ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 5
4 80.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 54
27 50.00
7 12.96
20 37.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
5 14.71
7 20.59
4 11.76
5 14.71
11 32.35
2 5.88
32 94.12%
5  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
5 9.43
14 26.42
10 18.87
9 16.98
9 16.98
6 11.32
47 88.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 120
18 15.00
10 8.33
12 10.00
28 23.33
22 18.33
30 25.00
90 75.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
9 22.50
8 20.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
14 35.00
26 65.00%
8  โรงเรียนบ้านป่าดวน 11
3 27.27
2 18.18
0 0.00
2 18.18
0 0.00
4 36.36
7 63.64%
9  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 151
27 17.88
33 21.85
11 7.28
8 5.30
17 11.26
55 36.42
96 63.58%
10  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
10 38.46
4 15.38
2 7.69
0 0.00
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
11  โรงเรียนบ้านมะยาง 124
13 10.48
10 8.06
15 12.10
16 12.90
14 11.29
56 45.16
68 54.84%
12  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 218
34 15.60
0 0.00
26 11.93
34 15.60
25 11.47
99 45.41
119 54.59%
13  โรงเรียนบ้านตาอุด 85
7 8.24
11 12.94
9 10.59
12 14.12
7 8.24
39 45.88
46 54.12%
14  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
17 20.73
5 6.10
15 18.29
3 3.66
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
15  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 154
17 11.04
13 8.44
29 18.83
9 5.84
0 0.00
86 55.84
68 44.16%
16  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 41
3 7.32
4 9.76
5 12.20
3 7.32
3 7.32
23 56.10
18 43.90%
17  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 138
15 10.87
5 3.62
21 15.22
3 2.17
16 11.59
78 56.52
60 43.48%
19  โรงเรียนบ้านอีง่อง 99
13 13.13
17 17.17
5 5.05
7 7.07
1 1.01
56 56.57
43 43.43%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
7 13.73
5 9.80
7 13.73
3 5.88
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
21  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 71
4 5.63
10 14.08
9 12.68
3 4.23
4 5.63
41 57.75
30 42.25%
22  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
23  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
3 2.44
8 6.50
14 11.38
11 8.94
15 12.20
72 58.54
51 41.46%
24  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
12 18.75
1 1.56
1 1.56
6 9.38
6 9.38
38 59.38
26 40.63%
25  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
3 12.00
15 60.00
10 40.00%
26  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
10 16.13
4 6.45
6 9.68
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
27  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 26
4 15.38
5 19.23
1 3.85
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
28  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 76
11 14.47
5 6.58
4 5.26
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
29  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
12 10.26
15 12.82
5 4.27
6 5.13
5 4.27
74 63.25
43 36.75%
30  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 55
10 18.18
1 1.82
5 9.09
1 1.82
3 5.45
35 63.64
20 36.36%
31  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
11 4.25
6 2.32
37 14.29
17 6.56
23 8.88
165 63.71
94 36.29%
32  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 97
7 7.22
6 6.19
13 13.40
4 4.12
5 5.15
62 63.92
35 36.08%
33  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
3 4.23
13 18.31
3 4.23
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
34  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 202
19 9.41
16 7.92
16 7.92
9 4.46
7 3.47
135 66.83
67 33.17%
35  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
36  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 128
4 3.13
15 11.72
18 14.06
5 3.91
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
37  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
19 14.07
0 0.00
24 17.78
0 0.00
1 0.74
91 67.41
44 32.59%
38  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 77
10 12.99
9 11.69
3 3.90
2 2.60
1 1.30
52 67.53
25 32.47%
39  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4262
321 7.53
118 2.77
435 10.21
60 1.41
380 8.92
2948 69.17
1314 30.83%
40  โรงเรียนบ้านพลับพลา 113
8 7.08
4 3.54
13 11.50
3 2.65
6 5.31
79 69.91
34 30.09%
41  โรงเรียนทรายทองวิทยา 47
3 6.38
3 6.38
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
42  โรงเรียนไตรคามวิทยา 37
6 16.22
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
43  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
1 5.88
12 70.59
5 29.41%
44  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
3 5.45
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
45  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 83
14 16.87
3 3.61
6 7.23
1 1.20
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
46  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 42
5 11.90
5 11.90
0 0.00
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
47  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 169
7 4.14
14 8.28
21 12.43
6 3.55
0 0.00
121 71.60
48 28.40%
48  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
7 5.51
3 2.36
11 8.66
7 5.51
8 6.30
91 71.65
36 28.35%
49  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
10 8.85
4 3.54
8 7.08
4 3.54
6 5.31
81 71.68
32 28.32%
50  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 71
5 7.04
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
51  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
52  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 546
32 5.86
13 2.38
33 6.04
39 7.14
34 6.23
395 72.34
151 27.66%
53  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 29
3 10.34
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
54  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 33
6 18.18
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
55  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 136
17 12.50
0 0.00
20 14.71
0 0.00
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
56  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 161
15 9.32
7 4.35
19 11.80
1 0.62
1 0.62
118 73.29
43 26.71%
57  โรงเรียนบ้านเขือง 203
10 4.93
17 8.37
26 12.81
1 0.49
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
58  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 27
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
59  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
12 8.96
2 1.49
19 14.18
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
60  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
