ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 64
45 70.31
4 6.25
10 15.63
5 7.81
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 33
8 24.24
7 21.21
18 54.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพะโค 77
8 10.39
11 14.29
13 16.88
17 22.08
11 14.29
17 22.08
60 77.92%
4  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 137
34 24.82
31 22.63
12 8.76
12 8.76
0 0.00
48 35.04
89 64.96%
5  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 67
11 16.42
16 23.88
4 5.97
8 11.94
2 2.99
26 38.81
41 61.19%
6  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 211
40 18.96
32 15.17
26 12.32
23 10.90
7 3.32
83 39.34
128 60.66%
7  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 291
28 9.62
45 15.46
26 8.93
53 18.21
22 7.56
117 40.21
174 59.79%
8  โรงเรียนบ้านโนนกุง 190
44 23.16
14 7.37
23 12.11
20 10.53
9 4.74
80 42.11
110 57.89%
9  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 107
12 11.21
17 15.89
5 4.67
11 10.28
13 12.15
49 45.79
58 54.21%
10  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 111
15 13.51
17 15.32
17 15.32
9 8.11
1 0.90
52 46.85
59 53.15%
11  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 91
30 32.97
4 4.40
13 14.29
0 0.00
1 1.10
43 47.25
48 52.75%
12  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 89
9 10.11
6 6.74
12 13.48
9 10.11
9 10.11
44 49.44
45 50.56%
13  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 153
32 20.92
11 7.19
9 5.88
15 9.80
8 5.23
78 50.98
75 49.02%
14  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 233
42 18.03
23 9.87
26 11.16
15 6.44
8 3.43
119 51.07
114 48.93%
15  โรงเรียนบ้านป่าผาง 192
25 13.02
42 21.88
5 2.60
21 10.94
0 0.00
99 51.56
93 48.44%
16  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 145
10 6.90
13 8.97
11 7.59
23 15.86
13 8.97
75 51.72
70 48.28%
17  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 74
0 0.00
6 8.11
20 27.03
1 1.35
8 10.81
39 52.70
35 47.30%
18  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 108
9 8.33
8 7.41
20 18.52
4 3.70
9 8.33
58 53.70
50 46.30%
19  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 124
15 12.10
20 16.13
6 4.84
10 8.06
6 4.84
67 54.03
57 45.97%
20  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 144
24 16.67
12 8.33
5 3.47
16 11.11
8 5.56
79 54.86
65 45.14%
21  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 427
59 13.82
34 7.96
77 18.03
21 4.92
0 0.00
236 55.27
191 44.73%
22  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 45
3 6.67
7 15.56
5 11.11
5 11.11
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
23  โรงเรียนบ้านดงหลวง 281
41 14.59
26 9.25
22 7.83
35 12.46
0 0.00
157 55.87
124 44.13%
24  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 128
14 10.94
16 12.50
14 10.94
9 7.03
2 1.56
73 57.03
55 42.97%
25  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 54
9 16.67
9 16.67
5 9.26
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
26  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 151
18 11.92
14 9.27
7 4.64
18 11.92
6 3.97
88 58.28
63 41.72%
27  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 182
6 3.30
9 4.95
18 9.89
15 8.24
27 14.84
107 58.79
75 41.21%
28  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 150
4 2.67
11 7.33
9 6.00
20 13.33
16 10.67
90 60.00
60 40.00%
29  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 750
48 6.40
39 5.20
61 8.13
87 11.60
64 8.53
451 60.13
299 39.87%
30  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 103
8 7.77
12 11.65
8 7.77
7 6.80
5 4.85
63 61.17
40 38.83%
31  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 196
13 6.63
4 2.04
28 14.29
4 2.04
27 13.78
120 61.22
76 38.78%
32  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 138
10 7.25
9 6.52
18 13.04
5 3.62
11 7.97
85 61.59
53 38.41%
33  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 209
39 18.66
17 8.13
13 6.22
10 4.78
0 0.00
130 62.20
79 37.80%
34  โรงเรียนบ้านนาขาม 184
19 10.33
27 14.67
2 1.09
21 11.41
0 0.00
115 62.50
69 37.50%
35  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 219
22 10.05
33 15.07
13 5.94
14 6.39
0 0.00
137 62.56
82 37.44%
36  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 54
9 16.67
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
37  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 234
41 17.52
29 12.39
13 5.56
3 1.28
0 0.00
148 63.25
86 36.75%
38  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 230
34 14.78
25 10.87
9 3.91
16 6.96
0 0.00
146 63.48
84 36.52%
39  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 529
39 7.37
27 5.10
75 14.18
13 2.46
39 7.37
336 63.52
193 36.48%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 309
34 11.00
17 5.50
38 12.30
8 2.59
15 4.85
197 63.75
112 36.25%
41  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 214
39 18.22
15 7.01
14 6.54
5 2.34
2 0.93
139 64.95
75 35.05%
42  โรงเรียนบ้านอีกุด 240
17 7.08
26 10.83
15 6.25
15 6.25
11 4.58
156 65.00
84 35.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 166
18 10.84
16 9.64
12 7.23
12 7.23
0 0.00
108 65.06
58 34.94%
44  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 180
13 7.22
13 7.22
21 11.67
6 3.33
9 5.00
118 65.56
62 34.44%
45  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 178
3 1.69
7 3.93
17 9.55
10 5.62
24 13.48
117 65.73
61 34.27%
46  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 114
