ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 142
26 18.31
41 28.87
36 25.35
22 15.49
17 11.97
0 0.00
142 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9
8 88.89
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 71
19 26.76
15 21.13
10 14.08
22 30.99
5 7.04
0 0.00
71 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 44
34 77.27
0 0.00
7 15.91
3 6.82
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกศรี 30
7 23.33
8 26.67
8 26.67
1 3.33
5 16.67
1 3.33
29 96.67%
6  โรงเรียนบ้านผาทอง 92
22 23.91
19 20.65
11 11.96
15 16.30
12 13.04
13 14.13
79 85.87%
7  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 68
25 36.76
13 19.12
2 2.94
10 14.71
2 2.94
16 23.53
52 76.47%
8  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 44
7 15.91
5 11.36
6 13.64
4 9.09
6 13.64
16 36.36
28 63.64%
9  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 249
24 9.64
13 5.22
65 26.10
7 2.81
31 12.45
109 43.78
140 56.22%
10  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 119
26 21.85
20 16.81
11 9.24
7 5.88
1 0.84
54 45.38
65 54.62%
11  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 103
10 9.71
15 14.56
3 2.91
19 18.45
7 6.80
49 47.57
54 52.43%
12  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 129
24 18.60
16 12.40
14 10.85
5 3.88
8 6.20
62 48.06
67 51.94%
13  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 6
0 0.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
14  โรงเรียนบ้านกอก 131
6 4.58
9 6.87
12 9.16
15 11.45
21 16.03
68 51.91
63 48.09%
15  โรงเรียนบ้านดงเรือง 41
6 14.63
0 0.00
0 0.00
7 17.07
6 14.63
22 53.66
19 46.34%
16  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 169
12 7.10
11 6.51
16 9.47
23 13.61
16 9.47
91 53.85
78 46.15%
17  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 53
17 32.08
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
18  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 170
28 16.47
17 10.00
13 7.65
11 6.47
6 3.53
95 55.88
75 44.12%
19  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 84
11 13.10
3 3.57
16 19.05
2 2.38
5 5.95
47 55.95
37 44.05%
20  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 71
21 29.58
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
21  โรงเรียนบ้านนาม่วง 71
20 28.17
2 2.82
5 7.04
2 2.82
1 1.41
41 57.75
30 42.25%
22  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 152
9 5.92
12 7.89
8 5.26
21 13.82
14 9.21
88 57.89
64 42.11%
23  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 326
20 6.13
10 3.07
50 15.34
9 2.76
48 14.72
189 57.98
137 42.02%
24  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
9 6.82
19 14.39
18 13.64
8 6.06
0 0.00
78 59.09
54 40.91%
25  โรงเรียนบ้านวาปี 98
7 7.14
10 10.20
22 22.45
0 0.00
0 0.00
59 60.20
39 39.80%
26  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 58
4 6.90
3 5.17
5 8.62
6 10.34
5 8.62
35 60.34
23 39.66%
27  โรงเรียนชุมชนจำปี 151
21 13.91
21 13.91
16 10.60
0 0.00
0 0.00
93 61.59
58 38.41%
28  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 227
27 11.89
13 5.73
24 10.57
9 3.96
10 4.41
144 63.44
83 36.56%
29  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 47
7 14.89
6 12.77
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
30  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 181
12 6.63
17 9.39
11 6.08
13 7.18
10 5.52
118 65.19
63 34.81%
31  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 643
48 7.47
12 1.87
61 9.49
60 9.33
39 6.07
423 65.79
220 34.21%
32  โรงเรียนบ้านผือ 90
11 12.22
4 4.44
11 12.22
3 3.33
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
33  โรงเรียนบ้านหนองแสง 122
17 13.93
7 5.74
5 4.10
4 3.28
6 4.92
83 68.03
39 31.97%
34  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 54
1 1.85
6 11.11
7 12.96
3 5.56
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
35  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 48
1 2.08
1 2.08
8 16.67
3 6.25
2 4.17
33 68.75
15 31.25%
36  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 71
12 16.90
7 9.86
3 4.23
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
37  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 165
14 8.48
12 7.27
25 15.15
0 0.00
0 0.00
114 69.09
51 30.91%
38  โรงเรียนบ้านกุดยาง 162
12 7.41
4 2.47
34 20.99
0 0.00
0 0.00
112 69.14
50 30.86%
39  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 62
5 8.06
3 4.84
4 6.45
3 4.84
4 6.45
43 69.35
19 30.65%
40  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 218
44 20.18
12 5.50
6 2.75
4 1.83
0 0.00
152 69.72
66 30.28%
41  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 57
8 14.04
6 10.53
3 5.26
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 37
4 10.81
1 2.70
5 13.51
0 0.00
1 2.70
26 70.27
11 29.73%
43  โรงเรียนบ้านพันดอน 99
6 6.06
12 12.12
7 7.07
1 1.01
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
44  โรงเรียนบ้านโนนสา 129
7 5.43
4 3.10
5 3.88
10 7.75
10 7.75
93 72.09
36 27.91%
45  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 126
0 0.00
0 0.00
11 8.73
0 0.00
24 19.05
91 72.22
35 27.78%
46  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 170
15 8.82
15 8.82
7 4.12
7 4.12
3 1.76
123 72.35
47 27.65%
47  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 163
13 7.98
3 1.84
29 17.79
0 0.00
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
48  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 163
