ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 9
2 22.22
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
2 22.22
7 77.78%
2  โรงเรียนบ้านหินขัน 46
9 19.57
7 15.22
5 10.87
4 8.70
7 15.22
14 30.43
32 69.57%
3  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 17
2 11.76
1 5.88
6 35.29
0 0.00
1 5.88
7 41.18
10 58.82%
4  โรงเรียนประชาสามัคคี 158
31 19.62
20 12.66
15 9.49
15 9.49
10 6.33
67 42.41
91 57.59%
5  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 447
43 9.62
16 3.58
54 12.08
59 13.20
70 15.66
205 45.86
242 54.14%
6  โรงเรียนบ้านดอนเมย 39
7 17.95
4 10.26
4 10.26
5 12.82
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
7  โรงเรียนบ้านโคกสูง 22
7 31.82
0 0.00
2 9.09
2 9.09
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
8  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 65
10 15.38
1 1.54
7 10.77
14 21.54
0 0.00
33 50.77
32 49.23%
9  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 109
19 17.43
7 6.42
5 4.59
14 12.84
7 6.42
57 52.29
52 47.71%
10  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 310
30 9.68
46 14.84
24 7.74
24 7.74
20 6.45
166 53.55
144 46.45%
11  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 186
28 15.05
22 11.83
18 9.68
13 6.99
4 2.15
101 54.30
85 45.70%
12  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 9
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 137
15 10.95
15 10.95
12 8.76
8 5.84
10 7.30
77 56.20
60 43.80%
14  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 53
11 20.75
6 11.32
4 7.55
2 3.77
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
15  โรงเรียนบ้านดงสีโท 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
4 8.33
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
16  โรงเรียนบ้านจิก 29
3 10.34
1 3.45
5 17.24
3 10.34
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 155
12 7.74
18 11.61
34 21.94
0 0.00
0 0.00
91 58.71
64 41.29%
18  โรงเรียนบ้านชาด 59
4 6.78
6 10.17
8 13.56
3 5.08
3 5.08
35 59.32
24 40.68%
19  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 37
3 8.11
4 10.81
7 18.92
1 2.70
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
20  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 190
27 14.21
20 10.53
9 4.74
15 7.89
6 3.16
113 59.47
77 40.53%
21  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 82
4 4.88
10 12.20
7 8.54
5 6.10
6 7.32
50 60.98
32 39.02%
22  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 458
25 5.46
32 6.99
16 3.49
57 12.45
48 10.48
280 61.14
178 38.86%
23  โรงเรียนบ้านเสียว 68
16 23.53
0 0.00
9 13.24
1 1.47
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
24  โรงเรียนบ้านยางช้า 74
3 4.05
11 14.86
11 14.86
2 2.70
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
25  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 168
20 11.90
10 5.95
21 12.50
7 4.17
3 1.79
107 63.69
61 36.31%
26  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 168
9 5.36
10 5.95
40 23.81
0 0.00
0 0.00
109 64.88
59 35.12%
27  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2007
129 6.43
47 2.34
220 10.96
162 8.07
141 7.03
1308 65.17
699 34.83%
28  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 99
7 7.07
4 4.04
12 12.12
8 8.08
3 3.03
65 65.66
34 34.34%
29  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 136
13 9.56
15 11.03
9 6.62
9 6.62
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
30  โรงเรียนบ้านคำโพน 98
17 17.35
13 13.27
3 3.06
0 0.00
0 0.00
65 66.33
33 33.67%
31  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 15
3 20.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโนนแคน 93
6 6.45
5 5.38
9 9.68
5 5.38
6 6.45
62 66.67
31 33.33%
33  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 117
22 18.80
0 0.00
17 14.53
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
34  โรงเรียนบ้านโนนกุง 109
6 5.50
6 5.50
3 2.75
12 11.01
9 8.26
73 66.97
36 33.03%
35  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 46
3 6.52
2 4.35
3 6.52
5 10.87
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
36  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 136
8 5.88
3 2.21
10 7.35
12 8.82
11 8.09
92 67.65
44 32.35%
37  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 97
13 13.40
14 14.43
4 4.12
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
38  โรงเรียนบ้านชูชาติ 54
4 7.41
7 12.96
1 1.85
1 1.85
4 7.41
37 68.52
17 31.48%
39  โรงเรียนบ่อบุโปโล 147
10 6.80
6 4.08
4 2.72
16 10.88
10 6.80
101 68.71
46 31.29%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
7 21.88
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
41  โรงเรียนบ้านวังแคน 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
5 17.24
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
42  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 97
17 17.53
7 7.22
5 5.15
1 1.03
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
43  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 52
4 7.69
2 3.85
10 19.23
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
44  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
45  โรงเรียนบ้านดอนแดง 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
46  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 92
1 1.09
4 4.35
11 11.96
7 7.61
4 4.35
65 70.65
27 29.35%
47  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
2 4.88
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
48  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 102
7 6.86
12 11.76
7 6.86
3 2.94
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
49  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 124
6 4.84
10 8.06
9 7.26
0 0.00
10 8.06
89 71.77
35 28.23%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 169
14 8.28
5 2.96
19 11.24
9 5.33
0 0.00
122 72.19
47 27.81%
51  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 144
5 3.47
12 8.33
8 5.56
10 6.94
5 3.47
104 72.22
40 27.78%
52  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 130
16 12.31
10 7.69
5 3.85
2 1.54
3 2.31
94 72.31
36 27.69%
53  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 79
4 5.06
0 0.00
8 10.13
3 3.80
6 7.59
58 73.42
21 26.58%
54  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 141
31 21.99
3 2.13
3 2.13
0 0.00
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
55  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 350
46 13.14
0 0.00
45 12.86
0 0.00
0 0.00
259 74.00
91 26.00%
56  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 104
6 5.77
6 5.77
6 5.77
5 4.81
4 3.85
77 74.04
27 25.96%
57  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 85
6 7.06
7 8.24
8 9.41
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
