ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปอแดง 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 30
12 40.00
0 0.00
3 10.00
10 33.33
5 16.67
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแสนสุข 46
15 32.61
19 41.30
7 15.22
3 6.52
2 4.35
0 0.00
46 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 46
14 30.43
9 19.57
5 10.87
2 4.35
0 0.00
16 34.78
30 65.22%
5  โรงเรียนบ้านบรบือ 1355
154 11.37
88 6.49
138 10.18
242 17.86
226 16.68
507 37.42
848 62.58%
6  โรงเรียนบ้านคอกม้า 83
23 27.71
6 7.23
13 15.66
2 2.41
0 0.00
39 46.99
44 53.01%
7  โรงเรียนบ้านกุดซุย 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
1 12.50
1 12.50
4 50.00
4 50.00%
8  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
9  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
10  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 29
8 27.59
0 0.00
0 0.00
6 20.69
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
11  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 62
5 8.06
2 3.23
11 17.74
1 1.61
10 16.13
33 53.23
29 46.77%
12  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 20
0 0.00
3 15.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
11 55.00
9 45.00%
13  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 112
20 17.86
10 8.93
6 5.36
6 5.36
7 6.25
63 56.25
49 43.75%
14  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 85
10 11.76
10 11.76
5 5.88
9 10.59
2 2.35
49 57.65
36 42.35%
15  โรงเรียนบ้านวังแสง 117
31 26.50
0 0.00
17 14.53
1 0.85
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
16  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 49
4 8.16
4 8.16
4 8.16
4 8.16
4 8.16
29 59.18
20 40.82%
17  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 25
4 16.00
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 115
14 12.17
14 12.17
13 11.30
4 3.48
0 0.00
70 60.87
45 39.13%
19  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 59
6 10.17
8 13.56
9 15.25
0 0.00
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
20  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 93
10 10.75
11 11.83
15 16.13
0 0.00
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
21  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 97
7 7.22
10 10.31
8 8.25
6 6.19
6 6.19
60 61.86
37 38.14%
22  โรงเรียนบ้านหนองจิก 169
7 4.14
8 4.73
49 28.99
0 0.00
0 0.00
105 62.13
64 37.87%
23  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 88
4 4.55
13 14.77
10 11.36
6 6.82
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
24  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
1 6.25
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
25  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 46
4 8.70
4 8.70
1 2.17
4 8.70
4 8.70
29 63.04
17 36.96%
26  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 90
16 17.78
4 4.44
13 14.44
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
27  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 111
15 13.51
8 7.21
6 5.41
8 7.21
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
28  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 187
14 7.49
13 6.95
21 11.23
6 3.21
7 3.74
126 67.38
61 32.62%
29  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 164
15 9.15
9 5.49
20 12.20
7 4.27
2 1.22
111 67.68
53 32.32%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 193
10 5.18
11 5.70
31 16.06
6 3.11
4 2.07
131 67.88
62 32.12%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 108
8 7.41
7 6.48
9 8.33
2 1.85
8 7.41
74 68.52
34 31.48%
32  โรงเรียนบ้านโสกภารา 140
15 10.71
5 3.57
17 12.14
4 2.86
2 1.43
97 69.29
43 30.71%
33  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 90
3 3.33
3 3.33
9 10.00
7 7.78
5 5.56
63 70.00
27 30.00%
34  โรงเรียนบ้านดอนบม 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
8 14.04
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
35  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 84
9 10.71
13 15.48
3 3.57
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
36  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 118
5 4.24
0 0.00
30 25.42
0 0.00
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
37  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 141
7 4.96
0 0.00
34 24.11
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวง 56
3 5.36
3 5.36
9 16.07
1 1.79
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
39  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
40  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 173
13 7.51
6 3.47
26 15.03
2 1.16
2 1.16
124 71.68
49 28.32%
41  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 40
8 20.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
42  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 139
16 11.51
2 1.44
20 14.39
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
43  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 37
3 8.11
3 8.11
1 2.70
3 8.11
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 124
7 5.65
0 0.00
22 17.74
3 2.42
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
45  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 83
7 8.43
5 6.02
0 0.00
0 0.00
10 12.05
61 73.49
22 26.51%
46  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 159
17 10.69
11 6.92
14 8.81
0 0.00
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
47  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 149
10 6.71
6 4.03
8 5.37
12 8.05
3 2.01
110 73.83
39 26.17%
48  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
1 2.17
1 2.17
34 73.91
12 26.09%
49  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 83
7 8.43
7 8.43
3 3.61
4 4.82
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
50  โรงเรียนวันครู 2502 76
3 3.95
0 0.00
16 21.05
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
51  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 89
6 6.74
6 6.74
10 11.24
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
52  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 98
5 5.10
4 4.08
4 4.08
7 7.14
4 4.08
74 75.51
24 24.49%
53  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 180
8 4.44
17 9.44
13 7.22
5 2.78
1 0.56
136 75.56
44 24.44%
54  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 37
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
5 13.51
28 75.68
9 24.32%
55  โรงเรียนบ้านเอียด 95
10 10.53
6 6.32
7 7.37
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
56  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
57  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 42
4 9.52
2 4.76
1 2.38
1 2.38
2 4.76
32 76.19
10 23.81%
58  โรงเรียนบ้านดอนงัว 89
1 1.12
3 3.37
10 11.24
4 4.49
