ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาพัง 39
8 20.51
1 2.56
27 69.23
3 7.69
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 154
23 14.94
31 20.13
39 25.32
27 17.53
34 22.08
0 0.00
154 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 82
25 30.49
14 17.07
17 20.73
13 15.85
13 15.85
0 0.00
82 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแมด 23
7 30.43
5 21.74
3 13.04
5 21.74
3 13.04
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 21
4 19.05
3 14.29
8 38.10
1 4.76
5 23.81
0 0.00
21 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 74
11 14.86
15 20.27
18 24.32
15 20.27
15 20.27
0 0.00
74 100.00%
7  โรงเรียนบ้านยวด 108
12 11.11
7 6.48
46 42.59
31 28.70
10 9.26
2 1.85
106 98.15%
8  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 94
15 15.96
19 20.21
9 9.57
29 30.85
9 9.57
13 13.83
81 86.17%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 133
65 48.87
16 12.03
4 3.01
8 6.02
0 0.00
40 30.08
93 69.92%
10  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 243
28 11.52
38 15.64
28 11.52
47 19.34
26 10.70
76 31.28
167 68.72%
11  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 99
24 24.24
9 9.09
10 10.10
14 14.14
11 11.11
31 31.31
68 68.69%
12  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3683
40 1.09
86 2.34
975 26.47
197 5.35
1009 27.40
1376 37.36
2307 62.64%
13  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 47
14 29.79
6 12.77
1 2.13
4 8.51
4 8.51
18 38.30
29 61.70%
14  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2208
177 8.02
187 8.47
195 8.83
364 16.49
382 17.30
903 40.90
1305 59.10%
15  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1136
94 8.27
71 6.25
146 12.85
147 12.94
207 18.22
471 41.46
665 58.54%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 125
13 10.40
20 16.00
23 18.40
15 12.00
0 0.00
54 43.20
71 56.80%
17  โรงเรียนบ้านนาดี 45
0 0.00
12 26.67
13 28.89
0 0.00
0 0.00
20 44.44
25 55.56%
18  โรงเรียนบ้านชาด 110
13 11.82
7 6.36
8 7.27
20 18.18
13 11.82
49 44.55
61 55.45%
19  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 91
15 16.48
9 9.89
5 5.49
18 19.78
2 2.20
42 46.15
49 53.85%
20  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 115
53 46.09
4 3.48
1 0.87
0 0.00
3 2.61
54 46.96
61 53.04%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 131
62 47.33
0 0.00
6 4.58
0 0.00
0 0.00
63 48.09
68 51.91%
22  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 134
11 8.21
15 11.19
7 5.22
26 19.40
9 6.72
66 49.25
68 50.75%
23  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 190
24 12.63
18 9.47
29 15.26
12 6.32
12 6.32
95 50.00
95 50.00%
24  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 96
8 8.33
1 1.04
14 14.58
9 9.38
15 15.63
49 51.04
47 48.96%
25  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 116
16 13.79
12 10.34
5 4.31
18 15.52
5 4.31
60 51.72
56 48.28%
26  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 76
5 6.58
3 3.95
12 15.79
6 7.89
10 13.16
40 52.63
36 47.37%
27  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 75
24 32.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
28  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 177
17 9.60
25 14.12
17 9.60
17 9.60
6 3.39
95 53.67
82 46.33%
29  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 176
36 20.45
13 7.39
7 3.98
21 11.93
3 1.70
96 54.55
80 45.45%
30  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 47
8 17.02
6 12.77
5 10.64
2 4.26
0 0.00
26 55.32
21 44.68%
31  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 233
33 14.16
29 12.45
10 4.29
19 8.15
12 5.15
130 55.79
103 44.21%
32  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 119
11 9.24
14 11.76
12 10.08
8 6.72
6 5.04
68 57.14
51 42.86%
33  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 63
8 12.70
9 14.29
4 6.35
4 6.35
2 3.17
36 57.14
27 42.86%
34  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 437
65 14.87
42 9.61
34 7.78
23 5.26
23 5.26
250 57.21
187 42.79%
35  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 346
37 10.69
44 12.72
57 16.47
5 1.45
5 1.45
198 57.23
148 42.77%
36  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 61
8 13.11
4 6.56
9 14.75
4 6.56
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
37  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 91
11 12.09
6 6.59
13 14.29
4 4.40
3 3.30
54 59.34
37 40.66%
38  โรงเรียนบ้านขาว 64
14 21.88
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
39  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 170
12 7.06
16 9.41
28 16.47
3 1.76
10 5.88
101 59.41
69 40.59%
40  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 46
2 4.35
7 15.22
3 6.52
6 13.04
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
41  โรงเรียนบ้านหนองแก 46
0 0.00
0 0.00
12 26.09
0 0.00
6 13.04
28 60.87
18 39.13%
42  โรงเรียนบ้านตาด 345
8 2.32
31 8.99
91 26.38
0 0.00
0 0.00
215 62.32
130 37.68%
43  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 8
0 0.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
44  โรงเรียนบ้านหินโงม 156
22 14.10
5 3.21
9 5.77
21 13.46
1 0.64
98 62.82
58 37.18%
45  โรงเรียนบ้านอูบมุง 141
30 21.28
0 0.00
10 7.09
0 0.00
12 8.51
89 63.12
52 36.88%
46  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 71
5 7.04
4 5.63
9 12.68
4 5.63
4 5.63
45 63.38
26 36.62%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 58
6 10.34
7 12.07
1 1.72
7 12.07
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
48  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 200
16 8.00
10 5.00
20 10.00
8 4.00
18 9.00
128 64.00
72 36.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 134
17 12.69
5 3.73
17 12.69
4 2.99
5 3.73
86 64.18
48 35.82%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 185
20 10.81
15 8.11
8 4.32
20 10.81
3 1.62
119 64.32
66 35.68%
51  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 68
2 2.94
8 11.76
14 20.59
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
