
162  โรงเรียนบ้านวังหว้า 183
0 0.00
4 2.19
8 4.37
0 0.00
0 0.00
171 93.44
12 6.56%
163  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 155
2 1.29
2 1.29
2 1.29
2 1.29
2 1.29
145 93.55
10 6.45%
164  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
2 1.03
1 0.51
9 4.62
0 0.00
0 0.00
183 93.85
12 6.15%
165  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
166  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 278
2 0.72
4 1.44
2 0.72
5 1.80
2 0.72
263 94.60
15 5.40%
167  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
168  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
169  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
2 1.61
3 2.42
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
170  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
1 1.14
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
171  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
172  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
0 0.00
2 1.26
3 1.89
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
173  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 209
0 0.00
0 0.00
5 2.39
0 0.00
0 0.00
204 97.61
5 2.39%
174  โรงเรียนบ้านจาร 93
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
175  โรงเรียนบ้านนาแต้ 147
0 0.00
1 0.68
1 0.68
1 0.68
0 0.00
144 97.96
3 2.04%
176  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
177  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
2 1.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 98.58
2 1.42%
178  โรงเรียนบ้านนาเมือง 150
1 0.67
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
179  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 298
2 0.67
1 0.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
295 98.99
3 1.01%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,843 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,702 6.11
เตี้ย  1,225 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 6.13
ผอมและเตี้ย  954 3.43
อ้วนและเตี้ย  622 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,634 77.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,209 คน


22.30%


Powered By www.thaieducation.net