ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 101
21 20.79
34 33.66
6 5.94
1 0.99
1 0.99
38 37.62
63 62.38%
2  โรงเรียนบ้านหนองตานา 140
19 13.57
13 9.29
10 7.14
16 11.43
11 7.86
71 50.71
69 49.29%
3  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 212
39 18.40
28 13.21
25 11.79
6 2.83
6 2.83
108 50.94
104 49.06%
4  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 192
30 15.63
14 7.29
20 10.42
12 6.25
17 8.85
99 51.56
93 48.44%
5  โรงเรียนบ้านขอนยาง 54
8 14.81
3 5.56
12 22.22
2 3.70
1 1.85
28 51.85
26 48.15%
6  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 50
4 8.00
12 24.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
7  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 722
24 3.32
185 25.62
55 7.62
6 0.83
62 8.59
390 54.02
332 45.98%
8  โรงเรียนบ้านวังแท่น 162
22 13.58
14 8.64
17 10.49
12 7.41
9 5.56
88 54.32
74 45.68%
9  โรงเรียนบ้านโพนทอง 41
0 0.00
12 29.27
6 14.63
0 0.00
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
10  โรงเรียนบ้านโคกมน 221
33 14.93
21 9.50
31 14.03
6 2.71
2 0.90
128 57.92
93 42.08%
11  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 74
1 1.35
3 4.05
10 13.51
4 5.41
13 17.57
43 58.11
31 41.89%
12  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 53
0 0.00
4 7.55
2 3.77
5 9.43
11 20.75
31 58.49
22 41.51%
13  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 50
5 10.00
2 4.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
1 1.89
3 5.66
5 9.43
4 7.55
8 15.09
32 60.38
21 39.62%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 91
4 4.40
21 23.08
8 8.79
0 0.00
3 3.30
55 60.44
36 39.56%
16  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
6 10.91
3 5.45
12 21.82
0 0.00
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
17  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 131
8 6.11
15 11.45
11 8.40
10 7.63
5 3.82
82 62.60
49 37.40%
18  โรงเรียนบ้านตาดข่า 134
14 10.45
11 8.21
9 6.72
8 5.97
7 5.22
85 63.43
49 36.57%
19  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 102
15 14.71
7 6.86
6 5.88
4 3.92
4 3.92
66 64.71
36 35.29%
20  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
21  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 42
4 9.52
7 16.67
2 4.76
0 0.00
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
22  โรงเรียนบ้านผาสะนา 36
5 13.89
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
23  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 135
15 11.11
17 12.59
9 6.67
3 2.22
1 0.74
90 66.67
45 33.33%
24  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 31
2 6.45
1 3.23
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
25  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 31
1 3.23
1 3.23
5 16.13
2 6.45
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
26  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 62
1 1.61
3 4.84
4 6.45
9 14.52
3 4.84
42 67.74
20 32.26%
27  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 78
16 20.51
6 7.69
3 3.85
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
28  โรงเรียนบ้านดงน้อย 100
8 8.00
8 8.00
9 9.00
6 6.00
1 1.00
68 68.00
32 32.00%
29  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 214
8 3.74
10 4.67
25 11.68
25 11.68
0 0.00
146 68.22
68 31.78%
30  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 27
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
31  โรงเรียนวังน้ำพุ 27
2 7.41
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
32  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 68
5 7.35
7 10.29
8 11.76
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
33  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 232
14 6.03
14 6.03
12 5.17
13 5.60
15 6.47
164 70.69
68 29.31%
34  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 179
17 9.50
8 4.47
26 14.53
1 0.56
0 0.00
127 70.95
52 29.05%
35  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 31
1 3.23
3 9.68
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
36  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 90
6 6.67
8 8.89
4 4.44
4 4.44
4 4.44
64 71.11
26 28.89%
37  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 129
21 16.28
8 6.20
8 6.20
0 0.00
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
38  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 56
1 1.79
3 5.36
12 21.43
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 124
18 14.52
9 7.26
8 6.45
0 0.00
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
40  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 57
15 26.32
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
41  โรงเรียนบ้านลาด 189
18 9.52
8 4.23
10 5.29
8 4.23
8 4.23
137 72.49
52 27.51%
42  โรงเรียนบ้านวังม่วง 284
27 9.51
24 8.45
24 8.45
2 0.70
1 0.35
206 72.54
78 27.46%
43  โรงเรียนบ้านซำม่วง 55
1 1.82
11 20.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
44  โรงเรียนบ้านปวนพุ 155
7 4.52
11 7.10
7 4.52
6 3.87
10 6.45
114 73.55
41 26.45%
45  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 215
21 9.77
15 6.98
10 4.65
10 4.65
0 0.00
159 73.95
56 26.05%
46  โรงเรียนบ้านแสนสุข 62
3 4.84
8 12.90
4 6.45
0 0.00
1 1.61
46 74.19
16 25.81%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 327
32 9.79
24 7.34
22 6.73
4 1.22
2 0.61
243 74.31
84 25.69%
48  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 75
13 17.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
4 5.33
56 74.67
19 25.33%
49  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 160
8 5.00
9 5.63
22 13.75
0 0.00
1 0.63
120 75.00
40 25.00%
50  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 93
