ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 221
46 20.81
40 18.10
22 9.95
27 12.22
17 7.69
69 31.22
152 68.78%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 128
15 11.72
17 13.28
6 4.69
37 28.91
9 7.03
44 34.38
84 65.63%
3  โรงเรียนบ้านบุ่ง 186
22 11.83
21 11.29
23 12.37
10 5.38
43 23.12
67 36.02
119 63.98%
4  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
3 2.48
8 6.61
13 10.74
12 9.92
35 28.93
50 41.32
71 58.68%
5  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 75
13 17.33
6 8.00
5 6.67
15 20.00
4 5.33
32 42.67
43 57.33%
6  โรงเรียนบ้านป่าข่า 63
12 19.05
16 25.40
2 3.17
6 9.52
0 0.00
27 42.86
36 57.14%
7  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 77
7 9.09
6 7.79
18 23.38
6 7.79
3 3.90
37 48.05
40 51.95%
8  โรงเรียนบ้านทรายทอง 45
10 22.22
3 6.67
9 20.00
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
9  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 30
3 10.00
4 13.33
4 13.33
2 6.67
1 3.33
16 53.33
14 46.67%
10  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 13
1 7.69
5 38.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
11  โรงเรียนบ้านแพง 108
20 18.52
15 13.89
10 9.26
3 2.78
1 0.93
59 54.63
49 45.37%
12  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 20
3 15.00
3 15.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
13  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 327
19 5.81
10 3.06
74 22.63
5 1.53
39 11.93
180 55.05
147 44.95%
14  โรงเรียนบ้านหินลาด 114
11 9.65
3 2.63
9 7.89
14 12.28
12 10.53
65 57.02
49 42.98%
15  โรงเรียนบ้านโนนยาง 115
14 12.17
7 6.09
10 8.70
9 7.83
8 6.96
67 58.26
48 41.74%
16  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 36
2 5.56
2 5.56
4 11.11
2 5.56
4 11.11
22 61.11
14 38.89%
17  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
15 10.42
10 6.94
17 11.81
7 4.86
6 4.17
89 61.81
55 38.19%
18  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
12 11.43
3 2.86
9 8.57
8 7.62
8 7.62
65 61.90
40 38.10%
19  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 45
6 13.33
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
20  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 40
4 10.00
6 15.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
25 62.50
15 37.50%
21  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 71
8 11.27
6 8.45
5 7.04
3 4.23
4 5.63
45 63.38
26 36.62%
22  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 153
2 1.31
3 1.96
15 9.80
9 5.88
27 17.65
97 63.40
56 36.60%
23  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 104
12 11.54
4 3.85
14 13.46
7 6.73
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
24  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 154
13 8.44
0 0.00
17 11.04
13 8.44
10 6.49
101 65.58
53 34.42%
25  โรงเรียนบ้านหนองแปน 128
17 13.28
15 11.72
2 1.56
10 7.81
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
26  โรงเรียนบ้านดอนชาด 67
6 8.96
5 7.46
12 17.91
0 0.00
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
27  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 65
11 16.92
3 4.62
6 9.23
2 3.08
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
28  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 149
5 3.36
12 8.05
22 14.77
3 2.01
8 5.37
99 66.44
50 33.56%
29  โรงเรียนบ้านท่างอย 33
5 15.15
0 0.00
2 6.06
2 6.06
2 6.06
22 66.67
11 33.33%
30  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
1 3.70
5 18.52
0 0.00
3 11.11
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
31  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 56
4 7.14
10 17.86
0 0.00
4 7.14
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
32  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 223
19 8.52
12 5.38
11 4.93
18 8.07
11 4.93
152 68.16
71 31.84%
33  โรงเรียนบ้านวังยาง 170
23 13.53
9 5.29
8 4.71
6 3.53
8 4.71
116 68.24
54 31.76%
34  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 82
3 3.66
10 12.20
12 14.63
1 1.22
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
35  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 301
21 6.98
19 6.31
27 8.97
12 3.99
15 4.98
207 68.77
94 31.23%
36  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 145
24 16.55
0 0.00
21 14.48
0 0.00
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
37  โรงเรียนบ้านบาก 120
9 7.50
7 5.83
15 12.50
0 0.00
5 4.17
84 70.00
36 30.00%
38  โรงเรียนบ้านนานวล 97
4 4.12
6 6.19
14 14.43
2 2.06
3 3.09
68 70.10
29 29.90%
39  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 67
4 5.97
2 2.99
11 16.42
1 1.49
2 2.99
47 70.15
20 29.85%
40  โรงเรียนบ้านนาแก 93
9 9.68
0 0.00
8 8.60
5 5.38
5 5.38
66 70.97
27 29.03%
41  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 121
10 8.26
3 2.48
20 16.53
2 1.65
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
42  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 115
13 11.30
5 4.35
6 5.22
9 7.83
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
43  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 178
