ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาโดม 38
6 15.79
6 15.79
18 47.37
5 13.16
3 7.89
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบัวทอง 36
1 2.78
0 0.00
18 50.00
0 0.00
17 47.22
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
4 6.78
2 3.39
52 88.14
0 0.00
1 1.69
0 0.00
59 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 81
50 61.73
4 4.94
15 18.52
7 8.64
5 6.17
0 0.00
81 100.00%
5  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 39
6 15.38
10 25.64
20 51.28
2 5.13
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 133
8 6.02
6 4.51
100 75.19
0 0.00
19 14.29
0 0.00
133 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2085
163 7.82
126 6.04
392 18.80
66 3.17
1313 62.97
25 1.20
2060 98.80%
8  โรงเรียนบ้านหนองขอน 86
60 69.77
5 5.81
2 2.33
5 5.81
10 11.63
4 4.65
82 95.35%
9  โรงเรียนบ้านโซง 189
23 12.17
23 12.17
27 14.29
46 24.34
45 23.81
25 13.23
164 86.77%
10  โรงเรียนเวตวันวิทยา 135
16 11.85
11 8.15
21 15.56
27 20.00
32 23.70
28 20.74
107 79.26%
11  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 113
45 39.82
20 17.70
10 8.85
10 8.85
0 0.00
28 24.78
85 75.22%
12  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
12 44.44
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
9 33.33
18 66.67%
13  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 85
2 2.35
12 14.12
6 7.06
15 17.65
19 22.35
31 36.47
54 63.53%
14  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 39
11 28.21
6 15.38
7 17.95
0 0.00
0 0.00
15 38.46
24 61.54%
15  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 39
2 5.13
4 10.26
3 7.69
6 15.38
7 17.95
17 43.59
22 56.41%
16  โรงเรียนบ้านโนนกอย 60
14 23.33
10 16.67
1 1.67
8 13.33
0 0.00
27 45.00
33 55.00%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 364
18 4.95
33 9.07
18 4.95
79 21.70
51 14.01
165 45.33
199 54.67%
18  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
16 13.45
19 15.97
11 9.24
15 12.61
1 0.84
57 47.90
62 52.10%
19  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
11 17.19
12 18.75
7 10.94
2 3.13
1 1.56
31 48.44
33 51.56%
20  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 148
7 4.73
17 11.49
5 3.38
24 16.22
22 14.86
73 49.32
75 50.68%
21  โรงเรียนเมืองเดช 137
13 9.49
14 10.22
22 16.06
7 5.11
13 9.49
68 49.64
69 50.36%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
12 40.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
15 50.00
15 50.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 93
4 4.30
4 4.30
16 17.20
5 5.38
16 17.20
48 51.61
45 48.39%
24  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 150
25 16.67
13 8.67
10 6.67
11 7.33
11 7.33
80 53.33
70 46.67%
25  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 298
52 17.45
30 10.07
31 10.40
24 8.05
0 0.00
161 54.03
137 45.97%
26  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 143
17 11.89
33 23.08
10 6.99
5 3.50
0 0.00
78 54.55
65 45.45%
27  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 165
29 17.58
17 10.30
18 10.91
11 6.67
0 0.00
90 54.55
75 45.45%
28  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 58
7 12.07
7 12.07
5 8.62
7 12.07
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
29  โรงเรียนบ้านโพนดวน 240
19 7.92
28 11.67
17 7.08
6 2.50
37 15.42
133 55.42
107 44.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 27
7 25.93
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 409
40 9.78
72 17.60
19 4.65
36 8.80
14 3.42
228 55.75
181 44.25%
32  โรงเรียนบ้านหนองกบ 125
21 16.80
8 6.40
19 15.20
5 4.00
0 0.00
72 57.60
53 42.40%
33  โรงเรียนบ้านนาแคน 151
13 8.61
4 2.65
20 13.25
3 1.99
24 15.89
87 57.62
64 42.38%
34  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 274
29 10.58
15 5.47
35 12.77
13 4.74
23 8.39
159 58.03
115 41.97%
35  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 319
16 5.02
19 5.96
49 15.36
16 5.02
33 10.34
186 58.31
133 41.69%
36  โรงเรียนบ้านหนองโด 87
15 17.24
1 1.15
14 16.09
5 5.75
1 1.15
51 58.62
36 41.38%
37  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 160
7 4.38
12 7.50
8 5.00
19 11.88
20 12.50
94 58.75
66 41.25%
38  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 765
61 7.97
95 12.42
53 6.93
61 7.97
36 4.71
459 60.00
306 40.00%
39  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 229
44 19.21
21 9.17
18 7.86
6 2.62
2 0.87
138 60.26
91 39.74%
40  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 247
21 8.50
15 6.07
40 16.19
7 2.83
15 6.07
149 60.32
98 39.68%
41  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 53
4 7.55
4 7.55
4 7.55
5 9.43
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
42  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
8 6.56
16 13.11
19 15.57
5 4.10
0 0.00
74 60.66
48 39.34%
43  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
6 21.43
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
44  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
14 25.00
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
45  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 309
17 5.50
12 3.88
25 8.09
29 9.39
37 11.97
189 61.17
120 38.83%
46  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
8 3.45
13 5.60
17 7.33
21 9.05
30 12.93
143 61.64
89 38.36%
47  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 107
14 13.08
8 7.48
15 14.02
4 3.74
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
48  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 228
47 20.61
4 1.75
8 3.51
26 11.40
0 0.00
143 62.72
85 37.28%