16 9.82
14 8.59
14 8.59
0 0.00
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
49  โรงเรียนบ้านวังทอง 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
50  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 64
3 4.69
2 3.13
11 17.19
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
51  โรงเรียนบ้านโนนสูง 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
3 4.41
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
52  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 107
7 6.54
3 2.80
17 15.89
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
53  โรงเรียนบ้านคำจวง 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
54  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 156
7 4.49
12 7.69
20 12.82
0 0.00
0 0.00
117 75.00
39 25.00%
55  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 128
10 7.81
3 2.34
19 14.84
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
56  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 84
2 2.38
2 2.38
8 9.52
8 9.52
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
57  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 81
7 8.64
9 11.11
3 3.70
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
58  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 209
16 7.66
7 3.35
11 5.26
4 1.91
10 4.78
161 77.03
48 22.97%
59  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
3 4.29
5 7.14
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
60  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 85
11 12.94
5 5.88
3 3.53
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
61  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 9
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 108
11 10.19
1 0.93
11 10.19
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
63  โรงเรียนบ้านดงน้อย 167
10 5.99
8 4.79
18 10.78
0 0.00
1 0.60
130 77.84
37 22.16%
64  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
65  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 41
0 0.00
4 9.76
1 2.44
3 7.32
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
66  โรงเรียนบ้านเดียม 57
6 10.53
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
67  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 809
61 7.54
30 3.71
74 9.15
5 0.62
0 0.00
639 78.99
170 21.01%
68  โรงเรียนบ้านหนองแวง 29
3 10.34
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
69  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 116
8 6.90
3 2.59
11 9.48
2 1.72
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
70  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 63
5 7.94
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
71  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
72  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 104
9 8.65
5 4.81
6 5.77
1 0.96
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
73  โรงเรียนบ้านทมนางาม 210
10 4.76
9 4.29
21 10.00
2 0.95
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 146
10 6.85
7 4.79
0 0.00
5 3.42
7 4.79
117 80.14
29 19.86%
75  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 51
2 3.92
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
76  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 774
52 6.72
24 3.10
60 7.75
13 1.68
2 0.26
623 80.49
151 19.51%
77  โรงเรียนบ้านสมดี 31
1 3.23
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
78  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 47
1 2.13
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
79  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 68
6 8.82
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
55 80.88
13 19.12%
80  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 121
7 5.79
3 2.48
7 5.79
6 4.96
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
81  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 138
10 7.25
8 5.80
8 5.80
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
82  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 75
4 5.33
5 6.67
4 5.33
0 0.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
83  โรงเรียนบ้านนายูง 119
7 5.88
3 2.52
11 9.24
1 0.84
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
84  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 82
2 2.44
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
85  โรงเรียนบ้านนกขะบา 33
4 12.12
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
86  โรงเรียนบ้านตูม 116
4 3.45
3 2.59
14 12.07
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
87  โรงเรียนบ้านเซียบ 128
6 4.69
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
88  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 123
7 5.69
6 4.88
3 2.44
3 2.44
3 2.44
101 82.11
22 17.89%
89  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 97
8 8.25
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
90  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
91  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 52
2 3.85
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
92  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209
14 6.70
10 4.78
9 4.31
3 1.44
0 0.00
173 82.78
36 17.22%
93  โรงเรียนบ้านปะโค 216
13 6.02
5 2.31
18 8.33
0 0.00
0 0.00
180 83.33
36 16.67%
94  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 97
2 2.06
5 5.15
9 9.28
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