25 14.04
5 2.81
14 7.87
7 3.93
0 0.00
127 71.35
51 28.65%
44  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
2 6.25
2 6.25
23 71.88
9 28.13%
45  โรงเรียนบ้านโนนจิก 133
11 8.27
8 6.02
11 8.27
2 1.50
5 3.76
96 72.18
37 27.82%
46  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 122
9 7.38
5 4.10
4 3.28
15 12.30
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
47  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 98
6 6.12
0 0.00
12 12.24
0 0.00
8 8.16
72 73.47
26 26.53%
48  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 68
10 14.71
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
49  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 121
9 7.44
8 6.61
3 2.48
9 7.44
3 2.48
89 73.55
32 26.45%
50  โรงเรียนบ้านสว่าง 81
6 7.41
4 4.94
8 9.88
3 3.70
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
51  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 167
20 11.98
8 4.79
15 8.98
0 0.00
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
52  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 204
16 7.84
7 3.43
17 8.33
11 5.39
0 0.00
153 75.00
51 25.00%
53  โรงเรียนบ้านผำ 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
54  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 152
10 6.58
11 7.24
12 7.89
4 2.63
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
55  โรงเรียนบ้านโนนแดง 341
6 1.76
11 3.23
19 5.57
17 4.99
30 8.80
258 75.66
83 24.34%
56  โรงเรียนบ้านคำสมิง 70
4 5.71
4 5.71
7 10.00
0 0.00
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
57  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 63
1 1.59
3 4.76
2 3.17
4 6.35
5 7.94
48 76.19
15 23.81%
58  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 123
10 8.13
7 5.69
7 5.69
5 4.07
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
59  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 210
17 8.10
10 4.76
17 8.10
5 2.38
0 0.00
161 76.67
49 23.33%
60  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
61  โรงเรียนบ้านจั่น 160
13 8.13
8 5.00
14 8.75
0 0.00
1 0.63
124 77.50
36 22.50%
62  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 49
6 12.24
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
63  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
5 8.62
2 3.45
45 77.59
13 22.41%
64  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
65  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 114
8 7.02
5 4.39
6 5.26
5 4.39
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 43
0 0.00
2 4.65
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
67  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 172
9 5.23
8 4.65
19 11.05
0 0.00
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
68  โรงเรียนบ้านนาดี 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
69  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 117
0 0.00
3 2.56
7 5.98
3 2.56
10 8.55
94 80.34
23 19.66%
70  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119
8 6.72
3 2.52
12 10.08
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
71  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 94
5 5.32
8 8.51
5 5.32
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
73  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 39
2 5.13
2 5.13
1 2.56
1 2.56
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
74  โรงเรียนบ้านกะแอก 130
2 1.54
3 2.31
8 6.15
4 3.08
6 4.62
107 82.31
23 17.69%
75  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 115
6 5.22
3 2.61
10 8.70
0 0.00
1 0.87
95 82.61
20 17.39%
76  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 161
11 6.83
10 6.21
2 1.24
4 2.48
1 0.62
133 82.61
28 17.39%
77  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 81
8 9.88
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
78  โรงเรียนบ้านท่าลาด 203
5 2.46
24 11.82
6 2.96
0 0.00
0 0.00
168 82.76
35 17.24%
79  โรงเรียนบ้านนาจาน 393
22 5.60
15 3.82
22 5.60
8 2.04
0 0.00
326 82.95
67 17.05%
80  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 136
5 3.68
18 13.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
81  โรงเรียนบ้านคำขวาง 258
16 6.20
18 6.98
6 2.33
3 1.16
0 0.00
215 83.33
43 16.67%
82  โรงเรียนบ้านเปือย 85
4 4.71
3 3.53
4 4.71
3 3.53
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
83  โรงเรียนบ้านดอนยู 140
7 5.00
2 1.43
8 5.71
6 4.29
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
84  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
85  โรงเรียนบ้านคอนสาย 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
86  โรงเรียนบ้านค้อบอน 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
87  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 124
4 3.23
4 3.23
7 5.65
4 3.23
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
88  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 134
8 5.97
4 2.99
5 3.73
3 2.24
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 81
2 2.47
3 3.70
2 2.47
2 2.47
