ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทม 17
14 82.35
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 26
6 23.08
6 23.08
7 26.92
7 26.92
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 122
62 50.82
27 22.13
8 6.56
17 13.93
8 6.56
0 0.00
122 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองตานา 83
15 18.07
25 30.12
35 42.17
0 0.00
8 9.64
0 0.00
83 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7
2 28.57
1 14.29
2 28.57
2 28.57
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนงาม 136
35 25.74
37 27.21
16 11.76
30 22.06
0 0.00
18 13.24
118 86.76%
7  โรงเรียนบ้านคอกวัว 25
2 8.00
3 12.00
8 32.00
3 12.00
2 8.00
7 28.00
18 72.00%
8  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1038
104 10.02
104 10.02
86 8.29
197 18.98
192 18.50
355 34.20
683 65.80%
9  โรงเรียนปรางค์กู่ 66
10 15.15
10 15.15
9 13.64
8 12.12
5 7.58
24 36.36
42 63.64%
10  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 132
8 6.06
28 21.21
27 20.45
10 7.58
8 6.06
51 38.64
81 61.36%
11  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 99
5 5.05
13 13.13
31 31.31
3 3.03
0 0.00
47 47.47
52 52.53%
12  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 581
50 8.61
34 5.85
114 19.62
56 9.64
35 6.02
292 50.26
289 49.74%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 178
17 9.55
6 3.37
31 17.42
3 1.69
30 16.85
91 51.12
87 48.88%
14  โรงเรียนบ้านโนนตาล 79
15 18.99
23 29.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
15  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 40
5 12.50
3 7.50
1 2.50
5 12.50
4 10.00
22 55.00
18 45.00%
16  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 69
11 15.94
8 11.59
6 8.70
6 8.70
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
17  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 47
3 6.38
4 8.51
5 10.64
9 19.15
0 0.00
26 55.32
21 44.68%
18  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 47
4 8.51
3 6.38
6 12.77
4 8.51
3 6.38
27 57.45
20 42.55%
19  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 136
10 7.35
31 22.79
3 2.21
10 7.35
3 2.21
79 58.09
57 41.91%
20  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 52
5 9.62
8 15.38
4 7.69
4 7.69
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
21  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 53
10 18.87
2 3.77
8 15.09
0 0.00
1 1.89
32 60.38
21 39.62%
22  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 255
11 4.31
12 4.71
26 10.20
22 8.63
30 11.76
154 60.39
101 39.61%
23  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
6 9.38
4 6.25
11 17.19
2 3.13
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
24  โรงเรียนบ้านท่าลาด 162
19 11.73
16 9.88
12 7.41
5 3.09
7 4.32
103 63.58
59 36.42%
25  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 220
22 10.00
23 10.45
26 11.82
2 0.91
7 3.18
140 63.64
80 36.36%
26  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 70
10 14.29
0 0.00
15 21.43
0 0.00
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
27  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 40
9 22.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 87
4 4.60
11 12.64
13 14.94
1 1.15
1 1.15
57 65.52
30 34.48%
29  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 93
5 5.38
9 9.68
8 8.60
5 5.38
5 5.38
61 65.59
32 34.41%
30  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1510
111 7.35
109 7.22
103 6.82
105 6.95
91 6.03
991 65.63
519 34.37%
31  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 119
12 10.08
8 6.72
5 4.20
5 4.20
10 8.40
79 66.39
40 33.61%
32  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 48
11 22.92
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
33  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 85
8 9.41
2 2.35
10 11.76
4 4.71
4 4.71
57 67.06
28 32.94%
34  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 197
12 6.09
12 6.09
18 9.14
10 5.08
12 6.09
133 67.51
64 32.49%
35  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
16 19.75
3 3.70
6 7.41
1 1.23
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
36  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 160
8 5.00
3 1.88
18 11.25
6 3.75
16 10.00
109 68.13
51 31.88%
37  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
32 20.25
6 3.80
7 4.43
5 3.16
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
38  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 257
4 1.56
15 5.84
13 5.06
20 7.78
28 10.89
177 68.87
80 31.13%
39  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
2 2.82
4 5.63
5 7.04
9 12.68
2 2.82
49 69.01
22 30.99%
40  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 26
0 0.00
4 15.38
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
41  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 52
6 11.54
1 1.92
8 15.38
0 0.00
1 1.92
36 69.23
16 30.77%
42  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 149
17 11.41
5 3.36
17 11.41
5 3.36
1 0.67
104 69.80
45 30.20%
43  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 40
4 10.00
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
44  โรงเรียนบ้านลาด 145
5 3.45
16 11.03
15 10.34
2 1.38
5 3.45
102 70.34
43 29.66%
45  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
11 17.46
7 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
46  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 95
6 6.32
8 8.42
8 8.42
5 5.26
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
47  โรงเรียนบ้านทรายงาม 74
4 5.41
3 4.05
11 14.86
3 4.05
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
48  โรงเรียนบ้านวังคูณ 60
4 6.67
3 5.00
3 5.00
2 3.33
5 8.33
43 71.67
17 28.33%
49  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 116
15 12.93
3 2.59
12 10.34
1 0.86
1 0.86
84 72.41
32 27.59%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 66
8 12.12
6 9.09
4 6.06
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
51  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 81
12 14.81
3 3.70
5 6.17
2 2.47
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
52  โรงเรียนบ้านทรายมูล 132
7 5.30
11 8.33
6 4.55
6 4.55
5 3.79
97 73.48
35 26.52%
53  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
54  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 85
13 15.29
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
55  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 78
8 10.26
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
56  โรงเรียนบ้านวังไฮ 87
5 5.75
11 12.64
6 6.90
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
57  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 124
11 8.87
6 4.84
6 4.84
8 6.45
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
58  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 134
3 2.24
12 8.96
18 13.43
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
59  โรงเรียนบ้านหนองกุง 82
5 6.10
6 7.32
8 9.76
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
60  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 132
10 7.58
5 3.79
17 12.88
0 0.00
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