10 8.77
14 12.28
7 6.14
7 6.14
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
47  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 119
13 10.92
4 3.36
12 10.08
3 2.52
7 5.88
80 67.23
39 32.77%
48  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 161
17 10.56
16 9.94
13 8.07
6 3.73
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
49  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 293
39 13.31
19 6.48
16 5.46
20 6.83
0 0.00
199 67.92
94 32.08%
50  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 154
9 5.84
5 3.25
12 7.79
14 9.09
9 5.84
105 68.18
49 31.82%
51  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 73
5 6.85
7 9.59
4 5.48
6 8.22
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
52  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 134
16 11.94
8 5.97
13 9.70
5 3.73
0 0.00
92 68.66
42 31.34%
53  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 197
9 4.57
9 4.57
38 19.29
5 2.54
0 0.00
136 69.04
61 30.96%
54  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
2 7.69
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
55  โรงเรียนบ้านตองโขบ 148
12 8.11
13 8.78
8 5.41
12 8.11
0 0.00
103 69.59
45 30.41%
56  โรงเรียนนายอวัฒนา 201
23 11.44
15 7.46
23 11.44
0 0.00
0 0.00
140 69.65
61 30.35%
57  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 741
21 2.83
22 2.97
67 9.04
45 6.07
63 8.50
523 70.58
218 29.42%
58  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 311
9 2.89
14 4.50
20 6.43
23 7.40
23 7.40
222 71.38
89 28.62%
59  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 223
22 9.87
18 8.07
8 3.59
14 6.28
0 0.00
161 72.20
62 27.80%
60  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 149
2 1.34
11 7.38
8 5.37
12 8.05
8 5.37
108 72.48
41 27.52%
61  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 111
9 8.11
21 18.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
62  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 93
5 5.38
7 7.53
4 4.30
5 5.38
4 4.30
68 73.12
25 26.88%
63  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 116
13 11.21
3 2.59
9 7.76
0 0.00
6 5.17
85 73.28
31 26.72%
64  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 150
6 4.00
11 7.33
19 12.67
4 2.67
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
65  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 102
6 5.88
6 5.88
7 6.86
6 5.88
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
66  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 54
2 3.70
8 14.81
4 7.41
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
67  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 220
7 3.18
8 3.64
33 15.00
7 3.18
2 0.91
163 74.09
57 25.91%
68  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 245
26 10.61
15 6.12
15 6.12
6 2.45
1 0.41
182 74.29
63 25.71%
69  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 102
5 4.90
10 9.80
10 9.80
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
70  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 218
10 4.59
5 2.29
24 11.01
13 5.96
3 1.38
163 74.77
55 25.23%
71  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 131
11 8.40
14 10.69
8 6.11
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
72  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 147
25 17.01
5 3.40
4 2.72
2 1.36
1 0.68
110 74.83
37 25.17%
73  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 217
10 4.61
11 5.07
7 3.23
16 7.37
10 4.61
163 75.12
54 24.88%
74  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 545
34 6.24
34 6.24
45 8.26
19 3.49
3 0.55
410 75.23
135 24.77%
75  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 126
10 7.94
7 5.56
10 7.94
4 3.17
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
76  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 98
9 9.18
9 9.18
6 6.12
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
77  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 88
7 7.95
5 5.68
5 5.68
3 3.41
1 1.14
67 76.14
21 23.86%
78  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 122
4 3.28
10 8.20
12 9.84
3 2.46
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
79  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 141
19 13.48
11 7.80
3 2.13
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
80  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 224
22 9.82
8 3.57
19 8.48
2 0.89
0 0.00
173 77.23
51 22.77%
81  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 186
11 5.91
15 8.06
13 6.99
3 1.61
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
82  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 178
0 0.00
8 4.49
24 13.48
4 2.25
4 2.25
138 77.53
40 22.47%
83  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 54
8 14.81
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
84  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 145
20 13.79
5 3.45
7 4.83
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
85  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 114
9 7.89
5 4.39
7 6.14
2 1.75
2 1.75
89 78.07
25 21.93%
86  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 55
5 9.09
3 5.45
0 0.00
3 5.45
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
87  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 92
7 7.61
0 0.00
1 1.09
12 13.04
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