58  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 39
0 0.00
3 7.69
4 10.26
3 7.69
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
59  โรงเรียนบ้านเป้า 36
3 8.33
3 8.33
1 2.78
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
60  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 136
13 9.56
11 8.09
10 7.35
0 0.00
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
61  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
5 6.58
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
62  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 89
10 11.24
6 6.74
4 4.49
1 1.12
1 1.12
67 75.28
22 24.72%
63  โรงเรียนบ้านนายม 146
1 0.68
0 0.00
20 13.70
15 10.27
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
64  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 70
5 7.14
5 7.14
6 8.57
0 0.00
1 1.43
53 75.71
17 24.29%
65  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 249
32 12.85
0 0.00
26 10.44
0 0.00
0 0.00
191 76.71
58 23.29%
66  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 43
3 6.98
4 9.30
0 0.00
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
67  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 104
6 5.77
5 4.81
4 3.85
4 3.85
5 4.81
80 76.92
24 23.08%
68  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
69  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
0 0.00
1 2.22
8 17.78
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
70  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81
3 3.70
3 3.70
4 4.94
5 6.17
3 3.70
63 77.78
18 22.22%
71  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 41
0 0.00
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
72  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 165
7 4.24
18 10.91
9 5.45
0 0.00
2 1.21
129 78.18
36 21.82%
73  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 106
5 4.72
5 4.72
11 10.38
2 1.89
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
74  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 97
9 9.28
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
75  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 51
4 7.84
4 7.84
2 3.92
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
76  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 183
11 6.01
11 6.01
4 2.19
0 0.00
13 7.10
144 78.69
39 21.31%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
3 9.09
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
78  โรงเรียนบ้านไร่ขี 161
6 3.73
0 0.00
10 6.21
7 4.35
11 6.83
127 78.88
34 21.12%
79  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 171
13 7.60
0 0.00
20 11.70
3 1.75
0 0.00
135 78.95
36 21.05%
80  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
81  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 87
2 2.30
2 2.30
4 4.60
4 4.60
6 6.90
69 79.31
18 20.69%
82  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 58
4 6.90
1 1.72
3 5.17
4 6.90
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
83  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
84  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
85  โรงเรียนบ้านห้วยทม 143
10 6.99
7 4.90
7 4.90
3 2.10
2 1.40
114 79.72
29 20.28%
86  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 45
4 8.89
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 382
9 2.36
19 4.97
22 5.76
26 6.81
0 0.00
306 80.10
76 19.90%
89  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 146
0 0.00
11 7.53
14 9.59
0 0.00
4 2.74
117 80.14
29 19.86%
90  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 86
7 8.14
1 1.16
2 2.33
6 6.98
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
91  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
92  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 61
7 11.48
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
93  โรงเรียนบ้านคำข่า 51
2 3.92
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
94  โรงเรียนบ้านดอนชาด 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
95  โรงเรียนบ้านหนองเทา 41
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
96  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
97  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 41
0 0.00
7 17.07
0 0.00
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
98  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 77
3 3.90
0 0.00
10 12.99
2 2.60
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
99  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
100  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 103
3 2.91
5 4.85
12 11.65
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
101  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 125
6 4.80
1 0.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
102  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 73
2 2.74
3 4.11
8 10.96
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
103  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 183
16 8.74
9 4.92
7 3.83
3 1.64
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
104  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
105  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 95
5 5.26
4 4.21
4 4.21
4 4.21
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
106  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 122
14 11.48
4 3.28
5 4.10
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
107  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 32
3 9.38
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
108  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 152
20 13.16
1 0.66
7 4.61
0 0.00
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
109  โรงเรียนบ้านดงสวาง 33
4 12.12
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
110  โรงเรียนบ้านนาเรือง 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
111  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 61
7 11.48
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
112  โรงเรียนบ้านจานลาน 147
10 6.80
2 1.36
10 6.80
4 2.72
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
113  โรงเรียนบ้านชะแงะ 64
5 7.81
2 3.13
3 4.69
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
114  โรงเรียนบ้านนาเมือง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
3 8.57
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
115  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
4 9.76
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
116  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 72
5 6.94
1 1.39
4 5.56
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
117  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 48