61  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 71
3 4.23
4 5.63
4 5.63
3 4.23
3 4.23
54 76.06
17 23.94%
62  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 206
17 8.25
14 6.80
11 5.34
4 1.94
3 1.46
157 76.21
49 23.79%
63  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 135
3 2.22
3 2.22
9 6.67
3 2.22
13 9.63
104 77.04
31 22.96%
64  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 144
5 3.47
10 6.94
13 9.03
5 3.47
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
65  โรงเรียนบ้านหัวขัว 150
3 2.00
5 3.33
18 12.00
4 2.67
4 2.67
116 77.33
34 22.67%
66  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 111
8 7.21
5 4.50
11 9.91
1 0.90
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
67  โรงเรียนร่มเกล้า 328
19 5.79
8 2.44
35 10.67
11 3.35
0 0.00
255 77.74
73 22.26%
68  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 36
3 8.33
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
69  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 207
20 9.66
0 0.00
26 12.56
0 0.00
0 0.00
161 77.78
46 22.22%
70  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 158
21 13.29
0 0.00
14 8.86
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
71  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 264
22 8.33
11 4.17
11 4.17
8 3.03
6 2.27
206 78.03
58 21.97%
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 105
3 2.86
5 4.76
14 13.33
0 0.00
1 0.95
82 78.10
23 21.90%
73  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 90
13 14.44
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
74  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 67
6 8.96
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
75  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 72
5 6.94
4 5.56
4 5.56
0 0.00
2 2.78
57 79.17
15 20.83%
76  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 368
13 3.53
22 5.98
14 3.80
13 3.53
14 3.80
292 79.35
76 20.65%
77  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 199
20 10.05
3 1.51
17 8.54
1 0.50
0 0.00
158 79.40
41 20.60%
78  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 59
0 0.00
4 6.78
3 5.08
2 3.39
3 5.08
47 79.66
12 20.34%
79  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 568
23 4.05
14 2.46
75 13.20
2 0.35
0 0.00
454 79.93
114 20.07%
80  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
2 3.08
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
81  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
82  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 185
7 3.78
18 9.73
4 2.16
3 1.62
5 2.70
148 80.00
37 20.00%
83  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 86
3 3.49
2 2.33
11 12.79
0 0.00
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
84  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 88
5 5.68
3 3.41
4 4.55
5 5.68
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
85  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 47
2 4.26
1 2.13
5 10.64
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
86  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 132
5 3.79
4 3.03
16 12.12
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
87  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 66
2 3.03
1 1.52
7 10.61
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
88  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 101
5 4.95
1 0.99
10 9.90
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
89  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 62
4 6.45
2 3.23
1 1.61
0 0.00
4 6.45
51 82.26
11 17.74%
90  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 226
3 1.33
4 1.77
10 4.42
6 2.65
17 7.52
186 82.30
40 17.70%
91  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 148
7 4.73
4 2.70
5 3.38
6 4.05
4 2.70
122 82.43
26 17.57%
92  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 46
2 4.35
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
93  โรงเรียนบ้านมอใต้ 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
94  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 121
3 2.48
4 3.31
6 4.96
2 1.65
5 4.13
101 83.47
20 16.53%
95  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 67
6 8.96
4 5.97
1 1.49
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
96  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 74
4 5.41
4 5.41
1 1.35
0 0.00
3 4.05
62 83.78
12 16.22%
98  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 74
3 4.05
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 62
8 12.90
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 112
0 0.00
2 1.79
11 9.82
4 3.57
1 0.89
94 83.93
18 16.07%
101  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 70
4 5.71
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
59 84.29
11 15.71%
102  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 77
0 0.00
3 3.90
9 11.69
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
103  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 52
4 7.69
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
104  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 112
3 2.68
3 2.68
6 5.36
2 1.79
3 2.68
95 84.82
17 15.18%
105  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 86
4 4.65
2 2.33
3 3.49
3 3.49
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
106  โรงเรียนบ้านผาสุก 73
5 6.85
2 2.74
3 4.11
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 115
2 1.74
1 0.87
11 9.57
3 2.61
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
108  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 131
4 3.05
1 0.76
8 6.11
2 1.53
4 3.05
112 85.50
19 14.50%
109  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 99
3 3.03
3 3.03
8 8.08
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
110  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 71
2 2.82
5 7.04
3 4.23
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
111  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 64
2 3.13
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
112  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 86
3 3.49
2 2.33
5 5.81
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
113  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
114  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 101
6 5.94
3 2.97
5 4.95
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
115  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
116  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 124
2 1.61
0 0.00
7 5.65
0 0.00
8 6.45
107 86.29
17 13.71%
117  โรงเรียนบ้านนาเลิง 239
9 3.77
0 0.00
23 9.62
0 0.00
0 0.00
207 86.61
32 13.39%
118  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 108
5 4.63
2 1.85
3 2.78
2 1.85
2 1.85
94 87.04
14 12.96%
119  โรงเรียนบ้านโนนทัน 103
6 5.83
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
120  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 119
2 1.68
3 2.52
8 6.72
2 1.68
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
121  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 127
7 5.51
3 2.36
4 3.15
0 0.00
