ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 31
5 16.13
6 19.35
5 16.13
2 6.45
13 41.94
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 90
4 4.44
10 11.11
14 15.56
14 15.56
26 28.89
22 24.44
68 75.56%
4  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 113
19 16.81
15 13.27
13 11.50
7 6.19
18 15.93
41 36.28
72 63.72%
5  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 479
60 12.53
25 5.22
82 17.12
15 3.13
112 23.38
185 38.62
294 61.38%
6  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77
8 10.39
9 11.69
9 11.69
12 15.58
8 10.39
31 40.26
46 59.74%
7  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 22
4 18.18
4 18.18
1 4.55
4 18.18
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
8  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 158
9 5.70
14 8.86
16 10.13
23 14.56
30 18.99
66 41.77
92 58.23%
9  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 205
42 20.49
40 19.51
20 9.76
12 5.85
2 0.98
89 43.41
116 56.59%
10  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 129
11 8.53
9 6.98
12 9.30
17 13.18
23 17.83
57 44.19
72 55.81%
11  โรงเรียนเพียงหลวง 18 121
14 11.57
9 7.44
20 16.53
7 5.79
13 10.74
58 47.93
63 52.07%
12  โรงเรียนบ้านวังยาว 76
23 30.26
13 17.11
3 3.95
0 0.00
0 0.00
37 48.68
39 51.32%
13  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
6 12.77
5 10.64
4 8.51
4 8.51
5 10.64
23 48.94
24 51.06%
14  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 51
6 11.76
5 9.80
9 17.65
4 7.84
2 3.92
25 49.02
26 50.98%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 109
14 12.84
14 12.84
9 8.26
14 12.84
3 2.75
55 50.46
54 49.54%
16  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 101
10 9.90
15 14.85
18 17.82
7 6.93
0 0.00
51 50.50
50 49.50%
17  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 45
7 15.56
5 11.11
4 8.89
5 11.11
1 2.22
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 21
2 9.52
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
19  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 244
21 8.61
12 4.92
32 13.11
28 11.48
18 7.38
133 54.51
111 45.49%
20  โรงเรียนบ้านโพนทอง 97
13 13.40
1 1.03
10 10.31
10 10.31
7 7.22
56 57.73
41 42.27%
21  โรงเรียนเมืองเลย 2099
66 3.14
118 5.62
200 9.53
184 8.77
318 15.15
1213 57.79
886 42.21%
22  โรงเรียนบ้านสงเปือย 93
7 7.53
7 7.53
12 12.90
3 3.23
7 7.53
57 61.29
36 38.71%
23  โรงเรียนบ้านนาเบน 63
3 4.76
9 14.29
8 12.70
1 1.59
3 4.76
39 61.90
24 38.10%
24  โรงเรียนบ้านคกเว้า 19
3 15.79
2 10.53
1 5.26
1 5.26
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
25  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 30
4 13.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
26  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 22
4 18.18
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 515
40 7.77
33 6.41
34 6.60
41 7.96
38 7.38
329 63.88
186 36.12%
28  โรงเรียนบ้านปากเนียม 39
5 12.82
7 17.95
2 5.13
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
29  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
2 5.88
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
30  โรงเรียนบ้านนาโคก 217
24 11.06
25 11.52
7 3.23
14 6.45
6 2.76
141 64.98
76 35.02%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 266
12 4.51
69 25.94
5 1.88
5 1.88
2 0.75
173 65.04
93 34.96%
32  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 148
18 12.16
10 6.76
12 8.11
6 4.05
5 3.38
97 65.54
51 34.46%
33  โรงเรียนบ้านคอนสา 193
9 4.66
7 3.63
30 15.54
5 2.59
14 7.25
128 66.32
65 33.68%
34  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 108
6 5.56
6 5.56
4 3.70
10 9.26
10 9.26
72 66.67
36 33.33%
35  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 67
3 4.48
4 5.97
6 8.96
4 5.97
4 5.97
46 68.66
21 31.34%
36  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
12 15.00
2 2.50
55 68.75
25 31.25%
37  โรงเรียนบ้านกกทอง 110
17 15.45
6 5.45
5 4.55
4 3.64
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
38  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 93
4 4.30
4 4.30
18 19.35
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 260
36 13.85
16 6.15
16 6.15
4 1.54
0 0.00
188 72.31
72 27.69%
40  โรงเรียนบ้านคกมาด 40
1 2.50
1 2.50
7 17.50
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
41  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 104
4 3.85
4 3.85
12 11.54
4 3.85
4 3.85
76 73.08
28 26.92%
42  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 52
8 15.38
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
43  โรงเรียนบ้านนาค้อ 272
23 8.46
24 8.82
16 5.88
10 3.68
0 0.00
199 73.16
73 26.84%
44  โรงเรียนบ้านกกดู่ 177
4 2.26
22 12.43
21 11.86
0 0.00
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
45  โรงเรียนบ้านกำพี้ 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
46  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 108
3 2.78
3 2.78
17 15.74
2 1.85
2 1.85
81 75.00
27 25.00%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 571
7 1.23
21 3.68
30 5.25
28 4.90
52 9.11
433 75.83
138 24.17%
48  โรงเรียนอนุบาลเลย 1440
74 5.14
5 0.35
223 15.49
23 1.60
23 1.60
1092 75.83
348 24.17%
49  โรงเรียนบ้านบุฮม 129
5 3.88
4 3.10
4 3.10
9 6.98
9 6.98
98 75.97
31 24.03%
50  โรงเรียนบ้านหนองผำ 135
9 6.67
7 5.19
6 4.44
5 3.70
5 3.70
103 76.30
32 23.70%
51  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 52
1 1.92
2 3.85
8 15.38
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
52  โรงเรียนบ้านก้างปลา 103
14 13.59
8 7.77
1 0.97
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 81
4 4.94
5 6.17
7 8.64
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
54  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
4 2.96
7 5.19
12 8.89
7 5.19
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
55  โรงเรียนบ้านโป่ง 128
9 7.03
4 3.13
9 7.03
6 4.69
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
56  โรงเรียนบ้านนาโม้ 61
1 1.64
5 8.20
3 4.92
4 6.56
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
57  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 108
11 10.19
2 1.85
6 5.56
4 3.70
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
58  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 57
3 5.26
2 3.51
4 7.02
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
59  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 62
7 11.29
0 0.00
5 8.06
0 0.00
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
60  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
61  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 59
5 8.47
4 6.78
3 5.08
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
62  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 81
4 4.94
4 4.94
3 3.70
4 4.94
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
63  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 82
2 2.44
0 0.00
12 14.63
2 2.44
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
64  โรงเรียนบ้านนาแขม 95
11 11.58
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
65  โรงเรียนบ้านอุมุง 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
4 4.94
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
66  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 265
20 7.55
3 1.13
22 8.30
3 1.13
0 0.00
217 81.89
48 18.11%
67  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 227