49  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 121
16 13.22
2 1.65
24 19.83
1 0.83
2 1.65
76 62.81
45 37.19%
50  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 63
13 20.63
4 6.35
6 9.52
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
51  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 77
13 16.88
7 9.09
4 5.19
3 3.90
1 1.30
49 63.64
28 36.36%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
10 17.24
7 12.07
3 5.17
1 1.72
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
53  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 169
11 6.51
15 8.88
17 10.06
7 4.14
11 6.51
108 63.91
61 36.09%
54  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 28
4 14.29
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
55  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
5 10.20
4 8.16
6 12.24
0 0.00
2 4.08
32 65.31
17 34.69%
56  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 811
18 2.22
48 5.92
61 7.52
67 8.26
86 10.60
531 65.47
280 34.53%
57  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 62
4 6.45
4 6.45
5 8.06
3 4.84
5 8.06
41 66.13
21 33.87%
58  โรงเรียนบ้านตายอย 196
10 5.10
15 7.65
23 11.73
18 9.18
0 0.00
130 66.33
66 33.67%
59  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
0 0.00
4 11.11
1 2.78
7 19.44
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
60  โรงเรียนบ้านโนนขาม 213
19 8.92
26 12.21
14 6.57
10 4.69
0 0.00
144 67.61
69 32.39%
61  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 326
37 11.35
30 9.20
23 7.06
8 2.45
5 1.53
223 68.40
103 31.60%
62  โรงเรียนบ้านนาส่วง 177
28 15.82
6 3.39
18 10.17
2 1.13
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
13 6.91
17 9.04
14 7.45
9 4.79
3 1.60
132 70.21
56 29.79%
64  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 166
19 11.45
7 4.22
17 10.24
2 1.20
4 2.41
117 70.48
49 29.52%
65  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 305
36 11.80
33 10.82
21 6.89
0 0.00
0 0.00
215 70.49
90 29.51%
66  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
5 9.80
5 9.80
4 7.84
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
67  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 151
14 9.27
8 5.30
12 7.95
5 3.31
5 3.31
107 70.86
44 29.14%
68  โรงเรียนบ้านบก 100
0 0.00
6 6.00
10 10.00
3 3.00
10 10.00
71 71.00
29 29.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 130
14 10.77
6 4.62
8 6.15
6 4.62
3 2.31
93 71.54
37 28.46%
70  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 88
9 10.23
4 4.55
7 7.95
5 5.68
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 214
8 3.74
8 3.74
39 18.22
5 2.34
0 0.00
154 71.96
60 28.04%
72  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
10 13.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
73  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 155
17 10.97
0 0.00
26 16.77
0 0.00
0 0.00
112 72.26
43 27.74%
74  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 160
6 3.75
6 3.75
10 6.25
8 5.00
14 8.75
116 72.50
44 27.50%
75  โรงเรียนบ้านกลาง 282
17 6.03
15 5.32
14 4.96
16 5.67
15 5.32
205 72.70
77 27.30%
76  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
8 7.77
9 8.74
7 6.80
2 1.94
2 1.94
75 72.82
28 27.18%
77  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
5 6.76
4 5.41
54 72.97
20 27.03%
78  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 217
4 1.84
2 0.92
25 11.52
27 12.44
0 0.00
159 73.27
58 26.73%
79  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
5 6.67
0 0.00
11 14.67
3 4.00
1 1.33
55 73.33
20 26.67%
80  โรงเรียนบ้านซำงู 117
2 1.71
7 5.98
5 4.27
9 7.69
8 6.84
86 73.50
31 26.50%
81  โรงเรียนบ้านประหูต 129
9 6.98
8 6.20
6 4.65
6 4.65
5 3.88
95 73.64
34 26.36%
82  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 50
2 4.00
8 16.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
83  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 66
6 9.09
1 1.52
7 10.61
0 0.00
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
84  โรงเรียนบ้านเตย 175
29 16.57
15 8.57
0 0.00
0 0.00
1 0.57
130 74.29
45 25.71%
85  โรงเรียนบ้านยางกลาง 86
4 4.65
7 8.14
7 8.14
3 3.49
1 1.16
64 74.42
22 25.58%
86  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 110
14 12.73
0 0.00
9 8.18
4 3.64
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
87  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 319
9 2.82
10 3.13
24 7.52
19 5.96
19 5.96
238 74.61
81 25.39%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 154
9 5.84
14 9.09
12 7.79
3 1.95
1 0.65
115 74.68
39 25.32%
89  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
22 21.36
3 2.91
1 0.97
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
90  โรงเรียนบ้านแมด 119
9 7.56
3 2.52
11 9.24
3 2.52
4 3.36
89 74.79
30 25.21%
91  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 93
9 9.68
5 5.38
8 8.60
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
92  โรงเรียนบ้านดงเมย 130
18 13.85
1 0.77
13 10.00
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
93  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 94
4 4.26
8 8.51
10 10.64
1 1.06
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
94  โรงเรียนบ้านค้อ 131
5 3.82
3 2.29
22 16.79
2 1.53
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
95  โรงเรียนบ้านเปือย 99
9 9.09
2 2.02
11 11.11
2 2.02
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
96  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 186
3 1.61
7 3.76
9 4.84
10 5.38
16 8.60
141 75.81
45 24.19%
97  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
