ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.39
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 129
78 60.47
0 0.00
4 3.10
2 1.55
0 0.00
45 34.88
84 65.12%
2  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 96
24 25.00
7 7.29
9 9.38
8 8.33
11 11.46
37 38.54
59 61.46%
3  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 94
8 8.51
5 5.32
13 13.83
13 13.83
18 19.15
37 39.36
57 60.64%
4  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 194
39 20.10
26 13.40
22 11.34
17 8.76
2 1.03
88 45.36
106 54.64%
5  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 206
26 12.62
19 9.22
33 16.02
13 6.31
15 7.28
100 48.54
106 51.46%
6  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 51
8 15.69
10 19.61
5 9.80
1 1.96
2 3.92
25 49.02
26 50.98%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 230
14 6.09
15 6.52
18 7.83
29 12.61
34 14.78
120 52.17
110 47.83%
8  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 149
14 9.40
6 4.03
18 12.08
18 12.08
15 10.07
78 52.35
71 47.65%
9  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 150
19 12.67
4 2.67
29 19.33
2 1.33
13 8.67
83 55.33
67 44.67%
10  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 351
31 8.83
19 5.41
55 15.67
10 2.85
35 9.97
201 57.26
150 42.74%
11  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 61
9 14.75
3 4.92
9 14.75
3 4.92
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
12  โรงเรียนบ้านบัวโคก 152
26 17.11
26 17.11
0 0.00
2 1.32
4 2.63
94 61.84
58 38.16%
13  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 63
5 7.94
7 11.11
5 7.94
4 6.35
3 4.76
39 61.90
24 38.10%
14  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 112
9 8.04
2 1.79
22 19.64
2 1.79
7 6.25
70 62.50
42 37.50%
15  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 257
24 9.34
12 4.67
52 20.23
7 2.72
0 0.00
162 63.04
95 36.96%
16  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 138
5 3.62
5 3.62
13 9.42
12 8.70
13 9.42
90 65.22
48 34.78%
17  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 148
10 6.76
18 12.16
19 12.84
1 0.68
2 1.35
98 66.22
50 33.78%
18  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 163
13 7.98
14 8.59
7 4.29
9 5.52
10 6.13
110 67.48
53 32.52%
19  โรงเรียนบ้านโนนยาง 68
8 11.76
4 5.88
5 7.35
4 5.88
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 453
27 5.96
47 10.38
57 12.58
4 0.88
1 0.22
317 69.98
136 30.02%
21  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 228
14 6.14
13 5.70
28 12.28
5 2.19
8 3.51
160 70.18
68 29.82%
22  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
0 0.00
3 7.89
27 71.05
11 28.95%
23  โรงเรียนบ้านนาคำ 115
18 15.65
9 7.83
4 3.48
2 1.74
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
24  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 133
10 7.52
7 5.26
8 6.02
4 3.01
6 4.51
98 73.68
35 26.32%
25  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 270
21 7.78
22 8.15
26 9.63
2 0.74
0 0.00
199 73.70
71 26.30%
26  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 114
13 11.40
7 6.14
7 6.14
2 1.75
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
27  โรงเรียนบ้านนาขาม 228
18 7.89
10 4.39
9 3.95
20 8.77
0 0.00
171 75.00
57 25.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
10 7.14
11 7.86
8 5.71
5 3.57
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
29  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 43
1 2.33
2 4.65
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
30  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 75
2 2.67
1 1.33
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
31  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 201
3 1.49
31 15.42
11 5.47
0 0.00
0 0.00
156 77.61
45 22.39%
32  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 46
6 13.04
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
33  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 139
16 11.51
6 4.32
6 4.32
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
34  โรงเรียนบ้านคำภู 160
6 3.75
7 4.38
6 3.75
6 3.75
9 5.63
126 78.75
34 21.25%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 127
8 6.30
2 1.57
8 6.30
6 4.72
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
36  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 204
15 7.35
11 5.39
6 2.94
3 1.47
3 1.47
166 81.37
38 18.63%
37  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 127
4 3.15
3 2.36
3 2.36
9 7.09
4 3.15
104 81.89
23 18.11%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
39  โรงเรียนบ้านพันลำ 151
10 6.62
8 5.30
7 4.64
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
40  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 79
8 10.13
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