19 8.37
4 1.76
6 2.64
6 2.64
6 2.64
186 81.94
41 18.06%
68  โรงเรียนบ้านปางคอม 151
7 4.64
1 0.66
12 7.95
7 4.64
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
69  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 147
12 8.16
4 2.72
7 4.76
2 1.36
1 0.68
121 82.31
26 17.69%
70  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 46
4 8.70
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
71  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 81
2 2.47
3 3.70
5 6.17
1 1.23
3 3.70
67 82.72
14 17.28%
72  โรงเรียนบ้านน้ำภู 204
13 6.37
6 2.94
16 7.84
0 0.00
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
73  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
3 8.57
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
74  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 88
3 3.41
3 3.41
6 6.82
3 3.41
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
75  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 124
6 4.84
4 3.23
10 8.06
1 0.81
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
76  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
77  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 138
3 2.17
6 4.35
8 5.80
3 2.17
2 1.45
116 84.06
22 15.94%
78  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 19
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
79  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
6 6.74
2 2.25
5 5.62
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
81  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 64
2 3.13
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
82  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 152
14 9.21
0 0.00
7 4.61
2 1.32
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
83  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
3 5.56
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
84  โรงเรียนบ้านคกเลา 61
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
85  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 68
5 7.35
2 2.94
1 1.47
2 2.94
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
86  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 226
12 5.31
0 0.00
21 9.29
0 0.00
0 0.00
193 85.40
33 14.60%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
88  โรงเรียนบ้านส้าน 14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
89  โรงเรียนบ้านสูบ 133
4 3.01
1 0.75
4 3.01
10 7.52
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
90  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
91  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 939
29 3.09
30 3.19
71 7.56
1 0.11
1 0.11
807 85.94
132 14.06%
92  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 157
0 0.00
3 1.91
17 10.83
2 1.27
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
93  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 66
5 7.58
1 1.52
1 1.52
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
94  โรงเรียนบ้านน้ำมี 38
3 7.89
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
95  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 154
5 3.25
1 0.65
12 7.79
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
96  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
97  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
98  โรงเรียนบ้านชมน้อย 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
99  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
100  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
101  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
102  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 46
3 6.52
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
103  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
104  โรงเรียนบ้านห้วยนา 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
0 0.00
6 5.77
93 89.42
11 10.58%
105  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
106  โรงเรียนบ้านวังขาม 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
107  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 261
5 1.92
7 2.68
5 1.92
4 1.53
4 1.53
236 90.42
25 9.58%
108  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 87
2 2.30
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
109  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-3 -13.64
20 90.91
2 9.09%
110  โรงเรียนบ้านวังผา 121
2 1.65
2 1.65
2 1.65
3 2.48
2 1.65
110 90.91
11 9.09%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 124
0 0.00
5 4.03
0 0.00
2 1.61
4 3.23
113 91.13
11 8.87%
112  โรงเรียนบ้านปากปัด 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 128
0 0.00
3 2.34
8 6.25
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
114  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 72
3 4.17
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
115  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
116  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 114
4 3.51
1 0.88
3 2.63
1 0.88
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
117  โรงเรียนบ้านท่าบม 77
3 3.90
2 2.60
1 1.30
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
118  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
119  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
121  โรงเรียนบ้านปากหมาก 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
122  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 32
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
123  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178
7 3.93
0 0.00
4 2.25
0 0.00
0 0.00
167 93.82
11 6.18%
124  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
125  โรงเรียนบ้านวังแคน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 223
7 3.14
6 2.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 94.17
13 5.83%
127  โรงเรียนบ้านเลิง 87
1 1.15
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
128  โรงเรียนบ้านผาพอด 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
129  โรงเรียนบ้านยาง 174
4 2.30
1 0.57
4 2.30
0 0.00
0 0.00
165 94.83
9 5.17%
130  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 78
1 1.28
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
131  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 138
2 1.45
2 1.45
3 2.17
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
132  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 112
0 0.00
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
133  โรงเรียนบ้านสงาว 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.23
120 96.77
4 3.23%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
135  โรงเรียนบ้านกลาง 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
136  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 139
0 0.00
0 0.00
3 2.16
0 0.00
0 0.00
136 97.84
3 2.16%
137  โรงเรียนบ้านปากยาง 112
0 0.00
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
138  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านน้ำพร 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองบง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,027 5.54
เตี้ย  807 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,460 7.87
ผอมและเตี้ย  674 3.63
อ้วนและเตี้ย  825 4.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,754 74.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,793 คน


25.84%


Powered By www.thaieducation.net