ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 25
2 8.00
6 24.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 44
7 15.91
5 11.36
7 15.91
2 4.55
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
3  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 137
15 10.95
22 16.06
20 14.60
6 4.38
1 0.73
73 53.28
64 46.72%
4  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
5  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 42
10 23.81
2 4.76
6 14.29
1 2.38
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
6  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 31
5 16.13
3 9.68
5 16.13
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
7  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 87
7 8.05
0 0.00
3 3.45
27 31.03
2 2.30
48 55.17
39 44.83%
8  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1991
44 2.21
99 4.97
243 12.20
44 2.21
419 21.04
1142 57.36
849 42.64%
9  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 86
7 8.14
7 8.14
21 24.42
0 0.00
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
10  โรงเรียนบ้านจิก 101
7 6.93
5 4.95
17 16.83
12 11.88
0 0.00
60 59.41
41 40.59%
11  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 23
1 4.35
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
12  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 21
4 19.05
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
13  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
14  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 40
3 7.50
2 5.00
4 10.00
2 5.00
4 10.00
25 62.50
15 37.50%
15  โรงเรียนบ้านก่อบึง 51
3 5.88
4 7.84
9 17.65
3 5.88
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
16  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 43
7 16.28
3 6.98
1 2.33
3 6.98
2 4.65
27 62.79
16 37.21%
17  โรงเรียนบ้านดอนแดง 92
0 0.00
27 29.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
58 63.04
34 36.96%
18  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 76
6 7.89
7 9.21
9 11.84
5 6.58
1 1.32
48 63.16
28 36.84%
19  โรงเรียนบ้านศรีสุข 49
6 12.24
7 14.29
4 8.16
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
20  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 55
4 7.27
5 9.09
10 18.18
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
21  โรงเรียนบ้านปลาดุก 191
16 8.38
10 5.24
25 13.09
0 0.00
18 9.42
122 63.87
69 36.13%
22  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 398
12 3.02
23 5.78
24 6.03
35 8.79
47 11.81
257 64.57
141 35.43%
23  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 51
4 7.84
5 9.80
8 15.69
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
24  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 55
9 16.36
3 5.45
7 12.73
0 0.00
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
25  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 64
2 3.13
8 12.50
12 18.75
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
26  โรงเรียนบ้านนามึน 120
3 2.50
6 5.00
10 8.33
9 7.50
13 10.83
79 65.83
41 34.17%
27  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 45
6 13.33
3 6.67
5 11.11
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
28  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 36
5 13.89
1 2.78
2 5.56
1 2.78
3 8.33
24 66.67
12 33.33%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 135
4 2.96
9 6.67
32 23.70
0 0.00
0 0.00
90 66.67
45 33.33%
30  โรงเรียนบ้านมะเขือ 51
14 27.45
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
31  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 52
4 7.69
5 9.62
8 15.38
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
32  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 137
7 5.11
4 2.92
12 8.76
10 7.30
11 8.03
93 67.88
44 32.12%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 107
11 10.28
6 5.61
4 3.74
4 3.74
9 8.41
73 68.22
34 31.78%
34  โรงเรียนบ้านหวาง 57
14 24.56
3 5.26
0 0.00
1 1.75
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
35  โรงเรียนบ้านนาดูน 92
16 17.39
3 3.26
8 8.70
2 2.17
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
36  โรงเรียนบ้านสำราญ 67
5 7.46
2 2.99
13 19.40
0 0.00
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
37  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
2 6.25
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
38  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 45
2 4.44
3 6.67
3 6.67
6 13.33
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
39  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 142
17 11.97
8 5.63
5 3.52
10 7.04
4 2.82
98 69.01
44 30.99%
40  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 95
11 11.58
12 12.63
4 4.21
2 2.11
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
41  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 96
14 14.58
6 6.25
4 4.17
3 3.13
2 2.08
67 69.79
29 30.21%
42  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 144
15 10.42
4 2.78
16 11.11
5 3.47
3 2.08
101 70.14
43 29.86%
43  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 114
17 14.91
10 8.77
7 6.14
0 0.00
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
44  โรงเรียนบ้านศรีบัว 37
4 10.81
0 0.00
6 16.22
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
45  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 118
11 9.32
10 8.47
12 10.17
2 1.69
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
46  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 106
6 5.66
8 7.55
10 9.43
6 5.66
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
47  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 161
24 14.91
0 0.00
23 14.29
0 0.00
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
48  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
49  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 60
7 11.67
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
50  โรงเรียนบ้านปลาฝา 32
3 9.38
1 3.13
4 12.50
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
51  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 64
2 3.13
3 4.69
11 17.19
2 3.13
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
52  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 75
5 6.67
3 4.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
53  โรงเรียนบ้านเอ้ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