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
118  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
119  โรงเรียนบ้านโพนทอง 304
27 8.88
0 0.00
15 4.93
0 0.00
8 2.63
254 83.55
50 16.45%
120  โรงเรียนบ้านนางาม 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 14.14
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
121  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
122  โรงเรียนบ้านบก 88
4 4.55
4 4.55
3 3.41
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
123  โรงเรียนมิ่งมงคล 102
4 3.92
0 0.00
10 9.80
2 1.96
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
124  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
125  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 128
10 7.81
1 0.78
9 7.03
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 225
6 2.67
3 1.33
13 5.78
9 4.00
4 1.78
190 84.44
35 15.56%
127  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 283
12 4.24
16 5.65
1 0.35
10 3.53
5 1.77
239 84.45
44 15.55%
128  โรงเรียนบ้านคึมข่า 84
7 8.33
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
129  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 26
2 7.69
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
130  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 78
5 6.41
2 2.56
0 0.00
5 6.41
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
131  โรงเรียนบ้านกุงชัย 124
4 3.23
4 3.23
2 1.61
4 3.23
5 4.03
105 84.68
19 15.32%
132  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 85
2 2.35
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
133  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
134  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
135  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 920
48 5.22
25 2.72
60 6.52
0 0.00
0 0.00
787 85.54
133 14.46%
136  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 77
0 0.00
4 5.19
5 6.49
2 2.60
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
137  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 63
1 1.59
1 1.59
6 9.52
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
138  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 155
0 0.00
8 5.16
14 9.03
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
140  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 106
4 3.77
2 1.89
9 8.49
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 85
0 0.00
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
142  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 156
4 2.56
6 3.85
7 4.49
2 1.28
3 1.92
134 85.90
22 14.10%
143  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 164
5 3.05
2 1.22
11 6.71
4 2.44
1 0.61
141 85.98
23 14.02%
144  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 186
10 5.38
7 3.76
8 4.30
0 0.00
1 0.54
160 86.02
26 13.98%
145  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
146  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
147  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
148  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 111
7 6.31
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
149  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 104
5 4.81
6 5.77
0 0.00
3 2.88
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
150  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 45
5 11.11
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
151  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 460
17 3.70
2 0.43
42 9.13
0 0.00
0 0.00
399 86.74
61 13.26%
152  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 99
7 7.07
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
153  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 100
5 5.00
2 2.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
154  โรงเรียนบ้านดอนหมู 54
1 1.85
1 1.85
4 7.41
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 163
13 7.98
0 0.00
8 4.91
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
156  โรงเรียนบ้านนาเยีย 140
0 0.00
2 1.43
16 11.43
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
157  โรงเรียนบ้านศรีราชา 39
0 0.00
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
158  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
159  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
160  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 56
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
2 3.57
49 87.50
7 12.50%
161  โรงเรียนบ้านตาด 89
0 0.00
0 0.00
10 11.24
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
162  โรงเรียนบ้านผึ้ง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
163  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
164  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 59
4 6.78
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
165  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 87
1 1.15
0 0.00
7 8.05
2 2.30
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
166  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
167  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 221
7 3.17
4 1.81
9 4.07
1 0.45
4 1.81
196 88.69
25 11.31%
168  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
1 1.61
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
169  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 136
1 0.74
2 1.47
4 2.94
3 2.21
5 3.68
121 88.97
15 11.03%
170  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 100
3 3.00
6 6.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
171  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 192
9 4.69
10 5.21
2 1.04
0 0.00
0 0.00
171 89.06
21 10.94%
172  โรงเรียนบ้านคำเดือย 230
10 4.35
12 5.22
0 0.00
3 1.30
0 0.00
205 89.13
25 10.87%
173  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 57
1 1.75
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
174  โรงเรียนบ้านสามัคคี 67
2 2.99
4 5.97
1 1.49
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
175  โรงเรียนบ้านกุดสิม 96
0 0.00
0 0.00
8 8.33
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
176  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 96
5 5.21
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
177  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 98
5 5.10
2 2.04
3 3.06
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
178  โรงเรียนบ้านทับเมย 100
0 0.00
1 1.00
4 4.00
3 3.00
2 2.00
90 90.00
10 10.00%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
180  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
181  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 94
2 2.13
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
182  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
