ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 13
1 7.69
0 0.00
12 92.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโพน 110
2 1.82
19 17.27
32 29.09
44 40.00
13 11.82
0 0.00
110 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 27
9 33.33
7 25.93
6 22.22
2 7.41
3 11.11
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 19
12 63.16
3 15.79
4 21.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินลาด 24
5 20.83
4 16.67
12 50.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
7 38.89
2 11.11
7 38.89
1 5.56
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
7  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 175
35 20.00
43 24.57
47 26.86
16 9.14
27 15.43
7 4.00
168 96.00%
8  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 58
10 17.24
16 27.59
11 18.97
3 5.17
9 15.52
9 15.52
49 84.48%
9  โรงเรียนบ้านวังชัย 191
17 8.90
22 11.52
40 20.94
26 13.61
32 16.75
54 28.27
137 71.73%
10  โรงเรียนศรีเมืองแอม 41
8 19.51
5 12.20
3 7.32
7 17.07
4 9.76
14 34.15
27 65.85%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 32
4 12.50
6 18.75
3 9.38
5 15.63
2 6.25
12 37.50
20 62.50%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 84
46 54.76
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
34 40.48
50 59.52%
13  โรงเรียนบ้านหนองซา 99
52 52.53
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
42 42.42
57 57.58%
14  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 69
9 13.04
8 11.59
7 10.14
12 17.39
3 4.35
30 43.48
39 56.52%
15  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 79
31 39.24
3 3.80
5 6.33
0 0.00
0 0.00
40 50.63
39 49.37%
16  โรงเรียนบ้านดงมัน 79
17 21.52
8 10.13
2 2.53
10 12.66
0 0.00
42 53.16
37 46.84%
17  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 39
9 23.08
6 15.38
3 7.69
0 0.00
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
18  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 50
7 14.00
5 10.00
4 8.00
3 6.00
3 6.00
28 56.00
22 44.00%
19  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 153
13 8.50
5 3.27
26 16.99
22 14.38
0 0.00
87 56.86
66 43.14%
20  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 130
18 13.85
21 16.15
11 8.46
5 3.85
1 0.77
74 56.92
56 43.08%
21  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 517
50 9.67
68 13.15
31 6.00
33 6.38
33 6.38
302 58.41
215 41.59%
22  โรงเรียนบ้านหนองแวง 46
8 17.39
7 15.22
4 8.70
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
23  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 120
10 8.33
8 6.67
5 4.17
12 10.00
14 11.67
71 59.17
49 40.83%
24  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 134
17 12.69
7 5.22
14 10.45
7 5.22
9 6.72
80 59.70
54 40.30%
25  โรงเรียนบ้านหนองแสง 105
10 9.52
11 10.48
8 7.62
11 10.48
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
26  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 218
21 9.63
14 6.42
25 11.47
9 4.13
12 5.50
137 62.84
81 37.16%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 92
13 14.13
5 5.43
10 10.87
6 6.52
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
28  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 76
9 11.84
5 6.58
1 1.32
4 5.26
9 11.84
48 63.16
28 36.84%
29  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 58
8 13.79
10 17.24
2 3.45
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
30  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 100
12 12.00
0 0.00
14 14.00
8 8.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
31  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 112
7 6.25
9 8.04
7 6.25
7 6.25
8 7.14
74 66.07
38 33.93%
32  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 112
5 4.46
9 8.04
15 13.39
8 7.14
1 0.89
74 66.07
38 33.93%
33  โรงเรียนบ้านแห้ว 142
11 7.75
11 7.75
8 5.63
6 4.23
10 7.04
96 67.61
46 32.39%
34  โรงเรียนบ้านสระกุด 156
21 13.46
7 4.49
16 10.26
6 3.85
0 0.00
106 67.95
50 32.05%
35  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 138
15 10.87
13 9.42
5 3.62
6 4.35
4 2.90
95 68.84
43 31.16%
36  โรงเรียนบ้านโนนจิก 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 142
34 23.94
1 0.70
8 5.63
0 0.00
0 0.00
99 69.72
43 30.28%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 80
19 23.75
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
39  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 89
14 15.73
7 7.87
5 5.62
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
40  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 31
4 12.90
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
41  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
4 6.67
43 71.67
17 28.33%
42  โรงเรียนบ้านโนน 188
12 6.38
6 3.19
22 11.70
9 4.79
3 1.60
136 72.34
52 27.66%
43  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 208
12 5.77
13 6.25
20 9.62
6 2.88
6 2.88
151 72.60
57 27.40%
44  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 44
2 4.55
7 15.91
2 4.55
0 0.00
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
45  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 90
9 10.00
8 8.89
6 6.67
1 1.11
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
46  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
47  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 511
32 6.26
16 3.13
55 10.76
22 4.31
8 1.57
378 73.97
133 26.03%
48  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 44
4 9.09
3 6.82
2 4.55
1 2.27
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
49  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 142
8 5.63
4 2.82
18 12.68
0 0.00
5 3.52
107 75.35
35 24.65%
50  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 191
10 5.24
11 5.76
17 8.90
9 4.71
0 0.00
144 75.39
47 24.61%
51  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
0 0.00
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
52  โรงเรียนบ้านบะแต้ 84
3 3.57
5 5.95
7 8.33
3 3.57
2 2.38
64 76.19
20 23.81%
53  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
6 10.17
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