54  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 72
7 9.72
5 6.94
8 11.11
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
55  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
2 4.26
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
56  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 69
10 14.49
2 2.90
5 7.25
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
57  โรงเรียนบ้านนาคำ 95
4 4.21
3 3.16
1 1.05
1 1.05
17 17.89
69 72.63
26 27.37%
58  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 88
0 0.00
1 1.14
6 6.82
2 2.27
15 17.05
64 72.73
24 27.27%
59  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 129
7 5.43
2 1.55
26 20.16
0 0.00
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
60  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 52
10 19.23
2 3.85
0 0.00
0 0.00
2 3.85
38 73.08
14 26.92%
61  โรงเรียนบ้านเค็ง 79
8 10.13
3 3.80
7 8.86
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
62  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 72
10 13.89
5 6.94
4 5.56
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
63  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 27
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
64  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
65  โรงเรียนบ้านเป้า 113
6 5.31
3 2.65
11 9.73
9 7.96
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
66  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
2 4.26
3 6.38
35 74.47
12 25.53%
67  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 122
8 6.56
7 5.74
5 4.10
11 9.02
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
68  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 91
8 8.79
1 1.10
14 15.38
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
69  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 76
4 5.26
4 5.26
9 11.84
2 2.63
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
70  โรงเรียนบ้านธรรมละ 56
6 10.71
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
71  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 40
3 7.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
72  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 210
11 5.24
5 2.38
27 12.86
5 2.38
4 1.90
158 75.24
52 24.76%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 134
8 5.97
9 6.72
12 8.96
4 2.99
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
74  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 98
13 13.27
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
75  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
76  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
3 3.75
2 2.50
5 6.25
5 6.25
4 5.00
61 76.25
19 23.75%
77  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 270
24 8.89
14 5.19
18 6.67
4 1.48
3 1.11
207 76.67
63 23.33%
79  โรงเรียนบ้านนาเลิง 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
80  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 95
4 4.21
2 2.11
4 4.21
6 6.32
6 6.32
73 76.84
22 23.16%
81  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 173
11 6.36
11 6.36
13 7.51
4 2.31
1 0.58
133 76.88
40 23.12%
82  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2317
117 5.05
85 3.67
75 3.24
233 10.06
25 1.08
1782 76.91
535 23.09%
83  โรงเรียนบ้านหนองแก 39
5 12.82
1 2.56
2 5.13
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
84  โรงเรียนบ้านปะอาว 261
19 7.28
10 3.83
28 10.73
3 1.15
0 0.00
201 77.01
60 22.99%
85  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3639
112 3.08
8 0.22
335 9.21
120 3.30
260 7.14
2804 77.05
835 22.95%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 123
7 5.69
4 3.25
10 8.13
7 5.69
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
87  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 233
16 6.87
28 12.02
4 1.72
5 2.15
0 0.00
180 77.25
53 22.75%
88  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 22
2 9.09
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
89  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 147
3 2.04
8 5.44
13 8.84
3 2.04
6 4.08
114 77.55
33 22.45%
90  โรงเรียนบ้านยาง 102
8 7.84
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
91  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 311
10 3.22
17 5.47
24 7.72
10 3.22
6 1.93
244 78.46
67 21.54%
92  โรงเรียนบ้านนาเมือง 56
2 3.57
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
93  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 70
4 5.71
4 5.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
94  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
95  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 80
4 5.00
4 5.00
3 3.75
3 3.75
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
96  โรงเรียนบ้านหนองมุก 99
1 1.01
5 5.05
15 15.15
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
97  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
98  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 599
20 3.34
2 0.33
104 17.36
0 0.00
0 0.00
473 78.96
126 21.04%
99  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 292
9 3.08
22 7.53
22 7.53
3 1.03
5 1.71
231 79.11
61 20.89%
100  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 53
4 7.55
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
101  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 116
5 4.31
4 3.45
15 12.93
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
102  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
103  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
104  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 83
7 8.43
5 6.02
1 1.20
4 4.82
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
105  โรงเรียนบ้านหนองบก 98
6 6.12
5 5.10
7 7.14
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
106  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 167
7 4.19
9 5.39
18 10.78
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
107  โรงเรียนบ้านดงยาง 129
10 7.75
3 2.33
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
108  โรงเรียนปทุมวิทยากร 859
38 4.42
32 3.73
98 11.41
4 0.47
0 0.00
687 79.98
172 20.02%
109  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 86
4 4.65
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
112  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