41 15.71
8 3.07
11 4.21
3 1.15
0 0.00
198 75.86
63 24.14%
98  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 323
9 2.79
6 1.86
27 8.36
8 2.48
25 7.74
248 76.78
75 23.22%
99  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 109
7 6.42
7 6.42
3 2.75
6 5.50
2 1.83
84 77.06
25 22.94%
100  โรงเรียนบ้านนาอุดม 92
3 3.26
2 2.17
14 15.22
2 2.17
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
101  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 127
8 6.30
6 4.72
3 2.36
5 3.94
7 5.51
98 77.17
29 22.83%
102  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 290
18 6.21
0 0.00
15 5.17
18 6.21
15 5.17
224 77.24
66 22.76%
103  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 123
5 4.07
7 5.69
4 3.25
7 5.69
5 4.07
95 77.24
28 22.76%
104  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 182
19 10.44
0 0.00
22 12.09
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
105  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
5 4.85
8 7.77
7 6.80
3 2.91
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
106  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
107  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 213
17 7.98
17 7.98
4 1.88
6 2.82
2 0.94
167 78.40
46 21.60%
108  โรงเรียนบ้านหมากมาย 102
5 4.90
5 4.90
5 4.90
2 1.96
5 4.90
80 78.43
22 21.57%
109  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 84
5 5.95
5 5.95
5 5.95
2 2.38
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
110  โรงเรียนประชาสามัคคี 94
1 1.06
1 1.06
7 7.45
9 9.57
2 2.13
74 78.72
20 21.28%
111  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
10 10.53
2 2.11
7 7.37
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
112  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
6 7.89
2 2.63
7 9.21
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
113  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 247
9 3.64
13 5.26
15 6.07
7 2.83
8 3.24
195 78.95
52 21.05%
114  โรงเรียนบ้านป่าโมง 158
8 5.06
5 3.16
12 7.59
5 3.16
3 1.90
125 79.11
33 20.89%
115  โรงเรียนอุดมสามัคคี 96
3 3.13
8 8.33
5 5.21
4 4.17
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
116  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 136
17 12.50
6 4.41
3 2.21
2 1.47
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
117  โรงเรียนบ้านโนนแคน 186
12 6.45
13 6.99
10 5.38
3 1.61
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
118  โรงเรียนบ้านตาโอง 141
5 3.55
6 4.26
17 12.06
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
119  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
9 6.62
13 9.56
3 2.21
2 1.47
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
120  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
15 12.40
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
121  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
122  โรงเรียนบ้านโนนยาง 208
11 5.29
14 6.73
15 7.21
0 0.00
0 0.00
168 80.77
40 19.23%
123  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 199
10 5.03
9 4.52
19 9.55
0 0.00
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
124  โรงเรียนบ้านป่าสน 100
6 6.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
125  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 154
7 4.55
5 3.25
13 8.44
2 1.30
2 1.30
125 81.17
29 18.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 133
13 9.77
3 2.26
9 6.77
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
127  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 107
1 0.93
4 3.74
14 13.08
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
128  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 157
9 5.73
9 5.73
10 6.37
1 0.64
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
129  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 98
3 3.06
8 8.16
2 2.04
5 5.10
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
130  โรงเรียนบ้านหนองแปน 109
5 4.59
4 3.67
8 7.34
3 2.75
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
131  โรงเรียนบ้านยาง 176
18 10.23
3 1.70
5 2.84
5 2.84
1 0.57
144 81.82
32 18.18%
132  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 221
5 2.26
0 0.00
16 7.24
5 2.26
14 6.33
181 81.90
40 18.10%
133  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
135  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 146
8 5.48
5 3.42
12 8.22
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
136  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
5 1.79
10 3.58
4 1.43
12 4.30
18 6.45
230 82.44
49 17.56%
137  โรงเรียนบ้านไฮตาก 223
14 6.28
10 4.48
13 5.83
0 0.00
2 0.90
184 82.51
39 17.49%
138  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
139  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
5 6.17
0 0.00
6 7.41
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
140  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
141  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
4 3.23
9 7.26
5 4.03
3 2.42
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
142  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 226
7 3.10
11 4.87
11 4.87
9 3.98
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
143  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
8 6.40
7 5.60
3 2.40
0 0.00
3 2.40
104 83.20
21 16.80%
144  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
145  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
11 6.67
12 7.27
1 0.61
3 1.82
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
146  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 148