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
59  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 140
8 5.71
8 5.71
6 4.29
5 3.57
6 4.29
107 76.43
33 23.57%
60  โรงเรียนบ้านโคกกุง 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
3 6.38
3 6.38
36 76.60
11 23.40%
61  โรงเรียนบ้านศาลา 43
5 11.63
3 6.98
1 2.33
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
62  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
1 2.56
4 10.26
30 76.92
9 23.08%
63  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
64  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
65  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 122
2 1.64
5 4.10
18 14.75
2 1.64
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
66  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 68
2 2.94
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
67  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2369
121 5.11
114 4.81
241 10.17
43 1.82
0 0.00
1850 78.09
519 21.91%
68  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
2 7.14
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
69  โรงเรียนบ้านหนองแก 81
2 2.47
0 0.00
7 8.64
8 9.88
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
70  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
71  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
11 12.09
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
72  โรงเรียนบ้านสมศรี 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
73  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
74  โรงเรียนบ้านหนองบัว 125
21 16.80
0 0.00
4 3.20
1 0.80
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
75  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 154
10 6.49
5 3.25
6 3.90
9 5.84
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
76  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 53
5 9.43
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 92
4 4.35
2 2.17
6 6.52
2 2.17
5 5.43
73 79.35
19 20.65%
78  โรงเรียนบ้านหินลาด 68
3 4.41
4 5.88
3 4.41
3 4.41
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
79  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 68
1 1.47
3 4.41
9 13.24
1 1.47
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
80  โรงเรียนบ้านหนองคู 156
9 5.77
9 5.77
8 5.13
3 1.92
3 1.92
124 79.49
32 20.51%
81  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 78
6 7.69
4 5.13
2 2.56
1 1.28
3 3.85
62 79.49
16 20.51%
82  โรงเรียนบ้านแดง 78
6 7.69
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
83  โรงเรียนบ้านหัวนา 171
11 6.43
8 4.68
10 5.85
0 0.00
6 3.51
136 79.53
35 20.47%
84  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 85
0 0.00
1 1.18
15 17.65
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 191
13 6.81
8 4.19
17 8.90
0 0.00
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
86  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 137
8 5.84
6 4.38
7 5.11
6 4.38
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 56
4 7.14
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
88  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 73
4 5.48
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
89  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
90  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
91  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 113
4 3.54
6 5.31
11 9.73
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
92  โรงเรียนบ้านกุดแคน 54
3 5.56
3 5.56
3 5.56
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
93  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 87
8 9.20
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
94  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
95  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 61
0 0.00
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
96  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
8 6.25
8 6.25
105 82.03
23 17.97%
97  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 134
3 2.24
1 0.75
15 11.19
3 2.24
2 1.49
110 82.09
24 17.91%
98  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 107
6 5.61
6 5.61
5 4.67
1 0.93
1 0.93
88 82.24
19 17.76%
99  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 153
4 2.61
0 0.00
23 15.03
0 0.00
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
100  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 116
6 5.17
1 0.86
11 9.48
2 1.72
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
101  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 111
7 6.31
0 0.00
8 7.21
1 0.90
3 2.70
92 82.88
19 17.12%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 129
5 3.88
0 0.00
17 13.18
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
103  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
1 1.39
4 5.56
60 83.33
12 16.67%
104  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 146
4 2.74
10 6.85
10 6.85
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
105  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 826
21 2.54
8 0.97
96 11.62
2 0.24
5 0.61
694 84.02
132 15.98%
106  โรงเรียนบ้านจำนัก 64
3 4.69
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
107  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 135
8 5.93
1 0.74
12 8.89
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
108  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 97
9 9.28
0 0.00
2 2.06
4 4.12
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
109  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 65
1 1.54
3 4.62
3 4.62
1 1.54
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
110  โรงเรียนบ้านภูดิน 89
8 8.99
4 4.49
1 1.12
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
111  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 97
4 4.12
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
112  โรงเรียนบ้านหนองสิม 97
5 5.15
4 4.12
5 5.15
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
113  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 104
2 1.92
2 1.92
7 6.73
4 3.85
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
114  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 78
3 3.85
4 5.13
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
115  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 156
6 3.85
5 3.21
5 3.21
5 3.21
1 0.64
134 85.90
22 14.10%
116  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 101
6 5.94
6 5.94
2 1.98
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
117  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 80
4 5.00
5 6.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
118  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 133
3 2.26