4 4.30
9 9.68
9 9.68
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
51  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 151
21 13.91
5 3.31
10 6.62
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
52  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 84
1 1.19
10 11.90
3 3.57
0 0.00
6 7.14
64 76.19
20 23.81%
53  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 85
7 8.24
2 2.35
11 12.94
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
54  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 51
6 11.76
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
55  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 272
11 4.04
1 0.37
32 11.76
18 6.62
2 0.74
208 76.47
64 23.53%
56  โรงเรียนบ้านนาวัว 162
13 8.02
9 5.56
14 8.64
2 1.23
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
57  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 64
1 1.56
5 7.81
9 14.06
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
58  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 96
5 5.21
12 12.50
5 5.21
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
60  โรงเรียนบ้านนาล้อม 57
8 14.04
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
61  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 101
8 7.92
3 2.97
9 8.91
2 1.98
1 0.99
78 77.23
23 22.77%
62  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 142
13 9.15
6 4.23
9 6.34
3 2.11
1 0.70
110 77.46
32 22.54%
63  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 49
2 4.08
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
64  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 94
7 7.45
7 7.45
4 4.26
3 3.19
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
65  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 219
11 5.02
15 6.85
20 9.13
1 0.46
1 0.46
171 78.08
48 21.92%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัว 270
11 4.07
13 4.81
19 7.04
8 2.96
8 2.96
211 78.15
59 21.85%
67  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 103
6 5.83
4 3.88
5 4.85
3 2.91
4 3.88
81 78.64
22 21.36%
68  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 80
0 0.00
5 6.25
12 15.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
69  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
7 11.29
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
70  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 62
2 3.23
5 8.06
5 8.06
0 0.00
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
71  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 167
9 5.39
6 3.59
11 6.59
5 2.99
4 2.40
132 79.04
35 20.96%
72  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
0 0.00
6 13.95
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
73  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 254
12 4.72
22 8.66
15 5.91
3 1.18
1 0.39
201 79.13
53 20.87%
74  โรงเรียนโคกสง่า 121
8 6.61
4 3.31
10 8.26
3 2.48
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 171
13 7.60
3 1.75
17 9.94
0 0.00
2 1.17
136 79.53
35 20.47%
76  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
77  โรงเรียนบ้านผาหวาย 114
4 3.51
7 6.14
8 7.02
4 3.51
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
78  โรงเรียนบ้านกุดแก 130
3 2.31
8 6.15
13 10.00
2 1.54
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
79  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 15
1 6.67
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
80  โรงเรียนบ้านปากปวน 221
10 4.52
10 4.52
23 10.41
0 0.00
0 0.00
178 80.54
43 19.46%
81  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 464
24 5.17
14 3.02
52 11.21
0 0.00
0 0.00
374 80.60
90 19.40%
82  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 98
3 3.06
2 2.04
14 14.29
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
83  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 129
3 2.33
4 3.10
17 13.18
0 0.00
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
84  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
85  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1008
53 5.26
48 4.76
87 8.63
2 0.20
3 0.30
815 80.85
193 19.15%
86  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 136
12 8.82
6 4.41
7 5.15
1 0.74
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
87  โรงเรียนบ้านนาโก 164
15 9.15
6 3.66
6 3.66
3 1.83
1 0.61
133 81.10
31 18.90%
88  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 66
5 7.58
4 6.06
3 4.55
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
89  โรงเรียนบ้านนาอุดม 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 15.91
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
90  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 44
5 11.36
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
91  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
92  โรงเรียนบ้านกกบก 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 176
16 9.09
3 1.70
11 6.25
0 0.00
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
94  โรงเรียนบ้านผาน้อย 71
2 2.82
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
95  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
96  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 68
2 2.94
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
97  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
98  โรงเรียนบ้านหนองนอ 89
6 6.74
6 6.74
2 2.25
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
99  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 103
9 8.74
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
100  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 771
