ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 112
16 14.29
12 10.71
14 12.50
16 14.29
18 16.07
36 32.14
76 67.86%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 177
40 22.60
17 9.60
11 6.21
25 14.12
20 11.30
64 36.16
113 63.84%
3  โรงเรียนบ้านสะคาม 16
10 62.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
4  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 236
31 13.14
24 10.17
20 8.47
14 5.93
43 18.22
104 44.07
132 55.93%
5  โรงเรียนบ้านนาเยีย 74
8 10.81
6 8.11
11 14.86
8 10.81
6 8.11
35 47.30
39 52.70%
6  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 62
6 9.68
10 16.13
3 4.84
6 9.68
5 8.06
32 51.61
30 48.39%
7  โรงเรียนบ้านวังชมภู 124
12 9.68
8 6.45
14 11.29
12 9.68
14 11.29
64 51.61
60 48.39%
8  โรงเรียนบ้านนาจาน 374
47 12.57
33 8.82
62 16.58
13 3.48
19 5.08
200 53.48
174 46.52%
9  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 172
18 10.47
20 11.63
32 18.60
2 1.16
4 2.33
96 55.81
76 44.19%
10  โรงเรียนบ้านยา 90
22 24.44
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
11  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 101
12 11.88
7 6.93
15 14.85
4 3.96
3 2.97
60 59.41
41 40.59%
12  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 154
11 7.14
6 3.90
42 27.27
1 0.65
0 0.00
94 61.04
60 38.96%
13  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 480
37 7.71
32 6.67
43 8.96
35 7.29
38 7.92
295 61.46
185 38.54%
14  โรงเรียนบ้านสะแบง 249
10 4.02
18 7.23
19 7.63
20 8.03
25 10.04
157 63.05
92 36.95%
15  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 109
11 10.09
6 5.50
10 9.17
11 10.09
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
16  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 121
10 8.26
9 7.44
13 10.74
4 3.31
6 4.96
79 65.29
42 34.71%
17  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 390
33 8.46
31 7.95
27 6.92
11 2.82
31 7.95
257 65.90
133 34.10%
18  โรงเรียนชุมชนวังทอง 280
29 10.36
23 8.21
23 8.21
6 2.14
12 4.29
187 66.79
93 33.21%
19  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 881
53 6.02
9 1.02
110 12.49
62 7.04
58 6.58
589 66.86
292 33.14%
20  โรงเรียนบ้านนาทม 158
8 5.06
3 1.90
16 10.13
7 4.43
18 11.39
106 67.09
52 32.91%
21  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 111
17 15.32
4 3.60
10 9.01
4 3.60
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
22  โรงเรียนบ้านตูม 279
22 7.89
8 2.87
32 11.47
5 1.79
20 7.17
192 68.82
87 31.18%
23  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 193
4 2.07
8 4.15
14 7.25
12 6.22
22 11.40
133 68.91
60 31.09%
24  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 95
7 7.37
7 7.37
11 11.58
4 4.21
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
25  โรงเรียนบ้านนามั่ง 50
7 14.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
26  โรงเรียนบ้านโสกหมู 107
7 6.54
3 2.80
13 12.15
4 3.74
5 4.67
75 70.09
32 29.91%
27  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 358
21 5.87
6 1.68
74 20.67
5 1.40
1 0.28
251 70.11
107 29.89%
28  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 128
9 7.03
4 3.13
18 14.06
7 5.47
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
29  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 150
9 6.00
13 8.67
14 9.33
8 5.33
0 0.00
106 70.67
44 29.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 70
4 5.71
6 8.57
3 4.29
3 4.29
4 5.71
50 71.43
20 28.57%
31  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 95
6 6.32
3 3.16
13 13.68
4 4.21
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
32  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 33
0 0.00
2 6.06
4 12.12
2 6.06
1 3.03
24 72.73
9 27.27%
33  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 232
15 6.47
9 3.88
17 7.33
14 6.03
8 3.45
169 72.84
63 27.16%
34  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 48
7 14.58
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
35  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 64
5 7.81
0 0.00
11 17.19
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
36  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 49
9 18.37
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 340
20 5.88
17 5.00
48 14.12
5 1.47
0 0.00
250 73.53
90 26.47%
38  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 238
29 12.18
11 4.62
8 3.36
11 4.62
4 1.68
175 73.53
63 26.47%
39  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 57
2 3.51
5 8.77
7 12.28
0 0.00
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
40  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 88
3 3.41
7 7.95
6 6.82
1 1.14
6 6.82
65 73.86
23 26.14%
41  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 158
13 8.23
13 8.23
12 7.59
3 1.90
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
42  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1353
60 4.43
39 2.88
24 1.77
39 2.88
182 13.45
1009 74.58
344 25.42%
43  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 141
5 3.55
2 1.42
12 8.51
7 4.96
9 6.38
106 75.18
35 24.82%
44  โรงเรียนบ้านชัย 61
4 6.56
2 3.28
4 6.56
2 3.28
3 4.92
46 75.41
15 24.59%
45  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 49
0 0.00
4 8.16
5 10.20
1 2.04
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
46  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 80
8 10.00
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
47  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 97
6 6.19
9 9.28
6 6.19
1 1.03
1 1.03
74 76.29
23 23.71%
48  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 132
13 9.85
13 9.85
4 3.03
1 0.76