88  โรงเรียนบ้านกลาง 235
25 10.64
8 3.40
17 7.23
1 0.43
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
89  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 154
12 7.79
12 7.79
8 5.19
1 0.65
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
90  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 164
22 13.41
5 3.05
4 2.44
4 2.44
0 0.00
129 78.66
35 21.34%
91  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 146
11 7.53
14 9.59
5 3.42
1 0.68
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
92  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2196
27 1.23
361 16.44
76 3.46
0 0.00
0 0.00
1732 78.87
464 21.13%
93  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 67
9 13.43
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
94  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 72
5 6.94
3 4.17
3 4.17
2 2.78
2 2.78
57 79.17
15 20.83%
95  โรงเรียนบ้านหนองสระ 73
7 9.59
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
96  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 122
8 6.56
4 3.28
9 7.38
4 3.28
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
97  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 197
19 9.64
10 5.08
10 5.08
1 0.51
0 0.00
157 79.70
40 20.30%
98  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 197
2 1.02
2 1.02
35 17.77
1 0.51
0 0.00
157 79.70
40 20.30%
99  โรงเรียนบ้านโคกภู 179
23 12.85
1 0.56
12 6.70
0 0.00
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
100  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 316
27 8.54
11 3.48
13 4.11
9 2.85
1 0.32
255 80.70
61 19.30%
101  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 253
11 4.35
9 3.56
20 7.91
8 3.16
0 0.00
205 81.03
48 18.97%
102  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 229
6 2.62
7 3.06
10 4.37
3 1.31
17 7.42
186 81.22
43 18.78%
103  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 197
17 8.63
9 4.57
5 2.54
6 3.05
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
104  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 554
43 7.76
30 5.42
26 4.69
5 0.90
0 0.00
450 81.23
104 18.77%
105  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 203
4 1.97
19 9.36
5 2.46
2 0.99
8 3.94
165 81.28
38 18.72%
106  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 113
6 5.31
4 3.54
10 8.85
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
107  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 77
2 2.60
2 2.60
8 10.39
2 2.60
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
108  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 99
10 10.10
6 6.06
0 0.00
2 2.02
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
109  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 33
3 9.09
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
110  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 72
5 6.94
5 6.94
2 2.78
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
111  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 100
2 2.00
5 5.00
3 3.00
6 6.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
112  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 258
14 5.43
6 2.33
20 7.75
6 2.33
0 0.00
212 82.17
46 17.83%
113  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 181
6 3.31
7 3.87
13 7.18
4 2.21
2 1.10
149 82.32
32 17.68%
114  โรงเรียนบ้านกุงศรี 119
9 7.56
6 5.04
5 4.20
1 0.84
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
115  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 108
6 5.56
6 5.56
4 3.70
3 2.78
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
116  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 132
8 6.06
3 2.27
10 7.58
2 1.52
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
117  โรงเรียนบ้านนาจาน 145
12 8.28
9 6.21
4 2.76
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
118  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
2 4.88
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
119  โรงเรียนบ้านหนองหอย 295
16 5.42
11 3.73
7 2.37
14 4.75
2 0.68
245 83.05
50 16.95%
120  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 80
4 5.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
121  โรงเรียนบ้านนาดี 105
5 4.76
3 2.86
6 5.71
3 2.86
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
122  โรงเรียนไพศาลวิทยา 161
2 1.24
6 3.73
16 9.94
1 0.62
1 0.62
135 83.85
26 16.15%
123  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 105
4 3.81
4 3.81
7 6.67
1 0.95
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
124  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 146
9 6.16
10 6.85
1 0.68
2 1.37
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
125  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 68
8 11.76
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
126  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 212
11 5.19
16 7.55
2 0.94
1 0.47
1 0.47
181 85.38
31 14.62%
127  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 222
5 2.25
9 4.05
16 7.21
2 0.90
0 0.00
190 85.59
32 14.41%
128  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 63
1 1.59
4 6.35
1 1.59
2 3.17
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
129  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 42
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
130  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 484
23 4.75
16 3.31
30 6.20
0 0.00