13 6.63
8 4.08
14 7.14
8 4.08
4 2.04
149 76.02
47 23.98%
61  โรงเรียนบ้านยางใต้ 38
3 7.89
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
62  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
82 3.97
113 5.48
71 3.44
96 4.65
122 5.91
1579 76.54
484 23.46%
63  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 129
0 0.00
9 6.98
6 4.65
13 10.08
2 1.55
99 76.74
30 23.26%
64  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 52
6 11.54
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 68
6 8.82
7 10.29
2 2.94
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
66  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
17 10.12
0 0.00
9 5.36
0 0.00
11 6.55
131 77.98
37 22.02%
67  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
68  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 82
0 0.00
3 3.66
6 7.32
6 7.32
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
69  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
70  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
20 15.27
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
71  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
2 3.85
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
72  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 76
7 9.21
3 3.95
4 5.26
2 2.63
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
74  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 81
4 4.94
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
75  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
2 2.33
5 5.81
2 2.33
3 3.49
6 6.98
68 79.07
18 20.93%
76  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
77  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 53
2 3.77
1 1.89
6 11.32
1 1.89
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
78  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 87
3 3.45
5 5.75
3 3.45
4 4.60
3 3.45
69 79.31
18 20.69%
79  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 87
5 5.75
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
80  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 149
11 7.38
2 1.34
16 10.74
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
82  โรงเรียนบ้านยางเครือ 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
83  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
85  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
86  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
87  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
88  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
12 9.30
3 2.33
10 7.75
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
89  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
90  โรงเรียนบ้านโนนราษี 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
91  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
7 14.58
39 81.25
9 18.75%
92  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
4 3.57
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
93  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 129
8 6.20
5 3.88
9 6.98
2 1.55
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
94  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
5 7.14
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
95  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 108
6 5.56
3 2.78
6 5.56
3 2.78
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
96  โรงเรียนบ้านป่ายาง 98
3 3.06
4 4.08
6 6.12
4 4.08
1 1.02
80 81.63
18 18.37%
97  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
4 4.88
5 6.10
5 6.10
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
98  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
99  โรงเรียนบ้านค้อ 195
17 8.72
17 8.72
1 0.51
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 123
4 3.25
5 4.07
12 9.76
1 0.81
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
101  โรงเรียนบ้านดงกลาง 136
7 5.15
0 0.00
17 12.50
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
102  โรงเรียนบ้านหนองโสน 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
103  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
104  โรงเรียนบ้านอีหมุน 70
4 5.71
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
105  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
106  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
2 3.39
3 5.08
49 83.05
10 16.95%
107  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
7 5.15
0 0.00
16 11.76
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
108  โรงเรียนบ้านดงยาง 138
3 2.17
7 5.07
12 8.70
1 0.72
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
109  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
110  โรงเรียนบ้านจาน 121
0 0.00
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
111  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
5 5.43
3 3.26
4 4.35
1 1.09
2 2.17
77 83.70
15 16.30%
112  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 129
5 3.88
5 3.88
6 4.65
5 3.88
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
113  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
114  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
115  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 180
4 2.22
6 3.33
11 6.11
4 2.22
3 1.67
152 84.44
28 15.56%
116  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
4 8.89
2 4.44
38 84.44
7 15.56%
117  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
4 5.63
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
118  โรงเรียนบ้านแคน 105
4 3.81
3 2.86
5 4.76
3 2.86
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
119  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
120  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 93
3 3.23
3 3.23
5 5.38
2 2.15
1 1.08
79 84.95
14 15.05%
121  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
3 3.45
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
122  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
11 8.94
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
123  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
2 4.76
36 85.71
6 14.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
4 4.08
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
125  โรงเรียนบ้านหนองผือ 106
5 4.72
0 0.00
9 8.49
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
126  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
127  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
128  โรงเรียนบ้านดอนชัย 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
129  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
130  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