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
49  โรงเรียนบ้านวังฮาง 111
3 2.70
4 3.60
16 14.41
3 2.70
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
50  โรงเรียนบ้านคำยาง 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
1 3.33
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
51  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 65
4 6.15
2 3.08
6 9.23
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัว 57
3 5.26
1 1.75
8 14.04
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
53  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 167
5 2.99
4 2.40
19 11.38
1 0.60
9 5.39
129 77.25
38 22.75%
54  โรงเรียนบ้านดงคำ 149
9 6.04
10 6.71
12 8.05
2 1.34
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
55  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
56  โรงเรียนบ้านฝาง 149
7 4.70
7 4.70
6 4.03
6 4.03
6 4.03
117 78.52
32 21.48%
57  โรงเรียนบ้านขาวัว 66
6 9.09
3 4.55
5 7.58
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
58  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 99
8 8.08
8 8.08
4 4.04
1 1.01
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
59  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 132
4 3.03
4 3.03
19 14.39
0 0.00
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
61  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 157
17 10.83
2 1.27
14 8.92
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
62  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 77
10 12.99
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
63  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1098
54 4.92
40 3.64
65 5.92
33 3.01
34 3.10
872 79.42
226 20.58%
64  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 133
3 2.26
5 3.76
9 6.77
5 3.76
5 3.76
106 79.70
27 20.30%
65  โรงเรียนบ้านศาลา 124
5 4.03
5 4.03
10 8.06
5 4.03
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
66  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 214
13 6.07
8 3.74
10 4.67
12 5.61
0 0.00
171 79.91
43 20.09%
67  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 90
4 4.44
3 3.33
4 4.44
4 4.44
3 3.33
72 80.00
18 20.00%
68  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 116
3 2.59
10 8.62
3 2.59
0 0.00
7 6.03
93 80.17
23 19.83%
69  โรงเรียนบ้านพังงู 91
8 8.79
2 2.20
4 4.40
3 3.30
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
70  โรงเรียนบ้านสมวิไล 86
7 8.14
8 9.30
2 2.33
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
71  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 56
6 10.71
5 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
72  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 153
3 1.96
14 9.15
9 5.88
3 1.96
1 0.65
123 80.39
30 19.61%
73  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 92
5 5.43
4 4.35
7 7.61
2 2.17
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
74  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 109
2 1.83
2 1.83
14 12.84
3 2.75
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
75  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 52
2 3.85
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
76  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 73
6 8.22
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
77  โรงเรียนบ้านหันน้อย 115
2 1.74
0 0.00
17 14.78
3 2.61
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
78  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 189
8 4.23
5 2.65
23 12.17
0 0.00
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
79  โรงเรียนบ้านดงหวาย 153
17 11.11
0 0.00
12 7.84
0 0.00
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
80  โรงเรียนสยามกลการ 3 107
8 7.48
6 5.61
4 3.74
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
81  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 130
12 9.23
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
82  โรงเรียนชุมชนสะงวย 136
10 7.35
3 2.21
9 6.62
3 2.21
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
83  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 44
3 6.82
2 4.55
1 2.27
1 2.27
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
84  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 61
3 4.92
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
85  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 78
2 2.56
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
86  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 78
5 6.41
5 6.41
3 3.85
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
87  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
2 3.57
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
88  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 125
8 6.40
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
89  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 263
19 7.22
8 3.04
5 1.90
8 3.04
6 2.28
217 82.51
46 17.49%
90  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 76
1 1.32
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
91  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 193
18 9.33
7 3.63
8 4.15
0 0.00
0 0.00
160 82.90
33 17.10%
92  โรงเรียนบ้านไทย 47
4 8.51
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
93  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 802
21 2.62
12 1.50
101 12.59
0 0.00
0 0.00
668 83.29
134 16.71%
94  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
95  โรงเรียนบ้านทุ่ง 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
96  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
97  โรงเรียนบ้านนาโฮง 115
3 2.61