52  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 106
18 16.98
0 0.00
11 10.38
0 0.00
8 7.55
69 65.09
37 34.91%
53  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 444
52 11.71
52 11.71
26 5.86
9 2.03
16 3.60
289 65.09
155 34.91%
54  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 95
13 13.68
12 12.63
6 6.32
2 2.11
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
55  โรงเรียนบ้านเลื่อม 213
25 11.74
12 5.63
37 17.37
0 0.00
0 0.00
139 65.26
74 34.74%
56  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 208
18 8.65
14 6.73
27 12.98
13 6.25
0 0.00
136 65.38
72 34.62%
57  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 128
12 9.38
9 7.03
23 17.97
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
58  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 32
3 9.38
4 12.50
2 6.25
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
59  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 137
21 15.33
8 5.84
14 10.22
4 2.92
0 0.00
90 65.69
47 34.31%
60  โรงเรียนบ้านหม้อ 93
5 5.38
9 9.68
5 5.38
8 8.60
4 4.30
62 66.67
31 33.33%
61  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 250
33 13.20
23 9.20
10 4.00
16 6.40
0 0.00
168 67.20
82 32.80%
62  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 208
31 14.90
21 10.10
3 1.44
12 5.77
1 0.48
140 67.31
68 32.69%
63  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147
20 13.61
11 7.48
6 4.08
6 4.08
5 3.40
99 67.35
48 32.65%
64  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90
6 6.67
11 12.22
9 10.00
3 3.33
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
65  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 109
12 11.01
6 5.50
12 11.01
2 1.83
3 2.75
74 67.89
35 32.11%
66  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 76
8 10.53
2 2.63
9 11.84
2 2.63
3 3.95
52 68.42
24 31.58%
67  โรงเรียนบ้านหนองผง 39
2 5.13
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
68  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 136
10 7.35
9 6.62
9 6.62
9 6.62
4 2.94
95 69.85
41 30.15%
69  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 124
8 6.45
7 5.65
8 6.45
7 5.65
7 5.65
87 70.16
37 29.84%
70  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 94
3 3.19
7 7.45
8 8.51
5 5.32
5 5.32
66 70.21
28 29.79%
71  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 187
17 9.09
23 12.30
13 6.95
1 0.53
1 0.53
132 70.59
55 29.41%
72  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 90
5 5.56
6 6.67
5 5.56
4 4.44
6 6.67
64 71.11
26 28.89%
73  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90
11 12.22
10 11.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
74  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 99
6 6.06
9 9.09
10 10.10
2 2.02
1 1.01
71 71.72
28 28.28%
75  โรงเรียนบ้านยางซอง 122
13 10.66
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
76  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 125
8 6.40
18 14.40
6 4.80
1 0.80
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
77  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 144
3 2.08
8 5.56
8 5.56
6 4.17
13 9.03
106 73.61
38 26.39%
78  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 172
23 13.37
0 0.00
11 6.40
0 0.00
11 6.40
127 73.84
45 26.16%
79  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 93
5 5.38
0 0.00
9 9.68
8 8.60
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
80  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 93
7 7.53
4 4.30
11 11.83
0 0.00
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
81  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 48
9 18.75
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
82  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 52
4 7.69
1 1.92
5 9.62
1 1.92
2 3.85
39 75.00
13 25.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 408
34 8.33
7 1.72
32 7.84
25 6.13
4 0.98
306 75.00
102 25.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 217
18 8.29
28 12.90
8 3.69
0 0.00
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
85  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
2 3.70
6 11.11
41 75.93
13 24.07%
86  โรงเรียนบ้านหว้าน 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
87  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 59
8 13.56
1 1.69
0 0.00
3 5.08
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
88  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 56
7 12.50
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
89  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138
18 13.04
5 3.62
9 6.52
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
90  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 263
5 1.90
10 3.80
34 12.93
2 0.76
10 3.80
202 76.81
61 23.19%
91  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 311
23 7.40
9 2.89
37 11.90
1 0.32
0 0.00
241 77.49
70 22.51%
92  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 41
7 17.07
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
93  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 196
9 4.59
12 6.12
22 11.22
0 0.00
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
94  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 87
4 4.60
8 9.20
7 8.05
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
95  โรงเรียนบ้านดงปอ 87
7 8.05
6 6.90
5 5.75
0 0.00
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
96  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 102
3 2.94
8 7.84
11 10.78
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
97  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
98  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 112
7 6.25
3 2.68
8 7.14
6 5.36
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
99  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 159
5 3.14
2 1.26
16 10.06
0 0.00
11 6.92
125 78.62
34 21.38%
100  โรงเรียนบ้านดงอุดม 103
4 3.88
2 1.94
8 7.77
5 4.85
3 2.91
81 78.64
22 21.36%
101  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 89