131  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 155
7 4.52
1 0.65
9 5.81
3 1.94
1 0.65
134 86.45
21 13.55%
132  โรงเรียนบ้านดอนแคน 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
133  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 145
2 1.38
3 2.07
11 7.59
3 2.07
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
134  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
135  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 71
4 5.63
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
137  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
138  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
35 87.50
5 12.50%
139  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
141  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
142  โรงเรียนบ้านหนองยูง 120
7 5.83
2 1.67
3 2.50
2 1.67
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
143  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
3 3.37
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
144  โรงเรียนบ้านตรีคาม 54
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
145  โรงเรียนบ้านหนาด 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
146  โรงเรียนบ้านมีชัย 37
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
147  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
148  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.00
45 90.00
5 10.00%
149  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
150  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 142
0 0.00
0 0.00
14 9.86
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
151  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
152  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
153  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
154  โรงเรียนบ้านซองแมว 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
155  โรงเรียนบ้านโนนรัง 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
156  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
157  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
158  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
159  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
160  โรงเรียนบ้านมะอึ 123
0 0.00
2 1.63
7 5.69
0 0.00
1 0.81
113 91.87
10 8.13%
161  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 124
0 0.00
1 0.81
9 7.26
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
162  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
163  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 127
4 3.15
2 1.57
4 3.15
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
164  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
165  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
166  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 109
3 2.75
0 0.00
1 0.92
2 1.83
2 1.83
101 92.66
8 7.34%
167  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
168  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
0 0.00
1 0.91
7 6.36
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
169  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
170  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 99
2 2.02
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
171  โรงเรียนบ้านขาม 85
0 0.00
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
172  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
173  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
174  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
175  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 127
2 1.57
1 0.79
2 1.57
3 2.36
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
176  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
177  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 118
0 0.00
2 1.69
2 1.69
1 0.85
2 1.69
111 94.07
7 5.93%
178  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 472
8 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 4.03
445 94.28
27 5.72%
179  โรงเรียนบ้านหนองชาด 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
180  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
181  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 171
0 0.00
1 0.58
8 4.68
0 0.00
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
182  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
183  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 96
1 1.04
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
184  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
185  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
186  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
187  โรงเรียนบ้านข่า 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
188  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 110
2 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.73
105 95.45
5 4.55%
189  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
190  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
191  โรงเรียนบ้านดู่ 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
3 2.80
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
192  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
1 0.92
105 96.33
4 3.67%
193  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
0 0.00
0 0.00
160 96.39
6 3.61%
194  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
195  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
196  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 175
0 0.00
0 0.00
4 2.29
0 0.00
2 1.14
169 96.57
6 3.43%
198  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
199  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
1 1.01
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
200  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 235
2 0.85
2 0.85
3 1.28
0 0.00
0 0.00
228 97.02
7 2.98%
201  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
202  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
203  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
204  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
205  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านนางาม 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโพนทอง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,236 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,357 5.60
เตี้ย  787 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,772 7.31
ผอมและเตี้ย  599 2.47
อ้วนและเตี้ย  869 3.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,852 77.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,384 คน


22.21%


Powered By www.thaieducation.net