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
90  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 95
1 1.05
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
91  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
92  โรงเรียนบ้านธาตุ 84
4 4.76
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
93  โรงเรียนบ้านนาดู่ 259
6 2.32
6 2.32
9 3.47
5 1.93
11 4.25
222 85.71
37 14.29%
94  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 172
1 0.58
6 3.49
16 9.30
2 1.16
-1 -0.58
148 86.05
24 13.95%
96  โรงเรียนบ้านโนนสัง 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
97  โรงเรียนบ้านหนองหิน 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
98  โรงเรียนบ้านถ่อน 169
6 3.55
6 3.55
8 4.73
2 1.18
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 100
6 6.00
0 0.00
3 3.00
2 2.00
2 2.00
87 87.00
13 13.00%
100  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 92
2 2.17
3 3.26
2 2.17
2 2.17
2 2.17
81 88.04
11 11.96%
101  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 109
0 0.00
1 0.92
11 10.09
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
102  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
103  โรงเรียนบ้านโพนงาม 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
3 3.37
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
104  โรงเรียนบ้านบอน 101
5 4.95
0 0.00
1 0.99
0 0.00
5 4.95
90 89.11
11 10.89%
105  โรงเรียนบ้านนาประชุม 92
2 2.17
1 1.09
4 4.35
1 1.09
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
106  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 132
7 5.30
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
107  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 64
1 1.56
4 6.25
0 0.00
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
108  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
109  โรงเรียนบ้านคำข่า 65
0 0.00
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
110  โรงเรียนบ้านนางาม 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว 92
3 3.26
1 1.09
3 3.26
0 0.00
1 1.09
84 91.30
8 8.70%
112  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 104
2 1.92
1 0.96
5 4.81
1 0.96
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
113  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 105
4 3.81
3 2.86
2 1.90
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
114  โรงเรียนบ้านหินแห่ 95
3 3.16
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
115  โรงเรียนบ้านกุดชุม 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
116  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 109
2 1.83
1 0.92
6 5.50
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
117  โรงเรียนบ้านอาเลา 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
3 6.12
45 91.84
4 8.16%
118  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
119  โรงเรียนบ้านสระสมิง 75
3 4.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
120  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
121  โรงเรียนบ้านบัววัด 77
3 3.90
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
122  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 94
2 2.13
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
123  โรงเรียนบ้านบัวท่า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
124  โรงเรียนบ้านห่องขอน 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
126  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
127  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 249
4 1.61
0 0.00
11 4.42
0 0.00
0 0.00
234 93.98
15 6.02%
128  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
129  โรงเรียนบ้านนาเรือง 155
6 3.87
0 0.00
2 1.29
0 0.00
0 0.00
147 94.84
8 5.16%
130  โรงเรียนบ้านโนนแคน 84
3 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.19
80 95.24
4 4.76%
131  โรงเรียนบ้านคุ้ม 137
3 2.19
1 0.73
2 1.46
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
132  โรงเรียนบ้านโนนงาม 126
0 0.00
2 1.59
2 1.59
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 579
5 0.86
2 0.35
6 1.04
4 0.69
1 0.17
561 96.89
18 3.11%
134  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 200
1 0.50
2 1.00
1 0.50
0 0.00
0 0.00
196 98.00
4 2.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%
136  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 122
1 0.82
1 0.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
137  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 79
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 98.73
1 1.27%
138  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านทางสาย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านห่องชัน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,533 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  904 5.82
เตี้ย  622 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,030 6.63
ผอมและเตี้ย  449 2.89
อ้วนและเตี้ย  400 2.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,128 78.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,405 คน


21.92%


Powered By www.thaieducation.net