54  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 69
6 8.70
2 2.90
3 4.35
4 5.80
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
55  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
6 5.88
5 4.90
5 4.90
4 3.92
3 2.94
79 77.45
23 22.55%
56  โรงเรียนบ้านหัวบึง 80
5 6.25
4 5.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
57  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 54
2 3.70
1 1.85
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
58  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 36
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
59  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 114
16 14.04
3 2.63
6 5.26
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
60  โรงเรียนชุมชนกระนวน 312
17 5.45
15 4.81
32 10.26
3 0.96
1 0.32
244 78.21
68 21.79%
61  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 28
4 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
62  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 75
4 5.33
6 8.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
63  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 635
24 3.78
11 1.73
36 5.67
33 5.20
30 4.72
501 78.90
134 21.10%
64  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 147
0 0.00
0 0.00
16 10.88
15 10.20
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
65  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 105
5 4.76
2 1.90
15 14.29
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
66  โรงเรียนบ้านหม้อ 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
67  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 63
2 3.17
6 9.52
4 6.35
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
68  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 73
7 9.59
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
69  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 240
16 6.67
18 7.50
15 6.25
0 0.00
0 0.00
191 79.58
49 20.42%
70  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 231
12 5.19
4 1.73
12 5.19
7 3.03
12 5.19
184 79.65
47 20.35%
71  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 55
6 10.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
72  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 214
11 5.14
9 4.21
12 5.61
6 2.80
4 1.87
172 80.37
42 19.63%
73  โรงเรียนบ้านคำบง 344
23 6.69
4 1.16
36 10.47
3 0.87
1 0.29
277 80.52
67 19.48%
74  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 31
0 0.00
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
75  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
8 10.96
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
76  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 110
10 9.09
0 0.00
9 8.18
0 0.00
2 1.82
89 80.91
21 19.09%
77  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 106
6 5.66
6 5.66
3 2.83
5 4.72
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
78  โรงเรียนน้ำพอง 1015
38 3.74
15 1.48
58 5.71
32 3.15
48 4.73
824 81.18
191 18.82%
79  โรงเรียนบ้านนาเรียง 98
8 8.16
0 0.00
9 9.18
0 0.00
1 1.02
80 81.63
18 18.37%
80  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 126
8 6.35
4 3.17
6 4.76
3 2.38
2 1.59
103 81.75
23 18.25%
81  โรงเรียนบ้านผักหนาม 148
8 5.41
6 4.05
13 8.78
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
82  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 110
3 2.73
4 3.64
13 11.82
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
83  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 104
11 10.58
0 0.00
5 4.81
0 0.00
2 1.92
86 82.69
18 17.31%
84  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
85  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 116
9 7.76
9 7.76
1 0.86
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
87  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 195
9 4.62
6 3.08
6 3.08
5 2.56
5 2.56
164 84.10
31 15.90%
88  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 101
4 3.96
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
89  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 133
7 5.26
1 0.75
13 9.77
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
90  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 159
5 3.14
12 7.55
8 5.03
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
91  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 300
4 1.33
2 0.67
33 11.00
8 2.67
0 0.00
253 84.33
47 15.67%
92  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
93  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 110
5 4.55
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
94  โรงเรียนบ้านหนองโก 204
18 8.82
10 4.90
3 1.47
0 0.00
0 0.00
173 84.80
31 15.20%
95  โรงเรียนบ้านสำโรง 152
9 5.92
7 4.61
7 4.61
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
96  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 147
6 4.08
0 0.00
16 10.88
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
97  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
98  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
99  โรงเรียนบ้านหนองผือ 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
100  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
101  โรงเรียนบ้านหัวดง 71
3 4.23
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
102  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
103  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 95
3 3.16
1 1.05
7 7.37
0 0.00
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
104  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 81
3 3.70
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
105  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
106  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 67
1 1.49
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
107  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
108  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 93
7 7.53
0 0.00
3 3.23
2 2.15
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
109  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 94