4 4.49
6 6.74
7 7.87
2 2.25
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
102  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 759
159 20.95
0 0.00
3 0.40
0 0.00
0 0.00
597 78.66
162 21.34%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัว 211
6 2.84
15 7.11
22 10.43
2 0.95
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
104  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
6 12.50
38 79.17
10 20.83%
105  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 48
0 0.00
4 8.33
5 10.42
0 0.00
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
106  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 162
11 6.79
6 3.70
11 6.79
4 2.47
1 0.62
129 79.63
33 20.37%
107  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 343
18 5.25
23 6.71
17 4.96
8 2.33
3 0.87
274 79.88
69 20.12%
108  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 209
22 10.53
5 2.39
11 5.26
3 1.44
1 0.48
167 79.90
42 20.10%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224
18 8.04
15 6.70
12 5.36
0 0.00
0 0.00
179 79.91
45 20.09%
110  โรงเรียนบ้านดอนบาก 76
7 9.21
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
111  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 61
2 3.28
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
112  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 87
2 2.30
5 5.75
10 11.49
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
113  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 72
4 5.56
3 4.17
5 6.94
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
114  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
115  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 160
3 1.88
7 4.38
18 11.25
2 1.25
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
116  โรงเรียนบ้านเชียงดา 139
7 5.04
5 3.60
8 5.76
6 4.32
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
117  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 180
9 5.00
11 6.11
6 3.33
5 2.78
2 1.11
147 81.67
33 18.33%
118  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121
14 11.57
6 4.96
2 1.65
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
119  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 116
9 7.76
6 5.17
5 4.31
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
120  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 34
1 2.94
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
121  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
122  โรงเรียนบ้านเลา 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
123  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 59
6 10.17
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
124  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 266
8 3.01
7 2.63
12 4.51
10 3.76
8 3.01
221 83.08
45 16.92%
125  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 131
6 4.58
3 2.29
11 8.40
2 1.53
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
126  โรงเรียนบ้านดงบัง 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
127  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
128  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 110
8 7.27
5 4.55
3 2.73
1 0.91
1 0.91
92 83.64
18 16.36%
129  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
130  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 199
9 4.52
5 2.51
16 8.04
2 1.01
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
131  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 413
23 5.57
15 3.63
25 6.05
2 0.48
1 0.24
347 84.02
66 15.98%
132  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 153
10 6.54
6 3.92
5 3.27
3 1.96
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
133  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 90
3 3.33
3 3.33
6 6.67
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
134  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
135  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 46
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
136  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 125
7 5.60
5 4.00
6 4.80
1 0.80
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
137  โรงเรียนบ้านเม่น 94
4 4.26
2 2.13
4 4.26
0 0.00
4 4.26
80 85.11
14 14.89%
138  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.82
2 5.88
29 85.29
5 14.71%
139  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 669
21 3.14
24 3.59
52 7.77
0 0.00
0 0.00
572 85.50
97 14.50%
140  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
141  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 168
11 6.55
4 2.38
9 5.36
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
142  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 71
1 1.41
3 4.23
2 2.82
2 2.82
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
143  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 137
7 5.11
7 5.11
5 3.65
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
144  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 80
3 3.75
4 5.00
2 2.50
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
145  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
0 0.00
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
146  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 199
9 4.52
3 1.51
13 6.53
1 0.50
1 0.50
172 86.43
27 13.57%
147  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
2 2.70
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
148  โรงเรียนบ้านนาพู่ 200
6 3.00
12 6.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
149  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 89
5 5.62
3 3.37
4 4.49
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
150  โรงเรียนประชาสามัคคี 141
8 5.67
4 2.84
7 4.96
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
151  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 179
7 3.91
8 4.47
5 2.79
4 2.23
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
152  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
1 1.28