113  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 98
13 13.27
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
114  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 125
1 0.80
1 0.80
17 13.60
5 4.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
115  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 63
7 11.11
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
116  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 37
4 10.81
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 143
10 6.99
2 1.40
14 9.79
1 0.70
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
118  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 85
4 4.71
4 4.71
8 9.41
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
119  โรงเรียนบ้านขามน้อย 161
5 3.11
10 6.21
15 9.32
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
120  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 81
3 3.70
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
121  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 87
6 6.90
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
122  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 191
21 10.99
0 0.00
14 7.33
0 0.00
0 0.00
156 81.68
35 18.32%
123  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1524
89 5.84
40 2.62
146 9.58
0 0.00
4 0.26
1245 81.69
279 18.31%
124  โรงเรียนเมืองอุบล 230
7 3.04
0 0.00
14 6.09
7 3.04
14 6.09
188 81.74
42 18.26%
125  โรงเรียนบ้านหนองหิน 66
9 13.64
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
126  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 132
6 4.55
4 3.03
4 3.03
6 4.55
4 3.03
108 81.82
24 18.18%
127  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 83
10 12.05
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
128  โรงเรียนบ้านไผ่ 61
11 18.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
129  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 286
21 7.34
7 2.45
14 4.90
7 2.45
2 0.70
235 82.17
51 17.83%
130  โรงเรียนบ้านบัวยาง 101
6 5.94
2 1.98
3 2.97
3 2.97
4 3.96
83 82.18
18 17.82%
131  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 45
0 0.00
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
132  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 135
11 8.15
3 2.22
10 7.41
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
133  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
1 2.17
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
134  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 158
9 5.70
5 3.16
12 7.59
1 0.63
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
135  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 65
6 9.23
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
136  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 42
2 4.76
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
137  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
138  โรงเรียนบ้านบุตร 54
0 0.00
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
139  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 142
6 4.23
6 4.23
2 1.41
9 6.34
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
140  โรงเรียนบ้านคำไหล 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
141  โรงเรียนบ้านเตย 75
0 0.00
2 2.67
8 10.67
0 0.00
2 2.67
63 84.00
12 16.00%
142  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
143  โรงเรียนบ้านนามน 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
144  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
2 3.33
3 5.00
51 85.00
9 15.00%
145  โรงเรียนบ้านหัวคำ 107
5 4.67
2 1.87
9 8.41
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
146  โรงเรียนบ้านทัน 121
3 2.48
3 2.48
12 9.92
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
147  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 27
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
148  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 122
7 5.74
2 1.64
5 4.10
4 3.28
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
149  โรงเรียนบ้านข่าโคม 63
2 3.17
4 6.35
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
150  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
151  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 57
5 8.77
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
152  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 57
2 3.51
4 7.02
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 122
8 6.56
4 3.28
4 3.28
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
154  โรงเรียนบ้านแพง 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
155  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 132
11 8.33
4 3.03
3 2.27
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 88
6 6.82
4 4.55
2 2.27
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
157  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
158  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 181
8 4.42
5 2.76
5 2.76
1 0.55
5 2.76
157 86.74
24 13.26%
159  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 121
7 5.79
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
160  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
161  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
162  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
163  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
164  โรงเรียนบ้านป่าข่า 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
165  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 55
1 1.82
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
166  โรงเรียนบ้านนาผาย 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
167  โรงเรียนบ้านพับ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
168  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 114
7 6.14
1 0.88
4 3.51
2 1.75
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
169  โรงเรียนบ้านเทพา 57
3 5.26
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
170  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
3 6.12
43 87.76
6 12.24%
171  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 33
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
172  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 124
4 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 8.87
109 87.90
15 12.10%
173  โรงเรียนบ้านกอก 93
2 2.15