0 0.00
15 11.28
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
119  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 37
2 5.41
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
120  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 156
7 4.49
5 3.21
3 1.92
5 3.21
1 0.64
135 86.54
21 13.46%
121  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
122  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 38
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
123  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 77
5 6.49
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
124  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 94
8 8.51
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
125  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 79
3 3.80
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
126  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 145
7 4.83
4 2.76
7 4.83
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
127  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 89
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
128  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
129  โรงเรียนบ้านหนองหิน 90
8 8.89
0 0.00
1 1.11
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
130  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 109
4 3.67
6 5.50
3 2.75
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
131  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 59
0 0.00
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
132  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 17
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
133  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 81
0 0.00
0 0.00
8 9.88
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
134  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
135  โรงเรียนบ้านโพนงาม 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
136  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 140
5 3.57
2 1.43
5 3.57
2 1.43
1 0.71
125 89.29
15 10.71%
138  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
3 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
139  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
1 1.52
3 4.55
59 89.39
7 10.61%
140  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 86
4 4.65
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
141  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 164
5 3.05
0 0.00
11 6.71
0 0.00
1 0.61
147 89.63
17 10.37%
142  โรงเรียนบ้านเหล่า 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
143  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 69
4 5.80
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
144  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 94
3 3.19
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
145  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
146  โรงเรียนบ้านซองแมว 87
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
148  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
149  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
4 5.80
63 91.30
6 8.70%
150  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 59
3 5.08
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
151  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
152  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 121
5 4.13
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
153  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
154  โรงเรียนบ้านโนนทอง 135
2 1.48
5 3.70
0 0.00
4 2.96
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
155  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
156  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 125
3 2.40
1 0.80
3 2.40
1 0.80
2 1.60
115 92.00
10 8.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
158  โรงเรียนบ้านดงมัน 176
3 1.70
0 0.00
9 5.11
2 1.14
0 0.00
162 92.05
14 7.95%
159  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 103
3 2.91
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
160  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
161  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 92
6 6.52
0 0.00
0 0.00
1 1.09
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
162  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
163  โรงเรียนบ้านโพนละออม 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
164  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 126
4 3.17
5 3.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
165  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
78 92.86
6 7.14%
166  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
167  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2203
50 2.27
35 1.59
37 1.68
17 0.77
13 0.59
2051 93.10
152 6.90%
168  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
169  โรงเรียนบ้านพงโพด 92
1 1.09
0 0.00
2 2.17
2 2.17
1 1.09
86 93.48
6 6.52%
170  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
4 3.23
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
171  โรงเรียนบ้านทัน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
172  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
173  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
174  โรงเรียนบ้านโคกศรี 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
175  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
176  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
177  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 37
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
178  โรงเรียนบ้านดงน้อย 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
179  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
180  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
182  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
183  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 116
1 0.86
1 0.86
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
184  โรงเรียนบ้านหนองโก 203
5 2.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 97.54
5 2.46%
185  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
186  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
187  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
88 98.88
1 1.12%
188  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,105 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,225 5.54
เตี้ย  748 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,663 7.52
ผอมและเตี้ย  575 2.60
อ้วนและเตี้ย  425 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,469 79.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,636 คน


20.97%


Powered By www.thaieducation.net