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
153  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
11 8.80
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
154  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
155  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 233
3 1.29
2 0.86
24 10.30
0 0.00
0 0.00
204 87.55
29 12.45%
156  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 171
0 0.00
6 3.51
12 7.02
3 1.75
0 0.00
150 87.72
21 12.28%
157  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 99
4 4.04
2 2.02
5 5.05
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
158  โรงเรียนบ้านนาแอง 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
1 1.20
2 2.41
73 87.95
10 12.05%
159  โรงเรียนบ้านโคกลาด 225
4 1.78
7 3.11
16 7.11
0 0.00
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
160  โรงเรียนรัฐประชา 509 126
7 5.56
3 2.38
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
161  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 129
8 6.20
4 3.10
2 1.55
1 0.78
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
162  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 71
3 4.23
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
163  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72
3 4.17
1 1.39
2 2.78
1 1.39
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
164  โรงเรียนมิตรภาพ 6 146
3 2.05
1 0.68
12 8.22
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
165  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 149
5 3.36
2 1.34
9 6.04
0 0.00
0 0.00
133 89.26
16 10.74%
166  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 122
9 7.38
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
167  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151
4 2.65
1 0.66
9 5.96
1 0.66
1 0.66
135 89.40
16 10.60%
168  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
169  โรงเรียนบ้านแพงศรี 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
170  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
2 2.27
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
171  โรงเรียนบ้านหนองตุ 181
2 1.10
0 0.00
16 8.84
0 0.00
0 0.00
163 90.06
18 9.94%
172  โรงเรียนบ้านโก่ย 93
2 2.15
0 0.00
6 6.45
0 0.00
1 1.08
84 90.32
9 9.68%
173  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 135
2 1.48
0 0.00
9 6.67
2 1.48
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
174  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 117
3 2.56
5 4.27
3 2.56
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
175  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 88
0 0.00
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
176  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 265
6 2.26
5 1.89
6 2.26
3 1.13
4 1.51
241 90.94
24 9.06%
177  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 92
3 3.26
3 3.26
1 1.09
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
178  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 47
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
179  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
180  โรงเรียนบ้านหนองกุง 102
3 2.94
3 2.94
2 1.96
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
181  โรงเรียนบ้านดู่ 103
1 0.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.80
95 92.23
8 7.77%
182  โรงเรียนบ้านจอมศรี 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
183  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 201
4 1.99
4 1.99
6 2.99
0 0.00
1 0.50
186 92.54
15 7.46%
184  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 139
2 1.44
2 1.44
4 2.88
2 1.44
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
185  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 134
1 0.75
3 2.24
5 3.73
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
186  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
187  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 92
0 0.00
2 2.17
2 2.17
0 0.00
1 1.09
87 94.57
5 5.43%
188  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
189  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
190  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
1 1.64
1 1.64
58 95.08
3 4.92%
191  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
192  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 88
2 2.27
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
193  โรงเรียนบ้านใหม่ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
194  โรงเรียนบ้านด่าน 78
0 0.00
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
195  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 215
1 0.47
1 0.47
5 2.33
0 0.00
0 0.00
208 96.74
7 3.26%
196  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
197  โรงเรียนบ้านจำปา 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
198  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
199  โรงเรียนบ้านดงยาง 169
0 0.00
2 1.18
2 1.18
0 0.00
0 0.00
165 97.63
4 2.37%
200  โรงเรียนบ้านนาเยีย 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
201  โรงเรียนบ้านหัวบึง 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.13
138 97.87
3 2.13%
202  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 92
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 98.91
1 1.09%
203  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 119
0 0.00
1 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 99.16
1 0.84%
204  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านนาทาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหนองตูม 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านเตาไห 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,709 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,359 7.21
เตี้ย  1,645 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,235 9.89
ผอมและเตี้ย  1,483 4.53
อ้วนและเตี้ย  2,110 6.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,877 66.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,832 คน


33.12%


Powered By www.thaieducation.net