1 1.08
7 7.53
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
174  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 51
3 5.88
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
175  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
5 6.49
68 88.31
9 11.69%
176  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 251
8 3.19
3 1.20
15 5.98
3 1.20
0 0.00
222 88.45
29 11.55%
177  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 78
1 1.28
2 2.56
5 6.41
1 1.28
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
178  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 52
4 7.69
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
179  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
180  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 96
5 5.21
4 4.17
2 2.08
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
181  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 44
1 2.27
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
182  โรงเรียนบ้านก่อ 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
183  โรงเรียนบ้านทัพไทย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
184  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 205
5 2.44
5 2.44
4 1.95
4 1.95
4 1.95
183 89.27
22 10.73%
185  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
1 1.18
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
186  โรงเรียนบ้านผือ 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
3 5.26
51 89.47
6 10.53%
187  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 194
5 2.58
3 1.55
12 6.19
0 0.00
0 0.00
174 89.69
20 10.31%
188  โรงเรียนบ้านยางเทิง 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
2 3.92
46 90.20
5 9.80%
189  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 186
2 1.08
2 1.08
10 5.38
2 1.08
2 1.08
168 90.32
18 9.68%
190  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
1 1.92
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
191  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 32
0 0.00
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
192  โรงเรียนบ้านท่าวารี 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
193  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
194  โรงเรียนบ้านแสง 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
195  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
196  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 200
7 3.50
0 0.00
10 5.00
0 0.00
1 0.50
182 91.00
18 9.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
198  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 34
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
199  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
200  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 197
6 3.05
2 1.02
8 4.06
1 0.51
0 0.00
180 91.37
17 8.63%
201  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 199
3 1.51
3 1.51
5 2.51
3 1.51
3 1.51
182 91.46
17 8.54%
202  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 112
3 2.68
0 0.00
3 2.68
3 2.68
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
203  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 113
2 1.77
0 0.00
7 6.19
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
204  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
205  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
206  โรงเรียนบ้านอีต้อม 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
207  โรงเรียนบ้านท่าลาด 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
208  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
209  โรงเรียนบ้านตำแย 61
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
210  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 142
0 0.00
0 0.00
8 5.63
1 0.70
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
211  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
212  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
213  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 149
4 2.68
1 0.67
4 2.68
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
214  โรงเรียนบ้านดูน 84
3 3.57
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
215  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
1 0.70
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
216  โรงเรียนบ้านโนนรัง 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
217  โรงเรียนศรีศึกษา 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
218  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 96
1 1.04
1 1.04
2 2.08
1 1.04
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
219  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 132
4 3.03
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
220  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 89
2 2.25
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
221  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 69
1 1.45
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
222  โรงเรียนบ้านขามป้อม 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
223  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 72
1 1.39
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
224  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
225  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
226  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
227  โรงเรียนบ้านชีทวน 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
228  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 206
0 0.00
0 0.00
6 2.91
0 0.00
0 0.00
200 97.09
6 2.91%
229  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
230  โรงเรียนบ้านหาด 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
231  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 147
0 0.00
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
146 99.32
1 0.68%
232  โรงเรียนบ้านขมิ้น 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านค้อ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,736 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,508 4.91
เตี้ย  932 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,419 7.87
ผอมและเตี้ย  780 2.54
อ้วนและเตี้ย  983 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,114 78.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,622 คน


21.54%


Powered By www.thaieducation.net