ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 81
35 43.21
20 24.69
7 8.64
15 18.52
4 4.94
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพนทัน 22
5 22.73
3 13.64
2 9.09
3 13.64
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
3  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 143
30 20.98
17 11.89
10 6.99
19 13.29
0 0.00
67 46.85
76 53.15%
4  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 106
7 6.60
11 10.38
3 2.83
22 20.75
13 12.26
50 47.17
56 52.83%
5  โรงเรียนบ้านกุดบง 73
6 8.22
5 6.85
5 6.85
10 13.70
11 15.07
36 49.32
37 50.68%
6  โรงเรียนบ้านบัว 260
17 6.54
22 8.46
44 16.92
22 8.46
24 9.23
131 50.38
129 49.62%
7  โรงเรียนบ้านปัก 138
18 13.04
14 10.14
20 14.49
9 6.52
6 4.35
71 51.45
67 48.55%
8  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 169
4 2.37
21 12.43
0 0.00
25 14.79
22 13.02
97 57.40
72 42.60%
9  โรงเรียนบ้านนาดี 179
21 11.73
10 5.59
18 10.06
11 6.15
13 7.26
106 59.22
73 40.78%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 130
7 5.38
10 7.69
16 12.31
7 5.38
10 7.69
80 61.54
50 38.46%
11  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 66
19 28.79
0 0.00
2 3.03
3 4.55
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
12  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 703
38 5.41
25 3.56
63 8.96
63 8.96
63 8.96
451 64.15
252 35.85%
13  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 200
29 14.50
24 12.00
12 6.00
2 1.00
0 0.00
133 66.50
67 33.50%
14  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 288
21 7.29
20 6.94
23 7.99
12 4.17
15 5.21
197 68.40
91 31.60%
15  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 131
11 8.40
3 2.29
5 3.82
14 10.69
7 5.34
91 69.47
40 30.53%
16  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254
25 9.84
0 0.00
40 15.75
1 0.39
11 4.33
177 69.69
77 30.31%
17  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 69
6 8.70
8 11.59
5 7.25
0 0.00
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
18  โรงเรียนบ้านต้อน 145
6 4.14
6 4.14
25 17.24
2 1.38
2 1.38
104 71.72
41 28.28%
19  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 125
10 8.00
2 1.60
22 17.60
1 0.80
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
20  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1005
26 2.59
18 1.79
126 12.54
44 4.38
66 6.57
725 72.14
280 27.86%
21  โรงเรียนบ้านแบง 239
22 9.21
10 4.18
13 5.44
7 2.93
14 5.86
173 72.38
66 27.62%
22  โรงเรียนบ้านนาหนัง 255
26 10.20
14 5.49
25 9.80
4 1.57
0 0.00
186 72.94
69 27.06%
23  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
24  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 189
14 7.41
15 7.94
10 5.29
11 5.82
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
25  โรงเรียนบ้านดงดาล 107
24 22.43
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
26  โรงเรียนบ้านแป้น 165
12 7.27
10 6.06
10 6.06
11 6.67
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
27  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 103
15 14.56
5 4.85
6 5.83
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
28  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 60
0 0.00
1 1.67
10 16.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 71
5 7.04
4 5.63
4 5.63
4 5.63
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
30  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63
5 7.94
3 4.76
6 9.52
0 0.00
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 63
6 9.52
6 9.52
3 4.76
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 164
20 12.20
9 5.49
7 4.27
2 1.22
1 0.61
125 76.22
39 23.78%
33  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 133
14 10.53
6 4.51
11 8.27
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
34  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 82
0 0.00
12 14.63
5 6.10
2 2.44
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
35  โรงเรียนบ้านหนองแอก 114
5 4.39
8 7.02
12 10.53
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
36  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 430
23 5.35
6 1.40
45 10.47
16 3.72
1 0.23
339 78.84
91 21.16%
37  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 89
3 3.37
5 5.62
10 11.24
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
38  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 114
6 5.26
9 7.89
7 6.14
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
39  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 46
3 6.52
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
40  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 72
3 4.17
6 8.33
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
41  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 254
11 4.33
11 4.33
8 3.15
9 3.54
10 3.94
205 80.71
49 19.29%
42  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 194
27 13.92
7 3.61
3 1.55
0 0.00
0 0.00
157 80.93
37 19.07%
43  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 142
15 10.56
0 0.00
9 6.34
2 1.41
1 0.70
115 80.99
27 19.01%
44  โรงเรียนบ้านผือ 407
17 4.18
0 0.00
59 14.50
0 0.00
0 0.00
331 81.33
76 18.67%
45  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
46  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 61
4 6.56
1 1.64
5 8.20
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
47  โรงเรียนบ้านเซิม 382
11 2.88
11 2.88
19 4.97
11 2.88
14 3.66
316 82.72
66 17.28%
48  โรงเรียนบ้านหนองยาง 106
6 5.66
3 2.83
5 4.72
3 2.83
1 0.94
88 83.02
18 16.98%
49  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 112
7 6.25
1 0.89
6 5.36
4 3.57
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
50  โรงเรียนบ้านนายาง 232
10 4.31
10 4.31
17 7.33
0 0.00
0 0.00
195 84.05
37 15.95%
