ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 56
28 50.00
3 5.36
15 26.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 29
29 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 28
3 10.71
4 14.29
13 46.43
4 14.29
4 14.29
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแสง 94
92 97.87
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 275
140 50.91
18 6.55
29 10.55
50 18.18
38 13.82
0 0.00
275 100.00%
6  โรงเรียนยูงทองวิทยา 76
3 3.95
73 96.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00%
7  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 3
0 0.00
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
8  โรงเรียนบ้านต่างแคน 129
22 17.05
31 24.03
31 24.03
13 10.08
17 13.18
15 11.63
114 88.37%
9  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 131
23 17.56
25 19.08
31 23.66
17 12.98
18 13.74
17 12.98
114 87.02%
10  โรงเรียนบ้านกุดฮู 88
18 20.45
14 15.91
9 10.23
18 20.45
9 10.23
20 22.73
68 77.27%
11  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 82
20 24.39
8 9.76
4 4.88
8 9.76
7 8.54
35 42.68
47 57.32%
12  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 473
71 15.01
42 8.88
64 13.53
27 5.71
64 13.53
205 43.34
268 56.66%
13  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1217
186 15.28
26 2.14
218 17.91
19 1.56
129 10.60
639 52.51
578 47.49%
14  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
15  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 674
25 3.71
33 4.90
86 12.76
60 8.90
65 9.64
405 60.09
269 39.91%
16  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 36
6 16.67
4 11.11
1 2.78
3 8.33
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
17  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 195
24 12.31
21 10.77
7 3.59
14 7.18
9 4.62
120 61.54
75 38.46%
18  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 229
22 9.61
15 6.55
20 8.73
14 6.11
16 6.99
142 62.01
87 37.99%
19  โรงเรียนบ้านผาเวียง 43
16 37.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
20  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 161
22 13.66
12 7.45
15 9.32
7 4.35
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
21  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 68
7 10.29
8 11.76
5 7.35
2 2.94
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
22  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 168
29 17.26
11 6.55
2 1.19
9 5.36
2 1.19
115 68.45
53 31.55%
23  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 100
17 17.00
7 7.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
24  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 232
33 14.22
18 7.76
6 2.59
11 4.74
0 0.00
164 70.69
68 29.31%
25  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 109
8 7.34
9 8.26
12 11.01
0 0.00
2 1.83
78 71.56
31 28.44%
26  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 114
12 10.53
5 4.39
10 8.77
4 3.51
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
27  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
19 12.10
6 3.82
17 10.83
0 0.00
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
28  โรงเรียนบ้านก่าน 135
11 8.15
7 5.19
17 12.59
1 0.74
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
29  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 61
8 13.11
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
30  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 175
9 5.14
8 4.57
19 10.86
3 1.71
5 2.86
131 74.86
44 25.14%
31  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 220
10 4.55
10 4.55
18 8.18
9 4.09
8 3.64
165 75.00
55 25.00%
32  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 215
2 0.93
6 2.79
22 10.23
3 1.40
20 9.30
162 75.35
53 24.65%
33  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 99
5 5.05
5 5.05
6 6.06
7 7.07
1 1.01
75 75.76
24 24.24%
34  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 95
7 7.37
4 4.21
10 10.53
2 2.11
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
35  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 207
7 3.38
11 5.31
10 4.83
9 4.35
13 6.28
157 75.85
50 24.15%
36  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 112
11 9.82
7 6.25
8 7.14
0 0.00
1 0.89
85 75.89
27 24.11%
37  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 246
9 3.66
13 5.28
14 5.69
9 3.66
14 5.69
187 76.02
59 23.98%
38  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 202
11 5.45
11 5.45
12 5.94
12 5.94
1 0.50
155 76.73
47 23.27%
39  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 123
12 9.76
8 6.50
1 0.81
5 4.07
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
40  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 69
7 10.14
4 5.80
4 5.80
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
41  โรงเรียนบ้านบุญทัน 168
11 6.55
2 1.19
18 10.71
3 1.79
2 1.19
132 78.57
36 21.43%
42  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 159
15 9.43
8 5.03
8 5.03
3 1.89
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
43  โรงเรียนบ้านยางชุม 71
2 2.82
4 5.63
7 9.86
1 1.41
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
44  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 120
3 2.50
0 0.00
22 18.33
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
45  โรงเรียนบ้านนากลาง 267
14 5.24
2 0.75
29 10.86
0 0.00
10 3.75
212 79.40
55 20.60%
46  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 84
2 2.38
8 9.52
7 8.33
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
47  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 485
45 9.28
13 2.68
38 7.84
0 0.00
0 0.00
389 80.21
96 19.79%
48  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
49  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 189
10 5.29
12 6.35
5 2.65
6 3.17
3 1.59
153 80.95
36 19.05%
50  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 253
5 1.98
19 7.51
20 7.91
0 0.00