0 0.00
415 85.74
69 14.26%
131  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 225
8 3.56
6 2.67
18 8.00
0 0.00
0 0.00
193 85.78
32 14.22%
132  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 135
0 0.00
0 0.00
18 13.33
1 0.74
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
133  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 143
5 3.50
6 4.20
6 4.20
1 0.70
2 1.40
123 86.01
20 13.99%
134  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
8 5.06
11 6.96
3 1.90
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
135  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 368
23 6.25
0 0.00
27 7.34
0 0.00
0 0.00
318 86.41
50 13.59%
136  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 74
2 2.70
2 2.70
0 0.00
3 4.05
3 4.05
64 86.49
10 13.51%
137  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 107
6 5.61
8 7.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
138  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 109
3 2.75
4 3.67
4 3.67
2 1.83
1 0.92
95 87.16
14 12.84%
139  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 227
5 2.20
4 1.76
9 3.96
10 4.41
1 0.44
198 87.22
29 12.78%
140  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 133
2 1.50
4 3.01
7 5.26
4 3.01
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
141  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 289
11 3.81
20 6.92
2 0.69
3 1.04
0 0.00
253 87.54
36 12.46%
142  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 223
9 4.04
2 0.90
14 6.28
2 0.90
0 0.00
196 87.89
27 12.11%
143  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 96
3 3.13
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
144  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1968
32 1.63
12 0.61
155 7.88
21 1.07
3 0.15
1745 88.67
223 11.33%
145  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 142
5 3.52
5 3.52
5 3.52
1 0.70
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 191
6 3.14
6 3.14
5 2.62
4 2.09
0 0.00
170 89.01
21 10.99%
147  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 255
11 4.31
8 3.14
0 0.00
9 3.53
0 0.00
227 89.02
28 10.98%
148  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 84
4 4.76
1 1.19
3 3.57
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
149  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 85
3 3.53
0 0.00
5 5.88
1 1.18
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
150  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
2 3.51
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
151  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
5 8.62
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
152  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 118
0 0.00
3 2.54
8 6.78
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
153  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 243
4 1.65
4 1.65
5 2.06
4 1.65
5 2.06
221 90.95
22 9.05%
154  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
2 1.60
4 3.20
2 1.60
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
155  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
156  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 65
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
157  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
158  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 175
6 3.43
4 2.29
3 1.71
0 0.00
0 0.00
162 92.57
13 7.43%
159  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
2 2.94
2 2.94
63 92.65
5 7.35%
160  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 253
6 2.37
4 1.58
6 2.37
1 0.40
0 0.00
236 93.28
17 6.72%
161  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 181
1 0.55
4 2.21
7 3.87
0 0.00
0 0.00
169 93.37
12 6.63%
162  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
11 4.35
3 1.19
1 0.40
1 0.40
0 0.00
237 93.68
16 6.32%
163  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 195
3 1.54
0 0.00
5 2.56
2 1.03
2 1.03
183 93.85
12 6.15%
164  โรงเรียนบ้านสนามบิน 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
165  โรงเรียนบ้านนาแก 97
0 0.00
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
166  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 122
4 3.28
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
167  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 127
1 0.79
2 1.57
2 1.57
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
168  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
169  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 98
2 2.04
1 1.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
170  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
171  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 134
1 0.75
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
172  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 154
0 0.00
0 0.00
3 1.95
0 0.00
0 0.00
151 98.05
3 1.95%
173  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
174  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,361 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,162 6.68
เตี้ย  1,989 6.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,146 6.63
ผอมและเตี้ย  1,110 3.43
อ้วนและเตี้ย  603 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,351 75.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,010 คน


24.75%


Powered By www.thaieducation.net