13 8.78
5 3.38
6 4.05
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
147  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
1 1.33
6 8.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
148  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 289
10 3.46
4 1.38
7 2.42
14 4.84
11 3.81
243 84.08
46 15.92%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 319
6 1.88
10 3.13
25 7.84
9 2.82
0 0.00
269 84.33
50 15.67%
150  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
9 10.84
3 3.61
0 0.00
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
151  โรงเรียนบ้านคำบาก 224
7 3.13
12 5.36
16 7.14
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
152  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
3 3.13
6 6.25
6 6.25
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
153  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
2 2.60
3 3.90
4 5.19
1 1.30
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
154  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 289
13 4.50
7 2.42
10 3.46
5 1.73
10 3.46
244 84.43
45 15.57%
155  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
156  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
3 5.17
1 1.72
49 84.48
9 15.52%
157  โรงเรียนบ้านตาโม 155
8 5.16
5 3.23
11 7.10
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
158  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 237
6 2.53
0 0.00
29 12.24
0 0.00
1 0.42
201 84.81
36 15.19%
159  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
160  โรงเรียนบ้านตบหู 284
19 6.69
8 2.82
7 2.46
8 2.82
1 0.35
241 84.86
43 15.14%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 100
5 5.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
162  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
1 1.85
5 9.26
46 85.19
8 14.81%
163  โรงเรียนบ้านหนองสนม 271
1 0.37
0 0.00
16 5.90
23 8.49
0 0.00
231 85.24
40 14.76%
164  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
7 3.11
5 2.22
10 4.44
8 3.56
3 1.33
192 85.33
33 14.67%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 410
23 5.61
12 2.93
19 4.63
5 1.22
1 0.24
350 85.37
60 14.63%
166  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
167  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
168  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 131
7 5.34
0 0.00
11 8.40
1 0.76
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
9 5.17
5 2.87
10 5.75
1 0.57
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
170  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 210
5 2.38
0 0.00
25 11.90
0 0.00
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
171  โรงเรียนบ้านป่าพอก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
172  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
14 5.91
13 5.49
5 2.11
1 0.42
0 0.00
204 86.08
33 13.92%
173  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
10 5.78
2 1.16
3 1.73
9 5.20
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
174  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
12 3.93
9 2.95
21 6.89
0 0.00
0 0.00
263 86.23
42 13.77%
175  โรงเรียนบ้านนานวล 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
176  โรงเรียนบ้านบัวงาม 385
18 4.68
6 1.56
27 7.01
1 0.26
0 0.00
333 86.49
52 13.51%
177  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
178  โรงเรียนน้ำยืน 640
29 4.53
10 1.56
27 4.22
18 2.81
2 0.31
554 86.56
86 13.44%
179  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
3 3.09
3 3.09
3 3.09
2 2.06
2 2.06
84 86.60
13 13.40%
180  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 127
5 3.94
3 2.36
9 7.09
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
181  โรงเรียนบ้านหนองยู 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
182  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
183  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
0 0.00
2 1.39
5 3.47
0 0.00
12 8.33
125 86.81
19 13.19%
184  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 76
6 7.89
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
185  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 54
7 12.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
186  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 54
0 0.00
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
187  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 102
5 4.90
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
188  โรงเรียนบ้านดงกระชู 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
189  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 273
21 7.69
4 1.47
7 2.56
1 0.37
0 0.00
240 87.91
33 12.09%
190  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 259
0 0.00
0 0.00
10 3.86
19 7.34
2 0.77
228 88.03
31 11.97%
191  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
192  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 84
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
193  โรงเรียนบ้านนากระแซง 268
12 4.48
8 2.99
7 2.61
4 1.49
0 0.00
237 88.43
31 11.57%
194  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
195  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 156
13 8.33
0 0.00
5 3.21
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
22 4.21
5 0.96
16 3.07
15 2.87
2 0.38
462 88.51
60 11.49%
197  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 183
9 4.92
3 1.64
9 4.92
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
198  โรงเรียนบ้านดอนยาว 131
3 2.29
3 2.29
9 6.87
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