18 2.33
32 4.15
48 6.23
20 2.59
0 0.00
653 84.70
118 15.30%
101  โรงเรียนบ้านนายาง 59
3 5.08
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
102  โรงเรียนบ้านนาแก 120
5 4.17
3 2.50
9 7.50
0 0.00
1 0.83
102 85.00
18 15.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
104  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 148
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
16 10.81
126 85.14
22 14.86%
105  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
0 0.00
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
106  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 196
9 4.59
6 3.06
12 6.12
2 1.02
0 0.00
167 85.20
29 14.80%
107  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 284
9 3.17
13 4.58
17 5.99
3 1.06
0 0.00
242 85.21
42 14.79%
108  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
109  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 97
2 2.06
0 0.00
10 10.31
2 2.06
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
110  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 174
4 2.30
4 2.30
16 9.20
0 0.00
1 0.57
149 85.63
25 14.37%
111  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
112  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 105
7 6.67
1 0.95
5 4.76
1 0.95
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
113  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
114  โรงเรียนบ้านซำไฮ 58
1 1.72
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
115  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
116  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 147
4 2.72
5 3.40
11 7.48
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
117  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 74
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
1 1.35
64 86.49
10 13.51%
118  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 104
4 3.85
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
119  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 416
32 7.69
11 2.64
12 2.88
0 0.00
0 0.00
361 86.78
55 13.22%
120  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 121
3 2.48
3 2.48
9 7.44
1 0.83
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
121  โรงเรียนบ้านโนน 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
122  โรงเรียนบ้านสวนปอ 95
3 3.16
4 4.21
4 4.21
1 1.05
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
123  โรงเรียนบ้านป่าบง 136
10 7.35
6 4.41
1 0.74
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
124  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 120
4 3.33
3 2.50
3 2.50
4 3.33
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
125  โรงเรียนบ้านวังยาง 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
126  โรงเรียนบ้านอุ่ม 143
3 2.10
0 0.00
12 8.39
2 1.40
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
127  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 87
5 5.75
3 3.45
0 0.00
2 2.30
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
128  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 61
1 1.64
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
129  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 116
8 6.90
5 4.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
130  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
131  โรงเรียนบ้านผาขาว 184
0 0.00
1 0.54
16 8.70
2 1.09
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
132  โรงเรียนบ้านนาแปน 161
6 3.73
3 1.86
6 3.73
1 0.62
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
133  โรงเรียนบ้านเล้า 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
134  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
3 3.95
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
135  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 203
2 0.99
13 6.40
3 1.48
0 0.00
0 0.00
185 91.13
18 8.87%
136  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 226
3 1.33
0 0.00
17 7.52
0 0.00
0 0.00
206 91.15
20 8.85%
137  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
138  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 109
0 0.00
1 0.92
8 7.34
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
139  โรงเรียนบ้านหนองตูม 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
3 4.11
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
140  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
141  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
142  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
143  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
144  โรงเรียนบ้านหัวขัว 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
146  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
147  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 118
1 0.85
0 0.00
3 2.54
1 0.85
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
148  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
149  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 152
0 0.00
2 1.32
1 0.66
2 1.32
0 0.00
147 96.71
5 3.29%
150  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
151  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 93
1 1.08
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
152  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,102 5.88
เตี้ย  1,057 5.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,388 7.40
ผอมและเตี้ย  325 1.73
อ้วนและเตี้ย  276 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,598 77.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,148 คน


22.13%


Powered By www.thaieducation.net