41  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 95
5 5.26
9 9.47
1 1.05
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
42  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 45
2 4.44
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 182
9 4.95
1 0.55
17 9.34
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
44  โรงเรียนบ้านหนองตอ 139
4 2.88
4 2.88
7 5.04
0 0.00
5 3.60
119 85.61
20 14.39%
45  โรงเรียนบ้านนาซาว 147
7 4.76
7 4.76
6 4.08
1 0.68
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
46  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 56
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
4 7.14
48 85.71
8 14.29%
47  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 113
7 6.19
2 1.77
7 6.19
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 396
11 2.78
22 5.56
4 1.01
8 2.02
11 2.78
340 85.86
56 14.14%
49  โรงเรียนแก่งอาฮง 102
0 0.00
0 0.00
9 8.82
5 4.90
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
50  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1108
33 2.98
0 0.00
114 10.29
0 0.00
0 0.00
961 86.73
147 13.27%
51  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 144
9 6.25
2 1.39
4 2.78
2 1.39
1 0.69
126 87.50
18 12.50%
52  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 125
3 2.40
0 0.00
12 9.60
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
53  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 386
24 6.22
0 0.00
14 3.63
0 0.00
7 1.81
341 88.34
45 11.66%
54  โรงเรียนบ้านนาแสง 208
7 3.37
8 3.85
6 2.88
3 1.44
0 0.00
184 88.46
24 11.54%
55  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 156
0 0.00
3 1.92
15 9.62
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
56  โรงเรียนบ้านดอนปอ 165
6 3.64
3 1.82
6 3.64
4 2.42
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
57  โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 115
10 8.70
3 2.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 178
6 3.37
2 1.12
12 6.74
0 0.00
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
59  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 243
12 4.94
8 3.29
7 2.88
0 0.00
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
60  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 134
5 3.73
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
61  โรงเรียนบ้านซำบอน 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
62  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
63  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 213
8 3.76
3 1.41
9 4.23
0 0.00
0 0.00
193 90.61
20 9.39%
64  โรงเรียนบ้านนาจาน 86
4 4.65
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
65  โรงเรียนบ้านสามหนอง 151
3 1.99
3 1.99
3 1.99
4 2.65
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
66  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 242
4 1.65
4 1.65
5 2.07
3 1.24
3 1.24
223 92.15
19 7.85%
67  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 143
5 3.50
4 2.80
0 0.00
2 1.40
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
68  โรงเรียนบ้านสะง้อ 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
69  โรงเรียนบ้านหนองพันทา 168
4 2.38
0 0.00
7 4.17
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
70  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 212
3 1.42
4 1.89
4 1.89
0 0.00
0 0.00
201 94.81
11 5.19%
71  โรงเรียนบ้านคำแวง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
72  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 404
3 0.74
2 0.50
9 2.23
0 0.00
0 0.00
390 96.53
14 3.47%
73  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
74  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 101
1 0.99
1 0.99
1 0.99
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
75  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 151
2 1.32
2 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 97.35
4 2.65%
76  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 245
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.45
239 97.55
6 2.45%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 147
1 0.68
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
144 97.96
3 2.04%
78  โรงเรียนเลิดสิน 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
79  โรงเรียนบ้านหนองจิก 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
80  โรงเรียนบ้านนาต้อง 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.68
146 99.32
1 0.68%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,203 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  787 5.96
เตี้ย  508 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  877 6.64
ผอมและเตี้ย  265 2.01
อ้วนและเตี้ย  256 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,510 79.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,693 คน


20.40%


Powered By www.thaieducation.net