5 5.32
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
110  โรงเรียนบ้านบ่อ 87
0 0.00
3 3.45
8 9.20
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
111  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 143
2 1.40
3 2.10
13 9.09
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
112  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
113  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 130
8 6.15
0 0.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
114  โรงเรียนบ้านหนองคู 42
0 0.00
1 2.38
3 7.14
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
115  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
116  โรงเรียนบ้านหนองโอง 86
0 0.00
4 4.65
5 5.81
1 1.16
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
118  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
119  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 82
5 6.10
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
120  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
121  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 120
0 0.00
0 0.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
122  โรงเรียนบ้านนาค้อ 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
123  โรงเรียนบ้านนาขาม 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
124  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
125  โรงเรียนบ้านนาง้อง 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
126  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 88
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
127  โรงเรียนบ้านนาคู 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
128  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 50
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 71
2 2.82
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
130  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 198
4 2.02
0 0.00
15 7.58
0 0.00
0 0.00
179 90.40
19 9.60%
131  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 73
4 5.48
0 0.00
2 2.74
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
132  โรงเรียนคำบอนวิทยา 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
133  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
2 2.67
68 90.67
7 9.33%
134  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 86
3 3.49
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
135  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 141
5 3.55
7 4.96
0 0.00
1 0.71
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
136  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 88
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
137  โรงเรียนบ้านโสกแสง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
138  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 100
4 4.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
139  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 101
3 2.97
0 0.00
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
140  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
141  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
142  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 78
1 1.28
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
143  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 81
0 0.00
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
144  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
4 4.88
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
145  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 317
12 3.79
4 1.26
5 1.58
2 0.63
0 0.00
294 92.74
23 7.26%
146  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
78 92.86
6 7.14%
147  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 398
15 3.77
1 0.25
11 2.76
1 0.25
0 0.00
370 92.96
28 7.04%
148  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
150  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 168
1 0.60
1 0.60
9 5.36
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
151  โรงเรียนบ้านคำแมด 79
2 2.53
1 1.27
1 1.27
0 0.00
1 1.27
74 93.67
5 6.33%
152  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
153  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
154  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 49
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
155  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 52
0 0.00
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
156  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
157  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 194
4 2.06
7 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 94.33
11 5.67%
158  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 195
0 0.00
0 0.00
11 5.64
0 0.00
0 0.00
184 94.36
11 5.64%
159  โรงเรียนบ้านดงเย็น 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
160  โรงเรียนบ้านทรายมูล 163
4 2.45
2 1.23
1 0.61
1 0.61
0 0.00
155 95.09
8 4.91%
161  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
0 0.00
2 1.94
98 95.15
5 4.85%
162  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 87
1 1.15
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
163  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
164  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 85
1 1.18
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 87
2 2.30
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
166  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
167  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านคำมืด 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านนาฝาย 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านฟากพอง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,796 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,206 6.42
เตี้ย  718 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,332 7.09
ผอมและเตี้ย  506 2.69
อ้วนและเตี้ย  362 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,672 78.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,124 คน


21.94%


Powered By www.thaieducation.net