2 0.79
207 81.82
46 18.18%
51  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 105
6 5.71
4 3.81
8 7.62
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
52  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 40
3 7.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
53  โรงเรียนบ้านนาไร่ 100
4 4.00
1 1.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
54  โรงเรียนบ้านสนามชัย 96
3 3.13
3 3.13
6 6.25
2 2.08
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
55  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
56  โรงเรียนบ้านผาวัง 133
5 3.76
5 3.76
7 5.26
5 3.76
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
57  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 93
3 3.23
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
58  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 95
3 3.16
3 3.16
4 4.21
2 2.11
3 3.16
80 84.21
15 15.79%
59  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 203
9 4.43
2 0.99
21 10.34
0 0.00
0 0.00
171 84.24
32 15.76%
60  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 194
9 4.64
5 2.58
12 6.19
3 1.55
1 0.52
164 84.54
30 15.46%
61  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 183
14 7.65
9 4.92
5 2.73
0 0.00
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
62  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 170
9 5.29
7 4.12
9 5.29
1 0.59
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
63  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 88
5 5.68
2 2.27
5 5.68
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
64  โรงเรียนบ้านวังหินซา 149
10 6.71
4 2.68
8 5.37
0 0.00
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
65  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 69
0 0.00
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
66  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 187
15 8.02
0 0.00
12 6.42
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
67  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 267
10 3.75
13 4.87
11 4.12
3 1.12
1 0.37
229 85.77
38 14.23%
68  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
69  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 67
0 0.00
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
70  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 135
3 2.22
6 4.44
9 6.67
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
71  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 114
7 6.14
3 2.63
4 3.51
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
72  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 63
4 6.35
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
73  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 389
31 7.97
5 1.29
13 3.34
0 0.00
0 0.00
340 87.40
49 12.60%
74  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 215
3 1.40
0 0.00
20 9.30
4 1.86
0 0.00
188 87.44
27 12.56%
75  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
76  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 153
1 0.65
3 1.96
11 7.19
3 1.96
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
77  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 165
9 5.45
3 1.82
6 3.64
1 0.61
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
78  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 90
3 3.33
4 4.44
3 3.33
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
79  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 197
6 3.05
6 3.05
9 4.57
0 0.00
0 0.00
176 89.34
21 10.66%
80  โรงเรียนบ้านนาแก 207
2 0.97
5 2.42
13 6.28
2 0.97
0 0.00
185 89.37
22 10.63%
81  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 164
8 4.88
0 0.00
5 3.05
3 1.83
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
82  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 183
4 2.19
5 2.73
6 3.28
2 1.09
0 0.00
166 90.71
17 9.29%
83  โรงเรียนบ้านนาสี 91
1 1.10
5 5.49
1 1.10
1 1.10
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
84  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 170
3 1.76
1 0.59
10 5.88
0 0.00
0 0.00
156 91.76
14 8.24%
85  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 110
2 1.82
0 0.00
6 5.45
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
86  โรงเรียนบ้านนาด่าน 237
4 1.69
6 2.53
3 1.27
6 2.53
0 0.00
218 91.98
19 8.02%
87  โรงเรียนบ้านโนนตาล 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
36 92.31
3 7.69%
88  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 139
2 1.44
5 3.60
3 2.16
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
89  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 147
1 0.68
0 0.00
9 6.12
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
90  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
91  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 97
1 1.03
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
92  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
93  โรงเรียนบ้านโนนงาม 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
94  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
95  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 277
3 1.08
2 0.72
7 2.53
2 0.72
0 0.00
263 94.95
14 5.05%
96  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
97  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 148
5 3.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 96.62
5 3.38%
98  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาโมง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,186 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,316 8.67
เตี้ย  695 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,219 8.03
ผอมและเตี้ย  408 2.69
อ้วนและเตี้ย  477 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,071 72.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,115 คน


27.10%


Powered By www.thaieducation.net