3 2.61
7 6.09
4 3.48
2 1.74
96 83.48
19 16.52%
98  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 158
18 11.39
2 1.27
6 3.80
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
99  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 116
4 3.45
4 3.45
5 4.31
4 3.45
2 1.72
97 83.62
19 16.38%
100  โรงเรียนธาตุดอนตูม 141
1 0.71
1 0.71
12 8.51
2 1.42
7 4.96
118 83.69
23 16.31%
101  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
102  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
4 6.25
54 84.38
10 15.63%
103  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 82
4 4.88
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
104  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 193
8 4.15
7 3.63
13 6.74
0 0.00
0 0.00
165 85.49
28 14.51%
105  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 105
6 5.71
1 0.95
8 7.62
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
106  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 183
9 4.92
6 3.28
4 2.19
4 2.19
3 1.64
157 85.79
26 14.21%
107  โรงเรียนบ้านนาอุดม 100
2 2.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
108  โรงเรียนบ้านนาฮัง 79
5 6.33
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
109  โรงเรียนบ้านหนองลาด 181
12 6.63
0 0.00
13 7.18
0 0.00
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
110  โรงเรียนบ้านปูลู 124
4 3.23
5 4.03
8 6.45
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
111  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 191
8 4.19
7 3.66
10 5.24
1 0.52
0 0.00
165 86.39
26 13.61%
112  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 74
6 8.11
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
113  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
114  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 60
5 8.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
115  โรงเรียนบ้านนาไหม 225
10 4.44
11 4.89
8 3.56
0 0.00
0 0.00
196 87.11
29 12.89%
116  โรงเรียนบ้านปอพาน 109
5 4.59
1 0.92
5 4.59
3 2.75
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
117  โรงเรียนบ้านโพนงาม 150
7 4.67
7 4.67
5 3.33
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
118  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 130
2 1.54
1 0.77
10 7.69
2 1.54
1 0.77
114 87.69
16 12.31%
119  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 237
16 6.75
6 2.53
6 2.53
1 0.42
0 0.00
208 87.76
29 12.24%
120  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
121  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 83
3 3.61
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
122  โรงเรียนบ้านช้าง 145
6 4.14
4 2.76
3 2.07
2 1.38
2 1.38
128 88.28
17 11.72%
123  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 43
4 9.30
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
124  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 95
1 1.05
4 4.21
3 3.16
2 2.11
1 1.05
84 88.42
11 11.58%
125  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 121
9 7.44
0 0.00
4 3.31
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
126  โรงเรียนบ้านดงดารา 87
0 0.00
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
127  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 306
15 4.90
0 0.00
20 6.54
0 0.00
0 0.00
271 88.56
35 11.44%
128  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 176
6 3.41
7 3.98
5 2.84
0 0.00
2 1.14
156 88.64
20 11.36%
129  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 71
3 4.23
1 1.41
2 2.82
2 2.82
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
130  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
131  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
3 3.70
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
132  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 218
7 3.21
3 1.38
13 5.96
1 0.46
0 0.00
194 88.99
24 11.01%
133  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 82
1 1.22
2 2.44
5 6.10
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
134  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 173
12 6.94
0 0.00
7 4.05
0 0.00
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
135  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
2 3.13
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
136  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
137  โรงเรียนบ้านโนนหอม 185
3 1.62
5 2.70
4 2.16
4 2.16
3 1.62
166 89.73
19 10.27%
138  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
139  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 59
1 1.69
1 1.69
0 0.00
3 5.08
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
140  โรงเรียนบ้านนายม 80
1 1.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
141  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 130
8 6.15
5 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองแซง 125
2 1.60
5 4.00
4 3.20
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
143  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 123
5 4.07
2 1.63
2 1.63
2 1.63
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 81
0 0.00
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
145  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
146  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 117
4 3.42
0 0.00
3 2.56
2 1.71
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
147  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 488
6 1.23
4 0.82
8 1.64
11 2.25
8 1.64
451 92.42
37 7.58%
148  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
150  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
