ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 10
8 80.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 16
12 75.00
3 18.75
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
8 10.39
16 20.78
13 16.88
9 11.69
8 10.39
23 29.87
54 70.13%
6  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 21
5 23.81
3 14.29
2 9.52
1 4.76
2 9.52
8 38.10
13 61.90%
7  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 48
6 12.50
6 12.50
5 10.42
5 10.42
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
8  โรงเรียนบ้านหนองแซง 12
1 8.33
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
9  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 28
2 7.14
3 10.71
1 3.57
3 10.71
2 7.14
17 60.71
11 39.29%
10  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 917
33 3.60
27 2.94
99 10.80
60 6.54
126 13.74
572 62.38
345 37.62%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 94
3 3.19
17 18.09
12 12.77
0 0.00
1 1.06
61 64.89
33 35.11%
12  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 32
5 15.63
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
13  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 15
1 6.67
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
14  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 34
1 2.94
0 0.00
9 26.47
1 2.94
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
15  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 215
22 10.23
15 6.98
22 10.23
4 1.86
5 2.33
147 68.37
68 31.63%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 67
5 7.46
6 8.96
6 8.96
3 4.48
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
17  โรงเรียนบ้านนาทอง 48
9 18.75
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
18  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 13
0 0.00
2 15.38
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
19  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
20  โรงเรียนบ้านร่องจิก 64
2 3.13
3 4.69
10 15.63
4 6.25
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
21  โรงเรียนบ้านผึ้ง 48
4 8.33
1 2.08
8 16.67
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
22  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
23  โรงเรียนบ้านท่อน 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
24  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 22
2 9.09
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
25  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
26  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 59
6 10.17
4 6.78
6 10.17
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
27  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 89
6 6.74
7 7.87
10 11.24
0 0.00
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
28  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
29  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 64
4 6.25
4 6.25
7 10.94
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
30  โรงเรียนบ้านหนองบง 235
16 6.81
3 1.28
25 10.64
2 0.85
15 6.38
174 74.04
61 25.96%
31  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 54
6 11.11
6 11.11
2 3.70
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
32  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 57
4 7.02
2 3.51
5 8.77
3 5.26
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
33  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 17
2 11.76
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
34  โรงเรียนบ้านทับกี่ 120
22 18.33
4 3.33
2 1.67
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
35  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 26
0 0.00
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
36  โรงเรียนบ้านวังยาว 52
3 5.77
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
37  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 109
1 0.92
10 9.17
8 7.34
4 3.67
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
38  โรงเรียนบ้านนาเจียง 82
5 6.10
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
39  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
4 7.14
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
41  โรงเรียนบ้านโพนสูง 77
4 5.19
4 5.19
0 0.00
0 0.00
7 9.09
62 80.52
15 19.48%
42  โรงเรียนบ้านหินสอ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
43  โรงเรียนบ้านแก่ง 86
8 9.30
2 2.33
6 6.98
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
44  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
45  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 121
2 1.65
10 8.26
10 8.26
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
46  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
47  โรงเรียนบ้านโคกงาม 259
6 2.32
3 1.16
17 6.56
3 1.16
17 6.56
213 82.24
46 17.76%
48  โรงเรียนด่านซ้าย 115
6 5.22
5 4.35
9 7.83
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
49  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 81
6 7.41
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
50  โรงเรียนบ้านวังเวิน 59
3 5.08
3 5.08
3 5.08
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
51  โรงเรียนบ้านโคก 72
0 0.00
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
52  โรงเรียนบ้านโป่ง 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
53  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 170
9 5.29
4 2.35
10 5.88
4 2.35
1 0.59
142 83.53
28 16.47%
54  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 49
6 12.24
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
55  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 37
2 5.41
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
56  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
57  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 76
2 2.63
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
58  โรงเรียนบ้านแก่งครก 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
59  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 336
11 3.27
10 2.98
30 8.93
0 0.00
1 0.30
284 84.52
52 15.48%
60  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
61  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
62  โรงเรียนบ้านปากแดง 109
7 6.42
4 3.67
2 1.83
3 2.75
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
63  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
64  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
65  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
66  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 106
3 2.83
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
67  โรงเรียนบ้านแสงภา 64
3 4.69
2 3.13
1 1.56
2 3.13
1 1.56
55 85.94
9 14.06%
68  โรงเรียนบ้านซำทอง 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
69  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
70  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
71  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
72  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 81
0 0.00
1 1.23
10 12.35
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
73  โรงเรียนบ้านนาคูณ 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
74  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
75  โรงเรียนบ้านโป่งชี 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
2 2.78
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
76  โรงเรียนบ้านกกสะตี 75
2 2.67
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
77  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
78  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
79  โรงเรียนบ้านบง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
80  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
81  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
82  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
83  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
84  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
86  โรงเรียนบ้านสองคอน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
87  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
88  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
89  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
90  โรงเรียนบ้านนามาลา 26
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
91  โรงเรียนบ้านปางคอม 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
92  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
93  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
94  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
95  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
96  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 140
1 0.71
0 0.00
1 0.71
1 0.71
0 0.00
137 97.86
3 2.14%
97  โรงเรียนบ้านกกจาน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนาข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านปากหมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านโคนผง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  325 4.99
เตี้ย  233 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  524 8.05
ผอมและเตี้ย  127 1.95
อ้วนและเตี้ย  192 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,107 78.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,401 คน


21.53%


Powered By www.thaieducation.net