95  โรงเรียนบ้านทับไฮ 67
3 4.48
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
96  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 101
5 4.95
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
97  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 288
12 4.17
1 0.35
32 11.11
0 0.00
0 0.00
243 84.38
45 15.63%
98  โรงเรียนบ้านหนองโก 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
99  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 194
8 4.12
3 1.55
11 5.67
0 0.00
8 4.12
164 84.54
30 15.46%
100  โรงเรียนบ้านบะยาว 65
8 12.31
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุง 112
7 6.25
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
102  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
3 4.55
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
103  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
2 3.03
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
104  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 200
4 2.00
4 2.00
11 5.50
5 2.50
6 3.00
170 85.00
30 15.00%
105  โรงเรียนบ้านนาแบก 120
3 2.50
3 2.50
7 5.83
3 2.50
2 1.67
102 85.00
18 15.00%
106  โรงเรียนบ้านโปร่ง 127
5 3.94
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
107  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 156
13 8.33
1 0.64
9 5.77
0 0.00
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
108  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 449
26 5.79
4 0.89
36 8.02
0 0.00
0 0.00
383 85.30
66 14.70%
109  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 215
7 3.26
4 1.86
9 4.19
6 2.79
5 2.33
184 85.58
31 14.42%
110  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 153
0 0.00
4 2.61
18 11.76
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
111  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223
4 1.79
6 2.69
20 8.97
2 0.90
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
112  โรงเรียนบ้านโพนทอง 126
5 3.97
8 6.35
5 3.97
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
113  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 42
0 0.00
5 11.90
0 0.00
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
114  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 65
0 0.00
5 7.69
0 0.00
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
115  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 89
6 6.74
0 0.00
4 4.49
0 0.00
2 2.25
77 86.52
12 13.48%
116  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
117  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
2 2.94
2 2.94
1 1.47
2 2.94
2 2.94
59 86.76
9 13.24%
118  โรงเรียนบ้านท่าสัง 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
119  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 145
5 3.45
1 0.69
11 7.59
0 0.00
2 1.38
126 86.90
19 13.10%
120  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 314
8 2.55
5 1.59
28 8.92
0 0.00
0 0.00
273 86.94
41 13.06%
121  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 230
5 2.17
8 3.48
17 7.39
0 0.00
0 0.00
200 86.96
30 13.04%
122  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 77
2 2.60
1 1.30
4 5.19
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
123  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 108
12 11.11
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
124  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 109
9 8.26
4 3.67
1 0.92
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
125  โรงเรียนบ้านคำบอน 86
3 3.49
3 3.49
4 4.65
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
126  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
127  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 191
5 2.62
1 0.52
0 0.00
18 9.42
0 0.00
167 87.43
24 12.57%
128  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 49
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
129  โรงเรียนบ้านสี่แจ 139
7 5.04
0 0.00
10 7.19
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
130  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 82
0 0.00
2 2.44
4 4.88
4 4.88
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
131  โรงเรียนบ้านปอ 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
132  โรงเรียนบ้านหนองแดง 84
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
6 7.14
74 88.10
10 11.90%
133  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 143
3 2.10
2 1.40
8 5.59
2 1.40
2 1.40
126 88.11
17 11.89%
134  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 136
6 4.41
3 2.21
3 2.21
2 1.47
2 1.47
120 88.24
16 11.76%
135  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
136  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 68
4 5.88
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
137  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
2 7.69
23 88.46
3 11.54%
138  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 96
6 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.21
85 88.54
11 11.46%
139  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
140  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 132
8 6.06
2 1.52
5 3.79
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
141  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 71
4 5.63
0 0.00
3 4.23
0 0.00
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
142  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
143  โรงเรียนบ้านดูนเลา 63
2 3.17