151  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
152  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101
5 4.95
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
153  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 44
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
154  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 223
3 1.35
3 1.35
3 1.35
4 1.79
2 0.90
208 93.27
15 6.73%
155  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 155
5 3.23
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
145 93.55
10 6.45%
156  โรงเรียนบ้านทรายมูล 128
0 0.00
1 0.78
4 3.13
0 0.00
3 2.34
120 93.75
8 6.25%
157  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 128
2 1.56
4 3.13
0 0.00
1 0.78
1 0.78
120 93.75
8 6.25%
158  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 193
4 2.07
3 1.55
1 0.52
3 1.55
0 0.00
182 94.30
11 5.70%
159  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
160  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 234
0 0.00
2 0.85
11 4.70
0 0.00
0 0.00
221 94.44
13 5.56%
161  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 91
2 2.20
0 0.00
2 2.20
1 1.10
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
162  โรงเรียนร่มเกล้า 2 639
10 1.56
4 0.63
2 0.31
13 2.03
6 0.94
604 94.52
35 5.48%
163  โรงเรียนบ้านกล้วย 96
0 0.00
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
164  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 175
3 1.71
2 1.14
3 1.71
1 0.57
0 0.00
166 94.86
9 5.14%
165  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 98
2 2.04
0 0.00
1 1.02
1 1.02
1 1.02
93 94.90
5 5.10%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 99
2 2.02
0 0.00
2 2.02
0 0.00
1 1.01
94 94.95
5 5.05%
167  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
168  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
169  โรงเรียนบ้านจันทน์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
170  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 69
0 0.00
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
171  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 192
0 0.00
4 2.08
4 2.08
0 0.00
0 0.00
184 95.83
8 4.17%
172  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
1 1.04
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
173  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 121
1 0.83
1 0.83
1 0.83
1 0.83
1 0.83
116 95.87
5 4.13%
174  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 49
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
175  โรงเรียนบ้านวังแข้ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
48 96.00
2 4.00%
176  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 326
3 0.92
2 0.61
5 1.53
3 0.92
0 0.00
313 96.01
13 3.99%
177  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
178  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 225
3 1.33
3 1.33
1 0.44
1 0.44
0 0.00
217 96.44
8 3.56%
179  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.55
0 0.00
136 96.45
5 3.55%
180  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 85
2 2.35
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
181  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
182  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
183  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 179
2 1.12
0 0.00
4 2.23
0 0.00
0 0.00
173 96.65
6 3.35%
184  โรงเรียนบ้านคำม่วง 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
63 96.92
2 3.08%
185  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 206
1 0.49
4 1.94
1 0.49
0 0.00
0 0.00
200 97.09
6 2.91%
186  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 111
1 0.90
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.47
79 97.53
2 2.47%
188  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
189  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 132
0 0.00
0 0.00
2 1.52
1 0.76
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
190  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
191  โรงเรียนบ้านคำบอน 93
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
192  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 96
1 1.04
1 1.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
193  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
194  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 268
2 0.75
0 0.00
3 1.12
0 0.00
0 0.00
263 98.13
5 1.87%
195  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
196  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 130
0 0.00
1 0.77
0 0.00
1 0.77
0 0.00
128 98.46
2 1.54%
197  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 156
0 0.00
1 0.64
0 0.00
0 0.00
1 0.64
154 98.72
2 1.28%
198  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 234
0 0.00
0 0.00
2 0.85
1 0.43
0 0.00
231 98.72
3 1.28%
199  โรงเรียนบ้านปากดง 165
0 0.00
0 0.00
2 1.21
0 0.00
0 0.00
163 98.79
2 1.21%
200  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 161
0 0.00
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
160 99.38
1 0.62%
201  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 177
0 0.00
0 0.00
1 0.56
0 0.00
0 0.00
176 99.44
1 0.56%
202  โรงเรียนบ้านโพนสูง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,368 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,392 4.74
เตี้ย  879 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,819 6.19
ผอมและเตี้ย  609 2.07
อ้วนและเตี้ย  723 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,946 81.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,422 คน


18.46%


Powered By www.thaieducation.net