183  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 275
9 3.27
8 2.91
7 2.55
2 0.73
0 0.00
249 90.55
26 9.45%
184  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 107
6 5.61
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
185  โรงเรียนบ้านโนนจาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
186  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 78
3 3.85
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
187  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 56
0 0.00
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
188  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
4 5.80
63 91.30
6 8.70%
189  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
190  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
191  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 122
6 4.92
4 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
192  โรงเรียนบ้านแสนสุข 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
193  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 160
5 3.13
0 0.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
147 91.88
13 8.13%
194  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 76
3 3.95
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
195  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.87
82 92.13
7 7.87%
196  โรงเรียนบ้านนายูง 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
197  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 90
4 4.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
198  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
199  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 135
4 2.96
4 2.96
2 1.48
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
200  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 595
6 1.01
6 1.01
18 3.03
5 0.84
9 1.51
551 92.61
44 7.39%
201  โรงเรียนบ้านไก่คำ 139
5 3.60
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
202  โรงเรียนนาผือโคกกอก 112
0 0.00
4 3.57
4 3.57
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
203  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
204  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
205  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 43
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
206  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 72
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
207  โรงเรียนบ้านหนองแคน 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
208  โรงเรียนบ้านคันสูง 89
4 4.49
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
209  โรงเรียนบ้านนิคม 104
2 1.92
2 1.92
3 2.88
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
210  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
211  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 108
5 4.63
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
212  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
213  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
214  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
215  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 115
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.74
108 93.91
7 6.09%
216  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 100
5 5.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
217  โรงเรียนบ้านนาสีดา 150
3 2.00
0 0.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
141 94.00
9 6.00%
218  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 135
2 1.48
2 1.48
0 0.00
4 2.96
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
219  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
220  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 137
6 4.38
2 1.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
221  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 139
1 0.72
0 0.00
6 4.32
0 0.00
1 0.72
131 94.24
8 5.76%
222  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
223  โรงเรียนบ้านหัวภู 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
224  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
225  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
226  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 93
0 0.00
3 3.23
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
227  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 137
1 0.73
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
228  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
229  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
230  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
231  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
232  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
233  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
234  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
235  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 107
2 1.87
2 1.87
1 0.93
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
236  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
237  โรงเรียนบ้านโนนงาม 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
238  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 96
1 1.04
0 0.00
2 2.08
1 1.04
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
239  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
2 2.08
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
240  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 318
0 0.00
5 1.57
2 0.63
0 0.00
6 1.89
305 95.91
13 4.09%
241  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
242  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
243  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 132
2 1.52
0 0.00
0 0.00
2 1.52
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
244  โรงเรียนบ้านทวีผล 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
245  โรงเรียนบ้านหนองยาง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
246  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 159
1 0.63
0 0.00
3 1.89
0 0.00
0 0.00
155 97.48
4 2.52%
247  โรงเรียนบ้านห่องเตย 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
248  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
249  โรงเรียนบ้านเชือก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
250  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,202 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,502 5.52
เตี้ย  894 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,743 6.41
ผอมและเตี้ย  783 2.88
อ้วนและเตี้ย  545 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,735 79.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,467 คน


20.10%


Powered By www.thaieducation.net