199  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
200  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 106
3 2.83
2 1.89
5 4.72
0 0.00
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
201  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
202  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 158
6 3.80
0 0.00
9 5.70
2 1.27
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
203  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
204  โรงเรียนบ้านโชคชัย 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
205  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 77
2 2.60
1 1.30
4 5.19
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
206  โรงเรียนบ้านคำบอน 159
6 3.77
4 2.52
6 3.77
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
207  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 102
3 2.94
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
208  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 114
10 8.77
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
209  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
13 4.64
0 0.00
14 5.00
0 0.00
0 0.00
253 90.36
27 9.64%
210  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 344
6 1.74
4 1.16
22 6.40
0 0.00
0 0.00
312 90.70
32 9.30%
211  โรงเรียนบ้านจันลา 132
2 1.52
1 0.76
9 6.82
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
212  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
213  โรงเรียนบ้านแสนสุข 156
5 3.21
2 1.28
6 3.85
1 0.64
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
214  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
215  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 101
6 5.94
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
216  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
217  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 225
5 2.22
0 0.00
14 6.22
0 0.00
0 0.00
206 91.56
19 8.44%
218  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
1 1.15
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
219  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 177
4 2.26
5 2.82
5 2.82
0 0.00
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
220  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
0 0.00
1 0.56
9 5.06
4 2.25
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
221  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
222  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 154
5 3.25
7 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
223  โรงเรียนบ้านโนน 106
3 2.83
1 0.94
3 2.83
1 0.94
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
224  โรงเรียนบ้านนาแก 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
225  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 364
5 1.37
4 1.10
7 1.92
6 1.65
4 1.10
338 92.86
26 7.14%
226  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 176
5 2.84
3 1.70
4 2.27
0 0.00
0 0.00
164 93.18
12 6.82%
227  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
228  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
229  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
230  โรงเรียนบ้านคอแลน 170
1 0.59
0 0.00
7 4.12
1 0.59
2 1.18
159 93.53
11 6.47%
231  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 202
1 0.50
3 1.49
9 4.46
0 0.00
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
232  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 132
0 0.00
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
233  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
234  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 120
3 2.50
0 0.00
2 1.67
2 1.67
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
235  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
236  โรงเรียนบ้านคำกลาง 97
2 2.06
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
237  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
238  โรงเรียนบ้านดวน 101
1 0.99
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
239  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
240  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 88
3 3.41
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
241  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
242  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
243  โรงเรียนพิชัยศึกษา 99
0 0.00
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
244  โรงเรียนบ้านม่วง 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
245  โรงเรียนบ้านหนองดุม 158
2 1.27
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
246  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 149
4 2.68
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 96.64
5 3.36%
247  โรงเรียนบ้านดอนโจด 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
248  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
249  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
250  โรงเรียนบ้านโสกแสง 154
1 0.65
0 0.00
2 1.30
0 0.00
0 0.00
151 98.05
3 1.95%
251  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
252  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
253  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,365 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,478 6.46
เตี้ย  1,750 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,911 7.59
ผอมและเตี้ย  1,298 3.38
อ้วนและเตี้ย  2,280 5.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,648 72.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,717 คน


27.93%


Powered By www.thaieducation.net