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
144  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 109
6 5.50
6 5.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
145  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 214
9 4.21
5 2.34
5 2.34
3 1.40
1 0.47
191 89.25
23 10.75%
146  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
4 7.14
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
147  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 142
6 4.23
4 2.82
5 3.52
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
148  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 154
0 0.00
1 0.65
15 9.74
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
149  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 78
0 0.00
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
150  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 127
5 3.94
5 3.94
2 1.57
1 0.79
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
151  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
152  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
153  โรงเรียนดงง่ามนางาม 131
2 1.53
5 3.82
6 4.58
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
154  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 146
5 3.42
2 1.37
7 4.79
0 0.00
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
155  โรงเรียนบ้านสามขา 53
0 0.00
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
156  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 118
2 1.69
2 1.69
7 5.93
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
157  โรงเรียนบ้านคำน้อย 108
1 0.93
2 1.85
5 4.63
1 0.93
1 0.93
98 90.74
10 9.26%
158  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
159  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
5 5.62
1 1.12
2 2.25
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
160  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 124
0 0.00
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
161  โรงเรียนบ้านกงพาน 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
2 3.33
55 91.67
5 8.33%
162  โรงเรียนบ้านนาแก 101
6 5.94
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
163  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
164  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 140
0 0.00
0 0.00
7 5.00
3 2.14
0 0.00
130 92.86
10 7.14%
165  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 113
5 4.42
3 2.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว 44
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
167  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 288
3 1.04
5 1.74
7 2.43
3 1.04
1 0.35
269 93.40
19 6.60%
168  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 139
3 2.16
1 0.72
4 2.88
1 0.72
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
170  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 85
0 0.00
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
171  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
172  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 166
3 1.81
3 1.81
0 0.00
0 0.00
3 1.81
157 94.58
9 5.42%
173  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
174  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 75
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
175  โรงเรียนบ้านท่าลาด 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
176  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 116
0 0.00
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
177  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
2 2.50
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
178  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
179  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 64
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
180  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
181  โรงเรียนบ้านท่ายม 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
182  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
183  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 102
1 0.98
1 0.98
0 0.00
0 0.00
2 1.96
98 96.08
4 3.92%
184  โรงเรียนบ้านคำยาง 214
1 0.47
2 0.93
5 2.34
0 0.00
0 0.00
206 96.26
8 3.74%
185  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
186  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
187  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
2 1.53
127 96.95
4 3.05%
188  โรงเรียนบ้านม่วงดง 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
189  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
190  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 170
2 1.18
0 0.00
1 0.59
1 0.59
0 0.00
166 97.65
4 2.35%
191  โรงเรียนบ้านดงกลาง 187
0 0.00
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
184 98.40
3 1.60%
192  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
193  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 234
2 0.85
0 0.00
1 0.43
0 0.00
0 0.00
231 98.72
3 1.28%
194  โรงเรียนบ้านนาฝาย 170
0 0.00
0 0.00
1 0.59
1 0.59
0 0.00
168 98.82
2 1.18%

 

จำนวนนักเรียน  22,516 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,389 6.17
เตี้ย  822 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,629 7.23
ผอมและเตี้ย  487 2.16
อ้วนและเตี้ย  417 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,772 78.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,744 คน


21.07%


Powered By www.thaieducation.net