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
122  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
123  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
1 1.37
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
124  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 100
2 2.00
5 5.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
125  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 103
1 0.97
1 0.97
10 9.71
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
126  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
127  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 131
4 3.05
2 1.53
9 6.87
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
128  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
129  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 186
9 4.84
5 2.69
3 1.61
4 2.15
0 0.00
165 88.71
21 11.29%
130  โรงเรียนบ้านดอนข่า 45
3 6.67
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
131  โรงเรียนบ้านวังมน 90
4 4.44
0 0.00
5 5.56
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
132  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
133  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 145
6 4.14
3 2.07
2 1.38
2 1.38
3 2.07
129 88.97
16 11.03%
134  โรงเรียนบ้านหนองแตง 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
135  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 111
3 2.70
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
136  โรงเรียนบ้านโคกกุง 195
6 3.08
6 3.08
9 4.62
0 0.00
0 0.00
174 89.23
21 10.77%
137  โรงเรียนบ้านค้อ 121
12 9.92
0 0.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
138  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
139  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 104
9 8.65
2 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
140  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 10.38
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
141  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 98
4 4.08
2 2.04
2 2.04
0 0.00
2 2.04
88 89.80
10 10.20%
142  โรงเรียนบ้านหนองอุ 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
143  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 99
1 1.01
1 1.01
8 8.08
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
144  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 112
1 0.89
2 1.79
2 1.79
6 5.36
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
145  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 112
5 4.46
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
146  โรงเรียนบ้านป่าคา 94
4 4.26
1 1.06
2 2.13
1 1.06
1 1.06
85 90.43
9 9.57%
147  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
148  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
149  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
150  โรงเรียนบ้านกุดจิก 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
151  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 52
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
2 3.85
48 92.31
4 7.69%
152  โรงเรียนบ้านถิ่น 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
153  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
1 1.27
1 1.27
73 92.41
6 7.59%
154  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 94
1 1.06
3 3.19
3 3.19
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
155  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
156  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
157  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
158  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
159  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
160  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
3 3.95
71 93.42
5 6.58%
161  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 46
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
162  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
163  โรงเรียนบ้านลำภู 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
164  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
165  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
2 2.22
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
166  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
167  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
168  โรงเรียนดอนปอวิทยา 249
8 3.21
0 0.00
5 2.01
0 0.00
0 0.00
236 94.78
13 5.22%
169  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 115
1 0.87
2 1.74
3 2.61
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
170  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองแวง 143
1 0.70
0 0.00
6 4.20
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
172  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 226
5 2.21
0 0.00
6 2.65
0 0.00
0 0.00
215 95.13
11 4.87%
173  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
174  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 110
0 0.00
1 0.91
4 3.64
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
175  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
176  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 163
4 2.45
1 0.61
1 0.61
1 0.61
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
177  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 119
1 0.84
1 0.84
1 0.84
1 0.84
1 0.84
114 95.80
5 4.20%
178  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 198
0 0.00
0 0.00
7 3.54
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
179  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 86
1 1.16
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
180  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
181  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 88
0 0.00
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
182  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
183  โรงเรียนบ้านตำแย 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
184  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 125
4 3.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 96.80
4 3.20%
185  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
186  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 100
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
187  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
188  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
46 97.87
1 2.13%
189  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 124
1 0.81
0 0.00
0 0.00
1 0.81
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
190  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
191  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านดงบาก 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านพร้าว 195
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,486 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,348 5.99
เตี้ย  1,014 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,600 7.12
ผอมและเตี้ย  767 3.41
อ้วนและเตี้ย  663 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,094 76.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,392 คน


23.98%


Powered By www.thaieducation.net