51  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 70
4 5.71
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
52  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 130
4 3.08
2 1.54
13 10.00
1 0.77
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
53  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
54  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 169
13 7.69
4 2.37
5 2.96
4 2.37
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
55  โรงเรียนบ้านหนองหอย 173
17 9.83
2 1.16
6 3.47
1 0.58
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
56  โรงเรียนบ้านโพนแพง 61
0 0.00
2 3.28
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
57  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
58  โรงเรียนบ้านใหม่ 70
0 0.00
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
59  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 154
0 0.00
2 1.30
19 12.34
1 0.65
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
60  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
5 6.17
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
61  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 105
0 0.00
2 1.90
12 11.43
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
62  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 158
5 3.16
4 2.53
5 3.16
4 2.53
3 1.90
137 86.71
21 13.29%
63  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
64  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 77
3 3.90
5 6.49
1 1.30
1 1.30
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
65  โรงเรียนบ้านปักหมู 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
66  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87
1 1.15
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 88
1 1.14
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
68  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90
2 2.22
3 3.33
5 5.56
0 0.00
1 1.11
79 87.78
11 12.22%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
70  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128
6 4.69
4 3.13
5 3.91
-1 -0.78
1 0.78
113 88.28
15 11.72%
71  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 155
6 3.87
6 3.87
6 3.87
0 0.00
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
72  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
73  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 105
2 1.90
2 1.90
5 4.76
3 2.86
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
74  โรงเรียนบ้านโพนทอง 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
75  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 130
1 0.77
5 3.85
7 5.38
1 0.77
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
76  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 130
8 6.15
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
77  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 195
7 3.59
6 3.08
5 2.56
1 0.51
0 0.00
176 90.26
19 9.74%
78  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 331
12 3.63
2 0.60
14 4.23
1 0.30
0 0.00
302 91.24
29 8.76%
80  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 137
7 5.11
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
81  โรงเรียนบ้านนาตาล 104
3 2.88
3 2.88
0 0.00
3 2.88
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
82  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
83  โรงเรียนบ้านจับไม้ 72
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
2 2.78
66 91.67
6 8.33%
84  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 25
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220
3 1.36
4 1.82
10 4.55
0 0.00
0 0.00
203 92.27
17 7.73%
86  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 105
4 3.81
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
87  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 161
7 4.35
0 0.00
5 3.11
0 0.00
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
88  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 177
4 2.26
0 0.00
9 5.08
0 0.00
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
89  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 337
5 1.48
4 1.19
9 2.67
3 0.89
3 0.89
313 92.88
24 7.12%
90  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
91  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 169
0 0.00
3 1.78
7 4.14
0 0.00
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
92  โรงเรียนบ้านนาเมย 73
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
93  โรงเรียนบ้านคำจำปา 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
95  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 105
1 0.95
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
96  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
97  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 157
1 0.64
1 0.64
5 3.18
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
98  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
99  โรงเรียนบ้านน้ำเป 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
100  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
101  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
102  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 181
2 1.10
3 1.66
1 0.55
0 0.00
0 0.00
175 96.69
6 3.31%
103  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 229
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,781 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  814 5.51
เตี้ย  505 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,041 7.04
ผอมและเตี้ย  410 2.77
อ้วนและเตี้ย  322 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,689 79.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,092 คน


20.92%


Powered By www.thaieducation.net